wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ALERGOLOGIA


OBTUŁOWICZ K. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2019, wydanie I

cena netto: 189.00 Twoja cena  179,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Alergologia

Choroby alergiczne stanowią ważny problem zdrowotny i ekonomiczny. Prawie jedna czwarta populacji świata cierpi z powodu co najmniej jednej postaci alergii, a ich diagnoza i leczenie często sprawiają lekarzom trudności.

Książka składa się z kilku praktycznych części.

W „Alergologii ogólnej” opisano m.in. epidemiologię, dziedziczenie alergii, patomechanizm i rodzaje alergii, autoimmunizację i niedobory immunologiczne, alergeny naturalne i środowiska skażonego, diagnostykę, farmakologię oraz immunoterapię naskórną.

W „Klinicznym przeglądzie chorób alergicznych” omówiono: choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, zagadnienia pediatryczne, alergiczne choroby skóry, przewodu pokarmowego; alergie na pokarmy, jady owadów, leki, środki kontrastowe, również alergie pyłkowe, narządu wzroku, anafilaksję,  choroby związane z pracą zawodową, odczyny alergiczne w anestezji ogólnej i miejscowej.
W diagnostyce różnicowej zwrócono uwagę na obrzęk naczynioruchowy i mastocytozę.

Publikacja będzie przydatna zarówno dla alergologów, jak i lekarzy rodzinnych oraz pediatrów.

Książka „Alergologia” pod redakcją prof. Krystyny Obtułowicz jest kolejną monografią dotyczącą tematyki alergologicznej wydaną w naszym kraju podczas ostatnich lat. To co ją różni od poprzednich pozycji to przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagadnienia praktyczne przydatne w codziennej praktyce lekarskiej. Zespół autorów, wybitnych specjalistów w szczegółowych dziedzinach alergologii, zagwarantował, że przekazywana wiedza jest aktualna i rzetelna. Przedstawili oni nie tylko aktualny stan wiedzy, ale również odnieśli się do przyszłości i perspektyw rozwoju diagnostyki i terapii chorób alergicznych. Część pierwsza – alergologia ogólna – stanowi kompendium wiedzy alergologicznej. Autorzy przedstawiają współczesne poglądy na tematy związane z mechanizmami reakcji alergicznych, ich uwarunkowaniami genetycznymi i środowiskowymi. Stanowi to podstawę dla dalszych części omawiających diagnostykę i terapię chorób alergicznych. Część druga – kliniczny przegląd chorób alergicznych – jest z kolei mówieniem jednostek chorobowych związanych z alergologią. Autorzy nie omijają trudnych tematów związanych z różnicowaniem chorób alergicznych, doborem właściwych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. W mojej opinii jest to bardzo ważna i wartościowa monografia, która powinna zainteresować nie tylko specjalistów w dziedzinie alergologii, ale również lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów.

Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przedmowa       XV
Wykaz skrótów                         . XVII

I. ALERGOLOGIA OGÓLNA

1. Wprowadzenie i rys historyczny alergologii – Krystyna Obtułowicz     3

2. Epidemiologia chorób alergicznych – Radosław Gawlik, Joanna Orlicz-Widawska                     . 11

3. Patomechanizm i rodzaje alergii – Ewa Czarnobilska          17
3.1. Nadwrażliwość typu I – reakcja anafi laktyczna           . 18
3.1.1. Mediatory preformowane mastocytów            20
3.1.2. Mediatory powstające de novo podczas aktywacji komórek tucznych                       20
3.1.3. Cytokiny wytwarzane podczas degranulacji komórek tucznych   21
3.1.4. Przebieg reakcji IgE-zależnej               . 22
3.2. Nadwrażliwość typu II                    . 23
3.3. Nadwrażliwość typu III                    . 24
3.4. Nadwrażliwość typu IV                    . 24

4. Dziedziczenie alergii – Anna Bogdali, Krystyna Obtułowicz        . 28
4.1. Wprowadzenie                       . 28
4.2. Dziedziczenie chorób alergicznych                32

