wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODSTAWY ANALIZY EKONOMICZNEJ TEORIE PRZYKŁADY ZADANIA


BŁAWAT F.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie III

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik jest adresowany do szerokiego kręgu Czytelników, jednak szczególnie przeznaczony jest dla studentów studiów licencjackich i inżynierskich na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunku zarządzanie. Jego treść zawiera zagadnienia objęte minimum programowym oraz pewne kwestie uzupełniające. Publikacja może też być przydatna do pisania prac dyplomowych na wymienionych kierunkach studiów. Znajdują się w niej informacje o materiałach źródłowych oraz charakterystyka i klasyfikacja metod, a także technik badawczych stosowanych w analizach ekonomicznych. W pozostałej części skoncentrowano się na metodach analizy podstawowych kategorii ekonomicznych w przedsiębiorstwie: produkcji, przychodów, kosztów, zysku, środków trwałych i kapitału ludzkiego.

Książka jest napisana w bardzo przystępnej formie, a teorie są wzbogacone przykładami zadań wraz z ich rozwiązaniami, pytaniami sprawdzającymi przyswojenie materiału, testami wyboru oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Może więc być cenną pomocą dydaktyczną dla prowadzących wykłady i ćwiczenia, jak również umożliwia samodzielne studiowanie oraz nabywanie umiejętności analitycznego myślenia.


Spis treści:

Wprowadzenie.

Rozdział 1
Wprowadzenie do analizy ekonomicznej
1.1.Pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej
1.2.Materiały źródłowe do analizy ekonomicznej
1.2.1.Materiały wewnętrzne - uwagi ogólne
1.2.2.Sprawozdawczość finansowa i zasady jej sporządzania
1.2.3.Harmonizacja sprawozdań finansowych w skali międzynarodowej
1.2.4.Materiały zewnętrzne
1.3.Rodzaje analiz ekonomicznych
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz

Rozdział 2
Charakterystyka i klasyfikacja metod i technik stosowanych w analizie ekonomicznej
2.1.Istota metod badawczych i ich wstępna klasyfikacja
2.1.1.Metody i techniki badawcze
2.1.2.Metody ogólne: indukcja, dedukcja i redukcja
2.1.3.Metody analizy jakościowej i ilościowej
2.2.Metody analizy porównawczej
2.3.Metody badania zależności zjawisk - analiza przyczynowa
2.3.1.Istota metody analizy przyczynowej
2.3.2.Metoda proporcjonalnego podziału odchylenia globalnego
2.3.2.1.Model dwuczynnikowy
2.3.2.2.Przykład liczbowy modelu dwuczynnikowego
2.3.2.3.Przypadki nietypowe
2.3.2.4.Modele trój czynnikowe i wieloczynnikowe
2.4.Typowa procedura badań analitycznych i uniwersalne zasady pracy analityka
2.5.Formy prezentacji wyników analizy ekonomicznej
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozdział 3
Analiza produkcji i przychodów
3.1.Statyczne i dynamiczne mierniki produktów, produkcji i przychodów ze sprzedaży
3.1.1.Mierniki naturalne i umowne produktów
3.1.2.Mierniki wartościowe produktów
3.1.3.Metody badań porównawczych produkcji wytworzonej i produkcji sprzedanej
3.1.4.Metody analizy zmian wielkości przychodów ze sprzedaży produktów w krótkich i długich okresach
3.2.Metody analizy struktury przychodów
3 3 Metody analizy czynników wzrostu przychodów
3.3.1.Model dwuczynnikowy - przypadek produktów jednorodnych i przypadek produktów różnorodnych
3.3.2.Model trójczynnikowy obejmujący: cenę, liczbę produktów i ich strukturę asortymentową
3.4.Metody analizy prospektywnej przychodów ze sprzedaży
3.5.Analiza produkcji globalnej i wartości dodanej
3.5.1.Pojęcia produkcja globalna i wartość dodana
3.5.2.Metody analizy wartości dodanej
Pytania sprawdzające
Testy prawda/falsz
Zadania

Rozdział 4
Podstawy analizy kosztów w przedsiębiorstwie
4.1.Pojęcie kosztów i pojęcia bliskoznaczne - nakłady i wydatki
4.2.Cele, zakres przedmiotowy i zadania analizy kosztów
4.3.Podstawowe klasyfikacje i rodzaje kosztów - uwagi wprowadzające do metod badania struktury kosztów
4.4.Metody analizy kosztów w układzie rodzajowym
4.5.Kalkulacyjny układ kosztów własnych i metody obliczania kosztu jednostkowego produktu
4.6.Metody analizy porównawczej kosztu jednostkowego produktu między różnymi przedsiębiorstwami (zakładami)
4.7.Metody kwantyfikacji czynników determinujących odchylenia kosztów rzeczywistych od kosztów bazowych
4.8.Metody badania zależności między kosztami: całkowitymi, stałymi i zmiennymi oraz krańcowymi a skalą produkcji
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozdział 5
Metody analizy zysku/straty w przedsiębiorstwie
5.1.Zysk jako cel działalności przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i teorii zarządzania
5.2.Rachunek zysków i strat
5.2.1.Struktura oraz warianty rachunku zysków i strat
5.2.2.Wstępna analiza zysku (straty) na podstawie rachunku zysków i strat
5.2.3.Czynniki kształtujące wynik finansowy (zysk netto/strata netto).
5.3.Problem pomiaru zysku ekonomicznego
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozdział 6
Analiza środków trwałych
6.1.Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych
6.2.Cele i zadania analizy środków trwałych
6.3.Metody analizy wielkości i struktury aktywów trwałych
6.4.Metody obliczania i analizy deprecjacji, umorzenia i amortyzacji środków trwałych
6.4.1.Pojęcia: deprecjacji, umorzenia i okresu użytkowania środków oraz stawki amortyzacji
6.4.2.Funkcje amortyzacji
6.4.3.Problem wyboru sposobu restytucji środka trwałego
6.4.4.Metody obliczania odpisów amortyzacyjnych
6.4.5.Metody analizy wskaźnikowej umorzenia i odnowienia środków trwałych
6.5.Metody oceny wyposażenia przedsiębiorstwa w środki trwałe
6.6.Metody oceny efektywności środków trwałych
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozdział 7
Analiza gospodarowania kapitałem ludzkim
7.1.Wprowadzenie
7.2.Podstawy teorii kapitału ludzkiego
7.3.Mierniki wielkości i struktury zasobów ludzkich
7.3.1.Analiza statyczna
7.3.2.Analiza dynamiczna i ruch pracowników
7.4.Analiza czasu pracy i stopnia jego wykorzystania
7.5.Mierniki wydajności pracy i czynniki jej wzrostu
7.6.Analiza kosztów pracy
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozdział 8
Ogólna ocena działalności przedsiębiorstwa
8.1.Cele działalności przedsiębiorstwa
8.2.Analiza podstawowych wielkości i relacji ekonomicznych
8.2.1.Analiza porównawcza na podstawie wzorcowych układów nierówności wskaźników ekonomicznych
8.2.2.Analiza wzorcowego układu nierówności wskaźników dynamiki: rentowności sprzedaży, rentowności majątku i rentowności pracy.
Pytania sprawdzające
Testy prawda/fałsz
Zadania

Rozwiązania trudniejszych zadań
Bibliografia


282 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021