wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W LOGISTYCE OD TEORII DO PRAKTYKI


SZCZYPA P. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie II

cena netto: 99.00 Twoja cena  94,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość i podatki w logistyce - od teorii do praktyki


Rachunkowość, a przede wszystkim podatki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, także tych prowadzących działalność z zakresu transportu i logistyki. Książka „Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów logistycznych (m. in. studenci kierunków z zakresu transportu i logistyki, słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one przykładami z praktyki i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:

• rozróżnianie i dobieranie form ewidencji do potrzeb rachunkowości i podatków;
• klasyfikowanie podatków, opłat i parapodatków w praktyce przedsiębiorstw transportowych i logistycznych;
• charakteryzowanie procesów logistycznych;
• interpretowanie składników bilansu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych;
• rozróżnianie przychodów i kosztów bilansowych oraz podatkowych w działalności logistycznej;
• wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych;
• identyfikowanie operacji gospodarczych związanych z procesami logistycznymi i określenie ich wpływu na składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat;
• budowanie planu kont z uwzględnieniem procesów logistycznych;
• dokonywanie pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną;
• przeprowadzenie wyceny rozchodu zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych;
• ustalanie czasu pracy kierowców oraz kosztów krajowej i zagranicznej podróży służbowej;
• dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych (podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty za użytkowanie środowiska i inne) w działalności logistycznej.


Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa 15
1.1. Definicja i typologia rachunkowości 15
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego 22
1.3. Zakres przedmiotowy rachunkowości 25
1.4. Funkcje rachunkowości 27
1.5. Podstawowa terminologia z zakresu rachunkowości 29
1.6. Zadania 34
1.7. Rozwiązania zadań 35
Literatura 35

Rozdział 2
Wprowadzenie do podatków - Izabela Skadłubowicz 37
2.1. Podatki i pojęcia bliskoznaczne 37
2.2. Klasyfikacja podatków 41
2.3. Funkcje podatków 45
2.4. Podstawowa terminologia z zakresu podatków 50
2.5. Ewidencja dla potrzeb podatków 64
2.6. Podatki w przedsiębiorstwie, biurze rachunkowym lub u doradcy podatkowego 71
2.7. Zadania 76
2.8. Rozwiązania zadań 77
Literatura 78

Rozdział 3
Wprowadzenie do logistyki - Szymon Zimniewicz 81
3.1. Pojęcie logistyki 81
3.2. Funkcje logistyki 83
3.3. Podstawowa terminologia z zakresu logistyki 86
3.4. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach 89
3.5. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie 91
3.7. Zadania 98
3.8. Rozwiązania zadań 99
Literatura 99

Rozdział 4
Charakterystyka podstawowych procesów logistycznych - Robert Rogaczewski 101
4.1. Wprowadzenie do procesów logistycznych 101
4.2. Proces zaopatrzenia 103
4.3. Proces dystrybucji 109
4.4. Proces transportowy 121
4.5. Proces magazynowania 127
4.6. Proces zarządzania zapasami 133
4.7. Zadania 136
4.8. Rozwiązania zadań 137
Literatura 137

Rozdział 5
Rachunkowość i podatki a logistyka - Piotr Szczypa 139
5.1. Zapotrzebowania informacyjne ze strony logistyki 139
5.2. Działalność logistyczna jako źródło informacji dla potrzeb rachunkowości i podatków 141
5.3. Rola rachunkowości finansowej w realizacji procesów logistycznych 143
5.4. Rola rachunkowości zarządczej w realizacji procesów logistycznych 146
5.6. Zadania 154
5.7. Rozwiązania zadań 155
Literatura 155

Rozdział 6
Majątek przedsiębiorstwa (aktywa) ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych - Małgorzata Cieciura 157
6.1. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa 157
6.2. Charakterystyka majątku trwałego (aktywów trwałych) ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych 164
6.3. Charakterystyka majątku obrotowego (aktywów obrotowych) ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i należności z tytułu dostaw i usług 174
6.4. Zadania 182
6.5. Rozwiązania zadań 186
Literatura 188

