wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EGZEKUCJA SĄDOWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


ROŚNIAK-MARCZUK M.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2011, wydanie I

cena netto: 108.89 Twoja cena  103,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest pierwszym w Polsce kompleksowym a zarazem tak wnikliwym opracowaniem zagadnienia egzekucji sądowej z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych.

W książce omówiono poszczególne etapy tego sposobu egzekucji, wraz ze wskazaniem ewentualnych problemów, jakie mogą pojawić się w związku ze stosowaniem art. 9118 KPC. Analiza dokonana została z wnikliwym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Stopień szczegółowości przedstawianych zagadnień pozwolił odnieść się do niemal wszystkich rozbieżności w poglądach zaprezentowanych do tej pory w doktrynie prawa, a także wskazać nowe, niepodnoszone dotąd problemy, wraz z propozycją ich rozwiązania.

Książka stanowi wartościowe kompendium wiedzy zarówno dla teoretyków prawa, jak również dla praktyków.

W szczególności może okazać się pomocna dla komorników prowadzących egzekucje oraz firm inwestycyjnych, które aktywnie w nich uczestniczą. Publikacja może także stanowić źródło inspiracji dla przedstawicieli doktryny do podjęcia dyskusji nad omawianym zagadnieniem, co może przyczynić się nie tylko do jego lepszego zrozumienia ale i zaowocować pożądanymi zmianami legislacyjnymi


Wykaz skrótów
Wykaz literatury

Rozdział I. Instrumenty finansowe i środki pieniężne jako składniki majątku dłużnika, do których może być skierowana egzekucja z innych praw majątkowych
§ 1. Pojęcie instrumentu finansowego
§ 2. Charakterystyka prawna instrumentów finansowych
1. Dematerializacja papierów wartościowych (instrumentów finansowych) i dematerializacja obrotu
2. System depozytowy
3. Realizacja praw w systemie depozytowym
4. Świadectwo depozytowe
5. Charakterystyka prawna zawierania transakcji zdematerializowanymi instrumentami finansowymi
5.1. Mechanizmy prawne transakcji na rynku regulowanym
5.1.1. Charakterystyka zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
5.2. Sposób zawierania transakcji poza rynkiem regulowanym
5.3. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych
§ 3. Rodzaje rachunków, na których zapisane są instrumenty finansowe
1. Rachunek papierów wartościowych
1.1. Rachunek pieniężny jako rachunek powiązany z rachunkiem papierów wartościowych
1.2. Rejestr sponsora emisji
1.3. Rachunek derywatów
1.4. Zasady odrębnej rejestracji instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych
1.5. Rejestr operacyjny i rejestr sesji
2. Inny rachunek
2.1. Rachunek (ewidencja) instrumentów rynku niepublicznego oraz praw majątkowych
2.2. Rejestr uczestnika funduszu
§ 4. Wpływ regulacji materialnoprawnej na rozwiązania procesowe w egzekucji z instrumentów finansowych
§ 5. Instrumenty finansowe jako prawa majątkowe będące przedmiotem egzekucji w rozumieniu art. 9118 KPC
§ 6. Konsekwencje procesowe sposobu ujmowania instrumentów finansowych w art. 9118 KPC jako przedmiotu egzekucji
§ 7. Środki pieniężne jako przedmiot egzekucji w rozumieniu art. 9118 KPC

Rozdział II. Wybrane podmioty postępowania egzekucyjnego

Podrozdział I. Organ egzekucyjny
§ 1. Ustalenie właściwości miejscowej komornika
§ 2. Okoliczności uzasadniające działanie sądu

Podrozdział II. Poddłużnik
§ 1. Pojęcie i rola procesowa poddłużnika
§ 2. Podmiotowy zakres pojęcia poddłużnika w egzekucji z instrumentów finansowych
1. Poglądy doktryny
2. Próba sformułowania własnego stanowiska
§ 3. Podmioty prowadzące rachunki dla instrumentów finansowych a status poddłużnika
1. Skutki prawne literalnej wykładni pojęcia poddłużnika
2. Zasadność funkcjonalnej wykładni pojęcia poddłużnika
§ 4. Przesłanki zakwalifikowania kilku podmiotów do roli poddłużnika
§ 5. Wnioski wynikające z analizy zakresu pojęcia poddłużnika w egzekucji z instrumentów finansowych