5. Alergia, autoimmunizacja i niedobory odporności – Danuta Kowalczyk, Krystyna Obtułowicz                        38
5.1. Choroby autoimmunizacyjne w PID               . 39
5.2. Monogenowe PID i ich asocjacje z chorobami autoimmunizacyjnymi   40
5.2.1. Defekty dotyczące limfocytów T i/lub indukcji tolerancji grasiczej lub pozagrasiczej                     40
5.2.2. Niedobory białek układu dopełniacza            40
5.2.3. Zespół hiper-IgM                    41
5.2.4. Niedobory spowodowane przez defekty monogenowe dotyczące wielu populacji komórek                 41
5.3. Poligenowe PID i ich asocjacje z chorobami autoimmunizacyjnymi    42

6. Alergeny naturalne i alergeny środowiska skażonego – Dorota Myszkowska  47
6.1. Wprowadzenie                       . 47
6.2. Alergeny wziewne                      48
6.3. Alergeny pokarmowe                     51
6.3.1. Alergeny roślinne                   . 51
6.3.2. Alergeny pochodzenia zwierzęcego             52
6.4. Reakcje krzyżowe                      . 53
6.5. Alergeny środowiska skażonego                 55

7. Zasady klinicznej diagnostyki alergologicznej – Marcin Stobiecki, Małgorzata Sacha                        58
7.1. Ocena chorego z podejrzeniem alergii              . 58
7.1.1. Wywiad                       . 58
7.1.2. Badanie fi zykalne                   . 61
7.2. Podstawowe badania diagnostyczne in vivo – testy skórne       62
7.2.1. Podstawowe zasady wykonywania testów skórnych       . 62
7.2.2. Przeciwwskazania i ograniczenia dotyczące testów skórnych    62
7.2.3. Punktowe testy skórne (PTS)                63
7.2.4. Testy śródskórne (TŚ/IDT)                 65
7.2.5. Naskórkowe testy płatkowe (NTP)             . 66
7.2.6. Skórne testy niestandardowe               . 66

8. Diagnostyka laboratoryjna w chorobach alergicznych – Wojciech Dyga, Dorota Myszkowska, Ewa Gomółka                 . 67
8.1. Badania immunologiczne – Wojciech Dyga            . 67
8.1.1. Diagnostyka alergii oparta na komponentach alergenowych (CRD – component resolved diagnostics)           68
8.1.2. Testy komórkowe                    69
8.1.3. Oznaczanie biomarkerów – mediatorów reakcji alergicznej w surowicy                      71
8.2. Badania cytologiczne błon śluzowych dróg oddechowych – Dorota Myszkowska                     . 73
8.2.1. Cytologia błony śluzowej nosa               74
8.2.2. Cytologia błony śluzowej gardła              78
8.2.3. Cytologia krtani                   . 78
8.2.4. Cytologia spojówki                   78
8.3. Badanie alergenów środowiskowych w powietrzu zewnętrznym i wewnątrz pomieszczeń – Dorota Myszkowska               . 80
8.3.1. Znaczenie monitoringu pyłkowego w rozpoznawaniu i leczeniu alergii pyłkowej                    . 81
8.3.2. Monitorowanie leczenia objawowego alergii pyłkowej      82
8.3.3. Monitorowanie i ocena skuteczności swoistej immunoterapii (SIT) w alergii pyłkowej                   . 82
8.3.4. Monitoring biologiczny pomieszczeń zamkniętych        83
8.4. Pomiar zawartości czynników chemicznych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń – Ewa Gomółka                  84

9. Farmakologiczne leczenie chorób alergicznych – Jarosław Woroń, Małgorzata Sacha                        86
9.1. Leki przeciwhistaminowe w leczeniu chorób alergicznych       . 86
9.1.1. Rola histaminy i jej receptora w reakcjach alergicznych     . 88
9.1.2. Antagoniści receptora histaminowego H1           89
9.1.3. Farmakokinetyka leków przeciwhistaminowych         89
9.1.4. Leki przeciwhistaminowe w alergicznym nieżycie nosa i spojówek  91
9.1.5. Leki przeciwhistaminowe w astmie oskrzelowej         92
9.1.6. Leki przeciwhistaminowe w alergicznych chorobach skóry     92
9.1.7. Interakcje leków przeciwhistaminowych           . 93
9.2. Glikokortykosteroidy w leczeniu chorób alergicznych         . 98
9.3. Leki antyleukotrienowe w leczeniu chorób alergicznych        . 100
9.4. Anty-IgE (omalizumab) w leczeniu chorób alergicznych        . 102
9.5. Beta2-sympatykomimetyki w leczeniu chorób alergicznych       . 106

