wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RYZYKO MOTYWACYJNE W GOSPODAROWANIU KAPITAŁEM LUDZKIM W HOTELARSTWIE UJĘCIE EKONOMICZNE


TOKARZ-KOCIK A.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2017, wydanie I

cena netto: 61.10 Twoja cena  58,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie

Ujęcie ekonomiczne


Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z niemoż­ności dokładnego określenia a priori wartości wszystkich rezultatów pracy zatrud­nionych osób, a także efektów działań podejmowanych w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania. Ryzyko motywacyjne jest słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu, brakuje praktycznych rozwiązań, jak takie ryzyko mierzyć i jak je redukować.

Nowatorski charakter niniejszej rozprawy wynika przede wszystkim z podjętej próby transferu dotychczasowej wiedzy o ryzyku na obszar personalny na poziomie mezoekonomicznym (w branży hotelarskiej) i na poziomie mikroekonomicznym (w przedsiębiorstwie hotelarskim), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka generowanych na skutek działań motywacyjnych.

Głównym celem monografii jest poznanie roli systemu motywacyjnego w ogra­niczaniu ryzyka personalnego w hotelarstwie. W realizacji tak postawionego celu głównego mają pomóc sformułowane cele szczegółowe:

rozpoznanie podstawowych źródeł ryzyka personalnego w hotelarstwie,
identyfikacja stanu motywacji pracowniczej i poziomu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich, egzemplifikacja działań motywacyjnych i cząstkowych rodzajów ryzyka w działalności hotelarskiej na podstawie studiów przypadków.

Celem metodycznym pracy jest opracowanie modelu redukcji ryzyka personal­nego w hotelarstwie opartego na działaniach motywacyjnych.

Celem aplikacyjnym jest przeprowadzenie diagnozy oraz dostarczenie mate­riałów i wniosków, a także narzędzi (modeli), możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców do budowania kapitału ludzkiego w hotelarstwie i ograniczania ryzyka motywacyjnego.

Ze wstępu


Rozdział 1
Ryzyko motywacyjne w działalności podmiotów gospodarczych
1.1. Ewolucja definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej
1.2. Ryzyko systematyczne i specyficzne w działalności podmiotów gospodarczych
1.3. Elementy ryzyka pracodawcy
1.4. Ryzyko motywacyjne jako rodzaj ryzyka personalnego

Rozdział 2
Motywowanie do pracy w gospodarowaniu kapitałem ludzkim
2.1. Koncepcje kapitału ludzkiego w teorii ekonomii
2.2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim na poziomie mikroekonomicznym
2.3. Zakres znaczeniowy pojęć motywacja i motywowanie
2.4. Charakterystyka wybranych teorii motywacji
2.4.1. Teorie treści motywacji
2.4.2. Teorie procesu motywacji
2.5. Narzędzia motywowania
2.5.1. Płaca jako czynnik motywacyjny
2.5.2. Motywatory pozapłacowe materialne i niematerialne
2.6. Wskaźniki stanu motywacji pracowniczej
2.6.1. Satysfakcja pracowników jako efekt motywowania
2.6.2. Lojalność pracownicza jako następstwo działań motywacyjnych

Rozdział 3
Rynek pracy w hotelarstwie
3.1. Hotelarstwo jako dziedzina gospodarowania
3.2. Istota i segmenty rynku pracy w branży hotelarskiej
3.3. Podaż pracy w hotelarstwie
3.4. Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę w hotelarstwie

Rozdział 4
Ocena działań motywacyjnych w przedsiębiorstwach hotelarskich jako metody redukcji ryzyka personalnego
4.1. Rola systemu informacji kadrowej w procesie identyfikacji stanu motywacji pracowniczej i ryzyka personalnego w branży hotelarskiej
4.2. Pracownicy hotelu jako źródło ryzyka
4.3. Ocena ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich
4.4. Instrumenty motywowania w hotelarstwie
4.5. Egzemplifikacja działań motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie hotelarskim (przykład pięciogwiazdkowego hotelu w Warszawie)

Rozdział 5
Modelowe ujęcie redukcji ryzyka personalnego w hotelarstwie przez działania motywacyjne
5.1. Potrzeby pracowników jako przesłanka działań motywacyjnych
5.2. Identyfikacja luk w działaniach motywacyjnych przedsiębiorstwa hotelarskiego (przykład pięciogwiazdkowego hotelu w Kołobrzegu)
5.3. Działania motywacyjne w procesie kształtowania zaangażowania pracowników i redukcji ryzyka personalnego
5.3.1. Wpływ działań motywacyjnych na ryzyko fluktuacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (przykład dwugwiazdkowego hotelu w Szczecinie)
5.3.2. Wpływ ograniczenia działań motywacyjnych na lojalność pracowników przedsiębiorstwa hotelarskiego (przykład czterogwiazdkowego hotelu w Szczecinie)
5.3.3. Wpływ działań motywacyjnych na wizerunek hotelu jako pracodawcy (przykład Sieci Qubus Hotel)
5.4. Model motywowania w warunkach ryzyka personalnego

Zakończenie

Załączniki
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i załączników
Abstract


252 strony, Format: 17.0x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021