wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JAK JE CZYTAĆ INTERPRETOWAĆ I ANALIZOWAĆ


GOS W. HOŃKO ST. SZCZYPA P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2012, wydanie II

cena netto: 50.60 Twoja cena  48,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaoenień, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą:
- sporządzanie sprawozdania finansowego,
- "czytanie" informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.


Spis treści:

Wprowadzenie


Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko
1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego
1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy sprawozdania finansowego
1.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 2
Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko
2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań
2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów
2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów
2.4. Parametry wyceny w rachunkowości
2.5. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 3
Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko
3.1. Wartości niematerialne i prawne
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
3.3. Inwestycje długoterminowe
3.4. Należności długoterminowe
3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych
3.7. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 4
Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa
4.1. Zapasy
4.2. Należności krótkoterminowe
4.3. Inwestycje krótkoterminowe
4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych
4.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Waldemar Gos
5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja
5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania
5.3. Fundusze specjalne
5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach
5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw
5.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 6
Kapitały własne - Waldemar Gos
6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych
6.2. Charakterystyka kapitałów własnych
6.3. Wpływy zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych
6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego
6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych
6.6. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 7
Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa
7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej
7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki
7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki
7.4. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 8
Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa
8.1. Istota wyniku finansowego
8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy
8.3. Warianty rachunku zysków i strat
8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży
8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
8.6. Przychody i koszty finansowe
8.7. Zyski i straty nadzwyczajne
8.8. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
8.9. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat
8.10. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów
8.11. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
8.12. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia

Rozdział 9
Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos
9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów
9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku przepływów pieniężnych
9.7. Zadania i testy kontrolne
Bibliografia


272 strony, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
GABRUSEWICZ W. RED.

- ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SOKÓŁ A. SURMACZ A.O. BROJAK-TRZASKOWSKA M. I INNI

- BIZNES PLAN CZYLI JAK POZNAĆ KREDYTOBIORCĘ
KOWALCZYK L.

- ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
ZALESKA M.

- BANKOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA NA POTRZEBY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO
RYŻEWSKA ST.

- VADEMECUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
GOS W. RED

- 30 MINUT DLA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI CZYLI JAK BYĆ ROZUMIANYM PRZEZ INN
TIERNEY E.

- MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
SEREDYŃSKI R. KRUPA M. STAWOWY A. JAŁOWIECKA-MADEJA S.

- LEKSYKON MIERNIKÓW DOKONAŃ
SKOCZYLAS W. NIEMIEC A. RED.

- AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE. AUDYT OPERACYJNY I FINANSOWY
KNEDLER K. STASIK M.

- FUZJE I PRZEJĘCIA
RED. FRĄCKOWIAK W.

- AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNY NADZÓR KORPOR.
HERDAN A. STUSS M.M. KRASODOMSKA J.

- BAJKI W ŚWIECIE BIZNESU. MROCZNA PRAWDA O FAŁSZOWANIU SPRAWOZDAŃ FINAN
JACKSON C.W.

- BANKOWOŚĆ ZAGADNIENIA PODSTAWOWE NOWE WYDANIE ZAKTUALIZOWANE I ROZSZER
IWANICZ-DROZDOWSKA M. JAWORSKI W. ZAWADZKA Z.

- ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. TOM 1. SPRAWOZDANIE FINA
WĘDZKI D.

- RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GOS WALDEMAR

- INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2010/2011

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019