wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC


KOPTA A. MIERZEJEWSKI J. KOŁODZIEJ G. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2020, wydanie I

cena netto: 106.80 Twoja cena  101,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Pierwsze oraz tak szczegółowe i spójne opracowanie dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 
Głównym celem było wdrożenie w życie zalecenia WHO dotyczącego ujednolicenia postępowania w służbach odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli i oparcie tych treści na faktach naukowych. Ciekawe, praktyczne przedstawienie tematów sprawia, że książka jest bardzo interesującą pozycją dotyczącą postępowania w fazie przedszpitalnej.
 
Kluczowe tematy zostały opracowane przez cenione autorytety, a autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Są to między innymi przedstawiciele: Wojskowego Instytutu Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Inspektoratu Służby Zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne.
 
Odbiorcami książki są przedstawiciele wszystkich służb mających obowiązek udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (straż pożarna, policja, służba więzienna, wojsko itd.), studenci ratownictwa medycznego, uczniowie szkół profilowanych, nauczyciele oraz ratownicy ochotnicy zrzeszeni w ramach organizacji społecznych (PCK, WOŚP).

Jednym z zaleceń WHO w Europie jest wprowadzenie jednolitych schematów postępowania w zakresie pierwszej pomocy we wszystkich służbach ratowniczych. Niniejsza publikacja wychodzi tym zaleceniom naprzeciw, jednocześnie uwzględniając specyfikę działania poszczególnych służb takich jak np. straż pożarna, wojsko czy policja. Autorzy w swoich rozdziałach bazowali na aktualnych badaniach naukowych, które jak się okazuje coraz częściej obalają krążące od dawna w środowisku „dogmaty” i „mity”.

Redaktorzy Naukowi

1. Podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy  1
Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg
Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  5
Pierwsza pomoc w planach operacyjno-ratowniczych . 8
Pierwsza pomoc w zabezpieczeniu lotnisk i ratownictwie lotniczym . 10
Pierwsza pomoc a ratownictwo morskie . 11
Pierwsza pomoc przy pracach podwodnych . 13
Pierwsza pomoc u osób zatrzymanych . 15
Kwalifi kowana pierwsza pomoc a stosowanie środków przymusu przez służby mundurowe . 17
Pierwsza pomoc a zabezpieczenie medyczne działań funkcjonariuszy służb mundurowych  17
Pierwsza pomoc w Straży Miejskiej  19
Pierwsza pomoc w Służbie Więziennej . 19
Pierwsza pomoc przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka  19
Współpraca służb w stanie klęski żywiołowej a pierwsza pomoc . 20
Pierwsza pomoc w Obronie Cywilnej  20
Zabezpieczenie imprez masowych  21
Pierwsza pomoc przy pracach kaskaderskich i widowiskach . 21
Pierwsza pomoc przy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej . 21
Pierwsza pomoc a ochrona osób i mienia . 22
Pierwsza pomoc w Siłach Zbrojnych . 23
Podsumowanie . 23

2. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy . 27

2.1. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifi kowanej pierwszej pomocy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym . 27
Małgorzata Maluty-Rospond

2.2. Organizacja ratownictwa medycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  38
Barbara Sońta, Robert Szczechowicz, Wojciech Hytroś

3. Bezpieczeństwo oraz taktyka działań . 63

3.1. Bezpieczeństwo w trakcie udzielania kwalifi kowanej pierwszej pomocy . 63
Andrzej Kopta

3.2. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym – ocena zdarzenia i mechanizmu urazu  67
Andrzej Kopta
Ocena mechanizmu zdarzenia/urazu . 70
Podjęcie decyzji o ewakuacji/udzieleniu kwalifi kowanej pierwszej pomocy/wykonaniu
dostępu dla ZRM  72

3.3. Współpraca z zespołami ratownictwa medycznego i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym . 73
Marcin Podgórski, Przemysław Barczentewicz
Współpraca z lotniczym zespołem ratownictwa medycznego . 75

3.4. Wypadki mnogie i masowe, akty terroru, segregacja rannych  90
Karol Łyziński
Zdarzenia mnogie, masowe i katastrofy – definicje  91
Etapy działań ratowniczych . 92
Segregacja medyczna . 96
Inne systemy segregacji  102
Problemy związane z segregacją . 104
Specyfi ka zdarzeń masowych w przypadku zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym,
radiologicznym i nuklearnym . 105
Akty terroru  108

4. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  113

4.1. Ocena poszkodowanego, badanie wstępne i zaopatrywanie poszkodowanego . 113
Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski
Ocena stanu poszkodowanego . 113
Ocena neurologiczna i ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń i dolegliwości (D, E)  124
Zaopatrywanie poszkodowanego – procedury praktyczne  127

