wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA TOM 3 USTRÓJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ


MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ K. SZMULIK B. RED

wydawnictwo: C.H.BECK, 2012, wydanie I

cena netto: 229.00 Twoja cena  217,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna Tom 3

Ustrój administracji samorządowej


Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój administracji samorządowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji samorządowej oraz organizację prawną administracji samorządowej.

Instytucje i organy zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji w sposób kompleksowy, np. rada powiatu omówiona jest w oparciu o wybrane artykuły ustawy o samorządzie powiatowym.

W tomie III (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym administracji państwowej samorządowej szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak:

 • prawo  wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego,

 • specyfika wyborów do jednostek samorządu terytorialnego,

 • ewolucja systemu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990–2010,

 • ogólne przepisy wyborcze mające zastosowanie do wyborów do organów samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,

 • system wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,

 • jednostki pomocnicze w gminie,

 • samorząd powiatu, w tym rada powiatu, zarząd powiatu, starosta oraz organy miasta na prawach powiatu,

 • samorząd województwa,

 • samorządowe kolegium odwoławcze.

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie III Czytelnik może poznać i zrozumieć:

 • istotę i rolę samorządu terytorialnego w Polsce, jego miejsca w systemie zdecentralizowanej administracji i udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,

 • podstawy prawne funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce,

 • sposób realizacji przez organy administracji samorządowej przyznanych im zadań i kompetencji,

 • tryb wyborów do poszczególnych organów administracji samorządowej,

 • zasady odpowiedzialności dotyczące organów administracji samorządowej.

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej samorządowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji samorządowej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja będzie przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji samorządowej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów administracji samorządowej.


Spis treści:

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego (prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia)

Rozdział 1.Uwagi wprowadzające
Rozdział 2.Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego
Rozdział 3.Specyfika wyborów do jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 4.Ewolucja systemu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990-2010
Rozdział 5.Ogólne przepisy wyborcze mające zastosowanie do wyborów do organów samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.
I.Przepisy ogólne
II.Prawa wyborcze
III.Obwody głosowania
IV.Rejestr wyborców
V.Spis wyborców
VI.Przepisy wspólne dla głosowania
VII.Głosowanie przez pełnomocnika
VIII.Ustalanie wyników głosowania w obwodzie
IX.Protesty wyborcze
X.Komitety wyborcze
XI.Kampania wyborcza
A.Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych
XII.Finansowanie wyborów z budżetu państwa
XIII.Finansowanie kampanii wyborczej
XIV.Organy wyborcze
A.Przepisy ogólne
B.Państwowa Komisja Wyborcza
C.Komisarz wyborczy
D.Okręgowa komisja wyborcza
E.Rejonowa komisja wyborcza
F.Terytorialna komisja wyborcza
G.Obwodowa komisja wyborcza
H.Krajowe Biuro Wyborcze
Rozdział 6.System wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.
I.Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
A.Zasady ogólne
B.Obsadzanie mandatów bez głosowania
II.Ogłaszanie wyników wyborów na terenie całego kraju
III.Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe
IV.Zmiany w podziale terytorialnym państwa
V.Ważność wyborów
VI.Zgłaszanie kandydatów na radnych
VII.Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
VIII.Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
IX.Przepisy szczegółowe dotyczące wyborów do rad gmin
X.Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów
XI.Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw
A.Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta
1.Przepisy ogólne
2.Zgłaszanie kandydata na wójta
3.Karty do głosowania
4.Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalenie wyników wyborów
5.Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
6.Wygaśnięcie mandatu wójta
XII.Przepisy karne
A.Przestępstwa przeciwko wyborom przewidziane w Kodeksie karnym
B.Przestępstwa przeciwko wyborom przewidziane w Kodeksie wyborczym

Część II. Samorząd gminy (dr Marcin Bąkiewicz)

Rozdział 1.Rada gminy
I.Kompetencje
A.Udział w dochodach publicznych - uwagi ogólne
B.Struktura budżetu
II.Sposób powoływania. Struktura. Komisje
III.Radni - prawa i obowiązki
IV.Sposób podejmowania rozstrzygnięć
Rozdział 2.Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
I.Bezpośrednie wybory
II.Kompetencje i odpowiedzialność

Część III. Jednostki pomocnicze w gminie (prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki)

Rozdział 1.Jednostki pomocnicze gminy
I.Źródła prawa o ustroju jednostek pomocniczych gminy
II.Sołectwo
A.Tworzenie sołectwa
B.Organy sołectwa
1.Zebranie wiejskie
2.Sołtys
C.Zakres działania organów sołectwa
D.Sprawy majątkowe i finansowe sołectwa
III.Dzielnica i osiedle
A.Tworzenie dzielnicy i osiedla
B.Organy dzielnicy i osiedla
1.Organ uchwałodawczy
2.Organ wykonawczy
C.Zakres działania organów dzielnicy i osiedla
Rozdział 2.Jednostki pomocnicze gminy działające na mocy odrębnych regulacji
I.Miasto jako jednostka pomocnicza
II.Dzielnice m.st. Warszawy
III.Jednostki pomocnicze gminy niższego stopnia
IV.Pozostałe jednostki pomocnicze gminy
V.Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych gminy

Część IV. Samorząd powiatu (dr Anna Wierzbica)

Rozdział 1.Rada powiatu
I.Kompetencje
II.Sposób powoływania
III.Struktura wewnętrzna
IV.Radni - prawa i obowiązki
V.Sposób podejmowania rozstrzygnięć
Rozdział 2.Zarząd powiatu
I.Sposób wyboru i skład osobowy
II.Kompetencje i odpowiedzialność
III.Sposób podejmowania rozstrzygnięć
Rozdział 3.Starosta
Rozdział 4.Organy miasta na prawach powiatu
I.Rada miasta
II.Prezydent miasta

Część V. Samorząd województwa (dr Kamil Sikora)

Rozdział 1.Podstawy prawne
Rozdział 2.Sejmik województwa
I.Powoływanie i odwoływanie
II.Struktura wewnętrzna
III.Komisje
IV.Kompetencje
V.Sposób działania
Rozdział 3.Zarząd województwa
I.Skład osobowy
II.Sposób podejmowania rozstrzygnięć
III.Powoływanie
IV.Odwołanie zarządu województwa
V.Kompetencje zarządu województwa
VI.Marszałek województwa

Część VI. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dr Kamil Sikora)

Rozdział 1.Geneza i ewolucja instytucji
Rozdział 2.Podstawy prawne funkcjonowania
Rozdział 3.Pozycja ustrojowa
Rozdział 4.Organy
I.Prezes SKO
II.Zgromadzenie ogólne kolegium
Rozdział 5.Krajowa reprezentacja samorządowych kolegiów odwoławczych
Rozdział 6.Kompetencje
I.Zgromadzenie ogólne kolegium
II.Prezes SKO
Rozdział 7.Funkcjonowanie
Rozdział 8.Odpowiedzialność
Rozdział 9.Nadzór i kontrola

Część VII. Regionalna Izba Obrachunkowa (dr Kamil Sikora)

Rozdział 1.Geneza i ewolucja
Rozdział 2.Podstawy prawne
Rozdział 3.Organy
Rozdział 4.Prezes RIO
Rozdział 5.Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Rozdział 6.Kompetencje
I.Kolegium RIO
II.Prezes RIO
Rozdział 7.Funkcjonowanie
Rozdział 8.Odpowiedzialność
Rozdział 9.Nadzór

Spis osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji samorządowej


712 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022