wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE PUBLICZNE A KONSTYTUCJA


BOGUCKA-FELCZAK M. RED.

wydawnictwo: POLTEXT, 2020, wydanie I

cena netto: 79.90 Twoja cena  75,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse publiczne a Konstytucja

Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów publicznych to niewątpliwie ogromne osiągnięcie polskiego konstytucjonalizmu. Rozległość i szczegółowość unormowań podstaw ustroju finansowego właściwa dla polskiej Konstytucji nie jest zjawiskiem powszechnym. Po ponad 20 latach jej funkcjonowania refleksja na temat skutków wyboru, jakiego dokonał ustrojodawca, kształtując system finansów publicznych, wydaje się zasadna i potrzebna.

Przedstawiciele nauk ekonomicznych w pierwszym rzędzie będą się zastanawiać, na ile Konstytucja, określając podstawy funkcjonowania finansów publicznych w państwie, chroni porządek gospodarczy i jest gwarancją realizacji zadań społecznych i gospodarczych w sposób sprzyjający rozwojowi gospodarczemu państwa. Prawnicy będą próbować odkodować następstwa płynące ze zjawiska konstytucjonalizacji finansów publicznych dla porządku prawnego państwa
i poszukiwać wartości, jakie legły u podłoża takiego sposobu określenia tej domeny sprawowania władzy publicznej. (…) Przedmiotem zainteresowań nauki prawa finansowego pozostaje także skuteczność konstytucyjnych gwarancji bezpieczeństwa prawnego obywateli w procesie zarządzania finansami publicznymi.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców i stanie się inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad problematyką ustroju finansowego państwa.

 [ze Wstępu dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ]

   Monografia podejmuje interesującą i niezwykle aktualną problematykę tych aspektów prawa finansowego, które mają nierozerwalny związek z prawem konstytucyjnym. Przejrzysty układ monografii, podzielonej na cztery zasadnicze części, nie tylko porządkuje materię badawczą, ale także ułatwia dotarcie do zagadnień interesujących czytelnika. Każda
z czterech części charakteryzuje się adekwatnym doborem treści i ujednoliconą formą redakcyjną.

Opracowania przedstawiają wysoki poziom merytoryczny oraz świadczą o dobrym warsztacie badawczym. Literatura przedmiotu oraz źródła prawa zostały dobrane w sposób prawidłowy. Sposób ich wykorzystania jest właściwy i odpowiednio udokumentowany. Nadaje to monografii wysoce pożądaną spójność, niełatwą do uzyskania w sytuacji, gdy jest tak wielu autorów.

Ogromną zaletą monografii jest aktualność poruszonych w niej zagadnień. Na naszych bowiem oczach dokonuje się osobliwa ewolucja traktowania Konstytucji przez władzę wykonawczą i sądowniczą. Dlatego tak cenne jest szybkie wprowadzenie na rynek wydawniczy pozycji, która nawiązując do podstawowych źródeł prawa przypomina o jego niewzruszonych standardach. Z racji aktualnej i kontrowersyjnej tematyki, a także wnikliwego i oryginalnego jej potraktowania przez autorów poszczególnych rozdziałów, monografia powinna wzbudzić zainteresowanie odbiorców.
         
- z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Miemiec, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Wrocławski

Wstęp

CZĘŚĆ I Konstytucjonalizacja finansów publicznych

Konstytucyjne prawo finansowe - wyzwania czasu (Teresa Dębowska-Romanowska)

Konstytucyjny aspekt stanowienia obowiązków podatkowych (Andrzej Gomułowicz)

Elementy konstrukcji podatku w świetle Konstytucji: uwagi de lege ferenda (Witold Modzelewski)

Konstytucyjne wymagania treści ustawy podatkowej (Andrzej Gorgol)

Bezpieczeństwo prawne podatnika jako kryterium konstytucjonalizacji podatków (Tomasz Nowak)

Problems of Public Finances in the Practice of the Constitutional Court of Ukraine (Oksana Shcherbanyuk)

