wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZACHOWANIA PRZESTRZENNE KONSUMENTÓW W MIASTACH PODZIELONYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO I POLSKO-CZESKIEGO OBSZARU PRZYGRANICZNEGO


KULCZYŃSKA K.

wydawnictwo: WYD UAM, 2019, wydanie I

cena netto: 39.25 Twoja cena  37,29 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zachowania przestrzenne konsumentów w miastach podzielonych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego

Relacje zachodzące pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem życia, przejawiające się m.in. w zachowaniach przestrzennych stanowią jeden z głównych tematów badawczych rozwijanych na gruncie geografii społecznej. Szczególną kategorią tych zachowań są przemieszczenia transgranicznych konsumentów, będące następstwem otwierania granic państwowych. W miastach położonych po obu stronach granicy, zwłaszcza gdy sąsiedzi różnią się znacznie pod względem gospodarczym i konsumpcyjnym, ważnym elementem codziennego życia są zakupy transgraniczne. Fakt ten nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy dotyczy podzielonych miast granicznych, czyli takiej kategorii miast, które w przeszłości stanowiły jeden organizm miejski i bliskość obu części intensyfikuje zjawisko codziennych przemieszczeń, również w formie ruchu pieszego. Prezentowana książka zawiera charakterystykę zachowań przestrzennych konsumentów zachodzących pomiędzy parami podzielonych miast granicznych w polsko-niemieckim i polsko-czeskim obszarze przygranicznym, a w końcowym etapie przedstawia modele owych transgranicznych zachowań konsumenckich z punktu widzenia konsumenta polskiego, niemieckiego i czeskiego, dokonującego zakupów w placówkach handlowych zlokalizowanych po drugiej stronie granicy państwa.

Od Autorki   9

1. Wstęp                                   . 13
1.1. Cel i zakres pracy                            . 14
1.2. Literatura                                22
1.3. Postępowanie badawcze                         23
1.4. Materiały źródłowe i metody pracy                    25
1.5. Model kształtowania się miasta podzielonego               . 28

2. Zachowania przestrzenne konsumentów w podzielonych miastach granicznych: rozważania teoretyczne                        . 34
2.1. Wprowadzenie: dylematy terminologiczne                . 34
2.2. Koncepcje zachowań człowieka                      43
2.2.1. Zachowania przestrzenne w geograficznych koncepcjach behawioralnych                                43
2.2.2. Modele zachowań konsumenta w badaniach ekonomicznych     . 47
2.2.3. Zachowania konsumentów w kontekście przestrzennym       . 49
2.2.4. Czaso-geograficzny model społeczeństwa              . 50
2.2.5. Koncepcja modelu ex ante zachowań przestrzennych konsumentów w miastach podzielonych na granicach Polski             51

3. Ruch graniczny w podzielonych miastach granicznych            . 71
3.1. Ruch graniczny w latach 1994–2007                    73
3.2. Ruch graniczny po 2007 roku                       83
3.3. Wpływ Układu z Schengen na wielkość ruchu granicznego w miastach podzielonych                              . 94
3.4. Moje przejście przez granicę – cel przemieszczeń przez granicę        . 98

4. Czynniki wpływające na zachowania przestrzenne konsumentów w miastach podzielonych                                103
4.1. Czynniki infrastrukturalne                        104
4.2. Czynniki o charakterze ustrojowo-politycznym              . 108
4.3. Czynniki o charakterze prawno-administracyjnym             113
4.4. Czynniki ekonomiczne                          116
4.5. Czynniki demograficzne                         125
4.6. Czynniki kulturowe                           129
4.7. Informacja miejska                            136
4.7.1. Formy prezentacji oraz rozmieszczenie i natężenie obcojęzycznej szaty informacyjnej miasta                        . 137
4.7.1.1. Słubice–Frankfurt nad Odrą                 . 137
4.7.1.2. Gubin–Guben                        145
4.7.1.3. Zgorzelec–Görlitz                      151
4.7.1.4. Cieszyn–Czeski Cieszyn                   157
4.7.2. Obcojęzyczna szata informacyjna miasta podzielonego w ocenie jej użytkowników                           165
4.8. Wpływ czynników na zachowania transgranicznych konsumentów     169

5. Charakterystyka zachowań nabywczych w podzielonych miastach granicznych  . 172
5.1. Strefy przemieszczeń konsumenckich z drugiej strony granicy państwowej  . 173
5.2. Miejsca docelowe realizacji zakupów                   . 179
5.3. Częstotliwość dokonywania zakupów za granicą              186
5.4. Najczęściej kupowane towary                       188
5.5. Motywy nabywania towarów                       195
5.6. Wysokość wydatków na zakupy w sąsiednim kraju             198

6. Typologia transgranicznych konsumentów                  201
6.1. Miejsce zamieszkania                          . 202
6.2. Wiek                                  . 210
6.2.1. Uczniowie i studenci                        210
6.2.2. Starsi konsumenci                         . 215

7. Aktywność zakupowa konsumentów po drugiej stronie granicy w kontekście dziennej ścieżki życia                            220
7.1. Metodyka badań i charakterystyka respondentów             . 221
7.2. Przestrzenne zachowania konsumentów z miast podzielonych w kontekście geograficznej dystrybucji wykorzystania przez nich czasu         . 224
7.3. Średni czas trwania aktywności zakupowych podejmowanych u sąsiada na tle innych zachowań mieszkańców podzielonych miast granicznych     241

8. Modele zachowań przestrzennych konsumentów w miastach podzielonych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego       247
8.1. Zachowania przestrzenne polskich konsumentów na granicy z Niemcami i Czechami                               . 248
8.2. Zachowania przestrzenne konsumentów niemieckich i czeskich na granicy z Polską                                 251

9. Podsumowanie i uwagi końcowe                      . 255

Literatura                                   261
Źródła internetowe                              . 279
Akty prawne                                 . 280
Spis tabel                                   281
Spis rycin                                   283
Spis fotografii                                 286

Załączniki (wzory kwestionariuszy ankietowych)                287
1. Życie w Cieszynie (Słubicach) „po Schengen”                287
2. Moje przejście przez granicę                        . 289
3. Znajomość języka sąsiada                         . 290
4. Obcojęzyczna szata informacyjna miasta                  . 291
5. Zakupy u sąsiada                             292
6. Dzienna ścieżka życia                           . 294

Spatial behaviour of consumers in the divided towns on the Polish-German and Polish-Czech borders (Summa ry)                      . 296

298 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020