wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RODO ROZPROSZONA WŁADZA PUBLICZNA


SOBCZYK A.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 112.20 Twoja cena  106,59 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

RODO

Rozproszona władza publiczna


Bardzo wielu praktyków i teoretyków nie dostrzega, że RODO to akt prawa administracyjnego. Rozporządzenie to reguluje materię wykonywania władzy publicznej uzupełnioną o towarzyszące jej zadania publiczne o charakterze niewładczym. Centralnym jego punktem jest więc zgodny lub niezgodny z prawem indywidualny akt administracyjny, polegający na ustaleniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

RODO nie ma zastosowania do przypadków dysponowania danymi osobowymi, jeśli dostęp do nich i cel przetwarzania wynikają z woli podmiotu danych. Nie oznacza to jednak, że dane osobowe nie są wtedy chronione, istnieje bowiem wiele regulacji prawnych chroniących owe prawa, z przepisami prawa karnego włącznie. Wydaje się, że wykładnia RODO w Polsce podążyła w złym kierunku.

Nie radzimy sobie z tym, iż kompetencje władcze mogą być wykonywane na tak wielką skalę poza strukturami administracji państwowej. RODO nie ma zatem zastosowania tam, gdzie człowiek korzysta z własnej wolności do dysponowania danymi, ustalając lub współustalając cel albo sposób przetwarzania swoich danych; dotyczy tylko przypadków,  w których występuje element władzy publicznej – władzy tak rozpowszechnionej przez RODO, że trudno w to uwierzyć.

Arkadiusz Sobczyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, teoretyk i praktyk prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Autor licznych publikacji, w tym ośmiu monografii i dwóch komentarzy do ustaw szczegółowych, oraz redaktor komentarza do kodeksu pracy. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016–2018), sędzia orzekający (1994–2000), radca prawny.

Przedmowa
Podziękowania

Rozdział I. Poziomy ochrony prywatności i autonomii informacyjnej a ochrona danych osobowych
1. Uwagi wstępne
2. Aksjologiczne podstawy ochrony prywatności
3. Horyzontalne stosowanie praw człowieka
4. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych
5. Kwestie definicyjne
6. Poziom I: Ochrona prywatności i autonomii informacyjnej w prywatnych relacjach nieprofesjonalnych
6.1. Ochrony prywatności poza zakresem RODO
6.2. Ochrona nieutrwalonych danych osobowych
6.3. Ochrona danych utrwalonych
6.4. Charakter prawny zobowiązania do zachowania poufności
6.5. Pojęcie bezprawności a naruszenie dóbr osobistych
7. Poziom II: Ochrona danych osobowych w relacji z podmiotem gospodarczym
7.1. "Przetwarzanie" danych osobowych poza zakresem RODO raz jeszcze
7.2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
7.3. Zawodowy charakter czynności a standardy ochrony
7.4. Zawodowy charakter czynności a zobowiązanie do zachowania poufności
7.5. Ochrona na podstawie art. 435 k.c
8. Poziom III: Ochrona danych w związku z wykonywaniem Funkcji publicznych przez podmioty prywatne
9. Poziom IV: Relacje z podmiotami wykonującymi zawody zaufania publicznego
10. Poziom V: Ochrona prawno-karna w relacjach profesjonalnych na przykładzie art. 266 k.k
10.1. Art. 266 k.k. a ustawowe ograniczenie ujawniania i wykorzystania informacji
10.2. Art. 266 k.k. a przyjęcie zobowiązania nieujawniania lub niewykorzystywania informacji
10.3. Art. 266 k.k. a art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych
11. Poziom VI: Relacje z podmiotami publicznymi
12. Poziom VII: RODO
13. Uwagi końcowe

Rozdział II. RODO a władza publiczna
1. Uwagi wstępne
2. Administrator danych osobowych
3. RODO a ścisła interpretacja kompetencji i zadań publicznych
4. Ustalenie celu i sposobu przetwarzania danych osobowych jako akt administracyjny
5. Ustalenie celów i sposobów na tle innych aktów administracyjnych
6. Problem kompetencji normodawczych podmiotów prywatnych
7. Akt administracyjny a zasady przetwarzania danych
8. Akt administracyjny a zgoda na przetwarzanie i wniosek o przetwarzanie danych osobowych
9. Akt administracyjny a zastosowanie programów komputerowych
10. Inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej oraz czynności proceduralne
11. Podmiot współdecydujący o celach i sposobach przetwarzania a współadministrator
12. Akt administracyjny a automatyczne przetwarzanie danych w komunikacji mailowej
13. Kwestia interesu publicznego
14. Administrator danych osobowych a decentralizacja władzy publicznej.
Podmiot (organ) administrujący
15. Administrator danych osobowych na tle testu podmiotu administrującego
16. Zlecenie zadań czy funkcji administracji publicznej
17. Uwagi do wypowiedzi judykatury
18. Czy istnieje administrator "nielegalny"?
19. Administrator (podmiot przetwarzający) niebędący osobą fizyczną lub prawną
19.1. Problemy terminologiczne
19.2. Problem zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych
i zdolności procesowej
19.3. Grupa przedsiębiorstw jako jednostka organizacyjna
19.4. Jednostka organizacyjna niebędąca organizacją
20. Obowiązki publicznoprawne (zadania publiczne) i upublicznienie własności administratora
21. Jeszcze o administratorze z mocy prawa lub decyzji
22. Administrator danych osobowych a opinia Grupy Roboczej Art. 29
23. Odpowiedzialność prawna administratora jako podmiotu wykonującego władztwo publiczne
23.1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie
23.2. Podstawa prawna odpowiedzialności administratora wobec podmiotu danych
23.3. Stosowanie kodeksu cywilnego
23.4. Podsumowanie podrozdziału
24. Odbiorca danych osobowych
24.1. Odbiorca a strona trzecia
24.2. Status prawny odbiorcy
24.3. Pojęcie "operacja na danych osobowych"
24.4. Kategorie odbiorców danych
24.5. Podmiot przetwarzający
24.6. Pracownicy administratora i podmiotu przetwarzającego
24.7. Odbiorca danych niepodlegający władztwu administratora
24.8. Odpowiedzialność administratora za działania odbiorcy
25. Uwagi końcowe

