wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA TOM 2 USTRÓJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ KOMENTARZ


SZMULIK B. MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ K. RED.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2012, wydanie I

cena netto: 249.00 Twoja cena  236,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna Tom 2

Ustrój administracji państwowej terenowej


Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej,przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.

Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

 

W tomie II (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym terenowej administracji państwowej szczegółowo omówiono zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz takie organy jak:

 • wojewoda,

 • wojewódzki lekarz weterynarii,

 • wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

 • wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

 • wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa,

 • wojewódzki inspektor inspekcji handlowej,

 • wojewódzki konserwator zabytków,

 • wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczej,

 • wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,

 • komendant wojewódzki i powiatowy Policji,

 • komendant wojewódzki i powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

 • państwowy wojewódzki i powiatowy inspektor sanitarny,

 • terenowe organy administracji wojskowej,

 • dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,

 • dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej,

 • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,

 • dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,

 • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,

 • dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

 • dyrektorzy urzędów morskich,

 • dyrektorzy urzędów statystycznych,

 • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,

 • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii,

 • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,

 • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,

 • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni,

 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

 

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie II Czytelnik może poznać i zrozumieć:

 • podstawy prawne funkcjonowania terenowej administracji państwowej w Polsce,

 • strukturę organizacyjną organów i instytucji terenowej administracji państwowej,

 • zasady  kształtujące model instytucjonalny administracji państwowej terenowej,

 • powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu terenowym,

 • sposób realizacji przez organy terenowej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,

 • tryb wyborów do poszczególnych organów administracji państwowej terenowej,

 • zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów terenowej administracji państwowej,

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej terenowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów terenowej administracji państwowej.


Spis treści:

 

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, Łukasz Kojara)

Rozdział 1.Podział terytorialny państwa
Rozdział 2.Uwagi ogólne
Rozdział 3.Rządowa administracja zespolona
Rozdział 4.Administracja niezespolona

Część II. Organy terenowej administracji zespolonej

Rozdział 1.Wojewoda (dr Marcin Mazuryk)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
Rozdział 2.Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
(dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
VI.Odpowiedzialność
Rozdział 3.Wojewódzki lekarz weterynarii
(dr Katarzyna Metgieś)
1.Geneza i ewolucja instytucji
II.Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa, skład i organizacja
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
Rozdział 4.Wojewódzki inspektor ochrony środowiska
(dr Dominik Tyrawa)
I.Geneza i rozwój instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 5.Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
(Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 6.Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
(Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 7.Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
VI.Odpowiedzialność
Rozdział 8.Komendant wojewódzki Policji
(dr Artur Bilgorajski)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 9.Komendant powiatowy (miejski) Policji (dr Artur Bilgorajski)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 10.Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  (Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 11.Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej  (Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 12.Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa (dr Przemysław Pytlak)
I.Geneza i ewolucja
II.Prawne podstawy funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
Rozdział 13.Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej (mec. Arkadiusz Wagner)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
A.Zadania komórek organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej
V.Odpowiedzialność
Rozdział 14.Wojewódzki konserwator zabytków (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb działania
Rozdział 15.Wojewódzki kurator oświaty (Dr Adam Balicki)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja, sposób powoływania
B.Kompetencje i zadania kuratora oświaty
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 16.Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dr Przemysław Pytlak)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
Rozdział 17.Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 18.Wojewódzki inspektor transportu drogowego (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
VI.Odpowiedzialność

Część III. Organy terenowej administracji niezespolonej

Rozdział 1.Terenowe organy administracji wojskowej (dr Dariusz Ćwik)
I.Geneza i ewolucja instytucji
A.Okres międzywojenny
B.Terenowe organy administracji wojskowej w latach 1944-1989
C.Terenowe organy administracji wojskowej w okresie współczesnym
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
Rozdział 2.Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych (dr Grzegorz Kuca)
I.Geneza i charakterystyka administracji celnej
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Struktura organizacyjna izb celnych i urzędów celnych
V.Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania
Rozdział 3.Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych (dr Grzegorz Kuca)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Struktura organizacyjna izb skarbowych i urzędów skarbowych
V.Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania
Rozdział 4.Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej (dr Grzegorz Kuca)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Struktura organizacyjna urzędów kontroli skarbowej
V.Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania
Rozdział 5.Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
(dr Anna Chorażewska)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawa prawna funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Skład i organizacja
V.Przedmiot działania i kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora SUG
Rozdział 6.Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
A.Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar w świetle PrMiar
B.Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar w świetle TowPaczkU
V.Tryb działania
Rozdział 7.Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów probierczych
V.Tryb działania
Rozdział 8.Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Andrzej Pogłódek)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 9. Dyrektorzy urzędów morskich
(mec. Arkadiusz Wagner)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 10.Dyrektorzy urzędów statystycznych (dr Dominik Tyrawa)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa dyrektorów urzędów statystycznych
IV.Podmioty wyspecjalizowane w ramach struktury urzędów statystycznych
Rozdział 11.Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej (mec. Jaromir Miskowski)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Przedmiot działania i kompetencje dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
Rozdział 12.Powiatowy lekarz weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa, skład i organizacja
IV.Zadania i kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
Rozdział 13.Graniczny lekarz weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne działania
III.Pozycja ustrojowa, skład i organizacja
IV.Zadania i kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
Rozdział 14.Komendanci oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej (dr Stanisław Dubaj)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 15. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego (mec. Arkadiusz Wagner)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 16.Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
IV.Kompetencje
V.Tryb funkcjonowania
VI.Odpowiedzialność
Rozdział 17.Regionalny dyrektor ochrony środowiska (dr Dominik Tyrawa)
I.Geneza i rozwój instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność

Spis osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji państwowej terenowej


856 stron, Format: 13.0x20.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022