4.2. Postępowanie w urazach – zaopatrywanie poszkodowanego z obrażeniami ciała . 151
Andrzej Kopta
Uraz, mechanizm urazu, obrażenia ciała  152
Ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń . 158
Badanie urazowe – klatka piersiowa, brzuch  168
Badanie urazowe – miednica, kończyny . 178
Badanie urazowe – plecy  182
Amputacja . 185
Rany, krwawienia i ich zaopatrywanie . 186
Krwawienia/krwotoki  186
Ciała obce . 191
Zmiażdżenie  193

4.3. Wstrząs – rozpoznanie i postępowanie . 200
Jakub Mierzejewski
Objawy wstrząsu . 202
Wstrząs neurogenny  204
Postępowanie we wstrząsie . 205

4.4. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie bezprzyrządowe i przyrządowe (osoba dorosła, dziecko, niemowlę, kobieta ciężarna, sytuacje szczególne) . 207
Gabriela Kołodziej, Jakub Mierzejewski
Definicje . 207
Wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia . 208
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa . 210
Zatrzymanie krążenia u dzieci  222
Zastosowanie AED u dzieci . 227
Kobieta ciężarna  227
Wtórne zatrzymanie krążenia . 228
Zatrzymanie krążenia spowodowane tonięciem . 228
Zatrzymanie krążenia spowodowane porażeniem prądem  229
Zatrzymanie krążenia spowodowane urazem  230
Zatrzymanie krążenia spowodowane powieszeniem lub zatruciem gazami . 231

4.5. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego . 233
Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej
Anafilaksja . 234
Ból w klatce piersiowej  237
Drgawki  239
Hipoglikemia  240
Udar mózgu  244
Zadławienie . 246

5. Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych . 251

5.1. Hipotermia, odmrożenia i podstawy ratownictwa w górach . 251
Sylweriusz Kosiński
Rozpoznanie  252
Postępowanie na miejscu zdarzenia  254
Odmrożenia  255
Ratownictwo w górach  258

5.2. Podtopienie, utonięcie i ratownictwo na wodzie . 264
Tomasz Ilczak, Adam Ubych
System ratownictwa wodnego w Polsce  266
Elementy ratownictwa wodnego  267
Akcja ratunkowa  267

5.3. Oparzenia oraz zatrucia  290
Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki
Postępowanie . 293

6. Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy . 301

6.1. Postępowanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia . 301
Magdalena Żurowska-Wolak, Katarzyna Barczentewicz, Jakub Grochowski
Zasady ogólnego postępowania z poszkodowanym bądź chorym dzieckiem . 302
Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy  309
Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa  310
Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej  310
Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha . 311
Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy . 311
Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu  311
Rany i krwawienia . 312
Stany zagrożenia życia w sytuacjach nieurazowych . 312
Podsumowanie  313

6.2. Kobieta w ciąży i nagły poród  315
Anna Michalik, Gabriela Kołodziej, Karol Łyziński
Odrębności anatomiczne i fizjologiczne kobiet ciężarnych . 315
Poród fizjologiczny  318
Stany zagrożenia życia u kobiet w ciąży  322
Stany zagrożenia życia związane z ciążą  324

7. Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym . 327

7.1. Podstawy ratownictwa taktycznego . 327
Tomasz Sanak, Marek Dąbrowski, Robert Brzozowski, Przemysław Guła
Care Under Fire (CUF) – opieka pod ostrzałem  332
Tactical Field Care (TFC) – polowa opieka nad poszkodowanym  332
Tactical Evacuation Care (TEC) – opieka w czasie ewakuacji  334
Dokumentacja . 334
Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza/funkcjonariusza  335

7.2. Działania ratownicze w warunkach Policji  344
Marek Dąbrowski, Michał Kurdziel
Rola Policji w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne  345
Elementy działań ratowniczych w aspekcie działań policyjnych  350
Procedury postępowania w przypadku użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez policjantów . 353
Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w warunkach środowiska taktycznego . 356
Podsumowanie  359

8. Pozostałe wybrane zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy  363

8.1. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych w zdarzeniach pojedynczych,
mnogich, masowych i w katastrofach . 363
Ewelina Żak

8.2. Techniki przemieszczania i ewakuacji poszkodowanego  372
Mariusz Chomoncik
Ewakuacja . 372

8.3. Zestawy ratownictwa medycznego, dezynfekcja sprzętu oraz postępowanie z odpadami medycznymi  375
Andrzej Kopta, Marek Dąbrowski
Wybrany sprzęt wchodzący w skład standardowej torby PSP-R1 . 377
Zalecany sprzęt nieuwzględniony w zestawie PSP-R1  384
Dezynfekcja sprzętu oraz postępowanie z odpadami medycznymi  389

8.4. Techniki ewakuacji bezprzyrządowej . 391
Jakub Mierzejewski, Andrzej Kopta
Chwyt Rauteka  391
Chwyt strażacki  396
Chwyt kończynowy  397
Chwyt „na stołeczku” . 397

9. Organizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych . 401
Maja Studzińska, Jerzy Owsiak

Skorowidz . 413

416 stron, Format: 15.0x23.5cm. oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020