wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA T.1 USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ


MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ K. SZMULIK B. RED.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2012, wydanie I

cena netto: 289.00 Twoja cena  274,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna Tom 1

Ustrój administracji państwowej centralnej


Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów centralnej administracji państwowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne oraz organizację administracji państwowej centralnej.

Instytucje i organy centralnej administracji państwowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.:

 • instytucja Prezydenta RP została omówiona na podstawie konkretnych przepisów Konstytucji RP oraz Kodeksu wyborczego tworzących w całości ustrój tej instytucji,
 • instytucję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej scharakteryzowano na podstawie konkretnych przepisów Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego, ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

 W tomie I (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym centralnej administracji państwowej szczegółowo omówiono organy i instytucje takie jak:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Rada Ministrów;
 • Prezes Rady Ministrów oraz Ministrowie;
 • organy ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  Państwowa Inspekcja Pracy;
 • organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Polski Komitet Normalizacyjny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, Szef Służby Cywilnej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Praw Pacjenta; 
 • organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych ministrów: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rezerw Materiałowych, Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szef Służby Celnej, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Generalny Konserwator Zabytków, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Główny Inspektor Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych, Agencja Rynku Rolnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Transportowy Dozór Techniczny, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowa Agencji Atomistyki, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komitet Polityki Naukowej, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Oceny Technologii Medycznych.

 

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie I Czytelnik może poznać i zrozumieć:

 • podstawy prawne funkcjonowania centralnej administracji państwowej w Polsce,

 • strukturę organizacyjną organów i instytucji centralnej administracji państwowej,

 • zasady  kształtujące model instytucjonalny centralnej administracji państwowej,

 • powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu centralnym,

 • sposób realizacji przez organy centralnej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,

 • tryb wyborów do poszczególnych organów centralnej administracji państwowej,

 • zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów centralnej administracji państwowej,

 • sposób realizacji nadzoru w ramach centralnej administracji państwowej.

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej centralnej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów centralnej administracji państwowej na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.


Spis treści:

 

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Ewolucja ustroju centralnej administracji państwowej w latach 1989-1997 (prof. dr hab. Marian Kallas)

Część II. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak, dr Anna Chorążewska)
I.Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
II.Wybory Prezydenta RP
III.Kompetencje Prezydenta RP
IV.Odpowiedzialność Prezydenta RP

Część III. Rząd
Rozdział 1. Rada Ministrów (prof. dr hab. Bogusław Banaszak)
I.Pojęcie i geneza Rady Ministrów
A.Rząd a Rada Ministrów
B.Geneza Rady Ministrów w Polsce
II.Podstawy prawne funkcjonowania Rady Ministrów
III.Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
A.Skład i organizacja
1.Powołanie Rady Ministrów
2.Powoływanie ministrów
3.Skład Rady Ministrów
4.Organy wewnętrzne Rady Ministrów
B.Kompetencje Rady Ministrów
C.Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków
A.Odpowiedzialność polityczna
B.Odpowiedzialność konstytucyjna
C.Odpowiedzialność karna
VI.Rządowe Centrum Legislacji (Andrzej Pogłódek)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Skład i organizacja
2.Kompetencje
D.Tryb funkcjonowania
E.Odpowiedzialność
Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów (prof. dr hab. Marian Grzybowski)
I.Geneza i charakterystyka instytucji premiera
II.Pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje Prezesa RM w Konstytucji RP
III.Prezes RM a struktura wewnętrzna rządu i jego organy
IV.Kompetencje organizacyjne i kadrowe Prezesa RM
V.Uprawnienia koordynacyjne i kontrolne Prezesa RM
VI.Akty prawne Prezesa RM
VII.Prezes RM jako organ określający sposoby wykonywania polityki rządu i zwierzchnik pracowników administracji rządowej
VIII.Polityczno-ustrojowe uwarunkowania pozycji Prezesa RM
IX.Ministrowie
X.Rada legislacyjna (Aleksandra Słomkowska)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Skład i organizacja
2.Kompetencje
D.Tryb funkcjonowania
E.Odpowiedzialność
Rozdział 3. Ministrowie (prof. dr hab. Marek Chmaj, dr Michał
Mistygacz, dr hab. Jarosław Szymanek)