Rozdział III. Czynności zajęcia instrumentów finansowych w ogólności

Podrozdział I. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji
§ 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
§ 2. Stosunek pojęcia „postępowanie egzekucyjne” do pojęcia „egzekucja”

Podrozdział II. Wniosek o wszczęcie egzekucji
§ 1. Treść wniosku o wszczęcie egzekucji z innych praw majątkowych w ogólności
1. Poglądy dotyczące oznaczenia sposobu egzekucji we wniosku o wszczęcie egzekucji z praw majątkowych
2. Znaczenie wskazania sposobu egzekucji we wniosku o wszczęcie egzekucji z innych praw majątkowych
§ 2. Treść wniosku o wszczęcie egzekucji z instrumentów finansowych
1. Trudności związane z oznaczeniem poszczególnych instrumentów finansowych
2. Próba sformułowania własnego stanowiska co do sposobu oznaczenia przedmiotu zajęcia we wniosku o wszczęcie egzekucji z instrumentów finansowych

Podrozdział III. Zajęcie
§ 1. Zajęcie praw majątkowych w ogólności
§ 2. Zajęcie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej
1. Przedmiot zajęcia z art. 9118 § 1 KPC
2. Wyłączenie obowiązku powiadomienia spółki o zajęciu akcji zdematerializowanych oraz zgłoszenia zajęcia sądowi rejestrowemu
3. Sposób dokonania zajęcia
3.1. Zawiadomienie dłużnika
3.1.1. Zakaz odbierania świadczeń
3.1.2. Zakaz rozporządzania instrumentami finansowymi
3.1.2.1. Przeksięgowanie zajętych instrumentów finansowych na inny rachunek dłużnika
3.1.2.2. Czynności dotyczące rachunku papierów wartościowych nieobjęte zakazem z art. 9118 § 1 pkt 1 KPC
3.1.3. Zakaz rozporządzania wartościami zebranymi na rachunku
3.1.4. Zestawienie wniosków wynikających z analizy poszczególnych zakazów
3.2. Wezwanie poddłużnika
3.2.1. Zakaz wykonywania dyspozycji dłużnika
3.2.2. Zakaz wypłacania dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego rachunku
3.2.3. Obowiązek wydania komornikowi lub złożenia na rachunek depozytowy sądu zajętych sum pieniężnych
3.2.4. Dodatkowe obowiązki poddłużnika związane z wezwaniem
3.2.4.1. Informowanie o roszczeniach innych osób do zajętego prawa
3.2.4.2. Oświadczenie o przeszkodach do przekazania sum pieniężnych
3.2.4.3. Ustanowienie blokady zajętych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych
3.2.4.3.1. Poszukiwanie podstawy prawnej obowiązku ustanowienia „egzekucyjnej blokady”
4. Chwila zajęcia
5. Ocena prawna zajęcia dokonanego na podstawie art. 9118 § 1 KPC
§ 3. Zajęcie papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych u sponsora emisji
1. Zawiadomienie dłużnika
1.1. Zakaz odbierania świadczeń
1.2. Zakaz rozporządzania papierami wartościowymi
1.3. Zakaz rozporządzania wartościami zebranymi na rachunku
2. Wezwanie poddłużnika
2.1. Zakaz wykonywania dyspozycji dłużnika
2.2. Zakaz wypłacania dłużnikowi pieniędzy
2.3. Obowiązek wydania pieniędzy komornikowi lub złożenia na rachunek depozytowy sądu
3. Ocena prawna zajęcia papierów wartościowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji
§ 4. Zajęcie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym
1. Zawiadomienie dłużnika
2. Wezwanie poddłużnika
2.1. Wezwanie drugiego poddłużnika
2.2. Zakaz wypłacania dłużnikowi środków pieniężnych w związku z zajęciem rachunku bankowego
§ 5. Zajęcie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych w innym podmiocie – wzmianka

