wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA OD TEORII DO PRAKTYKI


SZCZYPA P. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie III

cena netto: 89.90 Twoja cena  85,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki". Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu rachunkowości,

a mianowicie:

• psychologiczne i etyczne uwarunkowania współczesnej rachunkowości;
• ewidencja księgowa i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych;
• ewidencja księgowa i wycena należności i zobowiązań;
• ewidencja księgowa i wycena wartości niematerialnych i prawnych;
• ewidencja księgowa i wycena środków trwałych oraz środków trwałych w budowie;
• ewidencja księgowa i wycena inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych;
• ewidencja księgowa i wycena rzeczowych składników obrotowych (zapasów);
• ewidencja księgowa kosztów i przychodów rozliczanych w czasie;
• ewidencja księgowa i wycena składników kapitałów (funduszy) własnych i rezerw;
• ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego;
• sporządzanie sprawozdania finansowego.

Wprowadzenie 13
Plan kont stosowany w książce 15

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości finansowej - Piotr Szczypa 19
1.1. Istota rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości 19
1.2. Zakres i wzywania współczesnej rachunkowości finansowej 21
1.3. Wycena w systemie rachunkowości 24
1.4. Zadania 26
1.5. Rozwiązania zadań 27
Literatura 27

Rozdział 2
Behawioralne i etyczne uwarunkowania rachunkowości - Małgorzata Cieciura 29
2.1. Księgowy - zawód z przyszłością 29
2.2. Behawioralne aspekty rachunkowości 32
2.3. Etyka w rachunkowości 38
2.4. Zadania 45
2.5. Rozwiązania zadań 47
Literatura 47

Rozdział 3
Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych - Konrad Kochański 49
3.1. Istota i klasyfikacja środków pieniężnych 49
3.2. Gotówkowe i bezgotówkowe formy rozliczeń 52
3.3. Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi 55
3.4. Wycena środków pieniężnych 57
3.5. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 58
3.6. Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59
3.7. Ewidencja innych środków pieniężnych 60
3.8. Zadania 61
3.9. Rozwiązania zadań 65
Literatura 66

Rozdział 4
Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych - Konrad Kochański 67
4.1. Istota i klasyfikacja kredytów bankowych 67
4.2. Dokumentacja związana z pozyskaniem i spłatą kredytów bankowych 70
4.3. Wycena kredytów bankowych 72
4.4. Ewidencja kredytów bankowych 72
4.5. Zadania 74
4.6. Rozwiązania zadań 77
Literatura 78

Rozdział 5
Wprowadzenie do rozrachunków - Adam Lulek 79
5.1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 79
5.2. Rozrachunki a pojęcia bliskoznaczne 82
5.3. Wycena rozrachunków 83
5.4. Zadania 85
5.5. Rozwiązania zadań 86
Literatura 87

Rozdział 6
Zasady ewidencji księgowej i wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług - Adam Lulek 89
6.1. Charakterystyka rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 89
6.2. Dokumentacja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 90
6.3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami 92
6.4. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami 94
6.5. Zadania 95
6.6. Rozwiązania zadań 97
Literatura 98

Rozdział 7
Istota i zasady ewidencji rozrachunków z pracownikami - Piotr Kica 99
7.1. Istota rozrachunków z pracownikami 99
7.2. Formy zatrudnienia pracowników 99
7.3. Dokumentacja rozrachunków z pracownikami 101
7.4. Naliczanie wynagrodzeń 103
7.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 104
7.6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 105
7.7. Zadania 106
7.8. Rozwiązania zadań 109
Literatura 110

Rozdział 8
Istota i zasady ewidencji rozrachunków publicznoprawnych - Piotr Kica 111
8.1. Istota rozrachunków publicznoprawnych 111
8.2. Definicja i klasyfikacja podatków, opłat i parapodatków 111
8.3. Dokumentacja i terminy związane z rozrachunkami publicznoprawnymi 113
8.4. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 115
8.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 117
8.6. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług 120
8.7. Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych 122
8.8. Zadania 123
8.9. Rozwiązania zadań 125
Literatura 126

Rozdział 9
Zasady ewidencji księgowej i wyceny pozostałych rozrachunków - Adam Lulek 127
9.1. Charakterystyka pozostałych rozrachunków 127
9.2. Dokumentacja pozostałych rozrachunków 128
9.3. Inwentaryzacja i ewidencja niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych 129
9.4. Ewidencja roszczeń spornych 131
9.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu pożyczek 131
9.6. Ewidencja innych rozrachunków 132
9.7. Zadania 133
9.8. Rozwiązania zadań 136
Literatura 138

Rozdział 10
Zasady ewidencji księgowej i wyceny wartości niematerialnych i prawnych - Małgorzata Cieciura 139
10.1. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych 139
10.2. Dokumentacja wartości niematerialnych i prawnych 147
10.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych 148
10.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 154
10.5. Zadania 157
10.6. Rozwiązania zadań 161
Literatura 164

Rozdział 11
Zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych - Bronisław Bryl 167
11.1. Charakterystyka środków trwałych 167
11.2. Dokumentacja środków trwałych 170
11.3. Wycena środków trwałych 172
11.4. Ewidencja środków trwałych 182
11.5. Zadania 187
11.6. Rozwiązania zadań 190
Literatura 193