Część IV. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Rozdział 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
Rozdział 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski)
I.Geneza i ewolucja GIODO
II.Podstawy prawne funkcjonowania GIODO
III.Pozycja ustrojowa GIODO
A.Skład i organizacja
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 3. Najwyższa Izba Kontroli (Bartłomiej Starzec)
I.Geneza i ewolucja instytucji
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja, ewentualne ciała pomocnicze, doradcze
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania
V.Odpowiedzialność
Rozdział 4. Państwowa Inspekcja Pracy (Marzena Wąsowska)
I.Geneza i ewolucja
II.Podstawy prawne funkcjonowania
III.Pozycja ustrojowa
A.Skład i organizacja
1.Główny Inspektorat Pracy
2.Okręgowe Inspektoraty Pracy
3.Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu
4.Rada Ochrony Pracy
B.Kompetencje
IV.Tryb funkcjonowania

Część V. Centralne organy administracji rządowej i inne jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych członków Rady Ministrów
Rozdział 1. Organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów
I.Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa Prezesa GUS
D.Podmioty podległe Prezesowi GUS
1.Główny Urząd Statystyczny
2.Urzędy statystyczne
3.Naukowa Rada Statystyczna
4.Kolegium GUS
5.Komisja Programowa
6.Komisja Metodologiczna
II.Polski Komitet Normalizacyjny (dr Mariusz Bidziński)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Skład i organizacja, ewentualne ciała pomocnicze, doradcze
2.Kompetencje
3.Tryb funkcjonowania
4.Odpowiedzialność
III.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dr Marcin Mazuryk, dr Renata Maria Pal)
A.Geneza i ewolucja
B.Podstawy prawne
C.Pozycja ustrojowa
D.Struktura organizacyjna
E.Kompetencje
F.Tryb funkcjonowania
G.Odpowiedzialność
IV.Inspekcja Handlowa (mec. Arkadiusz Wagner)
A.Geneza i ewolucja
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Skład i organizacja
2.Kompetencje
D.Tryb funkcjonowania
E.Odpowiedzialność
V.Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
A.Geneza i ewolucja
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
D.Kompetencje
E.Tryb funkcjonowania
VI.Szef Służby Cywilnej (dr Marcin Mazuryk)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
D.Kompetencje
E.Tryb funkcjonowania
VII.Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Szef Agencji
2.Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
D.Odpowiedzialność
1.Szef Agencji
2.Funkcjonariusze
VIII.Szef Agencji Wywiadu (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Szef Agencji Wywiadu
2.Funkcjonariusze Agencji Wywiadu
D.Odpowiedzialność
1.Szef Agencji
2.Funkcjonariusze
IX.Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
X.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik)
A.Geneza i ewolucja instytucji
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
XI.Komisja Nadzoru Finansowego (dr Grzegorz Kuca)
A.Geneza i ewolucja
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
D.Zadania
E.Tryb działania
XII.Rzecznik Praw Pacjenta (dr Anna Jacek)
A.Geneza i ewolucja
B.Podstawy prawne funkcjonowania
C.Pozycja ustrojowa
1.Skład i organizacja
2.Kompetencje
D.Tryb funkcjonowania
Rozdział 2. Organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych ministrów
I.Minister właściwy do spraw administracji publicznej (dr Przemysław Pytlak)
A.Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
1.Geneza i ewolucja
2.Postawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Tryb działania
II.Minister właściwy do spraw finansów publicznych
A.Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (dr Grzegorz Kuca)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Zadania
5.Tryb działania
III.Minister właściwy do spraw gospodarki (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
A.Prezes Głównego Urzędu Miar
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje Prezesa GUM w świetle PrMiar
a) Katalog kompetencji Prezesa GUM w świetle PrMiar
b) Kompetencje o charakterze ogólnym
c) Kompetencje związane z kontrolą metrologiczną
d) Kompetencje w zakresie wydawania upoważnień i zezwoleń
e) Kompetencje w zakresie nadzoru
f) Kompetencje o charakterze regulacyjnym lub quasi-regulacyjnym
g) Kompetencje wynikające z ustaw szczególnych
5.Kompetencje Prezesa GUM w świetle PrProbU
6.Kompetencje Prezesa GUM w świetle CzasUrzU
7.Kompetencje Prezesa GUM w świetle SystTachCyfrU
8.Kompetencje Prezesa GUM w świetle TowPaczkU
9.Tryb działania
