wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CZAS NA PIENIĄDZ TOM 1 TOM 2


ZARZECKI D. RED.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2009, wydanie I

cena netto: 197.00 Twoja cena  187,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

CZAS NA PIENIĄDZ

ZARZĄDZANIE FINANSAMI INWESTYCJE, WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW, ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI TOM 1 i 2


TOM 1:

Słowo wstępne

MIERZENIE I OCENA WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW
MEASUREMENTAND VALUATION OFPERFORMANCE

Paweł Bogacz, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodtak - Ocena potencjału finansowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce
Sebastian Chęciński - Istota oraz metody pomiaru efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie
Jacek Jaworski - Bookkeeping Methods Used in the Polish SME Sector. An Empirical Analysis
Izabela Jonek-Kowalska - Ewaluacja kosztów wytworzenia zorientowana na poprawę efektywności w polskim górnictwie węgla kamiennego
Jarosław Kaczmarek - Ocena kwalifikacyjna przedsiębiorstw w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania
Jerzy Kitowski - Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Maria Kola-Bezka - Potencjał ekonomiczno-finansowy przedsiębiorczości w Polsce - ujęcie regionalne
Adam Kopiński, Marek Latus - Wybrane aspekty optymalizacji finansowej w branży młynarskiej
Elżbieta Mączyńska - Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej
Agnieszka Piechocka-Kałużna - Accounting of Commercial Banks Operating in Poland and the Measurement and Assessment of Their Performance
in the Face of Rampant Economic Globalisation
Artur Stefański - Ryzyko bankructwa banków giełdowych w Polsce
Emilia Stola - Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych Aldona Uziębło - Wpływ kreatywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości
Marcellin M. Yovogan - Firm Performance and Non-financial Reporting inBulgarian Companies
Serhiy Zabolotnyy - Pomiar wpływu strategii płynności finansowej na efektywność spółek giełdowych z sektora agrobiznesu
Joanna Zuchewicz - Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI
INVESTMENT APPRAISAL

Elżbieta Adamowicz - Istota oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych
Tomasz Felczak - Kapitał obrotowy a efektywność funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Paweł Jamróz - Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji
Małgorzata Jaworek - Ocena efektywności bezpośredniej inwestycji zagranicznej -NPVversus APV
Mariusz Kudełko - Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO,
Olga Ławińska - Ocena efektywności gminnych inwestycji infrastrukturalnych
Aneta Michalak - Identyfikacja źródeł finansowania inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw górniczych na tle innych branż kapitałochłonnych
Grzegorz Michalski - Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nieopodatkowanych organizacjach
Marcin Pawlak - Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych..
Waldemar Rogowski, Maciej Tomaszewski - Identyfikacja i wycena korzyści w projektach w obszarze IT
Paweł Sekuła - Stopy zwrotu z akcji a ROE - empiryczna weryfikacja
Tomasz Słoński, Józef Rudnicki - Wpływ podziału akcji na stopę zwrotu z inwestycji w akcje
Roman Tylżanowski - Kształtowanie się bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Anna Wolak-Tuzimek - Działalność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw

INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO
FINANCIAL MARKET INSTRUMENTS

Barbara Bartkowiak - Pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - na przykładzie projektów Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości
Patrycja Bąk - Inżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej
Patrycja Bąk, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak - Dotacje unijne - analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska - Ekonomiczno-prawny charakter papieru wartościowego
Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska - Znaczenie naśladownictwa w rozwoju rynków kapitałowych
Leszek Dziawgo - Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku finansowym - wyniki badań
Jerzy Gajdka, Paweł Sroczyński - Wpływ położenia geograficznego spółek na korelację stóp zwrotu z akcji
Mirosława Gazińska, Waldemar Tarczyński - The Non-classical Break-Even Point in Portfolio Selection
Agata Jończyk - Rozwój pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych w Polsce w przeciągu ostatniej dekady
Marcin Kalinowski - Spread walutowy jako element ryzyka walutowego kredytobiorców w Polsce
Dominika Kordela - Przejścia z NewConnect na rynek regulowany GPW - nowy trend czy naturalna droga rozwoju spółki?
Jakub Marszałek - Charakterystyka zadłużenia emitentów obligacji zamiennych w ujęciu sektorowym
Maciej Pawłowski - Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce
Katarzyna Sieradzka - Działalność funduszy poręczeń kredytowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Jacek Tomaszewski - Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej
Adam Zaremba - Indeksowe kontrakty futures: czy oferują premię za ryzyko?
Monika Zienko - Rynek funduszy hedgingowych w dobie globalizacji