Rozdział 12
Zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych w budowie - Bronisław Bryl 195
12.1. Charakterystyka środków trwałych w budowie 195
12.2. Dokumentacja środków trwałych w budowie 197
12.3. Wycena środków trwałych w budowie 198
12.4. Ewidencja środków trwałych w budowie 199
12.5. Zadania 203
12.6. Rozwiązania zadań 204
Literatura 207

Rozdział 13
Zasady ewidencji księgowej i wyceny inwestycji długoterminowych - Beata Sadowska 209
13.1. Charakterystyka inwestycji długoterminowych 209
13.2. Dokumentacja inwestycji długoterminowych 213
13.3. Wycena inwestycji długoterminowych 215
13.4. Ewidencja inwestycji długoterminowych 220
13.5. Zadania 223
13.6. Rozwiązania zadań 227
Literatura 229

Rozdział 14
Zasady ewidencji księgowej i wycena krótkoterminowych aktywów finansowych - Beata Sadowska 231
14.1. Charakterystyka krótkoterminowych aktywów finansowych 231
14.2. Dokumentacja krótkoterminowych aktywów finansowych 235
14.3. Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych 236
14.4. Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych 241
14.5. Zadania 244
14.6. Rozwiązania zadań 248
Literatura 250

Rozdział 15
Zasady ewidencji księgowej i wyceny materiałów - Piotr Szczypa 253
15.1. Wprowadzenie do rzeczowych aktywów obrotowych 253
15.2. Charakterystyka materiałów 255
15.3. Gospodarka materiałowa 259
15.4. Dokumentacja materiałowa 260
15.5. Wycena materiałów 262
15.6. Ewidencja materiałów 266
15.7. Zadania 270
15.8. Rozwiązania zadań 276
Literatura 280

Rozdział 16
Zasady ewidencji księgowej i wyceny produktów pracy - Piotr Szczypa 283
16.1. Charakterystyka produktów pracy 283
16.2. Gospodarka wyrobów gotowych 287
16.3. Dokumentacja produktów pracy 288
16.4. Wycena produktów pracy 289
16.5. Ewidencja produktów pracy 294
16.6. Zadania 298
16.7. Rozwiązania zadań 305
Literatura 309

Rozdział 17
Zasady ewidencji księgowej i wyceny towarów - Piotr Szczypa 311
17.1. Charakterystyka towarów 311
17.2. Formy obrotu towarowego 312
17.3. Dokumentacja towarowa 313
17.4. Wycena towarów 314
17.5. Ewidencja towarów w handlu hurtowym i detalicznym 320
17.6. Zadania 325
17.7. Rozwiązania zadań 329
Literatura 331

Rozdział 18
Zasady ewidencji księgowej i wyceny rozliczeń kosztów i przychodów - Halina Chłodnicka 333
18.1. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów 333
18.2. Dokumentacja i wycena rozliczeń międzyokresowych kosztów 337
18.3. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów 339
18.4. Istota i zasady rozliczania kosztów działalności pomocniczej 344
18.5. Dokumentacja i wycena kosztów działalności pomocniczej 347
18.6. Ewidencja kosztów działalności pomocniczej 351
18.7. Istota i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów 353
18.8. Dokumentacja i wycena rozliczeń międzyokresowych przychodów 354
18.9. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów 357
18.10. Zadania 358
18.11. Rozwiązania zadań 362
Literatura 366

Rozdział 19
Zasady ewidencji księgowej i wycena kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych - Hanna Czaja-Cieszyńska, Beata Sadowska 369
19.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 369
19.2. Dokumentacja i wycena kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 374
19.3. Ewidencja kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 375
19.4. Istota, dokumentacja i wycena rezerw 378
19.5. Ewidencja rezerw 387
19.6. Istota, dokumentacja i wycena funduszy specjalnych 391
19.7. Ewidencja funduszy specjalnych 395
19.8. Zadania 396
19.9. Rozwiązania zadań 401
Literatura 403

Rozdział 20
Zasady ewidencji księgowej wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 405
20.1. Istota i klasyfikacja wyniku finansowego 405
20.2. Czynniki zwiększające i zmniejszające wynik finansowy 407
20.3. Dokumentacja wyniku finansowego 409
20.4. Ewidencja wyniku finansowego 410
20.5. Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego 414
20.6. Zadania 415
20.7. Rozwiązania zadań 422
Literatura 426

Rozdział 21
Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 427
21.1. Definicja i elementy sprawozdania finansowego 427
21.2. Tryb sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego 442
21.3. Konsolidacja sprawozdań finansowych 445
21.4. Zadania 447
21.5. Rozwiązania zadań 467
Literatura 476

Rozdział 22
Zadania kompleksowe - Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Przemysław Pietrzak, Beata Sadowska 477
22.1. Zadania kompleksowe - przedsiębiorstwo produkcyjne 477
22.2. Zadania kompleksowe - przedsiębiorstwo handlowe 480
22.3. Zadania kompleksowe - przedsiębiorstwo usługowe 485
22.4. Rozwiązania zadań 488

O Autorach 509

512 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021