B.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Wojciech Drobny)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje i odpowiedzialność
5.Tryb funkcjonowania
C.Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dr Anna Chorążewska)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawa prawna funkcjonowania Urzędu Patentowego RP
3.Pozycja ustrojowa Urzędu Patentowego RP
4.Kompetencje Urzędu Patentowego RP
5.Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Patentowego RP
a) Podstawa prawna organizacji Urzędu Patentowego RP
b) Organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego RP
c) Prezes Urzędu Patentowego RP i zastępcy Prezesa Urzędu Patentowego RP
d) Eksperci
6.Status prawny pracowników Urzędu Patentowego RP
7.Funkcjonowanie Urzędu Patentowego
a) Zadania wykonywane jednoosobowo przez ekspertów
b) Zadania wykonywane kolegialne - kolegia orzekające w sprawach spornych
c) Odpowiedzialność dyscyplinarna eksperta
D.Urząd Dozoru Technicznego (dr Mariusz Bidziński)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
E.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dr Katarzyna Mełgieś)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
G.Agencja Rezerw Materiałowych (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
IV. Minister właściwy do spraw budownictwa
A.Główny Geodeta Kraju (Andrzej Pogłódek)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (Andrzej Pogłódek)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
V.Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
A.Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dr Marcin Mateńko)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (dr Mariusz Bidziński)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
VI.Minister właściwy do spraw instytucji finansowych
A.Szef Służby Celnej (dr Grzegorz Kuca)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Zadania
5.Tryb działania
B.Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dr Grzegorz Kuca)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Zadania
5.Tryb działania
VII.Organy podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
A.Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (dr Janusz Karp)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa i struktura organizacyjna
4.Zadania i kompetencje
5.Nadzór archiwalny
B.Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dr Janusz Karp)
1.Geneza
2.Podstawa prawna
3.Pozycja ustrojowa
4.Zadania i kompetencje
5.Organy i tryb funkcjonowania Rady
C.Generalny Konserwator Zabytków (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
a) Kompetencje GKZ o charakterze strategicznym
b) Kompetencje GKZ o charakterze ewidencyjnym, decyzyjnym i kontrolnym
c) Kompetencje promocyjno-szkoleniowe
d) Kompetencje tzw. pozostałe
5.Tryb działania
VIII.Minister właściwy do spraw łączności
A.Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
a) Kompetencje Prezesa UKE w świetle PrTelekom
b) Kompetencje Prezesa UKE w świetle ustaw szczególnych powołanych w art. 192
PrTelekom
c) Kompetencje Prezesa UKE w świetle PrPoczt
d) Kompetencje Prezesa UKE w świetle SystOcZgU
e) Kompetencje Prezesa UKE w świetle KompElektrU
f) Kompetencje Prezesa UKE w świetle WdrNTelCyfrU
5.Tryb działania
IX.Minister Obrony Narodowej
A.Agencja Mienia Wojskowego (dr Janusz Karp)
1.Geneza Agencji Mienia Wojskowego
2.Podstawa prawna
3.Pozycja ustrojowa instytucji
4.Zadania i kompetencje
5.Struktura organizacyjna
6.Finansowanie Agencji
B.Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (dr Janusz Karp)
1.Geneza
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa instytucji
4.Zadania i kompetencje
5.Struktura organizacyjna
6.Finansowanie działalności Agencji
X.Organy podległe ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
A.Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
B.Główny Lekarz Weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Zadania i kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
C.Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
XI.Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
A.Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
B.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja
2.Prawne podstawy funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
C.Agencja Nieruchomości Rolnych (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje Prezesa ANR
XII.Minister właściwy do spraw rynku rolnego
A.Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
B.Agencja Rynku Rolnego (dr Przemysław Pytlak)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
5.Tryb działania
XIII.Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
