wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADR W SPEDYCJI I MAGAZYNIE SKŁADOWANIE I PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIE


JANCZAK A. / NIEBEZPIECZNYCH VADEMECUM BHP

wydawnictwo: ZACHAREK, 2010, wydanie I

cena netto: 46.20 Twoja cena  43,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka przedstawia przepisy i wskazówki w zakresie magazynowania, transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

W sposób   syntetyczny przedstawiono podstawowe zagadnienia zawarte w Umowie Europejskiej ADR takie jak: obowiązki uczestników przewozu, zasady klasyfikacji i oznakowania towarów niebezpiecznych, zasady pakowania towarów niebezpiecznych. W książce przedstawiono wzory dokumentacji stosowanej w przewozie towarów niebezpiecznych, wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
Książka dostarcza  niezbędnych informacji w zakresie magazynowania  towarów niebezpiecznych w tym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa przy magazynowaniu gazów, trucizn, rozpuszczalników, farb i lakierów, materiałów żrących; w tym wymagania w zakresie magazynowania razem towarów niebezpiecznych. Pokazano oznakowanie opakowań z towarami niebezpiecznymi, wynikające z przepisów ADR jak i ustawy o substancjach i preparatach oraz ich oznaczenie zgodnie  z systemem GHS, który wprowadzony będzie w najbliższych latach.
Materiał zawarty w książce może być przydatny dla osób nadzorujących prace w magazynach z towarami niebezpiecznymi jak i dla osób tam pracujących. Informacje zawarte w książce są przydatne dla spedytorów i kierowców, zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych.

Dzięki tej książce dowiesz się:

  • jak są sklasyfikowane towary niebezpieczne i jakie jest ich oznakowanie
  • jak je można przewozić transportem drogowym, w jakich opakowaniach
  • jakie są wyłączenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i kiedy można towary niebezpieczne przewozić tańszym transportem bez wymagań przepisów ADR
  • jaka dokumentacja jest konieczna w przewozach towarów niebezpiecznych i jakie jest niezbędne wyposażenie pojazdów, które przewożą te towary
  • co powinieneś zrobić, by Twój magazyn, w którym są składowane towary niebezpieczne, spełniał niezbędne wymagania w zakresie bezpieczeństwa
  • jakie są podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach oraz co powinno się zrobić w razie zagrożenia lub awarii w magazynie z towarami niebezpiecznymi.

Andrzej Janczak jako Główny specjalista ds. BHP o długoletnim stażu sprawuje   bezpośredni nadzór lub koordynuje działania BHP w zakładach, firmach, hurtowniach i laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Specjalizuje się z uwagi na swoje  wykształcenie w problematyce bezpieczeństwa chemicznego. Jest mgr inż. chemikiem. Ukończył Wydział Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W Akademii Obrony Narodowej w Warszawie uzyskał stopień doktora, zajmując się zagadnieniami ochrony przed skażeniami.
Ukończył na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia. Posiada nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy certyfikat kompetencji eksperta – konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  certyfikat  wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest doradcą ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Pełni obowiązki doradcy w hurtowniach chemicznych i firmach spedycyjnych. Prowadzi szkolenia w zakresie ADR.
Ukończył kurs specjalisty ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W pracy zawodowej wykonuje  obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obsługiwanych zakładach.
Zajmuje się także zagadnieniami  ochrony środowiska w nadzorowanych zakładach oraz problematyką kart charakterystyki substancji chemicznych, ich tłumaczeniem oraz dostosowaniem do obowiązujących wymagań.


Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi
1.1 Umowa Europejska ADR
1.2 Towary niebezpieczne
1.3 Sposób przewozu
1.4 Podstawowe definicje zawarte w Umowie ADR
Rozdział 2. Obowiązki uczestników załadunku, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych
2.1 Podstawowe obowiązki uczestników przewozu
2.1.1 Nadawca
2.1.2 Przewoźnik (kierowca)
2.1.3 Odbiorca
2.2 Wymagania ogólne dotyczące szkolenia kierowców
2.3 Kontrola przewozów towarów niebezpiecznych
2.3.1 Kontrola administracyjna
2.3.2 Kontrola wewnętrzna
2.4 Doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych
Rozdział 3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych i występujące zagrożenia
3.1 Klasyfikacja towaru
3.2 Zasady klasyfikacji
3.3 Kody klasyfikacyjne
3.4 Numery rozpoznawcze towarów niebezpiecznych oraz zagrożeń
3.5 Numery rozpoznawcze zagrożeń
3.6 Przepisy szczególne dotyczące różnych klas
3.6.1 Klasa 1: Materiały i przedmioty wybuchowe
3.6.1.1 Podklasa 1.1
3.6.1.2 Podklasa 1.2
3.6.1.3 Podklasa 1.3
3.6.1.4 Podklasa 1.4
3.6.1.5 Podklasa 1.5
3.6.1.6 Podklasa 1.6
3.6.1.7 Oznaczenia grup zgodności materiałów i przedmiotów
3.6.2 Klasa 2: Gazy
3.6.2.1 Gazy duszące
3.6.2.2 Gazy palne
3.6.2.3 Gazy utleniające
3.6.2.4 Gazy trujące
3.6.2.5 Podklasa 2.1
3.6.2.6 Podklasa 2.2
3.6.2.7 Podklasa 2.3
3.6.3 Klasa 3: Materiały ciekłe zapalne
3.6.4 Klasa 4.1: Materiały stałe zapalne
3.6.5 Klasa 4.2: Materiały samozapalne
3.6.6 Klasa 4.3: Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
3.6.7 Klasa 5.1: Materiały utleniające
3.6.8 Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne
3.6.9 Klasa 6.1: Materiały trujące
3.6.10 Klasa 6.2: Materiały zakaźne
3.6.11 Klasa 7: Materiały promieniotwórcze
3.6.11.1 Podstawowe określenia
3.6.11.2. Grupy sztuk przesyłki
3.6.11.3 Określenie wskaźnika transportowego (TI)
3.6.11.4 Kategorie sztuk przesyłki
3.6.12 Klasa 8: Materiały żrące
3.6.13 Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Rozdział 4. Oznakowanie opakowań i sztuki przesyłki towarów niebezpiecznych
4.1 Opakowania materiałów niebezpiecznych
4.2 Oznakowanie opakowań
4.3 Oznakowanie pojemników z gazem
4.3.1 Oznaczenia
4.3.2 Barwne kody butli – gazy techniczne
4.3.3 Barwne kody butli – gazy medyczne i spożywcze
4.3.4 Etykieta
4.3.5 Opakowania do towarów niebezpiecznych
4.3.6 Oznakowanie sztuki przesyłki
4.3.7 Zakazy ładowania razem do jednego pojazdu
4.3.7.1 Pakowanie razem
4.3.8 Strzałki kierunkowe
4.3.9 Zasady pakowania
4.3.10 Kod określający typ opakowania
4.3.11 Umieszczanie nalepek ostrzegawczych
4.3.12 Dodatkowe oznakowanie sztuk przesyłki
4.3.13 Zwolnienia od wymagań ADR przy przewozie towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki
4.3.13.1 Wyłączenia całkowite
4.3.13.2 Wyłączenia częściowe
4.3.14 Oznakowanie pojazdu tablicami
4.3.14.1 Wymagane tablice
Rozdział 5. Dokumentacja stosowana w przewozie towarów niebezpiecznych. Wyposażenie pojazdów
5.1 Dokumentacja przewozowa
5.1.2 Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
5.1.3 Instrukcje pisemne
5.1.3.1 Czynności, które należy podjąć w razie wypadku lub zagrożenia
5.1.3.2 Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia ogólnych działań oraz działań ratowniczych charakterystycznych dla danego rodzaju zagrożenia, przewożony w pojeździe zgodnie z przepisami rozdziału 8.1.5 ADR
5.2 Jednostki transportowe
5.2.1 Rodzaje pojazdów
5.3 Wyposażenie pojazdu
5.3.1 Sprzęt gaśniczy
5.3.2 Wyposażenie ogólne
5.3.3 Wyposażenie dodatkowe pojazdów
5.3.3.1 Wyposażenie elektryczne
5.3.3.2 Układ hamulcowy
5.3.3.3 Ogranicznik prędkości
5.3.3.4 Izolacja termiczna, chłodzenie mechaniczne i niemechaniczne
5.3.3.5 Ogrzewacze spalinowe
5.4 Przygotowanie do przewozu
5.4.1 Czynności poprzedzające załadunek
5.4.2 Zakaz ładowania razem
5.5 Ładowanie, układanie i rozmieszczenie ładunku
5.5.1 Środki ostrożności podczas załadunku
5.5.2 Rozmieszczanie i układanie ładunku
5.6 Przewóz osób
5.7 Prędkość pojazdu
5.8 Trasa przejazdu
5.9 Obowiązkowe zatrzymanie pojazdu
5.9.1 Postój pojazdu
5.10 Holowanie pojazdu
5.11 Odłączenie przyczepy
5.12 Znaki zakazu i nakazu
5.13 Transport multimodalny (kombinowany)
5.14 Środki ostrożności podczas przewozu
5.14.1 Podstawowe środki ostrożności
5.14.2 Inne środki ostrożności
5.14.3 Środki ostrożności przy zagrożeniach pożarowych
5.15 Rozładunek towarów niebezpiecznych
5.15.1 Środki ostrożności
5.16 Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
5.16.1 Rodzaje cystern
5.16.2 Kod cysterny
5.16.3 Konstrukcja cysterny
5.16.4 Wyposażenie cystern
5.16.5 Wyposażenie dodatkowe
5.16.6 Oznakowanie cystern
5.16.6.1 Odblaskowe tablice ostrzegawcze
5.16.6.2 Nalepki ostrzegawcze
