wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA


POMYKALSKA B. POMYKALSKI P.

wydawnictwo: PWN, 2016, wydanie I

cena netto: 68.15 Twoja cena  64,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce.

Zawiera m.in. odniesienia do:

  • zarządzania wartością,
  • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
  • finansowania ze środków UE.

Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu (od strony zarządzających przedsiębiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozostałych interesariuszy), jednak podstawowy wątek bazuje na dominującym obecnie w praktyce założeniu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju, co stanowi pewne odejście od dominującego w literaturze nastawienia na finanse korporacji.


Spis treści

Od autorów

1. Zarys analizy finansowej

1.1. Zakres stosowania analizy finansowej
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Żródla informacji finansowej

2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

2.1. Obszary decyzyjne w procesie tworzenia wartości
2.2. Fazy procesu podejmowania decyzji
2.3. Warunki podejmowania decyzji
2.4. Ryzyko a podejmowane decyzje
2.5. Analiza procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
2.5.1. Etap I - definiowanie celu analizy
2.5.2. Etap II - rozpoznanie problemu i identyfikacja możliwych rozwiązań
2.5.3. Etap III - ocena źródet informacji
2.5.4. Etap IV - ocena informacji i możliwych alternatyw decyzji
2.5.5. Etap V - analiza podjętych decyzji i ich wdrożenia
2.5.6. Etap VI - monitorowanie efektów decyzji i ocena podjętych decyzji

3. Analiza sprawozdań finansowych

3.1. Rodzaje sprawozdań finansowych
3.2. Bilans jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Aktywa
3.2.3. Pasywa
3.3. Analiza struktury bilansu
3.4. Analiza dynamiki zmian wartości bilansowych
3.5. Analiza przepływów funduszy
3.6. Analiza rachunku zysków i strat
3.6.1. Analiza rachunku zysków i strat w układach porównawczym i kalkulacyjnym
3.6.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat
3.6.3. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat
3.7. Rachunek przepływów pieniężnych
3.8. Zestawienie zmian w kapitale własnym
3.9. Informacja dodatkowa

4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa

4.1. Wskaźniki płynności finansowej
4.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
4.1.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej
4.1.3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych
4.1.4. Wskaźniki płynności finansowej polskich przedsiębiorstw
4.1.5. Wskaźnik kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem
4.1.6. Interpretacja wskaźników płynności finansowej
4.1.7. Wpływ struktury finansowania na interpretację wskaźników płynności finansowej
4.2. Wskaźniki sprawności działania (aktywności)
4.2.1. Cykl inkasa należności
4.2.2. Wskaźnik zapasów w dniach
4.2.3. Wskaźnik płatności zobowiązań w dniach
4.2.4. Wskaźnik kapitału obrotowego netto w dniach
4.2.5. Wskaźniki rotacji aktywów
4.3. Wskaźniki struktury finansowania
4.3.1. Wskaźnik struktury kapitału
4.3.2. Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów
4.3.3. Mnożnik kapitału własnego
4.3.4. Wskaźnik zadłużenia
4.3.5. Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową
4.3.6. Wskaźnik pokrycia stałych płatności
4.3.7. Wskaźnik zdolności do spłaty zobowiązań
4.4. Wskaźniki rentowności
4.4.1. Marża zysku netto
4.4.2. Wskaźnik rentowności aktywów
4.4.3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego
4.5. Wzajemne relacje między wskaźnikami finansowymi
4.6. Wskaźniki rynków kapitałowych
4.6.1. Wskaźnik zysku na jedną akcję
4.6.2. Wskaźnik cena/zysk
4.6.3. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej
4.6.4. Wskaźnik stopy dywidendy
4.7. Model Du Ponta

5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka

5.1. Rodzaje dźwigni
5.2. Dźwignia operacyjna
5.3. Dźwignia finansowa
5.4. Dźwignia łączna
5.5. Zastosowanie dźwigni przy planowaniu zysku
5.6. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna
5.7. Dźwignia finansowa a rentowność kapitału własnego
5.8. Wybór sposobu finansowania a ryzyko finansowe

6. Model zrównoważonego wzrostu

6.1. Wzrost przedsiębiorstwa i jego potrzeby finansowe
6.2. Zrównoważony wzrost jako punkt wyjścia
6.3. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w planowaniu

7. Prognozowanie

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Prognoza przychodów
7.2.1. Prognoza przychodów na podstawie danych historycznych
7.2.2. Prognoza sprzedaży na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa
7.2.3. Prognoza sprzedaży nowego produktu
7.2.4. Prognozy analityków
7.3. Prognozowanie EBIT
7.4. Podatek dochodowy
7.5. Prognozowanie kapitału obrotowego netto
7.6. Prognozowanie wydatków inwestycyjnych
7.7. Prognozowanie amortyzacji

8. Strategia finansowa i strategia finansowania

8.1. Cel przedsiębiorstwa
8.2. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa
8.2.1. Ekonomiczna wartość dodana
8.2.2. Rynkowa wartość dodana
8.2.3. Indeks tworzenia wartości
8.2.4. Wady miar wartości
8.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa
8.4. Strategia finansowania przedsiębiorstwa
8.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto
8.6. Strategia a kontrola budżetowa
8.7. Strategia przedsiębiorstwa i model Du Ponta wyjaśniający jej formułowanie
8.8. Dźwignia aktywów
8.9. Zarządzanie pasywami
8.10. Zarządzanie relacjami aktywów i pasywów

