wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI


LISOWSKI K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System wynagradzania nauczycieli

W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów prawnych regulujących tę kwestię.

Autor omawia m.in. następujące zagadnienia:

  • dodatki przysługujące nauczycielom,
  • świadczenie urlopowe,
  • odprawę związaną z rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy oraz odprawę emerytalną,
  • nagrody,
  • wynagrodzenia za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem,
  • prawo do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy,
  • ustalanie wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym,
  • potrącenia wynagrodzenia.

Nowe wydanie zawiera analizę ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń. W szczególności przedstawiono zagadnienia związane z prawem do dodatku za wychowawstwo klasy, świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych. Podjęto także próbę wyjaśnienia kwestii ustalania wynagrodzenia za czas strajku.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów oraz kadry zarządzającej szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, kuratoriów oraz przedstawicieli organów prowadzących.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Artykuł 30 Karty Nauczyciela
1.1. Pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego
1.2. Pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli
1.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie nauczycieli
1.2.2. Składniki średniego wynagrodzenia
1.2.3. Źródło finansowania średnich wynagrodzeń

Rozdział 2
Kształtowanie wynagrodzeń
2.1. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie centralnym
2.1.1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w szkołach samorządowych i szkołach rządowych
2.1.2. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez organy administracji rządowej
2.1.2.1. Składniki wynagrodzenia nauczycieli szkół rządowych
2.1.2.2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości
2.1.2.3. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
2.1.2.4. Kuratoria i urzędy organów administracji rządowej
2.2. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie organu prowadzącego szkoły
2.2.1. Regulamin wynagradzania o rocznym okresie obowiązywania
2.2.2. Uzgadnianie projektu regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
2.2.3. Podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poziomie organu prowadzącego i szkoły

Rozdział 3
Terminy realizacji podwyżek wynagrodzenia nauczycieli

Rozdział 4
Wypłata wynagrodzenia nauczycielskiego

Rozdział 5
Dodatek uzupełniający
5.1. Funkcja kompensacyjna dodatku uzupełniającego
5.1.1. Zagadnienia ogólne
5.1.2. Charakter prawny
5.1.3. Średnioroczna struktura zatrudnienia
5.1.4. Wysokość dodatku uzupełniającego
5.2. Prawo do dodatku uzupełniającego
5.3. Dodatek uzupełniający a wynagrodzenie nauczycielskie
5.4. Dodatek uzupełniający a szczególne uprawnienia związane z wynagrodzeniem ("trzynastka" i wynagrodzenie urlopowe)
5.5. Dodatek uzupełniający a podstawa zasiłku chorobowego

Rozdział 6
Dodatek funkcyjny i motywacyjny
6.1. Ogólne przesłanki nabycia dodatku motywacyjnego
6.2. Uprawnienie organu prowadzącego do określania szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego
6.3. Ogólne przesłanki nabycia dodatku funkcyjnego
6.4. Kwestia uprawnień wychowawców przedszkoli do dodatku funkcyjnego
6.5. Zróżnicowanie wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas i wychowawców przedszkoli
6.6. Obowiązek nowelizacji uchwał zawierających regulamin wynagradzania przez organy prowadzące w związku z określeniem minimalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas

Rozdział 7
Dodatek za wysługę lat
7.1. Informacje ogólne
7.2. Sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy
7.3. Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy
7.3.1. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
7.3.2. Udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego
7.3.3. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
7.3.3.1. Służba wojskowa
7.3.3.2. Urlop bezpłatny na ćwiczenia wojskowe lub pełnienie okresowej służby wojskowej
7.3.4. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
7.3.4.1. Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
7.3.4.2. Okresy pracy na roli przypadające przed 1.01.1983 r
7.3.4.3. Okresy pracy na roli przypadające po 31.12.1982 r.
7.3.5. Okresy urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego
7.3.6. Okresy nauki w szkole doktorskiej
7.3.7. Okresy nieskładkowe podlegające wliczeniu
7.4. Zaliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
7.4.1. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w części etatu w łącznym wymiarze przekraczającym jeden etat
7.4.2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze nieprzekraczającym jednego etatu

Rozdział 8
Dodatek za warunki pracy
8.1. Informacje ogólne
8.2. Praca w trudnych warunkach
8.3. Praca w warunkach uciążliwych
8.4. Kompetencje organu prowadzącego w zakresie dodatku za warunki pracy
8.5. Prawo nauczycieli przedszkoli specjalnych do dodatku za warunki pracy

