wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAKTYCZNE ELEMENTY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORU


PAPRZYCKI L. RAU ZB. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, wydanie I

cena netto: 171.86 Twoja cena  163,27 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

"Wśród licznych książek poświęconych problematyce przestępczości zorganizowanej - pladze społecznej dzisiejszych czasów na wszystkich szerokościach geograficznych, ta zajmuje szczególne miejsce. Jest ona wynikiem multidyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. Sięga od pojęcia i obrazu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, zjawiska gospodarczej przestępczości zorganizowanej oraz fenomenu terroryzmu do technologii zapobiegania i zwalczania terroryzmu i form, osobliwości i skuteczności tzw. czynności operacyjnych Policji i innych służb policyjnych.

Punkt ciężkości spoczywa na omówieniu sposobów zwalczania przestępczości i terroryzmu, jakie zostały opracowane w przeróżnych dziedzinach nauki. Warto przeczytać, jak dzisiaj zwalcza się przestępczość elektroniczną, jak tworzy się nowoczesny monitoring i obraz przestępczości, z jakimi faktycznymi trudnościami borykają się policjanci zaangażowani w czynności operacyjne, gdzie znajdują się granice techniczne i prawne wykorzystania nowoczesnych dowodów w udowadnianiu winy oskarżonym, na czym polega system tłumaczenia automatycznego i jakie są oczekiwania pod jego adresem, jak można zorganizować system automatycznego wyszukiwania akt sądowych i innych dokumentów w ich zbiorach, na czym polega rozpoznawanie osób na podstawie nagrań rozmów, itp. W książce znalazło się nawet miejsce dla tak kontrowersyjnych i drastycznych kwestii jak stosowanie tortur podczas zwalczania terroryzmu. To książka nie tylko dla osób zawodowo zaangażowanych w walkę z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Przydatna będzie także dla wszystkich zainteresowanych ochroną przed taką przestępczością. Warto ją przeczytać. Gorąco polecam."

Prof.zw. dr hab. Stanisław Waltoś


Spis treści:

Wykaz skrótów powoływanych aktów prawnych ............................................................... 31
Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau
Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Nowoczesne technologie i praca operacyjna ....................................................................... 37
Lech K. Paprzycki, Prof., Zbigniew Rau, Dr
Practical elements of the fight against organized crime and terrorism
Modern technologies and operational work ........................................................................ 53
Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau
Praktische Merkmale der Bekämpfung organisierter Kriminalität
und des Terrorismus Moderne Technologien und operative Arbeit ................................... 67
Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau
Eléments pratiques de la lutte contre la criminalité organisée et le
terrorismeNouvelles technologies et travail opérationnel ................................................... 83
Andrzej Biernaczyk
Zarys problematyki czynności operacyjnych realizowanych w trybie art. 19, 19a
i 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji............................................................... 113
Katarzyna T. Boratyńska
Wokół problematyki związanej z wykorzystaniem dowodowym materiałów operacyjnych ..143
Radosław Chinalski
Międzynarodowe instrumenty wspierające zwalczanie cyberprzestępczości.
Organizacja zwalczania cyberprzestępczości w polskiej Policji ....................................... 157
Paweł Chomentowski
Zadania ustawowe służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji w zakresie walki z terroryzmem..................................... 17
Mariusz Cichomski, Anita Fraj-Milczarska
Struktura zorganizowanych grup przestępczych ............................................................. 191
Iwona Czerniec
Model polityki informacyjnej służb specjalnych na przykładzie Federalnego
Urzędu Ochrony Konstytucji w Niemczech ..................................................................... 204
Andrzej Czyżewski, Andrzej Ciarkowski, Piotr Dalka,
Wojciech Jędruch, Paweł Kozielecki, Piotr Szczuko,
Grzegorz Szwoch, Paweł Żwan
Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości
oraz terroryzmu ................................................................................................................ 211
Adam Dąbrowski, Szymon Drgas, Tomasz Marciniak
Analiza, klasyfikacja i wspomaganie rozpoznawania osób na podstawie nagrań
rozmów na numery telefonów alarmowych ...................................................................... 227
Grażyna Demenko, Ryszard Tadeusiewicz, Stefan Grocholewski
Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości
zorganizowanej i terroryzmu ............................................................................................ 246
Krzysztof Dębiński
Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach
antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych ................................................................ 260
Grzegorz Dobrowolski, Wojciech Filipkowski,
Marek Kisiel-Dorohinicki, Witold Rakoczy
Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie
w walce z terroryzmem. Zarys problemu ......................................................................... 275
Marek Działoszyński, Jolanta Wójcik
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Policji na przykładzie działalności
Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji .................................................. 304
Andrzej Dziech, Tomasz Ruść, Remigiusz Baran,
Andrzej Zeja, Paweł Fornalski
InWAS Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych ........................................................... 330
Wojciech Filipkowski, Grażyna B. Szczygieł,
Katarzyna Laskowska, Ewa M. Guzik-Makaruk,
Elżbieta Zatyka
Poczucie bezpieczeństwa obywateli i jego zagrożenia (założenia badawcze) .................... 340
Jacek Grzemski, Andrzej Krześ
Uwagi praktyczne dotyczące przestępstw z art. 296 k.k. popełnionych przez
osoby kierujące podmiotami gospodarczymi ..................................................................... 355
Brunon Hołyst
Zapobieganie terroryzmowi w makroskali ........................................................................ 366
Krzysztof Indecki
Samoobrona wobec zamachu terrorystycznego................................................................. 398
Krzysztof Jassem
System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby poprawy
bezpieczeństwa publicznego .............................................................................................. 419
Czesław Jędrzejek, Jacek Martinek, Jarosław Bąk
Jolanta Cybulka, Maciej Falkowski, Andrzej Figaj
Użycie narzędzi eksploracji danych i wnioskowania w postępowaniu dowodowym ........ 432
Leszek Kardaszyński
Świadek koronny – 10 lat tradycji .................................................................................... 459
Paweł Korbal
Podstawy prawne „wideokonferencyjnego” przesłuchania na odległość
w polskiej procedurze karnej ............................................................................................. 471
Ewa Kowalewska-Borys
O możliwości prawnej dopuszczalności stosowania tortur w polskim prawie karnym ... 493
Wiesław Kozielewicz
Postępowanie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej ....................................... 506
Jacek Kudła
Wybrana problematyka czynności operacyjnych na tle uwag de lege ferenda
projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych ......................................... 520
Dariusz Lutyński
Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznawania i przeciwdziałania
zagrożeniom terrorystycznym – praca operacyjna, nowoczesne technologie .................. 548
Krzysztof Łaszkiewicz
Organizacyjno-szkoleniowe determinanty efektywnego utrzymywania
gotowości Policji do walki z terroryzmem ........................................................................ 566
Andrzej Machnacz
Sprawność działania systemów teleinformatycznych administracji rządowej
a ocena poziomu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ................................ 581
Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski
Informacja – wiedza – inteligencja w systemach bezpieczeństwa publicznego ................ 606
Izabela Nowicka
Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa funkcjonariusza Policji ....................................... 620
Kazimierz Olejnik
Zakres stosowania czynności operacyjnych – stan faktyczny, oczekiwania,
potrzeby i możliwości wykorzystania ustaleń operacyjnych w procesie karnym
oraz dopuszczalny udział sędziego i prokuratora w działaniach operacyjnych ................ 633
Halina Parafianowicz
Ameryka po 11 września 2001 r.: wokół dyskusji o terroryzmie oraz
zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i swobód obywatelskich ....................................... 649
Magdalena Perkowska
Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej ............................ 665
Emil W. Pływaczewski
Główne założenia i dotychczasowa realizacja projektu badawczego
pt. Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa obywateli .................................................................................................. 677
Jacek Pomiankiewicz
Członkowie zorganizowanych grup przestępczych w aresztach śledczych
i zakładach karnych – zagrożenia dla Służby Więziennej i podejmowane
przeciwdziałania ............................................................................................................... 695
Zbigniew Rau
Czynności operacyjno-rozpoznawcze w polskim systemie prawa – działania
w kierunku uniwersalnej ustawy...................................................................................... 712
Paweł Rybicki, Zbigniew Szachnitowski
Ślady traseologiczne jako podstawa do tworzenia wykrywczych baz danych .................. 746
Tomasz Safjański
Działania operacyjne Europolu ukierunkowane na zwalczanie międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – główne uwarunkowania, stan
obecny i perspektywy rozwoju .......................................................................................... 759
Andrzej Siemaszko, Renata Rycerz
Bezpieczeństwo Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej ........................................ 795
Wojciech Sokołowicz, Maciej Gurtowski, Krzysztof Pietrowicz
Wielkie afery gospodarcze w Polsce po 1989 roku z perspektywy socjologicznej ............. 813
Janusz Stokłosa, Tomasz Bilski, Krzysztof Bucholc,
Krzysztof Chmiel, Anna Grocholewska-Czuryło,
Ewa Idzikowska, Izabela Janicka-Lipska, Bartłomiej
Molenda, Paweł Siwak, Przemysław Socha,
Bartłomiej Ziółkowski, Praca zbiorowa
Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych ........................................................................ 823
Maciej Stroiński, Gerard Frankowski, Marcin Jerzak,
Cezary Mazurek, Norbert Meyer, Błażej Miga,
Tomasz Nowak, Tomasz Nowocień, Aleksander
Stasiak, Jakub Tomaszewski, Dariusz Walczak,
Marcin Wolski
Nowoczesne usługi IT dla bezpieczeństwa publicznego ................................................... 843
Paweł Suchanek, Paweł Marchliński
Rzeczywisty obraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego a zasoby
informacji posiadane przez podmioty odpowiedzialne za zapobieganie
i zwalczanie przestępczości ............................................................................................... 867
Janusz Szeluga, Piotr Pankiewicz, Rafał Miętkiewicz
Dylematy aksjologiczne w psychiatrii sądowej ................................................................. 885
Sławomir Twardowski
O wpływie wymiarowych decyzji podatkowych na metodykę prowadzenia
postępowań przygotowawczych w sprawach o pranie brudnych pieniędzy ..................... 893
Paweł Wojtunik, Jacek Bartoszek
Przestępczość zorganizowana i terroryzm. Zwalczanie wybranych zagrożeń
przestępczych środkami policyjnymi ................................................................................ 913
Jerzy Zajadło
Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby .... 932
Kamil Zeidler
Zadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną
i terroryzmem.................................................................................................................... 958
Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak
Zastosowanie podejścia sieci społecznych do wspomagania prowadzenia analizy
kryminalnej dotyczącej danych billingowych ................................................................... 971


992 strony, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022