9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem

9.1. Pojęcie kapitału i struktury kapitału
9.2. Oczekiwana zyskowność kapitału
9.3. Struktura kapitału - ujęcie przekrojowe
9.4. Teoria M&M - struktura kapitału nie ma wpływu na wartość spółki
9.4.1. Przypadek gospodarki bez podatków
9.4.2. Przypadek gospodarki stosującej podatki
9.5. Optymalna struktura kapitału - jej rola i znaczenie
9.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału
9.7. Teoria substytucji i teoria hierarchii finansowania

10. Wartość pieniądza w czasie

10.1. Wartość przyszła przy jednorazowej wpłacie kapitału
10.2. Wartość zaktualizowana w analizie inwestycji finansowych
10.3. Wycena strumienia dochodów pieniężnych

11. Metody oceny inwestycji rzeczowych

11.1. Uwagi wstępne
11.1.1. Inwestycje - pojęcia
11.1.2. Inwestycja jako kategoria bilansowa
11.1.3. Wartości niematerialne wytworzone przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie
11.1.4. Aktywa jako zasób strategiczny oraz czynniki określające popyt na aktywa
11.2. Istota wspólnych przedsięwzięć
11.3. Kryterium wyboru projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego
11.4. Metody oceny inwestycji rzeczowych
11.4.1. Metody proste
11.4.2. Metody dyskontowe
11.5. Specyfika oceny przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej

12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa

12.1. Podstawy wyceny inwestycji finansowych
12.2. Stopa zwrotu i wartość papieru wartościowego
12.3. Wycena obligacji
12.4. Wycena akcji
12.4.1. Wycena akcji uprzywilejowanych
12.4.2. Wycena akcji zwykłych
12.5. Pomiar ryzyka i dochodu
12.6. Metody oceny opłacalności inwestycji finansowych
12.7. Decyzje inwestycyjne a tworzenie wartości przedsiębiorstwa
12.7.1. EVA i NPV a wartość przedsiębiorstwa
12.7.2. Uproszczony bilans przedsiębiorstwa

13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

13.1. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy
13.2. Ryzyko
13.3. Stopa zwrotu a ryzyko
13.4. Portfel aktywów
13.4.1. Teoria portfela
13.4.2. Podejmowanie decyzji o wyborze portfela na podstawie kryterium dominacji
13.4.3. Korelacja stóp zwrotu z akcji
13.5. Model wyceny aktywów kapitałowych
13.6. Teoria arbitrażu cenowego
13.7. Efektywny rynek i efektywność rynku
13.8. Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstwa

14. Analiza kosztu kapitału

14.1. Koszt kapitału i jego oszacowanie
14.2. Średni ważony koszt kapitału
14.3. Koszt kapitału z wykorzystaniem SML
14.3.1. Wymagana stopa zwrotu a koszt kapitału
14.3.2. Polityka finansowa a koszt kapitału
14.3.3. Koszt kapitału własnego a stopa zwrotu wymagana przez udziałowców
14.3.4. SML a WACC
14.3.5. Ustalanie kosztu kapitału własnego
14.4. Szacowanie kosztu kapitału obcego

15. Wycena przedsiębiorstw

15.1. Kapitalizacja spółki giełdowej
15.2. Analiza techniczna i analiza fundamentalna
15.3. Metody wyceny
15.3.1. Metoda wyceny aktywów
15.3.2. Metoda porównawcza
15.3.3. Metoda DCF
15.3.4. Metoda wyceny opcji
15.3.5. Inne metody wyceny
15.4. Korekty wyceny

16. Fuzje i przejęcia

16.1. Rodzaje przejęć
16.2. Kryteria przejęć
16.3. Analiza i prognozy finansowe w ocenie kandydata do przejęcia
16.4. Podstawowe formy przejęć
16.4.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
16.4.2. Łączenie się spółek
16.5. Potencjalne korzyści z przejęcia
16.6. Źródła efektu synergii
16.7. Wartość zaktualizowana netto w ocenie finansowej przejęć
16.8. Wycena przedsiębiorstwa przy przejęciach
16.9. Transakcje wspomagane dźwignią
16.10. Warunki finansowania przejęć

Literatura
Załączniki
Indeks


340 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- KALKULACJE FINANSOWE. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE, KREDYTY, ODSETKI,...
SOBCZYK M.

- BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.ASPEKTY RACHUNKOWE,FINANSOWE I ZARZĄD
DYLEWSKI M. FILIPIAK B. SZCZYPA P.

- CONTROLLING OPERACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE CENTRA ODPOWIEDZIALNOŚCI...
SIERPIŃSKA M. NIEDBAŁA B.

- INNOWACJE W STRATEGII ROZWOJU ORGANIZACJI W UNII EUROPEJSKIEJ
RED, JANASZ WŁ.

- BANKI NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
OSTROWSKA E.

- TAJNIKI BANKOWOŚCI. PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ROTHBARD M.N.

- FAKTORING JAKO INSTRUMENT FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MSP
CZARECKI J.

- EFEKTYWNOŚĆ ODDZIAŁU BANKU DETALICZNEGO JAKO CZYNNIK PRZEWAGI
SIKORA D. KULCZYCKI A.

- ZINTEGROWANY NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM W POLSCE
KOŁACZ J. STOCKA A.

- CONTROLLING. ANALIZA I MONITORING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
SKOWRONEK-KIELCZAREK A. LESZCZYŃSKI Z.

- ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE
DUDA-PIECHACZEK E.

- CENY TRANSFEROWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA DOKUMENTACJE PODATKO.
MIKA J.F.

- PRAKTYKA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
URBANKOWSKA-SOJKIN E.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018