wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FUNDACJE STOWARZYSZENIA ZASADY FUNKCJONOWANIA I OPODATKOWANIA


OGONOWSKI A. GIBALSKA A.

wydawnictwo: WSZECHNICA PODATKOWA, 2010, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Informujemy, że jest już dostępne nowe wydanie tej publikacji

FUNDACJE STOWARZYSZENIA FUNKCJONOWANIE I OPODATKOWANIE 2012


Fundacje i stowarzyszenia - zasady funkcjonowania i opodatkowania:     
- definicja, cele i sposoby powoływania fundacji i stowarzyszeń
- elementy i treści statutu tych organizacji warunki konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
- kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, majątku, łączenia z innymi podmiotami, jak również likwidacji
- nadzór i kontrola funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
- polityka rachunkowości, zasady księgowania

Niniejsze opracowanie stanowi omówienie - pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno - gospodarczym. Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie zakresu możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont.

Ponadto załączone zostały przykładowe wzory podstawowych dokumentów i aktów wewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).

W związku z faktem, że przedmiotowa publikacja nie stanowi wyczerpującego omówienia rzeczonej problematyki, wskazano również podstawowe źródła prawa regulujące wskazaną tematykę.


Spis treści

CZĘŚĆ I Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania

ROZDZIAŁ I Prawne aspekty funkcjonowania fundacji

1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji
2. Ustanowienie fundacji
3. Statut fundacji
3.1. Obligatoryjne elementy statutu fundacji
Nazwa fundacji
Siedziba fundacji
Majątek fundacji
Cele, zasady, formy i zakres działalności
Skład i organizacja Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu
3.2. Fakultatywne elementy statutu fundacji
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
Postanowienia dotyczące innych organów fundacji
Postanowienia dotyczące zmiany celu lub statutu
Postanowienia dotyczące dopuszczalności i warunków połączenia z inną fundacją
Postanowienia dotyczące wskazania właściwego ministra
Postanowienia dotyczące sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
4. Rejestracja fundacji (KRS i REGON)
Siedziby i dane teleadresowe Wydziałów Gospodarczych - Krajowego Rejestru Sądowego
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację
6. Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji
7. Ustanie (likwidacja) fundacji
Likwidacja fundacji
Upadłość
Połączenie z inną fundacją

ROZDZIAŁ II Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń
1. Ogólna definicja i cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zarejestrowane
2. Powołanie stowarzyszenia
3. Statut stowarzyszenia
3.1. Obligatoryjne elementy statutu stowarzyszenia
Nazwa (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji)
Teren działania i siedziba
Cele i sposoby ich realizacji
Sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
Organy stowarzyszenia, sposób ich wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencje
Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
Zasady wprowadzania zmian w statucie
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
Struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki
3.2. Fakultatywne postanowienia statutu
4. Rejestracja stowarzyszeń
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
6. Nadzór nad stowarzyszeniami
7. Majątek stowarzyszenia
8. Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń

ROZDZIAŁ III. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego
1. Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
2. Rejestracja organizacji pożytku publicznego
3. Przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego
4. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego
5. Ulgi podatkowe w związku z darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego
6. Wolontariat

ROZDZIAŁ IV. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
1. Obowiązki rejestracyjne
2. Podatek dochodowy od osób prawnych
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4. Podatek od towarów i usług

ROZDZIAŁ V. Wzory dokumentów
1. Akt ustanawiający fundację
2. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej)
3. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą)
4. Protokół posiedzenia fundatorów
5. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów
6. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
7. Oświadczenie członka Rady Fundacji o niekaralności, braku pokrewieństwa z członkami Zarządu i zatrudnienia przez Zarząd
8. Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia
9. Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia
10. Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
11. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu
12. Uchwała zebrania założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia
13. Lista założycieli stowarzyszenia
14. Przykładowy statut stowarzyszenia (prowadzącego działalność gospodarczą)
15. Przykładowa deklaracja o przystąpieniu do stowarzyszenia

CZĘŚĆ II Fundacje i stowarzyszenia - polityka rachunkowości

Rozdział I Zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych

1. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym
2. Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu
1. Zasady polityki rachunkowości
Zasada prawdziwego i wiernego obrazu (tru and fairview)
Zasada memoriałowa
Zasada współmierności przychodów i kosztów
Zasada ostrożnej wyceny
Zasada periodyzacji
Zasada kosztu historycznego
Zasada istotności
Zasada kompletności
Zasada kontynuowania działania
Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
3. Zasady inwentaryzacji

ROZDZIAŁ III Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej
1. Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszenia
Wykaz kont księgi głównej .
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 0 - Aktywa trwałe
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 1- Aktywa pieniężne
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 2 - Rozrachunki i roszczenia
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 3 - Materiały i towary
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 4 - Koszty według rodzajów
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 5 - Koszty według typów działalności
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 6 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 7 - Przychody i koszt własny sprzedaży
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 8 - Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy

Rozdział IV Za pan brat z księgowością
1. Księgowość a działalność fundacji i stowarzyszeń
2. Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
3. Budowa sprawozdania finansowego
4. Wzór sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.
Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń

159 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI STOWARZYSZEŃ I INNYCH JEDNOSTEK NIEPROWADZĄCYCH
CZUBAKOWSKA K. WINIARSKA K. /NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- RACHUNKOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
NIEMCZYK R.

- PRAWO O STOWARZYSZENIACH KOMENTARZ
SARNECKI P.

- STATUT FUNDACJI
NIEMIRKA B.

- FORMY ZATRUDNIENIA I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
BORUCH M.

- KREATYWNA RACHUNKOWOŚĆ FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
WĄSOWSKI W.

- DYWIDENDA WYPŁATA ROZLICZENIE I OPODATKOWANIE BIBLIOTEKA KSIEGOWEGO
CABAJ D. FRĄCKOWIAK M. MATUSIK B. MURAWSKI S. / 06/2009/

- FORMY ZATRUDNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ ASPEKTY PRAWNE PODATKOWE
KOWALSKA A. SZAFRAN A. CZERDYS-WÓJTOWICZ M. KOWALSKI A./I UBEZPIECZE..

- GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
KOŁACZYŃSKI B. RATAJCZAK M.

- ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- STRATEGICZNE UMOWY PRZEDSIĘBIORCÓW
WŁODYKA S.

- PRZEPISY OGÓLNE SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA PISMA SPÓŁEK HANDL. T.1
PABIS R.

- RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY
KLINOWSKI M.

- DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH W PRAKTYCE BIBLIOTEKA KSIEGOWEGO 05/09
BILIŃSKI S.

- KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ A FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
GUT P.

- OPTYMALIZACJA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE KRYZYSU
KOZŁOWSKA H.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018