wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   1 egz. / 111.35 105,78 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

IADCZENIA POZAPLACOWE BONY TALONY KARTY PREPAID


P师KO B.

wydawnictwo: INFOR, 2019, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 z + 5% vat - dodaj do koszyka

iadczenia pozaplacowe

Bony, talony, karty prepaid

Pozap砤cowe benefity dla pracowników to dzi jedno z podstawowych narz阣zi zach阠aj眂ych do podj阠ia pracy w danej firmie i motywuj眂ych do pozostania w niej na d硊縠j. Mog one mie ró縩y charakter – dobrowolny lub obowi眤kowy, a tak縠 ró縩 posta – 秝iadczenia pieni昕nego lub przysporzenia w naturze. Pod tymi wzgl阣ami najcz甓ciej s dopasowane do potrzeb osób zatrudnionych. Powinny te by konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez innych pracodawców.

Korzy舵 z benefitu uzyskuje nie tylko zainteresowany pracownik (beneficjent), lecz tak縠 podmiot, który go zapewnia. Istotne jest przy tym 紃ód硂 finansowania takich 秝iadcze – mog to by np. zasoby obrotowe albo fundusz socjalny. W zale縩o禼i od tego bowiem, w jaki sposób 秝iadczenia pozap砤cowe s finansowane, po spe硁ieniu odpowiednich warunków mog one korzysta ze zwolnienia z podatku lub sk砤dek ZUS.
Dodatkowo od 9 lipca 2019 r. pracodawcy mog zapewni pracownikom benefit, jakim s posi砶i profilaktyczne, w bardziej elastycznej formie ni dotychczasowa. W tym celu mog wydawa bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawniaj眂e do otrzymania na ich podstawie posi砶u lub produktów do przygotowania posi砶u we w砤snym zakresie.

Istotnym 秝iadczeniem pozap砤cowym jest równie w潮czenie do nowego systemu dobrowolnego oszcz阣zania – PPK, które niebawem b阣zie mia硂 zasi阦 ogólnodost阷ny.

Publikacja jest jedynym na rynku praktycznym omówieniem zagadnienia oferowanych pracownikom benefitów w kontek禼ie ich finansowania, przyznawania i rozliczania, w tym zaliczania do kosztów podatkowych. Uwzgl阣nia ostatnie zmiany przepisów w tym zakresie, stanowiska urz阣owe i orzecznictwo s眃owe. Ca硂舵 zosta砤 wzbogacona licznymi przyk砤dami i schematami uzupe硁iaj眂ymi oraz porz眃kuj眂ymi wiedz o tej tematyce.

Wykaz skrótów
Wst阷

I. iadczenia dodatkowe w przepisach wewn眛rzzak砤dowych

II. Bony

III. Talony

IV. Kupony

V. Karty prepaid (przedp砤cone, zasilone)

VI. Posi砶i profilaktyczne i napoje - sposoby zapewnienia i rozliczenia podatkowo-sk砤dkowe
1. Zasady przyznawania posi砶ów profilaktycznych i napojów
2. Warunki zwolnienia posi砶ów i napojów z podatku i sk砤dek ZUS
2.1. Warunki zwolnienia posi砶ów i napojów z podatku dochodowego
2.2. Warunki zwolnienia posi砶ów i napojów ze sk砤dek ZUS

VII. Posi砶i inne ni profilaktyczne

VIII. iadczenia na dokszta砪anie
1. Warunki zwolnienia 秝iadcze dodatkowych z podatku i sk砤dek ZUS
2. Zwrot warto禼i 秝iadcze dodatkowych

IX. iadczenia z zak砤dowego funduszu 秝iadcze socjalnych
1. Bony, vouchery i karty prepaid finansowane z zf秙
2. Podatek i sk砤dki ZUS od 秝iadcze z zf秙

X. Pracownicze programy emerytalne i pracownicze plany kapita硂we

XI. Opieka medyczna

XII. Udost阷nienie mieszkania

XIII. Udost阷nienie s硊縝owego samochodu i telefonu

XIV. Odpowiedzi na pytania
1. Czy karta przedp砤cona przekazana zleceniobiorcy z zf秙 na 秝i阾a podlega opodatkowaniu
2. Jak rozliczy wyjazd pracownika na urlop s硊縝owym samochodem
3. Czy udost阷nienie pracownikowi mieszkania za cz甓ciow odp砤tno禼i jest 秝iadczeniem podlegaj眂ym osk砤dkowaniu
4. Czy cz硂nek zarz眃u uzyskuje przychód z tytu硊 udost阷niania mu mieszkania s硊縝owego
5. Jak rozliczy pokrywanie przez pracodawc kosztów prywatnych rozmów prowadzonych przez pracownika w trakcie urlopu z telefonu s硊縝owego
6. Czy 秝iadczenie polegaj眂e na wynaj阠iu sali sportowej dla pracowników nale縴 opodatkowa

70 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa kartonowa foliowana

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020