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
BUSINESS VALUATION

Gerrit Brosel, Mario Zinimermann - Functional Business Valuation: TheNeed for Rediscovery of a Maturę Concept
Katarzyna Byrka-Kita - Uwzględnianie ryzyka specyficznego w procesie szacowania kosztu kapitału
Marcin Głębocki, Michał Grudziński, Michał Kundera, Małgorzata Sylwestrzak - Studium metodyki wyceny przedsiębiorstw stosowanej w rekomendacjach
giełdowych
Jan Konowalczuk - Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej
Marek Panfil - Wartość końcowa a wartość przedsiębiorstwa w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycena KGHM Polska Miedź SA w raportach domów maklerskich z okresu 14.02.2008-12.01.2011
Wiktor Patena, Paweł Żak - Rola analizy wrażliwości w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową na przykładzie wyceny firmy Home Depot
Tomasz Ramian - Wycena nieruchomości specjalistycznej a wycena przedsiębiorstwa
Manuela Skoczek-Spychała - Zakres problemowy ujmowania instrumentów finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości
Jerzy Tymiński - Cykl życia a wartość rynkowa obiektu mieszkaniowego
Dariusz Zarzecki, Michał Grudziński - Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji

WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCHI PRAWNYCH
INTANGIBLE ASSET VALUATION

Melania Bąk - Klient jako składnik majątku niewidzialnego z perspektywy cyklu życia przedsiębiorstwa i rachunkowości
Piotr Bober - Wycena know-how wnoszonego aportem do spółki kapitałowej Leszek Bohdanowicz, Grzegorz Urbanek - Struktury własnościowe
a efektywność kapitału intelektualnego: perspektywa teorii agencji
Grazia Calabró - The Violation of Intellectual Property Rights in Foodstuff Sector: Economical and Social Consequences
Barbara Czerniachowicz - Zasoby niematerialne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
Haim V. Levy - Biotechnology Spin-Offs - A Paradigm in the Transformation of Scientific and Technological Innovation into Economic Value
Dorota Anna Mikulska - Wycena księgowa wartości niematerialnych i prawnych
Paweł Rumniak - Standaryzacja procesu wyceny składników niematerialnych
Konrad Stępień - Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie
Małgorzata Węgrzyńska - Identyfikacja, pomiar, wycena i prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie klubu sportowego

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
VALUE-BASED MANAGEMENT

Paweł Bogacz - Zwiększanie poziomu wpływów jako podstawa kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego
Leszek Czapiewski, Joanna Lizińska - Przydatność portfeli porównawczych opartych na cechach spółek do szacowania krótkoterminowych zwyżkowych stóp zwrotu dla emisji akcji (na przykładzie NYSĘ)
Joanna Dmitruk - Koncepcja zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich na przykładzie polskich spółek giełdowych
Andrzej Jaki - System zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Krzysztof Janasz - Decyzje innowacyjne w przedsiębiorstwie
Michał Kowalski, Monika Klich - Rachunek kosztów działań jako narzędzie wspomagające zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Monika Marcinkowska - Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy
Dariusz Nowak - Wartość przedsiębiorstwa w procesie kooperacji w świetle badań empirycznych
Dorota Podedworna-Tarnowska - Opcje menedżerskie jako długoterminowe motywatory w kształtowaniu właścicielskich postaw menedżerów
wyższego szczebla
Połączenia operacyjne KDPW z zagranicznymi depozytami
Projekt: Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw opracowane jako nota interpretacyjna nr 5
NI 5 Wycena przedsiębiorstw. Powszechne krajowe zasady wyceny (PKZW)

TOM 2:

Słowo wstępne.