A.Centralny Zarząd Służby Więziennej (dr Artur Biłgorajski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XIV.Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
A.Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (dr Renata Maria Pal)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
XV.Minister właściwy do spraw transportu
A.Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (mec. Krzysztof Kędziora)
1.Geneza i ewolucja ustrojowa instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (mec. Jaromir Miaskowski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
C.Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (mec. Jaromir Miaskowski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
D.Główny Inspektor Transportu Drogowego (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
E.Transportowy Dozór Techniczny (dr Katarzyna Stanik-Filipowska)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
a) Kompetencje TDT w świetle DozTechU
b) Kompetencje TDT w świetle PrzTNiebezpU
c) Kompetencje TDT w świetle PrRDrog
5.Tryb działania
F.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (mec. Krzysztof Kędziora)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XVI.Minister właściwy do spraw środowiska
A.Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (dr Anna Chorążewska)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawa prawna funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Zadania i kompetencje Prezesa WUG oraz sposób ich wykonywania
C.Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
D.Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
E.Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
F.Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XVII.Minister właściwy do spraw wewnętrznych
A.Komendant Główny Policji (dr Artur Biłgorajski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Komendant Główny Straży Granicznej (dr Stanisław Dubaj)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
C.Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (Andrzej Pogłódek)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
D.Szef Obrony Cywilnej Kraju (Andrzej Pogłódek)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Funkcjonowanie
5.Odpowiedzialność
E.Szef Urzędu ds. Cudzoziemców (mec. Jaromir Miaskowski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
F.Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (dr Artur Biłgorajski)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XVIII.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
A.Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Aleksandra Słomkowska)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Aleksandra Słomkowska)
1.Geneza i ewolucja instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XIX.Minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
A.Komitet Polityki Naukowej (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
B.Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (dr Dominik Tyrawa)
1.Geneza i rozwój instytucji
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Skład i organizacja
b) Kompetencje
4.Tryb funkcjonowania
5.Odpowiedzialność
XX.Minister właściwy do spraw zdrowia
A.Główny Inspektor Farmaceutyczny (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
5.Tryb funkcjonowania
6.Odpowiedzialność
B.Główny Inspektor Sanitarny (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
5.Tryb funkcjonowania
6.Odpowiedzialność
C.Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Kompetencje
5.Tryb funkcjonowania
6.Odpowiedzialność
D.Inspektor do spraw Substancji Chemicznych (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
4.Organizacja i jednostki pomocnicze
5.Zadania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych
6.Tryb funkcjonowania
7.Odpowiedzialność
E.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) (Andrzej Tomasiak)
1.Geneza i ewolucja
2.Podstawy prawne funkcjonowania
3.Pozycja ustrojowa
a) Miejsce Agencji w systemie administracji rządowej
b) PARPA jako państwowa jednostka budżetowa
c) Dyrektor PARPA
d) Statut i regulamin PARPA
e) Komórki Organizacyjne PARPA
4.Kompetencje PARPA
F.Agencja Oceny Technologii Medycznych (dr Anna Jacek)
1.Geneza i ewolucja
a) Podstawy prawne funkcjonowania
b) Pozycja ustrojowa
c) Skład i organizacja
d) Kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych
e) Tryb funkcjonowania
f) Odpowiedzialność

Spis osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji państwowej centralnej


1788 stron, Format: 12.5x19.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022