CZĘŚĆ II Konstytucyjne standardy stanowienia i stosowania prawa podatkowego

Wymiary konstytucyjności alternatywnych metod rozwiązywania sporów podatkowych (Hanna Filipczyk, Enodo Advisors)

Uszczelnianie prawa podatkowego na przykładzie pakietu BEPS - wybrane zagadnienia (Katarzyna Kopyściańska)

Konstytucyjne prawo do sądu jako zasadniczy środek ochrony praw
podatnika (Marek Kopyściański)

Deficiencies of Vague Czech Constitutional Regulation of Taxes (Tomas Sejkora)

Postulat uregulowania zasady zdolności płatniczej expressis verbis w Konstytucji RP (Edgar Krzysztof Drozdowski)

Udzielanie ulg w płatności podatków w świetle przepisów Konstytucji (Marek Zdehel)

Obowiązki ustawodawcy po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (Aneta Szymczak)

Prokonstytucyjna wykładnia prawa podatkowego a ustalanie legalnych definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym - studium teoretyczno-prawne (Artur Halasz)

Konstytucyjne uwarunkowania granicy wykładni językowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego (Mikołaj Kondej)

Kumulacja sankcji podatkowych i karnych skarbowych. Zasada ne bis in idem - nowa odsłona? (Ewa Prejs)

Special Aspects of Legał Reasoning of the Constitutional Court of Ukraine‘s Decision in the Area of Public Taxes (Laura Bzova)

CZĘŚĆ III Ustrój finansowy jednostek samorządu terytorialnego i gwarancje jego ochrony

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych a konstytucyjne gwarancje dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (Jadwiga Glumińska-Pawlić)

Konstytucyjne uwarunkowania bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Feret)

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kontekście konstytucyjnej zasady zaufania (Ewa Szewczyk)

Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych w formule nadzoru nad samorządem terytorialnym jako organu o charakterze prawno-finansowym
(Leszek Bielecki)

The Constitutional Structure of Local Government and Its Finances in Ukraine in Front of the Court of History (Petro Patsurkivskyy, Ruslana Havrylyuk)

Zasada adekwatności na tle orzecznictwa w sprawach roszczeń jednostek samorządu terytorialnego o dotacje (Kamila Żmuda-Matań)

Local Government‘s Approach to the Management of Public Finance (Eva Tomdskova)

Local Finances and the Constitution of Ukrainę (Igor Babin)

Konstytucja RP jako instrument ochrony gminy - podatnika podatku od towarów i usług (Sławomir Owczarczuk)

Zasada adekwatności - zmiana potrzeb czy potrzeba zmian? (Anna Wójtowicz-Dawid)

Wspólnota mieszkańców czy wspólnota podatników? Konstytucyjne kryterium przynależności do jednostki samorządu terytorialnego a dostęp do realizowanych przez nią świadczeń publicznych (na przykładzie gminy) (Krzysztof Radzikowski, Jan Wojciechowski)

CZĘŚĆ IV Konstytucyjne aspekty prowadzenia polityki finansowej i pieniężnej

Ustrojowa pozycja Zarządu Narodowego Banku Polskiego (Zbigniew Ofiarski)

Konstytucyjne prawo do informacji a tajemnica skarbowa (Agnieszka Korzeniowska-Polak)

Ustrój owotwórczy charakter finansów publicznych na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (Przemysław Pest)

Finansowanie świadczeń zdrowotnych z budżetu samorządowego a zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (Paweł Lenio)

Miejsce i rola Narodowego Banku Polskiego w konstytucyjnym porządku prawnym (Ewa Kowalewska)

Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (Magdalena Budziarek)

Konstytucyjne podstawy obowiązku równego traktowania i zakazu dyskryminacji podmiotów ubiegających się o realizacje zadań finansowanych ze środków publicznych (Ewaryst Kowalczyk)

Konstytucyjne i ustawowe ograniczenia swobody gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez władze publiczne (Tomasz Gwóźdź)

450 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020