FINANSE I GOSPODARKA PUBLICZNA

PUBLIC FINANCE AND ECONOMY

Joanna Bereżnicka - Dopłaty a możliwość osiągnięcia dochodu w gospodarstwach rolnych
Agata Bury - Wydatki prawnie zdeterminowane w budżecie państwa
Francesco De Domenico - Fiscal Federalism in the Context of Public Finance
Marek Dylewski, Beata Filipiak - Nowe wyzwania w zakresie gospodarowania środkami publicznymi
Marzena Ganc - Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN
Paweł Galiński - Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2000-2009
Tomasz Kostrzewa - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sektora finansów publicznych w wybranych krajach na świecie - ujęcie porównawcze
Magdalena Kowalczyk - Inwestycje rzeczowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Nataliya Kruchok-TheNecessity of Creating a New World Currency
Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto - Subsidized Agricultural Credit as a Tool for Revitalization of Agricultural Enterprise
Magdalena Lazarek, Zbigniew Olkowski - Wsparcie finansowe grup producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego na tle kraju
Witold Luciński - Wizja rozwoju Polski w świetle danych statystycznych
Justyna Łukomska-Szarek - Ocena płynności finansowej w ujęciu kasowym i memoriałowym samorządów terytorialnych województwa opolskiego
Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur - Zwrotne zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
Magdalena Mądra - Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej
Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Jolanta Pakulska - Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm
Henryk Sobolewski - Analiza relacji napływu inwestycji zagranicznych i tempa przemian własnościowych
Joanna Suchowian - Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem
Dariusz Wielgórka - Finansowanie działalności zakładów pracy chronionej w aspekcie koncepcji zintegrowanego rozwoju przedsiębiorstwa
Dariusz Wielgórka, Waldemar Szczepaniak - Analiza wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionalny na przykładzie miasta Częstochowy
Anna Wojewnik-Filipkowska - Znaczenie i odmienność partnerstwa w inwestycjach rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku i Sopocie

MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI
INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

Jadwiga Adamczyk - Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w decyzjach inwestorów instytucjonalnych na rynku globalnym
Joanna Duda - Wpływ globalizacji na działalność finansową i inwestycyjną polskich MSP
Stanisław Flejterski - Proglobaliści, antyglobaliści i alterglobaliści. Spojrzenie z punktu widzenia zarządzania finansami
Christian Horn, Peter Lorson - Reasons for not Claiming ő 241a German HGB (HGB) in Conjunction with ő 242, Paragraph 4 German HGB (HGB)
Marcin Idzik - Koincydencja wahań aktywności gospodarczej w aspekcie transmisji koniunktur przez zarażanie
Sławomir Jarka, Sylwia Kurkowska, Elżbieta Weiss - Teoria optymalnego obszaru walutowego i jej zastosowanie w praktyce
Milena Kabza - Wnioski z kryzysu dla teorii ekonomii
Mirosław Kachniewski - Giełdy jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Tomasz Mika, Eliza Frejtag-Mika - Czy kryzys finansowy dowodzi irracjonalności globalizacji?
Beata Zyznarska-Dworczak - Analiza roli zarządzania kosztami podmiotów gospodarczych w zglobalizowanym świecie gospodarczym

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI
FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS

Tomasz Berent - Ten Major Questions on Leverage
Ewa Chojnacka - Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej
Wioletta Czemiel-Grzybowska - Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce wschodniej
Joanna Czerna-Grygiel - Inwestowanie w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Karolina Daszyńska-Żygadło - Planowanie scenariuszowe - próba systematyzacji pojęć
Joanna Dynowska, Anna Łapińska - Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego - wyniki badań ankietowych
Sławomir Juszczyk, Michał Tymiński - Strategie produktowe w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Katarzyna Kozioł-Nadolna - Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa
Mirosław Krajewski - Kierunki budowy i wykorzystania modeli analityczno-finansowych w przedsiębiorstwach
Anna Łapińska, Joanna Dynowska - Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
Jarosław Mielcarek- EBITDAjako narzędzie restrukturyzacji kredytu
Tomasz Sloński, Bartosz Zawadzki - Analiza jakościowa wpływu ogłoszenia skupu akcji i wypłaty dywidendy na ceny akcji polskich spółek giełdowych
Aleksandra Szpulak- Różnice w poglądach na istotę kapitału obrotowego
przedsiębiorstwa. Pieniężne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
Adam Szyszka, Adam Zaremba - The Buyback Anomaly in the Polish Capital Market.
Joanna Wiśniewska - Pozyskiwanie technologii w sektorze bankowym
Paweł Wnuczak - Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa
Mirosław Wypych - Dywidendy w okresie spowolnienia gospodarczego (na przykładzie spółek giełdowych)

