wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODRĘCZNIK SAMODZIELNEJ NAUKI KSIĘGOWANIA


GIERUSZ B.

wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie I

cena netto: 71.89 Twoja cena  68,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania


Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości.

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.

Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy – wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej.
W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkowości jednostek gospodarczych.

Zalety Podręcznik samodzielnej nauki księgowania wyróżniające go spośród innych, podobnych publikacji, to:

  • szczegółowy komentarz do danego zagadnienia poparty licznymi przykładami i schematami księgowań;

  • przejrzysty układ omawianych zagadnień, prosty i klarowny język;

  • wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia; bogaty wybór zadań wraz z rozwiązaniami.

Wszystko to sprawia, że walory dydaktyczne tego podręcznika zostały docenione przez wielu wykładowców, nauczycieli i studentów.

Stan prawny : czewiec 2018

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Barbary Bedlińskiej, mgr Małgorzaty Krzyżaniak, mgr Grażyny Jarosz i mgr Michała Ratajczaka. Numer dopuszczenia: 05/2007.


Wstęp

Część I Podstawy rachunkowości

1. Rachunkowość jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
2.1. Charakterystyka zasobów majątkowych
2.2.Źródła finansowania zasobów

3. Bilans
3.1. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu
3.2. Charakterystyka aktywów
3.3. Charakterystyka pasywów
3.4. Zasady sporządzania bilansu

4. Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
4.1. Pojęcie i cechy zdarzeń będących operacjami
4.2. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych
4.3. Typy zdarzeń
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych

5. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych
5.1. Istota konta
5.2. Formy i elementy konta
5.3. Otwieranie i funkcjonowanie kont bilansowych
5.4. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje
5.5. Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych
6. Dzielenie i łączenie kont
6.1. Przyczyny dzielenia i łączenia kont
6.2. Poziomy podział kont
6.3. Podział pionowy
6.4. Pionowy podział konta "Wynik finansowy" - funkcjonowanie kont wynikowych
6.5. Pionowy podział konta "Środki trwałe" - funkcjonowanie konta "Umorzenie środków trwałych"
6.6. Łączenie kont
7. Wynik finansowy
7.1. Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej
7.2. Rachunek zysków i strat
7.3. Wynik netto (działalność handlowa, usługowa, produkcyjna)
8. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
8.1. Zakres rachunkowości
8.2. Opis przyjętych zasad rachunkowości
8.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
8.4. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja
8.5. Ochrona danych i archiwizowanie ksiąg rachunkowych

Część II Wybrane problemy rachunkowości finansowej

1. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
1.1. Rozliczenia gotówkowe
1.2. Rozliczenia bezgotówkowe
1.3. Inne środki pieniężne i inne akty wa pieniężne
1.4. Kredyty bankowe
1.5. Weksle
1.6. Krótkoterminowe papiery wartościowe
2. Rozrachunki
2.1. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków
2.2. Rozrachunki publicznoprawne
2.3. Rozrachunki z tytułu VAT
2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
2.5. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
2.6. Odpisy aktualizujące należności


3. Obrót materiałowy i towarowy
3.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów
3.2. Przekroje ewidencji zapasów
3.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji obrotu materiałowego
3.4. Rodzaje cen ewidencyjnych materiałów
3.5. Zakup materiałów i jego rozliczenie
3.6. Ewidencja rozchodu materiałów
3.7. Obrót towarowy

4. Aktywa trwałe
4.1. Środki trwałe
4.2. Środki trwałe w budowie
4.3. Wartości niematerialne i prawne
4.4. Długoterminowe aktywa finansowe

5. Wynagrodzenia
5.1. Pojęcie wynagrodzeń i ich rodzaje oraz dokumentacja
5.2. Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia

6. Ewidencja i rozliczanie kosztów
6.1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja
6.2. Układy ewidencyjne kosztów
6.3. Warianty ewidencji kosztów
6.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
6.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant I
6.6. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant II
6.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant III

7. Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej

8. Ewidencja produktów pracy

9. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
9.1. Przedmiot i rodzaje sprzedaży
9.2. Ewidencja sprzedaży wyrobów
9.3. Ewidencja sprzedaży towarów
9.4. Sprzedaż materiałów
9.5. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne
9.6. Przychody finansowe i koszty finansowe
9.7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

10. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy

11. Wynik finansowy i jego podział
11.1. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
11.2. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
11.3. Rozliczenie wyniku finansowego

12. Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne

13. Sprawozdanie finansowe

14. Zasady ewidencji księgowej podatku od towarów i usług
14.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania. Moment powstania obowiązku podatkowego
14.2. Podstawa i stawki podatku VAT
14.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu (faktura VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży) w obrocie krajowym
14.4. Ewidencja zakupu i sprzedaży w jednostkach dokonujących wyłącznie czynności zwolnionych, wyłącznie czynności opodatkowanych, zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych VAT

Rozwiązania zadań

Załączniki

Wykaz kont syntetycznych


540 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021