Rozdział 9
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
9.1. Informacje ogólne
9.2. Kompetencje organu prowadzącego
9.3. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych w przypadku ich niewypracowania przez nauczyciela
9.3.1. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
9.3.2. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - zasady ogólne
9.3.3. Wystąpienie świąt, dni wolnych od pracy i innych dodatkowych dni wolnych w tygodniu pracy a kwestia wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych
9.3.4. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych w niepełnych tygodniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz w czasie rekolekcji
9.4. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela skierowanego na delegację
9.5. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół
9.6. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela realizującego zajęcia w ramach tzw. zielonej szkoły
9.6.1. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" tak jak pracy w szkole
9.6.2. Ustalenie prawa do godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" na zasadach dotyczących wynagrodzenia podczas przestoju
9.6.3. Rozliczanie ponadnormatywnej pracy w ramach "zielonej szkoły" jak za godziny nadliczbowe
9.7. Prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole
9.8. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a dni opieki nad dzieckiem
9.9. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a korzystanie z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca

Rozdział 10
Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych

Rozdział 11
Dodatek za pracę w porze nocnej

Rozdział 12
Wynagrodzenie w dniu wolnym od pracy

Rozdział 13
Nagroda jubileuszowa
13.1. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a prawo do nagrody jubileuszowej
13.2. Podmiot zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku zmiany pracodawcy
13.3. Wypłata różnicy występującej między nagrodą otrzymaną a nagrodą, do której nauczyciel nabył prawo
13.4. Wypłata nagrody jubileuszowej w sytuacji przejścia na emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Rozdział 14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14.1. Informacje ogólne
14.2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego na okres krótszy niż 6 miesięcy
14.3. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym i urlopie szkoleniowym
14.4. Praca na dwóch stanowiskach w tej samej szkole przez okres całego roku kalendarzowego a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
14.5. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego a praca nauczyciela na podstawie kolejnych, następujących po sobie umów okresowych
14.6. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
14.7. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia) a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Rozdział 15
Świadczenie urlopowe

Rozdział 16
Świadczenie na start dla nauczycieli stażystów

Rozdział 17
Dodatek wiejski
17.1. Informacje ogólne
17.2. Miejsce zatrudnienia a prawo do dodatku wiejskiego

Rozdział 18
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
18.1. Informacje ogólne
18.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego na podstawie składników wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu
18.3. Obliczanie wynagrodzenia na podstawie średniej z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu
18.3.1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw doraźnych
18.3.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu dodatku funkcyjnego
18.3.3. Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu
18.4. Proporcjonalność ekwiwalentu pieniężnego w odniesieniu do okresu przepracowanego w roku szkolnym
18.4.1. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony
18.4.2. Nauczyciel zatrudniony na czas określony krótszy niż 10 miesięcy

Rozdział 19
Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia
19.1. Informacje ogólne
19.2. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a kwestia podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego
19.3. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatek uzupełniający
19.4. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatkowe wynagrodzenie roczne
19.5. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia

Rozdział 20
Praca przy maturach
20.1. Kwestie wynagradzania egzaminatorów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
20 2. Kwestie dotyczące wynagradzania nauczycieli biorących udział w egzaminach ustnych

Rozdział 21
Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy
21.1. Zagadnienia ogólne: przyczyny wypowiedzenia i nabycie prawa do odprawy
21.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
21.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
21.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy
21.3.2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w niepełnym wymiarze czasu pracy
21.3.3. Wypowiedzenie umowy okresowej
21.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
21.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN a odprawa emerytalna
21.6. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
21.7. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 70 ust. 2 KN
21.8. Odprawa dla nauczyciela religii z tytułu cofnięcia skierowania (art. 28 ust. 2a KN)
21.9. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego
21.9.1. Odprawa "nauczycielska"
21.9.2. Odprawa "pracownicza" w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w szkole przejętej przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego
21.9.3. Reasumpcja
21.10. Odprawa z tytułu śmierci pracownika i prawa majątkowe

Rozdział 22
Odprawa emerytalna

Rozdział 23
Nagrody
23.1. Nagrody organów prowadzących i dyrektora szkoły
23.2. Nagrody kuratorów oświaty i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz nagroda ministra

Rozdział 24
Wynagrodzenie za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem
24.1. Zasiłek chorobowy
24.2. Świadczenie rehabilitacyjne
24.3. Zasiłek macierzyński
24.4. Zasiłek opiekuńczy
24.5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami

Rozdział 25
Prawo do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy

Rozdział 26
Ustalanie wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym
26.1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania
26.2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia
26.3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
26.4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą

Rozdział 27
Wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w związku zawodowym
27.1. Wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej w części etatu
27.2. Ustalanie składników wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Rozdział 28
Potrącanie wynagrodzenia
28.1. Zagadnienia ogólne
28.2. Potrącenie świadczeń z funduszu socjalnego w ramach egzekucji komorniczej
28.3. Potrącanie innych należności
28.4. Potrącenia za strajk
28.4.1. Zasady dokonywania potrąceń wynagrodzenia za strajk
28.4.2. Ustalenie składników wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli podlegających potrąceniu
28.4.3. Kwestia zawierania porozumień w sprawie utrzymania wynagrodzenia za strajk

Literatura

368 stron, A5, oprawa twardaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020