FUZJE I PRZEJĘCIA
MERGERS AND ACQUISITIONS

Joanna Baran - Zastosowanie Balanced Scorecard do oceny efektywności fuzji i przejęć w sektorze mleczarskim
Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński - Przejęcie kontroli w spółkach publicznych - przegląd dotychczasowych rozwiązań prawnych w Polsce
Leszek Czerwonka - Wezwania do sprzedaży akcji - ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu
Agnieszka Goździewska - Fuzje przedsiębiorstw
Monika Mordzak - Przejęcia w branży telekomunikacyjnej i ich wpływ na potencjalnych klientów
Tomasz Rójek - Fuzje i przejęcia w procesach kreowania wartości przedsiębiorstw
Michał Soliwoda - Kreowanie wartości przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć
Dariusz Zarzecki, Magdalena Kisielewska - Ustalanie obszaru negocjacji cenowych w transakcjach fuzji i przejęć
Agata Żak - Ekonomiczne skutki fuzji przedsiębiorstw na przykładzie wybranej spółdzielni mleczarskiej OSM Opole Lubelskie


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

RISK MANAGEMENT

Damian Blachowski - Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych
Sylwia Bożek - Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
Iwona Gorzeń-Mitka - Dojrzałość enterprise risk management - wzorce i praktyka
Jerzy Gwizdała - Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku
Stanisław Kasiewicz, Błażej Lepczyński - Monitorowanie ryzyka jako narzędzie zarządzania strategicznego
Maria Kiedrowska, Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - Internal Control in the Concept
of Integrated Enterprise Risk Management (ERM) System in Insurance Undertakings
Anna Korombel - Praktyczne zastosowanie wybranych metod identyfikacji ryzyka
Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń - Finansowe aspekty transferów zawodniczych w zawodowych klubach piłkarskich
Marcin Pęksyk, Ey vind Aven, Liv Marit Klausen - Accounting for Country Risk
in Foreign Direct Investment Appraisal - Comparable Analysis Based on Statoil Case
Marek Popielas - Jednolite podejście do pomiaru ryzyka inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych jako kolejny element harmonizacji usług
inwestycyjnych w Unii Europejskiej
Roberta Salomone - Sustainability Risk Management: The Role of Life Cycle Assessment in Improving Decision-making Activities
Marcin Sitek - Zarządzanie ryzykiem kredytowania rynku nieruchomości
Mirosław Sołtysiak - Rola informacji w procesie zarządzania ryzykiem
Anna Spoz - Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Feliks Marek Stawarczyk - B ad Bank - niemiecka koncepcja pokonywania kryzysu bankowego
Piotr Tworek - Fundamentals of Construction Risk Management (CRM). Selected Theoretical and Practical Problems
Grzegorz Urbanek - Marka a ryzyko systematyczne wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Agnieszka Wójcik-Mazur - Analiza poziomu płynności finansowej polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów

NADZÓR KORPORACYJNY

CORPORATE GOVERNANCE

Jan Jeżak - Zmiany w strukturach własnościowych spółek oraz ich wpływ na relacje wewnątrzkorporacyjne - tendencje europejskie i światowe
Miłosz Kołodziejczyk, Przemysław Piechota - Systemowy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczednościowo-kredytowymi
Przemysław Piechota, Miłosz Kołodziejczyk - Pozycja i znaczenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w polskim systemie finansowym
Hanna Sikacz - Nadzór właścicielski w grupie kapitałowej
Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - The Role of the Audit Committee, the Internal Auditor and the Statutory Auditor as the Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Banks


1813 stron , B5, oprawa twarda                                                  @p

 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021