wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

WSPӣCZESNA MAKROEKONOMIA


LIS S.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie II

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Wspóczesna makroekonomia

Podrcznik stanowi systematyczny, interesujcy i nowoczesny wykad fundamentalnych problemów wspóczesnej gospodarki wiatowej.

Prezentacja i interpretacja zoonych zjawisk i procesów makroekonomicznych prowadzona jest na gruncie powszechnie akceptowanych teorii gównego nurtu oraz dowiadcze praktycznych krajów wysoko rozwinitych, w tym Polski.

W podrczniku zwrócono szczególn uwag na:

- wyjanienie podstawowych kategorii makroekonomicznych, procesów gospodarczych i wspózalenoci pomidzy podmiotami gospodarujcymi i gównymi rynkami;
- analiz funkcjonowanie mechanizmów dostosowawczych zarówno w gospodarce zamknitej i otwartej (w warunkach integracji ekonomicznej i globalizacji);
- determinanty równowagi globalnej na podstawowych rynkach: rynku dóbr i usug, rynku pienidza, rynku pracy i rynku walutowym;
- pokazanie zasad i skutków dziaania mechanizmu dostosowawczego cen, pac, stopy procentowej oraz kursu walutowego zarówno w krótkim jak i w dugim okresie;
- zastosowanie narzdzi i instrumentów ekonomicznych oraz skutecznoci odziaywania polityki makroekonomicznej na stabilizacje gospodarki; w tym kontekcie zaprezentowano kontrowersje wokó roli rynku i pastwa w gospodarce;
- róda i skutki spoeczno-ekonomiczne bezrobocia i inflacji;
- nowoczesne czynniki wzrostu gospodarczego i wahania koniunkturalne.

Podrcznik wyrónia si take wanymi walorami dydaktycznymi, interesujcym sposobem narracji i ciekawymi przykadami praktycznymi.

Wstp 11

CZʦ I WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Rozdzia 1
Makroekonomia - przedmiot, koncepcje, dylematy 17
1.1. Przedmiot bada ekonomii - zarys 17
1.2. Metodologia bada ekonomicznych 18
1.3. Mikroekonomia i makroekonomia 22
1.4. Stan rozbienoci midzy ekonomi klasyczn a ekonomi keynesowsk 26
1.5. Niektóre dylematy wspóczesnej makroekonomii 29
1.6. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza 35

Rozdzia 2
Mierzenie poziomu dziaalnoci gospodarczej 37
2.1. Uwagi ogólne 37
2.2. Ruch okrny w gospodarce rynkowej 38
2.3. Produkt narodowy brutto (PNB) 46
2.4. Produkt krajowy brutto (PKB) 52
2.5. Produkt narodowy netto (PNN 53
2.6. Metodologia obliczania produktu spoecznego w Polsce 54
2.7. Badanie dynamiki dochodu narodowego 58
2.8. Produkt krajowy brutto jako miernik rozwoju gospodarczego 61


CZʦ II MAKROEKONOMIA GOSPODARKI ZAMKNITEJ

Rozdzia 3
Determinanty dochodu narodowego w krótkim okresie 69
3.1. Uwagi ogólne 69
3.2. Skadniki popytu globalnego - agregatowego 71
3.3. Model agregatowych wydatków - AE 94
3.4. Równowaga oszczdnoci i inwestycji 96
3.5. Przesunicie funkcji wydatków cakowitych AE. Mnonik 99
3.6. Paradoks oszczdnoci - zapobiegliwoci (paradox of thrift) 103

Rozdzia 4
Polityka fiskalna i handel zagraniczny 105
4.1. Rola pastwa we wspóczesnej gospodarce 105
4.2. Pojcie i funkcje budetu pastwa 108
4.3. Wpyw wydatków publicznych na równowag dochodu narodowego 110
4.4. Wpyw podatków na poziom równowagi dochodu narodowego 113
4.5. Polityka fiskalna a stabilizacja gospodarki zamknitej 118
4.6. Handel zagraniczny a równowaga dochodu narodowego 126

Rozdzia 5
Rynek pienidza 133
5.1. Geneza pienidza 133
5.2. Podstawowe funkcje pienidza 138
5.3. Banki i ich funkcje 141
5.4. Poda pienidza 148
5.4.1. Miary (agregaty) zasobów pienidza 148
5.4.2. Mechanizm kreacji pienidza 149
5.4.3. Instrumenty oddziaywania banku centralnego na poda pienidza 152
5.4.4. Poda pienidza a stopa procentowa 158
5.5. Popyt na pienidz 160
5.5.1. Uwagi wstpne 160
5.5.2. Gówne teorie popytu 160
5.5.3. Teoria preferencji pynnoci pienidza Johna Maynarda Keynesa 163
5.5.4. Monetarystyczna teoria popytu na pienidz Miltona Friedmana 170
5.5.5. Neokeynesizm - pogldy Jamesa Tobina 173
5.6. Równowaga na rynku pienidza w krótkim okresie 174
5.6.1. Uwagi wstpne 174
5.6.2. Czynniki wpywajce na zmian stanu równowagi na rynku pieninym 179
5.6.3. Zmiana poday pienidza - polityka monetarna 181
5.7. Równowaga na rynku pieninym w dugim okresie 185
5.8. Kontrowersje wokó skutecznoci polityki pieninej 187