Rozdział IV. Granice i skutki zajęcia instrumentów finansowych

Podrozdział I. Granice zajęcia
§ 1. Granice zajęcia wyznaczone wnioskiem o wszczęcie egzekucji
§ 2. Granice procesowej dopuszczalności zajęcia w aspekcie niektórych rozwiązań materialnoprawnych
1. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych odrębnie rejestrowanych
1.1. Ochrona praw osób trzecich do zajmowanych instrumentów finansowych
1.2. Zróżnicowany stopień ochrony praw osób trzecich do instrumentów finansowych
2. Granice zajęcia w stosunku do środków pieniężnych odrębnie rejestrowanych
3. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych nabytych przed zajęciem
4. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych zbytych przed zajęciem
5. Granice zajęcia w stosunku do środków pieniężnych zapisanych wyłącznie w rejestrze sesji
6. Granice zajęcia w stosunku do środków pieniężnych przeznaczonych do rozliczenia i rozrachunku zawartej transakcji
7. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych zbytych poza rynkiem regulowanym
8. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych lub środków pieniężnych zablokowanych w związku z wystawionym zleceniem
9. Podsumowanie rozważań dotyczących granic zajęcia oraz wnioski de lege lata
§ 3. Granice zajęcia wynikające z regulacji zawartej w art. 9114 KPC
1. Rodzaj „wierzytelności i roszczeń” wynikających z zajętego prawa – instrumentu finansowego
2. Granice zajęcia w stosunku do instrumentów finansowych i środków pieniężnych zapisanych na rachunku dłużnika po zajęciu

Podrozdział II. Skutki zajęcia
§ 1. Skutki zajęcia o charakterze materialnoprawnym
1. Nieważność rozporządzeń przedmiotem zajęcia wobec wierzyciela
1.1. Przedmiot rozporządzeń objętych nieważnością wobec wierzyciela
1.2. Rodzaje czynności rozporządzających objętych nieważnością wobec wierzyciela
1.2.1. Zbycie instrumentów finansowych po zajęciu
1.2.1.1. Transakcja zbycia na rynku regulowanym
1.2.1.2. Transakcja zbycia poza rynkiem regulowanym
1.2.2. Rozporządzenie środkami pieniężnymi po zajęciu
1.2.3. Rozporządzenia dokonane przed zajęciem
2. Uprawnienie wierzyciela do wykonywania praw i roszczeń dłużnika
2.1. Ustalenie zakresu uprawnień wierzyciela
2.2. Poszczególne uprawnienia przysługujące wierzycielowi
2.2.1. Świadectwo depozytowe
2.2.2. Prawa majątkowe względne inkorporowane w instrumencie finansowym
2.2.3. Informacja o stanie rachunku dłużnika
2.2.4. Uprawnienia niemajątkowe wynikające z instrumentów finansowych
2.2.4.1. Poglądy doktryny i orzecznictwa
2.2.4.2. Próba sformułowania własnego stanowiska
3. Wezwanie do spełnienia świadczenia wynikającego z zajętego prawa
4. Nienaruszalność uprawnień z klauzuli kompensacyjnej
§ 2. Skutki zajęcia o charakterze procesowym
1. Odebranie dokumentów
2. Obowiązek udzielenia wierzycielowi wyjaśnień
3. Odpowiedzialność dłużnika
4. Odpowiedzialność poddłużnika
§ 3. Skutki zajęcia derywatów
1. Charakterystyka uprawnień z derywatów
2. Charakter prawny „zbywalności” derywatów
3. Próba sformułowania własnego stanowiska co do skutków zajęcia derywatów
§ 4. Skutki zajęcia środków stanowiących depozyt zabezpieczający
1. Skutki w stosunku do środków pieniężnych
2. Skutki w stosunku do zdematerializowanych papierów wartościowych