10. Zasady przyczynowego leczenia alergii – Krystyna Obtułowicz      . 109

11. Immunoterapia alergenowa (AIT) w leczeniu chorób alergicznych – Ewa Cichocka-Jarosz                      114
11.1. Wprowadzenie                      114
11.2. Wskazania i przeciwwskazania do AIT             . 116
11.2.1. Wskazania immunologiczne              . 116
11.2.2. Wskazania kliniczne                 . 117
11.2.3. Przeciwwskazania do AIT               . 117
11.3. Rodzaje preparatów stosowanych w AIT             118
11.4. Schematy leczenia                     123
11.5. Bezpieczeństwo AIT (działania niepożądane, reakcje miejscowe)    124
11.5.1. Czynniki ryzyka wystąpienia reakcji systemowej podczas stosowania AIT                   128
11.6. Skuteczność AIT w leczeniu chorób alergicznych          128

12. Immunoterapia naskórna – Marian Szczepanik            132
12.1. Wprowadzenie                      132
12.2. Układ odpornościowy skóry                 . 132
12.3. Skóra jako miejsce podania leku               . 135
12.4. Supresja odpowiedzi immunologicznej przez naskórną aplikację antygenu w warunkach eksperymentalnych           . 136
12.5. Terapia stwardnienia rozsianego przez naskórną aplikację antygenu  138
12.6. Skóra jako miejsce wywołania immunopotencjacji         140
12.7. Naskórna immunizacja w terapii schorzeń alergicznych       141
12.8. Supresja reakcji alergicznej przez naskórną immunizację antygenem i ligandem TLR w warunkach eksperymentalnych         . 142

II. KLINICZNY PRZEGLĄD CHORÓB ALERGICZNYCH

13. Alergiczne choroby górnych dróg oddechowych – Barbara Rusinek    . 147
13.1. Alergiczny nieżyt nosa                   . 147
13.1.1. Patomechanizm                   148
13.1.2. Klasyfi kacja i obraz kliniczny              149
13.1.3. Rozpoznanie                    151
13.1.4. Leczenie                     . 164
13.1.5. Szczególne postacie ANN               170
13.2. Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych        174
13.2.1. Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych  . 175
13.2.2. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych . 176
13.2.3. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok z polipami  180
13.2.4. Szczególne postaci przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok z polipami                  182
13.3. Choroby alergiczne jamy ustnej i gardła            . 183
13.3.1. Zespół alergii jamy ustnej               183
13.3.2. Pokrzywka kontaktowa indukowana lateksem        185
13.3.3. Alergiczne kontaktowe zapalenie jamy ustnej        185
13.3.4. Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej        . 186
13.3.5. Polekowe zmiany w jamie ustnej            . 187
13.3.6. Przerost migdałka gardłowego             . 187
13.3.7. Przerost migdałków podniebiennych           . 188
13.4. Choroby alergiczne ucha                  . 189
13.4.1. Alergiczny wyprysk kontaktowy ucha zewnętrznego      189
13.4.2. Zaburzenia czynności trąbki słuchowej i wysiękowe zapalenie ucha środkowego                  190
13.4.3. Eozynofi lowe zapalenie ucha środkowego         191
13.5. Alergia krtani                      . 192
13.5.1. Obrzęk naczynioruchowy gardła i krtani         . 192
13.5.2. Zapalenia krtani                  . 194

