wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


NASIŁOWSKI M.

wydawnictwo: KEY TEXT, 2002, wydanie I

cena netto: 51.40 Twoja cena  48,83 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Profesor dr hab. Mieczysław Nasiłowski - kierownik Katedry Teorii Systemu Rynkowego przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Autor książek naukowych, licznych wydań podręczników z dziedziny ekonomii, artykułów naukowych i publicystycznych. W latach 1990-2001 opublikował: Ekonomię w procesie przekształceń systemowych, Transformację systemową w Polsce, Ekonomię dla licealistów, Historię myśli ekonomicznej oraz wielokrotnie wznawiany podręcznik dla studentów System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii.


Z wielką satysfakcją można odnotować fakt, że przygotowany podręcznik do nauki przedsiębiorczości można zalecić nie tylko szkołom średnim, a także szerszemu gronu czytelników. Napisany jest bowiem przystępnie, a przy tym ma charakter kompleksowy, tj. zawiera zagadnienia niezbędne nie tylko w zrozumieniu samej przedsiębiorczości, ale instytucjonalnego układu gospodarki. Autorem książki jest wybitny ekonomista, doświadczony dydaktyk, znany i ceniony twórca wielu dzieł, w tym podręczników i innych publikacji z zakresu ekonomii.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Profesor M. Nasiłowski należy do nielicznego grona polskich wybitnych ekonomistów potrafiących przekazać Czytelnikowi "magmę" wiedzy ekonomicznej w sposób przyjazny i zachęcający do kreatywnego jej wykorzystywania. "Podstawy przedsiębiorczości" na pewno umocnią pozycję Autora jako lidera pod względem liczby sprzedanych podręczników ekonomicznych w Polsce.

prof. dr hab. Adam Noga, WICEPREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Cieszę się, że na rynku, wśród wielu innych publikacji, pojawi się podręcznik znawcy problemów ekonomicznych, pedagoga, który w doskonaly sposób wyczuwa zainteresowania ucznia, odpowiadając przy tym na aktualne treści ksztalcenia.

mgr Krzysztof Kowalczyk, NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH

Teksty wykładów prezentujących poszczególne problemy, teksty zadań i pytań kierowanych do uczniów, podpisy pod ilustracjami, a także zestawienia i wykresy zostaty opracowane niezwykle starannie i napisane wzorową polszczyzną, zgodną ze wszystkimi normami współczesnego języka polskiego.

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 


Spis treści:

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorczości

1. Z jakimi problemami ekonomicznymi mamy do czynienia w każdym gospodarstwie domowym
1.1. Skąd gospodarstwo domowe może czerpać dochody
1.2. Na jakie cele są przeznaczane wydatki gospodarstw domowych
1.3. Jaki jest wpływ wykształcenia na podejmowane decyzje w gospodarstwie domowym
1.4. Jakie miejsce zajmują gospodarstwa domowe w strukturze organizacyjnej gospodarki narodowej
Pytania sprawdzające do rozdzialu 1

2. Jakie rodzaje przedsiębiorstw i instytucji występują w Polsce
2.1. Ile różnych przedsiębiorstw funkcjonowalo w Polsce w 1999 r
2.2.Jakie spółki osobowe występują w Polsce
2.3.Jak funkcjonują spółki kapitałowe
2.4.Korporacje transnarodowe (wielonarodowe)
2.5.Na jakich zasadach funkcjonują przedsiębiorstwa państwowe t
2.6.Czym się różnią od siebie przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielcze i samorządowe t
2.7.Jaką rolę odgrywają mate jednoosobowe firmy w gospodarce narodowej t
2.8.W czym wyraża się dzialalność innowacyjna przedsiębiorstw t
2.9.Przedsiębiorczość wirtualna
2.10. Fundacje i stowarzyszenia pozarządowe
2.11. Samorządy terytorialne
Pytania sprawdzające do rozdziaiu 2

3. Na jakich podstawach ekonomicznych są podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie
3.1. Co stanowi glówny cel przedsiębiorstwa
3.2. Jak się liczy koszty własne produkcji w przedsiębiorstwie
3.3. Od czego zależy wielkość zysku w przedsiębiorstwie
3.4. W jaki sposób wpływają różne formy konkurencji na zyski w przedsiębiorstwie
3.5. Jak wpływają płace pracowników na zyski w przedsiębiorstwie
3.6. Dlaczego płace pracowników powinny być zróżnicowane
3.7. W jaki sposób i na jakiej podstawie można ocenić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa
3.8. Zagrożenia upadłości przedsiębiorstw
3.9. Jak przekroczyć pierwszy próg rentowności przedsiębiorstwa
3.10. Dlaczego nie należy przekraczać drugiego progu rentowności przedsiębiorstwa
Pytania sprawdzające do rozdziatu 3
Zadania

4. Jak funkcjonuje rynek
4.1. Co powinniśmy wiedzieć o dzialaniu rynku
4.2. Jakie są związki między popytem, podażą i ceną
4.3. Dlaczego cena ustala się na poziomie równowagi popytu z podażą
4.4. Kiedy oplaca się podwyższać, a kiedy obniżać cenę
4.5. Co poza cenami wpływa na zmianę równowagi rynku
4.6. Dlaczego rynek jest najsprawniejszym mechanizmem regulacyjnym
4.7. Co może uzasadniać administracyjne regulowanie cen nie gwarantujących utrzymania równowagi rynkowej
4.8. Jak rosnące dochody konsumenta wplywają na strukturę jego wydatków
4.9. Jak obliczamy zmianę plac realnych w gospodarce narodowej
4.10. Jak rosły ceny i place realne w Polsce w latach 1990-2000
4.11. Jakie funkcje spełniają ceny
Pytania sprawdzające do rozdziału
Zadania