Rozdzia 6
Wspózalenoci midzy rynkiem pieninym a rynkiem dóbr i usug. Model IS-LM 191
6.1. Uwagi ogólne 191
6.2. Krzywa IS i równowaga na rynku dóbr i usug 192
6.3. Krzywa LM - równowaga na rynku pieninym 200
6.4. Model IS-LM. Peny model równowagi w gospodarce zamknitej 206
6.5. Polityka fiskalna: przesuniecie krzywej IS 208
6.6. Polityka pienina. Przesunicie krzywej LM 212
6.7. Polityka stabilizacji gospodarki realnej 214

Rozdzia 7
Rynek pracy i bezrobocie 219
7.1. Rynek pracy 219
7.1.1. Uwagi wstpne 219
7.1.2. Popyt na prac 220
7.1.3. Poda pracy 222
7.1.4. Równowaga na rynku pracy 226
7.2. Bezrobocie 228
7.2.1. Uwagi wstpne 228
7.2.2. Pojcie i pomiar bezrobocia 228
7.2.3. Typy bezrobocia 231
7.2.4. Bezrobocie dobrowolne i przymusowe 233
7.2.5. Wspóczesne teorie bezrobocia 239
7.2.6. Koszty bezrobocia 252
7.2.7. Formy przeciwdziaania bezrobociu 254

Rozdzia 8
Inflacja 257
8.1. Uwagi wstpne 257
8.2. Istota i pomiar inflacji 258
8.3. Klasyfikacja inflacji 261
8.4. Nowoczesne teorie inflacji 266
8.5. Koszty inflacji 275
8.6. Korzyci z inflacji 281
8.7. Krzywa Philipsa - wspózalenoci midzy inflacj a bezrobociem 283
8.8. Polityka antyinflacyjna - narzdzia i efekty 292

Rozdzia 9
Model równowagi makroekonomicznej AD-AS 297
9.1. Uwagi wstpne 297
9.2. Agregatowy (globalny) popyt - krzywa agregatowego popytu AD 298
9.3. Agregatowa (globalna) poda - krzywa agregatowej poday AS 302
9.4. Krzywa zagregowanej poday w krótkim okresie - SRAS 303
9.5. Przesunicie krótkookresowej krzywej zagregowanej poday - SRAS 305
9.6. Krzywa zagregowanej poday w dugim okresie - LRAS - model klasyczny 307
9.7. Krótkookresowa równowaga na rynku dóbr i usug 309
9.8. Dugookresowa równowaga makroekonomiczna 310

Rozdzia 10
Wzrost gospodarczy 315
10.1. Pojcie, pomiar, klasyfikacja 315
10.2. Modele wzrostu gospodarczego 318
10.3. Neoklasyczne (podaowe) modele wzrostu gospodarczego 326
10.4. Modele wzrostu endogenicznego 331

Rozdzia 11
Wahania koniunkturalne (cykliczne) w gospodarce rynkowej 337
11.1. Uwagi wstpne 337
11.2. Typy waha ekonomicznych 337
11.3. Ogólna charakterystyka cyklu koniunkturalnego 338
11.4. Wspóczesne teorie waha cyklicznych 345


CZʦ III WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII GOSPODARKI OTWARTEJ

Rozdzia 12
Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej (model IS-LM-BP) 361
12.1. Pojcie gospodarki otwartej 361
12.2. Bilans patniczy 362
12.3. Krzywa bilansu patniczego 366
12.4. Model równowagi gospodarki otwartej 368

Rozdzia 13
Rynek walutowy. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach staego i pynnego kursu walutowego 371
13.1. Pojcie i mechanizm rynku walutowego 371
13.2. Popyt i poda na rynku walutowym 374
13.3. Czynniki wyznaczajce poziom kursu walutowego 377
13.4. System kursu staego 383
13.5. System kursu pynnego 386
13.6. Kontrowersje wokó systemów kursów walutowych 390
13.7. Polityka monetarna w warunkach staego kursu walutowego 393
13.8. Polityka monetarna w systemie pynnego kursu walutowego 399
13.9. Polityka fiskalna w systemie staego kursu walutowego 402
13.10. Polityka fiskalna w pynnym kursie walutowym 405
13.11. Opónienie dostosowawcze bilansu obrotów biecych na zmiany kursów walutowych 407
13.12. Model Mundella-Fleminga a gospodarka realna 409

Rozdzia 14
Euro - wspólna waluta Europy? 411
14.1. Uwagi ogólne 411
14.2. Teoria optymalnego obszaru walutowego 411
14.3. Istota i funkcje euro. Kryteria konwergencji nominalnej 413
14.3.1. ECU - europejska jednostka walutowa 413
14.3.2. Euro. Istota i funkcje 415
14.4. Europejski System Banków Centralnych i Eurosystem. Europejski Bank Centralny 419
14.5. Polska na drodze do euro 423
14.6. Ocena realizacji przez Polsk kryteriów konwergencji nominalnej i realnej 424
14.6. Syntetyczny bilans korzyci i kosztów przystpienia Polski do strefy euro 427

Literatura 439
Spis tabel 449
Spis rysunków 451

454 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020