5.16.6.3 Wymagania w zakresie znakowania cystern
5.16.6.4 Warunki przewozu. Dokumenty przewozowe
5.17 Załadunek, rozładunek oraz przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
5.17.1 Obowiązki kierowcy
Rozdział 6. Magazynowanie towarów niebezpiecznych
6.1 Definicje i rodzaje magazynów
6.1.1 Rodzaje magazynów
6.1.2 Warunki składowania materiałów ze względu na ich właściwości
6.2 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące magazynów i pomieszczeń pracy. Wymagania dotyczące budynków magazynowych i magazynów otwartych
6.2.1 Magazyny zamknięte
6.2.1.1 Odległości między budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową
6.2.2 Magazyny otwarte
6.2.2.1 Magazyny budowlane, składowiska otwarte
6.3 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące pomieszczeń pracy usytuowanych w budynkach magazynowych
6.3.1 Wymagania ogólne
6.3.2 Wysokość pomieszczeń pracy magazynów
6.3.3 Podłogi pomieszczeń pracy magazynów
6.3.4 Oświetlenie
6.3.4.1 Oświetlenie naturalne
6.3.4.2 Oświetlenie sztuczne
6.3.5 Temperatura
6.3.6 Wentylacja
6.3.7 Drogi transportowe
6.3.8 Magazyny specjalne
6.3.8.1 Szczegółowe wymagania dotyczące pomieszczeń pracy w zamkniętych składach na butle z gazami technicznymi
6.3.8.2 Wymagania dla magazynów, wynikające z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
6.3.8.3 Minimalne wymagania dla magazynów
6.4 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
6.5 Organizacja składowania i magazynowania materiałów
6.5.1 Zasady ogólne dotyczące magazynowania i składowania
6.6 Wskazówki dotyczące magazynowania materiałów uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe
6.7 Magazynowanie materiałów niebezpiecznych
6.7.1 Magazynowanie butli gazowych
6.7.2 Warunki magazynowania butli z gazem płynnym
6.7.3 Magazynowanie farb i lakierów
6.7.4 Magazynowanie trucizn
6.7.5 Magazynowanie substancji toksycznych, żrących i parzących, tj. kwasów i wodorotlenków (ługów)
6.7.6 Wymagania szczególne dotyczące magazynowania, ładowania razem towarów niebezpiecznych ADR
6.7.7 Określenia zagrożeń i wzory znaków ostrzegawczych
6.7.8 Zwroty „R” wskazujące rodzaj zagrożenia danej substancji, mieszaniny (preparatu)
6.8 Magazyn jako „zakład” zwiększonego lub dużego ryzyka
Rozdział 7. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach
7.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych – zasady ogólne
7.1.1 Urządzenia transportowe ręczne
7.1.2 Urządzenia transportowe mechaniczne
7.1.2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportu mechanicznego
7.1.2.2 Wózki jezdniowe o napędzie silnikowym
7.2 Transport materiałów niebezpiecznych
7.2.1 Prace załadunkowe
7.2.2 Przewożenie osób i ładunku
7.3 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu dźwignic
7.4 Ogólne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu przenośników
7.4.1 Przenośniki taśmowe – wymagania bhp dotyczące użytkowania
7.4.2 Żurawie i suwnice
7.4.3 Zawiesia i haki
7.4.4 Urządzenia przeładunkowe
7.4.5 Wózki ręczne i taczki
7.4.6 Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
7.4.7 Ręczne przenoszenie ładunków
7.4.8 Drogi komunikacyjne, przejścia
7.4.9 Mostki ładunkowe
7.4.10 Przygotowanie pojazdu
7.4.11 Wymiana ogumienia
7.4.12 Doczepianie i odczepianie przyczep, naczep
7.5 Ryzyko zawodowe
7.5.1 Wymagania związane z oceną i informacją o ryzyku Zawodowym
7.5.2 Identyfikacja ryzyka zawodowego, związanego z pracą magazyniera
7.5.2.1 Zagrożenia mechaniczne
7.5.2.2 Zagrożenie pożarowe
7.5.2.3 Zagrożenia ostrych, przewlekłych zatruć oraz zachorowań na choroby zawodowe
7.5.2.4 Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
Rozdział 8. Ochrona przeciwpożarowa oraz pierwsza pomoc przedlekarska
8.1 Zachowanie się pracowników w razie zagrożenia lub wypadku przy pracy
8.2 Organizacja pierwszej pomocy
8.3 Profilaktyczna ochrona zdrowia
8.4 Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w magazynie
8.5 Zachowanie się pracowników w razie zagrożenia lub awarii
8.5.1 Niekontrolowany wyciek gazu
8.5.2 Wyciek cieczy
8.5.3 Uwolnienie substancji stałych
Rozdział 9. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
9.1 Podstawowe obowiązki pracownika
9.2 Podstawowe prawa pracownika
9.3 Wymagania ogólne – obiekty budowlane
9.3.1 Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy
9.3.2 Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
9.4 Wymagania dotyczące maszyn, innych urządzeń technicznych i narzędzi
9.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Indeks ilustracji
Indeks tabel
Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów
Bibliografia


240 stron, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019