5. Podstawowe problemy rynku pracy w Polsce
5.1. Jak się kształtuje struktura ludności zawodowo czynnejw Polsce
5.2. Skala bezrobocia w Polsce i w krajach uprzemysłowionych
5.3. Dlaczego bezrobocie pojawiło się w Polsce
5.4. Jak można zwalczać bezrobocie
5.5. Praktyczne wskazówki przy poszukiwaniu atrakcyjnej pracy
5.6. Jak założyć własną firmę
Pytania sprawdzające do rozdziału 5

6. Oszczędności i rynek papierów wartościowych
6.1. Kto i dlaczego oszczędza
6.2. Co można zrobić z oszczędnościami
6.3. Jak funkcjonuje rynek papierów wartościowych
6.4. Jak się ustala kurs obligacji
6.5. Jak się ustala kurs akcji na giełdzie
6.6. Co to są bony lokacyjne
6.7. Jakie są rodzaje weksla
6.8. Na czym polega mechanizm rozliczania i obiegu czeków
6.9. Na czym polega praktyczne znaczenie metody dyskonta
6.10. Stary i nowy system emerytalny w Polsce
Pytania sprawdzające do rozdziału 6
Zadania

7. Produkt krajowy brutto - jego tworzenie i podział
7.1. Sposób obliczania produktu krajowego brutto
7.2. Ruch okrężny dochodów i wydatków w gospodarce narodowej
Pytania sprawdzające do rozdziału 7

8. Czym różni się wzrost od rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
8.1. Jak się mierzy wzrost gospodarczy kraju
8.2. W jakim tempie wzrasta polska gospodarka w porównaniu z niektórymi krajami wysoko uprzemysłowionymi
8.3. Jaki dystans dzieli Polskę od krajów najbardziej rozwiniętych
8.4. Co rozumiemy przez rozwój społeczno-gospodarczy kraju
8.5. Jakie są glówne przyczyny glębokich wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej
8.6. Dlaczego zmniejszyly się wahania koniunkturalne po II wojnie światowej
Pytania sprawdzające do rozdzialu 8

9. Co to jest budżet i polityka fiskalna państwa
9.1.W jaki sposób jest uchwalany budżet państwa
9.2.Poznajemy strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa w Polsce na przykładzie 2000 r.
9.3.Kiedy powstaje deficyt, a kiedy nadwyżka budżetowa t
9.4.Jakie są sposoby finansowania deficytu budżetu państwa t
9.5.Jakie płacimy podatki bezpośrednie w Polsce
9.6.Jak są obliczane podatki pośrednie
9.7.Na jakich ogólnych zasadach powinna się opierać polityka podatkowa t
9.8.Zapoznaj się z zasadami wypelniania formularza rocznego zeznania podatkowego (PIT) t
Pytania sprawdzające do rozdziaiu 9

10. Co powinniśmy wiedzieć o roli pieniądza i znaczeniu banków w gospodarce rynkowej
10.1. Jakie funkcje spełnia pieniądz w gospodarce
10.2. Jakie instytucje pieniężne dziatają w gospodarce rynkowej
10.3. Jakimi instrumentami pieniężnymi posluguje się bank centralny
10.4. W jaki sposób bank centralny może wpływać na koniunkturę gospodarczą kraju
Pytania sprawdzające do rozdzialu 10

11. Dlaczego i w jaki sposób należy zwalczać inflację
11.1. Jak się ksztaltuje przeciętne tempo wzrostu cen w różnych krajach świata
11.2. Jakie są główne przyczyny wzrostu cen
11.3. Jakie są negatywne skutki inflacji
11.4. Jak można skutecznie zwalczać inflację
Pytania sprawdzające do rozdziału 11

12.Jaką rolę odgrywa bilans ptatniczy w stosunkach finansowych z innymi krajami
12.1. Jakie korzyści przynosi handel zagraniczny gospodarce narodowej
12.2. Jakie są najważniejsze składniki bilansu płatniczego kraju
12.3. Dlaczego dochód narodowy wytworzony w kraju nie musi się pokrywać z dochodem wykorzystanym w ciągu roku
12.4. W jaki sposób relacje wzrostu cen towarów eksportowanych do wzrostu cen towarów importowanych wpływają na bilans płatniczy kraju
12.5. W jaki sposób sytuacja w bilansie płatniczym kraju wpływa na zmianę kursu wymiennego walut obcych
Pytania sprawdzające do rozdziału 12

13.Jakie przemiany instytucjonalne dokonały się w krajach uprzemysłowionych po II wojnie światowej
13.1. Jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank światowy
13.2. Dlaczego Stany Zjednoczone zostały zmuszone do przejścia od stałego do płynnego kursu walut
13.3. Jak się rozwijała integracja gospodarcza krajów Europy Zachodniej
13.4. Dlaczego Polska powinna się integrować z Unią Europejską
Pytania sprawdzające do rozdziału 13

14.Jak jest budowana gospodarka rynkowa w Polsce
14.1. Dlaczego gospodarka centralnie zarządzana okazała się nieefektywna
14.2. Jak uruchomiono mechanizm rynkowy w Polsce
14.3. Dlaczego i jak prywatyzuje się przedsiębiorstwa państwowe
14.4. Jaką gospodarkę rynkową chcemy budować w Polsce 14.5. Jakie są uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce w perspektywie lat 2001-2020
Pytania sprawdzające do rozdziału 14


266 stron

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018