wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

APLIKACJA ADWOKACKA PYTANIA ODPOWIEDZI TABELE


STEPANIUK M.

wydawnictwo: C.H.BECK, 2016, wydanie VIII

cena netto: 232.80 Twoja cena  221,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aplikacja adwokacka

Pytania, odpowiedzi, tabele


Najnowsze wydanie to:

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Uwaga!
Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw
z 2016 r. Nr 50

Pozostałe testy objęte wykazem MS oraz aktualizacje do dnia egzaminu dostępne na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

Pomoże zdać egzamin na aplikację,
Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

Aplikacja adwokacka wydanie 8. obejmuje m.in. testy z:

Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej
Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury, Rzecznika Praw
Obywatelskich;

Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu
postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece,
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

Prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa
upadłościowego i naprawczego, Prawa wekslowego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustaw:
o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym
Rejestrze Sądowym;

Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu
wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o systemie
ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, o świadczeniach rodzinnych;

Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządowych
kolegiach odwoławczych, gospodarce nieruchomościami, Prawa o ustroju sądów administracyjnych,

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

oraz z Prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego,
Prawa o Unii Europejskiej i Prawa o radcach prawnych.


Wstęp
Wykaz skrótów
Zasady korzystania z testów
Statystyki pytań

Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa
1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.)
2. Test z ustawy z 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1064 ze zm.)
3. Test z ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.)
4. Test z ustawy z 27.7.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)

Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta
1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
2. Test z ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)
3. Test z ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082)
4. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.)
5. Test z ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.).
6. Test z ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)
7. Test z ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego
1. Test z ustawy z 15. 9.2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)
2. Test z ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.)
3. Test z ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 978)
4. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)
5. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.)
6. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.)

Rozdział IV. Testy z prawa karnego i prawa wykroczeń
1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
2. Test z ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
3. Test z ustawy z 20.5.1971 r. - Kodeks wykroczeń
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)
4. Test z ustawy z 24.8.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.)
5. Test z ustawy z 10.9.1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)

Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Test z ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)
2. Test z ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.)

Rozdział VI. Testy z prawa administracyjnego
1. Test z ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
2. Test z ustawy z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.)
3. Test z ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
4. Test z ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.)
5. Test z ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.)
6. Test z ustawy z 25.7.2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1647)
7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

Rozdział VII. Testy z prawa budowlanego, mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego oraz nieruchomości
1. Test z ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
2. Test z ustawy z 16.9.1982 r. - Prawo spółdzielcze
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21)
3. Test z ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222)
4. Test z ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)
5. Test z ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
6. Test z ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)
7. Test z ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150)

Rozdział VIII. Testy z prawa Unii Europejskiej
1. Test z Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r.,
Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 13)
2. Test z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r.,
Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47)

Rozdział IX. Testy z prawa korporacyjnego
1. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 507 ze zm.)
2. Test z ustawy z 26.5.1982 r. - Prawo o adwokaturze
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.)


1105 stron, Format: 20.5x29.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022