Rozdział III. Podstawy przetwarzania danych osobowych a interes publiczny
1. Uwagi wstępne
2. Niezbędność czy konieczność
3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 Lit. a
3.1. Wprowadzenie
3.2. Granice dysponowania wolnością a prawa człowieka
3.3. Dane nadmiarowe, czyli pojęcie bez desygnatu
3.4. Merytoryczna poprawność zgody
3.5. Problem dobrowolności zgody w społeczeństwie informacyjnym
3.6. Podsumowanie podrozdziału
4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
4.1. Wprowadzenie
4.2. Współczesne praktyki kontraktowania a RODO
4.3. Kontraktowanie przez negocjacje
4.4. Kontraktowanie z jednostką organizacyjną
4.5. Problem komunikacji elektronicznej
4.6. Podsumowanie podrozdziału
5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
5.1. Wprowadzenie
5.2. Obowiązek prawny a określenie celu przetwarzania
5.3. Domniemanie czy obowiązek wyznaczenia administratora
5.4. Obowiązek prawny
5.5. Podsumowanie podrozdziału
6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Analiza motywu 46
6.3. Żywotny interes
6.4. Problem "testu zgody"
6.5. Inna osoba fizyczna
6.6. Podsumowanie podrozdziału
7. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zadania publiczne wykonywane przez podmioty niepaństwowe
7.3. Sprzeciw podmiotu danych
7.4. Podsumowanie podrozdziału
8. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 Lit. f
8.1. Wprowadzenie
8.2. Ustalenie przesłanek normy kompetencyjnej
8 3. Pojęcie prawnie uzasadnionego interesu administratora
8.4. Prawnie uzasadniony interes strony trzeciej
8.5. Interes podmiotu danych
8.6. "Powiązania" z administratorem
8.7. Problem organizacji społecznych
8.8. Interes społeczności
8.9. Przetwarzanie danych w interesie społeczności a sprzeciw
8.10. Podsumowanie podrozdziału
9. Skutki prawne błędnego ustalenia podstaw przetwarzania danych
10. Problem swobody administratora w zakresie wyboru podstaw przetwarzania danych
11. Uwagi końcowe

Rozdział IV. Polecenie przetwarzania danych osobowych jako instrument władztwa administratora
1. Uwagi wstępne
2. Jaka jest treść art. 29 RODO?
3. Warunki dopuszczalności wydawania poleceń przetwarzania danych
4. Polecenia a podmiot przetwarzający
5. Pojęcie polecenia w prawie publicznym
6. Upoważnienie - czyli dyskusja o nieistniejącym
7. Nadawanie upoważnień czy "działanie z upoważnienia"
8. Problem ewidencjonowania poleceń
9. Polecenia a "zatrudniony zleceniobiorca"
10. Upoważnienia a przetwarzanie danych poza zakresem RODO
11. Uwagi końcowe

Rozdział V. Status prawny inspektora ochrony danych
1. Uwagi wstępne
2. Wyznaczenie IOD
3. Usługi pubLiczne a usytuowanie IOD
4. Dla kogo pracuje IOD - dylemat zatrudnienia pracowniczego
5. Źródta praw i zadań IOD ajego pozycja prawna
6. Autonomia IOD
7. Odwołanie IOD
8. IOD a umowy terminowe
9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez IOD
9.1. Charakter odpowiedzialności
9.2. Odpowiedzialność przed podmiotami danych
9.3. Odpowiedzialność wobec podmiotów wyznaczających
9.4. Odpowiedzialność karna IOD
10. IOD jako zawód zaufania publicznego
11. Jeden czy kilku inspektorów
12. Dokumentacja IOD
13. Uwagi końcowe

Zakończenie

Bibliografia
Źródta prawa
Orzecznictwa sądowe
Źródła internetowe

Abstract. GDPR- Dispersed Public Authority

256 stron, Format: 15.8x23.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020