14. Alergiczne choroby dolnych dróg oddechowych – Grażyna Bochenek, Krzysztof Sładek                        196
14.1. Astma oskrzelowa                     196
14.1.1. Klasyfi kacja                    196
14.1.2. Epidemiologia                   198
14.1.3. Etiologia i patogeneza                198
14.1.4. Obraz kliniczny                  201
14.1.5. Przebieg naturalny                 . 201
14.1.6. Rozpoznanie                   201
14.1.7. Badania dodatkowe                . 202
14.1.8. Kontrola astmy                  . 204
14.1.9. Rozpoznanie różnicowe               . 204
14.1.10. Leczenie astmy                  . 204
14.1.11. Szczególne postacie astmy              . 213
14.2. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych    218
14.2.1. Obraz kliniczny                   220
14.2.2. Diagnostyka kliniczna i różnicowa            220
14.2.3. Zasady leczenia                   221
14.3. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna            221
14.3.1. Obraz kliniczny                   222
14.3.2. Diagnostyka kliniczna i różnicowa            222
14.3.3. Zasady leczenia                   222
14.4. Zapalenie oskrzelików                   . 223
14.4.1. Zarostowe zapalenie oskrzelików            . 223
14.4.2. Ostre zapalenie oskrzelików              224
14.4.3. Rozlane zapalenie oskrzelików             . 224
14.4.4. Zapalenie oskrzelików związane z narażeniem na pyły mineralne                     224
14.5. Zespoły hipereozynofi lowe                  224
14.5.1. Zakażenia pasożytnicze                225
14.5.2. Płucne odczyny polekowe               225
14.5.3. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna         226
14.5.4. Przewlekłe eozynofi lowe zapalenie płuc          226
14.5.5. Ostre eozynofi lowe zapalenie płuc            226
14.5.6. Zespół hipereozynofi lowy               . 227
14.5.7. Eozynofi lowe zapalenie oskrzeli             227
14.6. Eozynofi lowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga–Strauss)                  . 228
14.6.1. Objawy                      228
14.6.2. Rozpoznanie                    229
14.6.3. Zasady leczenia                   229
14.7. Badania czynnościowe w chorobach alergicznych dolnych dróg oddechowych                      . 230

15. Alergia u dzieci – wybrane zagadnienia – Danuta Chmielewska-Szewczyk, Barbara Rusinek                        . 236
15.1. Alergia górnych dróg oddechowych u dzieci – Barbara Rusinek    236
15.1.1. Alergiczny nieżyt nosa                . 236
15.1.2. Niealergiczne nieżyty nosa i zapalenie zatok        238
15.1.3. Polipy nosa                    . 239
15.1.4. Nawracające zapalenia krtani             . 239
15.2. Astma wczesnodziecięca – Danuta Chmielewska-Szewczyk      240
15.2.1. Epidemiologia                   . 241
15.2.2. Czynniki ryzyka rozwoju astmy             . 242
15.2.3. Rozpoznawanie astmy u dzieci poniżej 6. roku życia     248
15.2.4. Diagnostyka astmy wczesnodziecięcej           250
15.2.5. Badania czynnościowe układu oddechowego u dzieci poniżej 5. roku życia                    256
15.2.6. Leczenie astmy wczesnodziecięcej            258

16. Alergiczne choroby skóry – Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz, Aleksander Obtułowicz, Grażyna Antoszczyk      263
16.1. Wprowadzenie – Magdalena Czarnecka-Operacz         . 263
16.2. Atopowe zapalenie skóry – Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz                     264
16.2.1. Defi nicja i charakterystyka kliniczna           264
16.2.2. Badania pomocnicze wykorzystywane w diagnostyce atopowego zapalenia skóry              267
16.2.3. Etiopatogeneza – zarys ogólny             268
16.2.4. Zaburzenia immunologiczne w atopowym zapaleniu skóry  . 270
16.2.5. Diagnostyka różnicowa               . 272
16.2.6. Naturalny przebieg                 272
16.2.7. Leczenie                     273
16.2.8. Powikłania                    . 278
16.2.9. Rokowanie                    278
16.2.10. Profi laktyka                    278
16.2.11. Podsumowanie                  . 280
16.3. Kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy) – Grażyna Antoszczyk                    . 281
16.3.1. Defi nicja i postacie                 . 281
16.3.2. Obraz kliniczny                   284
16.3.3. Rozpoznanie                    286
16.3.4. Diagnostyka różnicowa                289
16.3.5. Obraz histopatologiczny               . 290
16.3.6. Leczenie                     . 290
16.3.7. Podsumowanie                   291
16.4. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy – Aleksander Obtułowicz    . 292
16.4.1. Defi nicja                     . 292
16.4.2. Częstość występowania i naturalny przebieg        293
16.4.3. Obraz kliniczny                   293
16.4.4. Etiopatogeneza                   294
16.4.5. Klasyfi kacja pokrzywki                . 296
16.4.6. Ocena aktywności pokrzywki              298
16.4.7. Postępowanie diagnostyczne w pokrzywce         298
16.4.8. Diagnostyka różnicowa pokrzywki            301
16.4.9. Leczenie pokrzywki                 . 301
16.4.10. Podsumowanie                  . 304

