wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZASADY WYKONYWANIA EKSPERTYZ


RUNKIEWICZ L. RED.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 91.20 Twoja cena  86,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Diagnostyka obiektów budowlanych.

Zasady wykonywania ekspertyz


Zwiększające się wymagania właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych wiążą się z koniecznością przeprowadzania częstych remontów, modernizacji i wzmocnień. Każda taka działalność powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką oraz podjęciem decyzji co do zakresu i formy regeneracji obiektów budowlanych.Tu nieodzowni okazują się rzeczoznawcy, którzy opracowują optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne – oparte na badaniach naukowych oraz spełniające wymagania norm i certyfikatów.

W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

Najważniejsi eksperci z branży budowlanej – na co dzień zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej – w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywana ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych oraz ekspertyz geotechnicznych, mikologicznych i audytów energetycznych.

Wszystkie wnioski oparte zostały na nowoczesnych metodach badawczych, analitycznych i projektowych oraz zrecenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy 15 Konferencji Naukowo-Technicznych „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnikę Świętokrzyską oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Przedmowa

1. Status Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
1.1. Załącznik 1. Wykaz specjalności rzeczoznawczych PZITB dla Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB
1.2. Załącznik 2. Rodzaje opracowań rzeczoznawczych
1.3. Załącznik 3. Zasady doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB
1.4. Załącznik 4. Instrukcja Ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB

2. Zasady ogólne wykonywania ekspertyz konstrukcji budowlanych
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
mgr inż. Jan Sieczkowski
2.1. Wstęp
2.2. Terminy i definicje
2.3. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji budowlanych
2.4. Diagnostyka techniczna istniejących konstrukcji budowlanych
2.4.1. Zagadnienia ogólne
2.4.2. Rodzaje diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych
2.5. Ogólna metodyka diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych
2.6. Pomiary i badania istniejących konstrukcji budowlanych
2.6.1. Wymagania ogólne
2.6.2. Badania geodezyjne
2.6.3. Badania geotechniczne
2.6.4. Badania fotogrametryczne
2.6.5. Badania środowiskowe
2.6.6. Oceny zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych
2.6.7. Badania betonów
2.6.8. Badania stali zbrojeniowych
2.6.9. Badania drewna
2.6.10. Badania murów
2.7. Analiza bezpieczeństwa istniejących konstrukcji
2.7.1. Obciążenia
2.7.2. Bezpieczeństwo
2.8. Obciążenia próbne istniejących elementów i konstrukcji
2.9. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji
2.9.1. Konstrukcje, których bezpieczeństwo nie jest zagrożone
2.9.2. Konstrukcje, których bezpieczeństwo jest zagrożone
Bibliografia

3. Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz
dr hab. inż., prof. PŚ Łukasz Drobiec
dr hab. inż., prof. PŚ Radosław Jasiński
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania ekspertyz
3.2.1. Projekty techniczne
3.2.2. Opinie, ekspertyzy, protokoły
3.2.3. Normy i przepisy prawne
3.3. Cele i zakresy ekspertyz
3.4. Opisy obiektów i analizy dokumentacji stanowiących podstawy opracowania ekspertyz
3.5. Oględziny i opisy uszkodzeń
3.6. Zakres badań materiałów, elementów i konstrukcji
3.6.1. Ustalanie celu oraz zakresu badań i oględzin
3.6.2. Badania geometrii konstrukcji
3.6.3. Badania właściwości materiałów
3.6.4. Opis badań
3.6.5. Analiza wyników badań i oględzin
3.6.6. Wnioski wynikające z badań i oględzin
3.7. Uwagi dotyczące sprawdzających obliczeń konstrukcji stanowiących podstawę oceny bezpieczeństwa konstrukcji
3.8. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji
3.9. Zawartości części wnioskowych ekspertyzy
3.10. Podsumowanie
Bibliografia

4. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji stalowych
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
4.1. Charakterystyka ogólna ekspertyz budowlanych
4.2. Analizy dokumentacji technicznych obiektów
4.3. Eurokody a dotychczasowe normy PN-B w odniesieniu do konstrukcji stalowych
4.4. Wybrane zagadnienia identyfikacji konstrukcji stalowych
4.4.1. Wprowadzenie
4 4.2. Identyfikacje parametrów właściwości stali konstrukcyjnych
4.4.3. Inwentaryzacje i identyfikacje konstrukcji
4.4.4. Identyfikacje schematów statycznych i modeli obliczeniowych konstrukcji stalowych
4.4.5. Przykłady błędów identyfikacji schematów i modeli obliczeniowych konstrukcji hali MTK
4.5. Wnioski i uwagi końcowe
Bibliografia

5. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji żelbetowych
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
5.1. Wprowadzenie
5.2. Układy treści ekspertyz
5.3. Postępowania diagnostyczne i ich wiodące role w ekspertyzach
5.3.1. Ogólne zasady postępowania
5.3.2. Metody i techniki diagnozowania
5.3.3. Obciążenia próbne konstrukcji
5.4. Podsumowanie
Bibliografia

6. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji drewnianych
dr inż. Janusz Brol
6.1. Wprowadzenie
6.2. Trwałość drewna w konstrukcji
6.3. Wilgotność drewna w konstrukcji
6.4. Oceny wytrzymałościowe drewna w konstrukcjach istniejących
6.4.1. Badania wytrzymałościowe na małych próbkach
6.4.2. Wytrzymałościowe oceny wizualne drewna
6.4.3. Wytrzymałości obliczeniowe drewna a otoczenie i obciążenie
6.4.4. Określanie przekrojów użytecznych
6.5. Przykłady słabych miejsc w istniejących konstrukcjach drewnianych
Bibliografia

7. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji murowych
dr inż. Roman Gajownik
dr inż. Roman Jarmontowicz
mgr inż. Jan Sieczkowski
7.1. Wstęp
7.1.1. Ustalenia ogólne
7.1.2. Elementy procesów ocen stanów technicznych konstrukcji
7.1.3. Prace przygotowawcze
7.1.4. Podstawy normowe diagnostyk konstrukcji murowych
7.2. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji murowych
7.3. Metody badań stosowane w diagnostykach konstrukcji murowych
7.3.1. Ustalenia ogólne
7.3.2. Diagnostyki stanów granicznych użytkowalności budynków
7.3.3. Diagnostyki stanów bezpieczeństwa konstrukcji budynków
7.4. Badania uzupełniające
7.4.1. Badania zawilgocenia
7.4.2. Badania chemiczne
7.4.3. Badania korozji biologicznej
7.5. Podsumowanie
Bibliografia

8. Zasady wykonywania ekspertyz geotechnicznych budynków w warunkach zabudowy miejskiej
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
dr hab. inż. Tomasz Godlewski
8.1. Wstęp
8.2. Ogólne wymagania normowe dotyczące badań podłoża
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Wymagania ogólne
8.2.3. Dobór metod badań
8.3. Analiza wyników
8.4. Oceny przyczyn i przykłady
8.5. Podsumowanie
Bibliografia

9. Zasady wykonywania ekspertyz fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
9.1. Wstęp
9.1.1. Eksperyzy w prawie budowlanym
9.1.2. Prawo budowlane o rzeczoznawcach budowlanych
9.1.3. Różnice między ekspertyzami a ocenami technicznymi w odniesieniu do fundamentów
9.1.4. Główne punkty ekspertyz
9.2. Ekspertyzy budowlane w odniesieniu do fundamentów
9.3. Fundamenty głębokie
9.4. Moduły ściśliwości gruntów, moduły edometryczne
9.4.1. Moduły odkształcenia E otrzymane z badania płytami statycznymi
9.4.2. Porównanie modułów edometrycznych oraz modułów uzyskanych za pomocą płyt statycznych
9.4.3. Współczynniki podatności podłoży gruntowych k, [MN/m3]
9.5. Podsumowanie
Bibliografia

10. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji przekryć dachowych
dr hab. inż., prof. PŚ Jacek Hulimka
10.1. Wstęp
10.2. Specyfika konstrukcji dachowych jako przedmiotu ekspertyz
10.3. Zakres ekspertyz konstrukcji dachowych
10.4. Uwagi o ekspertyzach konstrukcji dachowych - pułapki czyhające na wykonawców
10.4.1. Schematy konstrukcyjne dachów
10.4.2. Rozpoznanie typowych elementów konstrukcyjnych
10.4.3. Materiały konstrukcyjne
10.4.4. Oceny warunków środowiskowych
10.4.5. Inwentaryzacje wad i uszkodzeń
10.4.6. Sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
10.4.7. Ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń konstrukcji
10.4.8. Sformułowania zaleceń w zakresie ewentualnych prac naprawczych lub wzmocnień
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Zasady wykonywania ekspertyz lekkich przegród zewnętrznych
mgr inż. Marzena Jakimowicz
dr inż. Krzysztof Kuczyński
11.1. Wprowadzenie
11.1.1. Podstawowe określenia
11.1.2. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne
11.2. Wymagania dotyczące ścian osłonowych
11.2.1. Wymagania formalne
11.2.2. Projektowanie, wykonawstwo
11.2.3. Konstrukcja nośna
11.2.4. Odporność na obciążenie wiatrem
11.2.5. Ciężar własny
11.2.6. Odporność na uderzenia
11.2.7. Odporność na obciążenia termiczne
11.2.8. Przepuszczalność powietrza
11.2.9. Wodoszczelność
11.2.10. Przepuszczalność pary wodnej
11.2.11. Izolacyjność termiczna
11.2.12. Wymagania estetyczne
11.3. Najczęściej spotykane błędy
11.3.1. Wady projektowe
11.3.2. Wady wykonawcze
11.3.3. Wady montażowe
11.4. Etapy wykonywania ekspertyz
11.4.1. Założenia podstawowe
11.4.2. Wizje lokalne
11.4.3. Analizy projektów i dokumentacji systemowych
11.4.4. Badania
11.4.5. Analizy dokumentów formalnych
11.4.6. Zasady formułowania wniosków
11.5. Podsumowanie
Bibliografia

12. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych budynków żelbetowych z wielkiej płyty z przykładami ich przebudowy
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
dr inż. Jarosław Szulc
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zasoby budownictwa wielkopłytowego w Polsce
12.3. Regulacje formalno-prawne dotyczące użytkowania obiektów budowlanych
12.4. Diagnostyki budynków wielkopłytowych
12.4.1. Schematy ogólne diagnostyki
12.4.2. Systemy budownictwa wielkopłytowego
12.4.3. Oceny uszkodzeń elementów budynków wielkopłytowych
12.4.4. Badania materiałowe
12.5. Kontrole stanów technicznych ścian zewnętrznych
12.6. Oceny właściwości izolacyjnych przegród
12.7. Zagadnienia higieniczno-zdrowotne
12.8. Przykład z praktyki inżynierskiej
12.9. Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych
12.10. Podsumowanie
Bibliografia

13. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów zabytkowych
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
13.1. Wprowadzenie
13.2. Definicje opracowań zawierających oceny obiektów budowlanych i wynikające z nich zakresy merytoryczne
13.3. Różnice w opracowaniach ekspertyz obiektów zabytkowych i współczesnych
13.4. Wymagania formalne przy realizacji ekspertyz obiektów zabytkowych
13.5. Podsumowanie, wnioski
Bibliografia

14. Diagnostyka mykologiczna obiektów budowlanych - metodyka i wyzwania przyszłościowe
prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
14.1. Wprowadzenie
14.2. Zagadnienia mykologiczno-budowlane
14.3. Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
14.4. Wybrane problemy diagnozowania konstrukcji drewnianych
14.5. Uwarunkowania diagnostyk mykologiczno-budowlanych
14.5.1. Przepisy techniczno-prawne
14.5.2. Badania i pomiary
14.5.3. Obliczenia i synteza
14.6. Podsumowanie
Bibliografia

15. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych po powodziach
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
mgr inż. Józef Zgrabczyński
15.1. Wprowadzenie
15.2. Oceny stanów technicznych a ekspertyzy budowli hydrotechnicznych
15.3. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych obiektów hydrotechnicznych po powodziach
15.3.1. Uszkodzenia i awarie budowli hydrotechnicznych po powodzi
15.3.2. Ogólne zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych
15.3.3. Ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych po powodzi
15.3.4. Informacje o przebiegu powodzi i akcji powodziowych
15.3.5. Inwentaryzacje uszkodzeń obiektów/budowli
15.3.6. Stany techniczne obiektów przed powodziami ze wskazaniem możliwych przyczyn awarii/uszkodzeń
15.3.7. Badania obiektów/budowli
15.3.8. Określenie przyczyn powstania uszkodzeń, awarii obiektów/budowli hydrotechniczych
15.3.9. Koncepcje napraw/wzmocnień w toku dalszych postępowań z obiektami lub konstrukcjami budowlanymi
15.3.10. Oceny i propozycje poprawy stanu technicznego w celu polepszenia jakości funkcjonowania całych obiektów
15.4. Fragment przykładowej ekspertyzy
Bibliografia

16. Zasady wykonywania audytów energetycznych budynków i budowli
dr inż. Jerzy Kwiatkowski dr inż. Andrzej Wiszniewski
16.1. Wstęp
16.2. Rodzaje audytów energetycznych
16.2.1. Zbieranie danych do audytów
16.2.2. Analizy i oceny stanów istniejących
16.2.3. Poszukiwania i formułowania rozwiązań
16.2.4. Oceny wariantowych rozwiązań i wyboru rozwiązań optymalnych
16.2.5. Opracowanie audytów i przekazanie ich zleceniodawcom
16.3. Audyty termomodernizacyjne i remontowe
16.3.1. Audyty termomodernizacyjne
16.3.2. Audyty remontowe
16.4. Audyty efektywności energetycznej
16.5. Audyty energetyczne przedsiębiorstw
16.6. Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

17. Opinie specjalistyczne w praktyce rzeczoznawstwa budowlanego
prof. drhab. inż. Zbigniew Kledyński
17.1. Wprowadzenie
17.2. Opinie specjalistyczne. Kiedy, kto i dla kogo je sporządza? Jakim celom służą i co powinny zawierać?
17.3. Podsumowanie
Bibliografia

468 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021