wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

LOGISTYKA PRZEDSI蔅IORSTW I PRZEDSI蔠ZI势 BUDOWLANYCH


SOBOTKA A.

wydawnictwo: AGH, 2010, wydanie I

cena netto: 129.00 Twoja cena  122,55 z + 5% vat - dodaj do koszyka

LOGISTYKA PRZEDSI蔅IORSTW I PRZEDSI蔠ZI势 BUDOWLANYCH


Celem autorki by硂 przedstawienie, w okre秎onym porz眃ku, problematyki logistyki w budownictwie oraz opisanie rozwi眤a problem體 logistycznych w praktyce budowlanej w Polsce i za granic, a tak縠 wskazanie mo縧iwo禼i wykorzystywania metod naukowych do rozwi眤ywania zagadnie logistycznych i podejmowania decyzji.


Spis tre禼i:

Wst阷 7

1. Wprowadzenie do logistyki jako dziedziny wiedzy 10
1.1. Definiowanie logistyki 10
1.2. Zakres i zadania logistyki 15
1.3. Systemy i procesy logistyczne 19
1.4. Zarz眃zanie logistyczne 25
1.5. Zintegrowane zarz眃zanie logistyczne 31
1.6. Logistyka marketingowa 34
1.7. Logistyka zwrotna 37
1.8. Koszty logistyki 40
1.8.1. Definiowanie koszt體 logistyki 40
1.8.2. Klasyfikacja koszt體 logistyki 43
1.9. Koncepcje i trendy rozwojowe w logistyce 47

2. Logistyka w budownictwie w 秝ietle bada 59
2.1. Definiowanie poj赕 59
2.2. Charakterystyka proces體 logistycznych 62
2.2.1. Dostawy do przedsi阞iorstwa 62
2.2.2. Zamawianie i odbieranie dostaw 65
2.2.3. Przep硑wy fizyczne 66
2.2.4. Przep硑w informacji 76
2.2.5.Przep硑wy finansowe 77
2.2.6. Odpowiedzialno舵 za decyzje logistyczne 77
2.3. Trendy w zarz眃zaniu logistyk budowy 79

3. Logistyka w przedsi阞iorstwie budowlanym 85
3.1. Przedsi阞iorstwo budowlane w 砤馽uchu dostaw 85
3.2. Procesy i systemy logistyczne w przedsi阞iorstwie budowlanym 90
3.3. Struktury system體 logistycznych 95
3.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsi阞iorstwa 97
3.5. Koszty logistyczne przedsi阞iorstw budowlanych 101

4. Logistyka przedsi陊zi赕 budowlanych 109
4.1. Og髄na charakterystyka obs硊gi logistycznej przedsi陊zi赕 budowlanych 109
4.2. Zadania logistyki w realizacji przedsi陊zi赕 budowlanych 113
4.3. Outsourcing w logistyce przedsi陊zi阠ia budowlanego 117
4.3.1. Definiowanie outsourcingu 117
4.3.2. Rola i funkcje centrum logistycznego 118
4.3.3. Koncepcja centrum logistycznego w obs硊dze logistycznej przedsi陊zi阠ia budowlanego 122
4.3.4. Przyk砤dy outsourcingu logistyki bud體 126
4.3.5. Grupa Polskie Sk砤dy Budowlane 128
4.4. Obs硊ga logistyczna przedsi陊zi赕 budowlanych: studia przypadk體 131
4.4.1. Logistyka budowy centrum na placu Poczdamskim w Berlinie 131
4.4.2. Logistyka budowy Z硂tych Taras體 w Warszawie 135
4.4.3. Logistyka budowy wiaduktu w Hongkongu 145
4.4.4. Logistyka modernizacji drogi transportu kolejowego 149
4.4.5. Logistyka budowy nawierzchni autostrady 160

5. Organizacja infrastruktury logistycznej na placu budowy 173
5.1. Definiowanie poj赕 173
5.2. Zadania i procesy logistyczne na placu budowy 176
5.3. Og髄ne zasady zagospodarowania placu budowy 178
5.4. Bezpiecze駍two na placu budowy 182
5.5. Urz眃zenia wspomagaj眂e logistyk budowy 185
5.5.1. Drogi i parkingi tymczasowe 185
5.5.2. Sk砤dy wyrob體 budowlanych 189
5.5.3. Urz眃zenia do transportu pionowego 195
5.5.4. Zaopatrzenie placu budowy w energi elektryczn 200
5.5.5. odki 潮czno禼i na placu budowy 204

6. Wspomaganie decyzji logistycznych 206
6.1. Wprowadzenie 206
6.2. Sterowanie systemem logistycznym 209
6.3. Klasyczne modele zapas體 w logistyce zaopatrzenia budowy 212
6.3.1. Modele zapas體 212
6.3.2. Modele decyzyjne sterowania zapasami 217
6.3.3. Zagadnienie transportowe w logistyce 220
6.4. Modelowanie symulacyjne system體 logistycznych 228
6.4.1. Modelowanie matematyczne i symulacyjne 229
6.4.2. Metodyka bada symulacyjnych 230
6.5. Symulacyjna metoda badania modeli wybranych system體 logistycznych 239
6.5.1. Zasady prowadzenia eksperymentu symulacyjnego 239
6.5.2. Wyb髍 zmiennych steruj眂ych 241
6.5.3. Metody bada optymalizacyjnych 242
6.5.4. Opis badanego modelu logistycznego 248
6.5.5. Wska糿ik jako禼i sterowania 261
6.5.6. Wiarygodno舵 modeli i planowanie eksperyment體 symulacyjnych 263
6.5.7. Metody sterowania systemami logistycznymi 267
6.5.8. Wyniki bada modelu logistycznego i ich analiza 268
6.6. Badanie wra縧iwo禼i decyzji logistycznych 295
6.7. Metoda AHP do wyboru modelu obs硊gi logistycznej 301

7. Zako馽zenie 308

Literatura 315


326 stron, oprawa twarda                                                       @p

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022