17. Alergia na pokarmy – Zbigniew Bartuzi               307
17.1. Wprowadzenie                      307
17.2. Defi nicje i podział                     308
17.3. Epidemiologia                      . 309
17.4. Układ odporności błony śluzowej przewodu pokarmowego – GALT  . 310
17.5. Patomechanizm alergii na pokarmy              . 314
17.6. Symptomatologia alergii na pokarmy              318
17.6.1. Anafi laksja na pokarm                320
17.6.2. Układ oddechowy w alergii na pokarmy         . 322
17.6.3. Skóra w alergii na pokarmy              323
17.6.4. Przewód pokarmowy w alergii na pokarmy        . 323
17.7. Diagnostyka nadwrażliwości alergicznej na pokarmy        323
17.8. Zasady postępowania dietetycznego              . 329
17.9. Leczenie alergii na pokarmy                 331

18. Alergiczne choroby przewodu pokarmowego – Zbigniew Bartuzi     337
18.1. Alergiczne choroby jamy ustnej i przełyku            338
18.2. Żołądkowo-jelitowe reakcje anafi laktyczne            344
18.3. Eozynofi lowe zapalenie żołądka i jelit             . 345
18.4. Inne rodzaje alergicznego zapalenia jelit            . 349
18.5. Nietolerancja glutenu i choroba trzewna            . 350
18.5.1. Choroba trzewna dorosłych              . 350
18.5.2. Przejściowa nietolerancja glutenu            . 351
18.5.3. Alergia na gluten                  352
18.6. Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego związana z nadwrażliwością alergiczną na pokarmy            353
18.7. Podsumowanie                      353

19. Alergia pyłkowa – Krystyna Obtułowicz, Dorota Myszkowska       355
19.1 Objawy                         358
19.2. Patomechanizm                      359
19.3. Rozpoznawanie                      360
19.4. Rozpoznanie różnicowe                   361
19.5. Leczenie                        . 361

20. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych – Marcin Stobiecki      . 366
20.1. Patofi zjologia reakcji na jad owada              . 367
20.2. Objawy kliniczne                     . 367
20.3. Epidemiologia                      . 371
20.4. Diagnostyka                       372
20.5. Zasady leczenia chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych                     . 373

21. Anafilaksja alergiczna i niealergiczna. Wstrząs anafilaktyczny – Jerzy Kruszewski                       . 376
21.1. Defi nicje                        . 376
21.2. Epidemiologia                      . 376
21.3. Etiologia i patogeneza                   . 377
21.3.1. Etiologia                     . 377
21.3.2. Czynniki ryzyka                   378
21.3.4. Kofaktory                     379
21.3.5. Patomechanizm                   379
21.4. Obraz kliniczny                      380
21.5. Przebieg naturalny                     381
21.6. Rozpoznanie                       381
21.7. Różnicowanie                      . 383
21.8. Leczenie                        . 384
21.8.1. Postępowanie wstępne                . 384
21.8.2. Możliwe interwencje dodatkowe (leczenie drugiego rzutu lub w razie konieczności)                 386
21.8.3. Obserwacja po ustąpieniu objawów wstrząsu        387
21.9. Profi laktyka                       . 388
21.9.1. Profi laktyka pierwotna                . 388
21.9.2. Profi laktyka wtórna                 . 390

22. Alergia narządu wzroku – Agnieszka Kubicka-Trząska          393
22.1. Alergiczne choroby powierzchni oka              395
22.1.1. Ostre alergiczne zapalenie spojówek           395
22.1.2. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek         . 396
22.1.3. Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek        397
22.1.4. Alergiczne zapalenia rogówki i spojówek         . 398
22.1.5. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry powiek i spojówek   401
22.2. Diagnostyka różnicowa alergicznych chorób powierzchni oka     402
22.3. Leczenie alergicznych chorób powierzchni oka          . 409
22.3.1. Profi laktyka i leczenie niefarmakologiczne         409
22.3.2. Leczenie farmakologiczne               410
22.4. Diagnostyka alergicznych chorób powierzchni oka         413
22.4.1. Objawy i badanie przedmiotowe            . 413
22.4.2. Podstawowe diagnostyczne badania alergologiczne     . 416
22.4.3. Specjalistyczne badania diagnostyczne stosowane w chorobach alergicznych narządu wzroku              416
22.5. Zapalenia błony naczyniowej na podłożu alergii         . 419

