wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RYNKI FINANSOWE WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI


RED. PAWŁOWICZ L. WIERZBA R.

wydawnictwo: CEDEWU, 2003, wydanie I

cena netto: 61.00 Twoja cena  57,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakresu szeroko rozumianych finansów, zwane zjazdami katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń polskich uczelni. Przedmiotem dyskusji w trakcie tych seminariów są aktualne zagadnienia z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń. W 2003 roku seminarium zostało zatytułowane: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. W ostatnich latach bowiem nasila się w skali światowej proces globalizacji. Procesowi temu towarzyszy coraz większe otwarcie poszczególnych gospodarek i wzrost konkurencji ekonomicznej w skali globalnej. Stawia to przed Unią Europejską, a także przed Polską, nowe wyzwania.

Ponad 150 opracowań naukowców wszystkich największych ośrodków akademickich w Polsce opublikowano w pięciu tomach:

- Bankowość wobec procesów globalizacji,

- Rynki finansowe wobec procesów globalizacji,

- Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji,

- Finanse publiczne wobec procesów globalizacji,

- Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji.


Spis treści

Wprowadzenie

1. Proces konsolidacji rynków kapitałowych a GPW Waldemar Aspadarec
1.1. Tendencje konsolidacyjne na europejskich rynkach giełdowych
1.2. Krajowe i międzynarodowe instytucje nadzorcze
1.3. Współpraca KPWiG z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi

2. Znaczenie ryzyka walutowego w inwestycjach na rynkach akcji w dobie globalizacji - Maciej Baranowski
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ogólna charakterystyka badań
2.3. Związki pomiędzy zmianami wartości indeksów giełdowych i walut rezydentnych
2.4. Skłonność waluty do deprecjacji lub aprecjacji a ryzyko rynku kapitałowego
2.5. Podsumowanie

3. Skuteczność wybranych metod inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym - Krzysztof Borowski
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana (kalendarza spiralnego)
3.3. Wprowadzenie do teorii R. Fischera
3.4. Związek teorii Carolana z teorią Fischera
3.5. Sposób inwestowania
3.6. Wyniki
3.7. Zakończenie

4. Zabezpieczenia finansowe prywatnych projektów infrastrukturalnych Krystyna Brzozowska
4.1. Wprowadzenie
4.2. Instrumenty pochodne
4.3. Zabezpieczenia kontraktowe
4.4. Wiązania projektów
4.5. Corporate financing
4.6. Fundusze kapitałowe
4.7. Programy ubezpieczeniowe
4.8. Fundusze ubezpieczeniowe
4.9. Gwarancje władz publicznych
4.10. Zakończenie

5. Emisja papierów dłużnych jako forma finansowania działalności gospodarczej w Polsce - Agnieszka Cenkier
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka rynku pozaskarbowych papierów dłużnych w latach 1997-2002
5.3. Podsumowanie

6. Konkurencyjność rynku wierzytelności handlowych przedsiębiorstw w dobie globalizacji - Janusz Cichy

7. Czynniki czasu w analizie portfelowej - wybrane aspekty Leszek Czapiewski

8. Polski rynek giełdowy - rywalizacja o kapitał w gospodarce globalnej. Brytyjskie doświadczenia w aktywizacji indywidualnych inwestorów Danuta Dziawgo
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zaangażowanie społeczeństwa w rozwój gospodarki narodowej - doświadczenia brytyjskie
8.3. Mity podatkowe na europejskim rynku kapitałowym
8.4. Wnioski

9. Wskaźnik restrykcyjności polityki pieniężnej a kształtowanie się kursu walutowego i stopy procentowej - Sławomir Franek

10. Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości w Polsce Katarzyna Gabryelczyk, Grzegorz Borowski
10.1. Wprowadzenie
10.2. Definicja funduszy lokujących w nieruchomości
10.3. Fundusze nieruchomości w krajach wysoko rozwiniętych
10.4. Fundusze nieruchomości w Polsce
10.5. Podsumowanie

11. Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych jako nowy podmiot rynku walorów skarbowych w Polsce - Witold Gradoń 11.1.Wprowadzenie
11.2. Idea dealerów rynku finansowego (primary dealers)
11.3. System Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na rynku polskich walorów skarbowych
11.4. Zasady sprzedaży SPW na rynku pierwotnym i obrót wtórny z wykorzystaniem DSPW
11.5. Zakończenie

12. Krzywa dochodowości w świetle teorii struktury stóp procentowych - implikacje dla Polski - Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
12.1. Teoria oczekiwań
12.2. Teoria premii płynności
12.3. Teoria segmentacji rynku
12.4. Teoria preferowanych habitatów
12.5. Hipotetyczna interpretacja wybranych krzywych dochodowości

13. Przydatność metody APV przy ocenie efektywności inwestycji realizowanych na zasadach project finance - Tomasz Jewartowski
13.1. Wprowadzenie
13.2. Warunki porównywalności metod WACC, FTE i APV
13.3. Przydatność metod WACC, FTE i APV w warunkach zmiennego ryzyka finansowego i efektów ubocznych finansowania
13.4. Podsumowanie