Rozdział V. Zaspokojenie wierzytelności egzekwowanej

Podrozdział I. Ogólne sposoby zaspokojenia wierzytelności egzekwowanej z zajętego prawa
§ 1. Geneza zagadnienia
§ 2. Poglądy doktryny na temat kolejności sposobów zaspokojenia wierzytelności
§ 3. Próba sformułowania własnego stanowiska co do kolejności sposobów zaspokojenia

Podrozdział II. Szczególne sposoby zaspokojenia wierzyciela w egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych
§ 1. Zaspokojenie ze środków pieniężnych dłużnika
1. Zasada pierwszeństwa zaspokojenia ze środków pieniężnych
2. Ocena prawna analizowanego rozwiązania
§ 2. Zaspokojenie ze sprzedaży instrumentów finansowych
1. Sprzedaż egzekucyjna na zlecenie dłużnika
1.1. Właściwość poddłużnika zobowiązanego do wezwania dłużnika
1.1.1. Sponsor emisji
1.1.2. Bank powierniczy
1.2. Ocena rozwiązania polegającego na złożeniu przez dłużnika zlecenia sprzedaży egzekucyjnej
1.3. Zakres uprawnień dłużnika przymusowo realizowanych w egzekucji
1.3.1. Obowiązek wskazania instrumentów
1.3.2. Termin na wystawienie i realizację.zlecenia
1.3.3. Wystawienie zlecenia sprzedaży egzekucyjnej instrumentów finansowych
1.3.3.1. Rys historyczny zagadnienia
1.3.3.2. Określenie parametrów zlecenia
1.3.3.3. Dopuszczalność modyfikacji zlecenia oraz złożenia kilku zleceń
1.3.3.4. Sprzedaż egzekucyjna papierów wartościowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji
2. Sprzedaż egzekucyjna na zlecenie wierzyciela
2.1. Zakres uprawnień przysługujących wierzycielowi celem dokonania sprzedaży egzekucyjnej
2.1.1. Prawo wyboru instrumentów finansowych
2.1.1.1. Termin na powiadomienie wierzyciela
2.1.2. Prawo złożenia zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych
2.1.2.1. Dopuszczalne sposoby rozumienia zagadnienia
2.1.2.2. Próba sformułowania własnego stanowiska
2.2. Termin na wystawienie i realizację zlecenia sprzedaży egzekucyjnej instrumentów finansowych
2.3. Sprzedaż papierów wartościowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji
2.4. Ocena uprawnień wierzyciela w toku egzekucji
3. Sprzedaż egzekucyjna na zlecenie kuratora
4. Problem dopuszczalności innych trybów sprzedaży egzekucyjnej instrumentów finansowych
4.1. Tryb zlecenia sprzedaży poza rynkiem regulowanym
4.1.1. Istota problemu
4.1.2. Próba sformułowania własnego stanowiska
4.2. Tryb sprzedaży poza rynkiem regulowanym bez zlecenia
4.3. Tryb publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych
4.4. Postulaty de lege ferenda

Zakończenie
Indeks rzeczowy


328 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- FINANSOWE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE W CYKLU ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA EFEKTYWN
SIEDLECKI R.

- CREDITMETRICS A PORTFEL KREDYTÓW ZAGROŻONYCH
LANGER A.

- ANGIELSKI OD PODSTAW PRAWO
LEWANDOWSKI P.

- PRAWO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO TOM 17B
SOLTYSIŃSKI S. RED

- PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO TOM 19.
SZUMAŃSKI A. POD RED.

- ILE JEST WARTA NIERUCHOMOŚĆ
MĄCZYŃSKA E. PRYSTUPA M. RYGIEL K.

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- MODELOWANIE RYZYKA PORTFELA KREDYTOWEGO BANKÓW W UJĘCIU BRANŻOWYM
KIJEK A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019