23. Choroby alergiczne związane z pracą zawodową – Cezary Pałczyński, Beata Kręcisz                         423
23.1. Astma oskrzelowa związana z pracą zawodową – Cezary Pałczyński . 423
23.2. Nieżyt nosa związany z pracą zawodową – Cezary Pałczyński    . 430
23.3. Zapalenia spojówek związane z pracą zawodową – Cezary Pałczyński                     . 431
23.4. Anafi laksja o etiologii zawodowej – Cezary Pałczyński       . 431
23.5. Zawodowe alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Cezary Pałczyński                     432
23.6. Alergiczne zawodowe choroby skóry – Beata Kręcisz        433
23.6.1. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry          433
23.6.2. Pokrzywka kontaktowa                . 435
23.6.3. Fotoalergiczne zawodowe zapalenie skóry         436

24. Alergia na leki – Grzegorz Porębski                . 438
24.1. Wprowadzenie                      438
24.2. Nazewnictwo i klasyfi kacja                  438
24.3. Patomechanizmy polekowych reakcji nadwrażliwości       . 440
24.4. Obraz kliniczny                      441
24.5. Diagnostyka                       444
24.5.1. Wywiad i badanie fi zykalne              . 445
24.5.2. Testy skórne                    446
24.5.3. Testy in vitro                    447
24.5.4. Próby prowokacyjne                 448
24.6. Zasady postępowania                   . 449
24.7. Podsumowanie                      450

25. Odczyny alergiczne w anestezji ogólnej – Tomasz Źródłowski, Krystyna Obtułowicz                      . 451
25.1. Objawy                         451
25.2. Epidemiologia                      . 452
25.3. Defi nicje                        . 452
25.4. Diagnostyka różnicowa                   455
25.5. Środki stosowane w anestezjologii a anafilaksja          456
25.6. Leczenie wstrząsu filaktycznego                458
25.7. Rozpoznanie                       461
25.8. Czynniki ryzyka                      463
25.9. Prewencja                        464
25.10. Podsumowanie                     . 465

26. Alergia na środki kontrastowe – Marcel Mazur, Piotr Obtułowicz     . 467
26.1. Rodzaje środków kontrastowych stosowanych w metodach obrazowych                       . 467
26.2. Ostre reakcje niepożądane na jodowe środki kontrastowe      469
26.3. Ostre reakcje niepożądane na środki kontrastowe zawierające gadolin (niespecyfi czne narządowo)                 . 470
26.4. Późne reakcje niepożądane                 . 470
26.5. Testy diagnostyczne w alergii na środki kontrastowe        . 471

III. SCHORZENIA CZĘSTO WYMAGAJĄCE RÓŻNICOWANIA Z CHOROBĄ ALERGICZNĄ

27. Obrzęk naczynioruchowy wrodzony i nabyty na tle niedoboru inhibitora C1 – Krystyna Obtułowicz                475
27.1. Wprowadzenie                      475
27.2. Rozpoznanie                       476
27.3. Leczenie                        . 478

28. Mastocytoza – choroba rzadka – Tomasz Sacha, Aleksander Obtułowicz  . 480
28.1. Wprowadzenie                      480
28.2. Diagnostyka i rozpoznanie mastocytozy             485
28.2.1. Wywiad i badanie fi zykalne              . 485
28.2.2. Badania laboratoryjne                . 486
28.2.3. Rozpoznanie mastocytozy               . 488
28.3. Leczenie mastocytozy                    491
28.3.1. Mastocytoza skórna (CM)               492
28.3.2. Łagodna mastocytoza układowa (ISM)          . 493
28.3.3. Układowa mastocytoza z klonalnym rozrostem niemastocytowych linii komórkowych (SM-AHNMD)            . 494
28.3.4. Agresywna mastocytoza układowa (ASM)         . 494
28.3.5. Białaczka mastocytowa (MCL)             . 495
28.3.6. Mięsak mastocytowy (MCS) lub pozaskórny guz mastocytowy  495
28.3.7. Alogeniczne przeszczepienie komórek hemopoetycznych    495
28.4. Czynniki rokownicze w mastocytozie układowej          495

DODATEK – Krystyna Obtułowicz                   497

Skorowidz                           . 509

518 stron, Format: 15.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020