14. Wycena leasingu w warunkach niepewności - Michał Kałdoński
14.1. Wprowadzenie
14.2. Wycena wartości leasingu z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
14.3. Charakterystyka i wycena opcji kupna przedmiotu leasingu
14.4. Przykład
14.5. Podsumowanie

15. Polityka kursowa w Polsce: czy rzeczywiście nie ma alternatywy dla euro? - Jacek Karwowski

16. Deficyt budżetowy a polityka pieniężna w Polsce - Andrzej Kaźmierczak
16.1. Deficyt budżetowy a banki komercyjne
16.2. Wpływ deficytu budżetowego na politykę pieniężną

17. Rozwój i funkcjonowanie giełd papierów wartościowych - wybrane aspekty - Tomasz Kowalak
17.1. Wprowadzenie
17.2. Proces demutualizacji
17.3. Wzrost znaczenia elektronicznych systemów obrotu papierami wartościowymi
17.4. Rozwój współpracy między giełdami
17.5. Podsumowanie

18. Ocena rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych Natalia Marska
18.1. Wprowadzenie
18.2. Analiza Wyników Otwartych Funduszy Emerytalnych i Powszechnych Towarzystw Emerytalnych
18.3. Rating Otwartych Funduszy Emerytalnych przy wykorzystaniu Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Inwestycji
18.4. Podsumowanie

19. Banki na rynkach kapitałowych - Elżbieta Ostrowska
19.1. Globalizacja rynków kapitałowych a bankowość
19.2. Działalność banków jako gwarantów emisji papierów wartościowych
19.3. Działalność banków jako inwestorów na rynkach kapitałowych

20. Ewolucja strategii dystrybucji produktów bankowych w świetle globalizacji rynków finansowych - Przemysław Pluskota

21. Dywergencja publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce Irena Pyka
21.1. Dywergencja rynku w świetle ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
21.2. Ekonomiczne determinanty dywergencji rynku publicznego w Polsce

22. Proekologiczne postawy społeczne w warunkach globalizacji a konkurencja na rynkach finansowych - Grażyna Rytelewska
22.1. Proekologiczne postawy społeczne
22.2. Instytucje rynku finansowego a proekologiczne postawy klientów
22.3. Zmiany na rynku potrzeb w zakresie ochrony środowiska jako przesłanka wzrostu popytu na produkty rynku finansowego
22.4. Wykorzystanie proekologicznych postaw społecznych dla budowy przewagi konkurencyjnej instytucji finansowej

23. Polski rynek pierwszych ofert publicznych na tle tendencji światowych Przemysław Siwek
23.1. Wprowadzenie
23.2. Istota pierwszych ofert publicznych
23.3. Rynek IPO na świecie
23.4. Rynek IPO w Polsce
23.5. Podsumowanie

24. Postanowienia finansowe dla Polski w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego - Katarzyna Stabryła
24.1. Uwagi wstępne
24.2. Założenia finansowe Agendy 2000 wobec akcesji nowych państw w 2004 r.
24.3. Postanowienia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006
24.4. Przyszłość polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkostwa
24.5. Wpływ Traktatu Akcesyjnego na sytuację społeczno-gospodarczą Polski
24.6. Podsumowanie

25. Metodologiczne aspekty oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych - Kamila Stańczak
25.1. Wprowadzenie
25.2. Pojęcie i istota działalności funduszy inwestycyjnych
25.3. Podstawowe mierniki efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych
25.4.Wnioski

26. Mnożnik kreacji pieniądza a systemy finansowe wybranych rynków wschodzących - Artur Więznowski
26.1. Wprowadzenie
26.2. Pojęcie i sposoby mierzenia mnożnika kreacji pieniądza
26.3. Mnożnik a efektywność systemów finansowych
26.4. Przesłanki doboru zakresu badań i zastosowane metody analityczne
26.5. Poziom mnożnika i trendy zmian na wybranych rynkach wschodzących
26.6. Wybrane aspekty efektywności rynków finansowych niektórych państw Europy Środkowej
26.7. Synteza wyników i podsumowanie

27. Struktura rynku a konkurencja w sektorze bankowym Grażyna Woźniewska, Ewa Łosiewicz
27.1. Specyfika polityki konkurencji w sektorze bankowym
27.2. Miary struktury rynku
27.3. Konkurencja i koncentracja w polskim sektorze bankowym
27.4. Globalizacja a koncentracja w sektorze bankowym

28. Realizacja wyjścia z inwestycji przez fundusze podwyższonego ryzyka. Praktyka zagraniczna i doświadczenia polskie Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek
28.1. Wprowadzenie
28.2. Metody wyjścia z inwestycji
28.3. Wyjście z inwestycji w warunkach polskich

316 stron

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018