Rozdział 7
Źródła finansowania majątku (pasywa) ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zaangażowanych w procesy logistyczne - Małgorzata Cieciura 189
7.1. Źródła finansowania majątku (pasywa) przedsiębiorstwa 189
7.2. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych ze szczególnym uwzględnieniem kapitału podstawowego 192
7.3. Charakterystyka kapitałów obcych (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) ze szczególnym uwzględnieniem kredytów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług 199
7.4. Zadania 204
7.5. Rozwiązania zadań 207
Literatura 209

Rozdział 8
Koszty bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Robert Piechota 211
8.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne 211
8.2. Klasyfikacja kosztów 215
8.3. Koszty bilansowe i podatkowe 225
8.4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów logistyki 229
8.5. Koszty układu rodzajowego w ramach procesów logistycznych 237
8.6. Koszty według typów działalności w ramach procesów logistycznych 241
8.7. Koszty uzyskania przychodów w ramach procesów logistycznych 243
8.8. Zadania 251
8.9. Rozwiązania zadań 253
Literatura 255

Rozdział 9
Przychody bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej - Grzegorz Zimon 257
9.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne 257
9.2. Klasyfikacja przychodów 259
9.3. Przychody bilansowe i podatkowe 263
9.4. Przychody w ramach procesów logistycznych 269
9.5. Zadania 277
9.6. Rozwiązania zadań 278
Literatura 279

Rozdział 10
Wartość poznawcza sprawozdania finansowego - Robert Piechota 281
10.1. Istota i elementy sprawozdania finansowego 281
10.2. Bilans i jego wartość informacyjna 286
10.3. Rachunek zysków i strat i jego wartość informacyjna 293
10.4. Informacja dodatkowa i jej wartość informacyjna 300
10.5. Rachunek przypływów pieniężnych i jego wartość informacyjna 303
10.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i jego wartość informacyjna 310
10.7. Analiza wskaźnikowa w ramach oceny działalności logistycznej przedsiębiorstwa 314
10.8. Zadania 319
10.9. Rozwiązania zadań 323
Literatura 327

Rozdział 11
Operacje gospodarcze związane z procesami logistycznymi i ich wpływ na składniki bilansu oraz rachunku zysków i start - Piotr Szczypa 329
11.1. Istota i klasyfikacja operacji gospodarczych 329
11.2. Wpływ operacji gospodarczych bilansowych na składniki bilansu 333
11.3. Wpływ operacji gospodarczych wynikowych na składniki rachunku zysków i strat oraz bilansu 338
11.4. Zadania 341
11.6. Rozwiązania zadań 347

Rozdział 12
Uwzględnienie procesów logistycznych w planie kont - Agnieszka Wlazły 351
12.1. Pojęcie i klasyfikacja kont księgowych 351
12.2. Zakładowy plan kont - istota i zasady budowy 364
12.3. Składniki majątku i źródła finansowania majątku zaangażowane w działalność logistyczną - ujęcie w planie kont 372
12.4. Przychody i koszty związane z działalnością logistyczną - ujęcie w planie kont 377
12.5. Zadania 382
12.6. Rozwiązania zadań 383
Literatura 384

Rozdział 13
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną - Bronisław Bryl 387
13.1. Istota pomiaru i wyceny w rachunkowości 387
13.2. Wycena środków trwałych przy przyjęciu na stan przedsiębiorstwa 390
13.3. Istota umorzenia środków trwałych i amortyzacji 395
13.4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa budynków i budowli 402
13.5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków transportowych 404
13.6. Zadania 406
13.6. Rozwiązania zadań 408
Literatura 409

Rozdział 14
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny zapasów - Anna Lewandowska-Ciszek 411
14.1. Ruch zapasów w przedsiębiorstwie a koncepcje zarządzania zapasami 411
14.2. Wycena zapasów przy ich przyjęciu na stan przedsiębiorstwa 425
14.3. Wycena rozchodu zapasów według cen średnich 427
14.4. Wycena rozchodu zapasów według metody FIFO 428
14.5. Wycena rozchodu zapasów według metody LIFO 429
14.6. Wycena rozchodu zapasów według szczegółowej identyfikacji cen 430
14.7. Wycena rozchodu zapasów według stałej ceny ewidencyjnej 430
14.8. Zadania 433
14.9. Rozwiązania zadań 438
Literatura 445

Rozdział 15
Czas pracy i wynagrodzenia kierowców - Stanisław Ejdys 447
15.1. Czas pracy kierowców w świetle przepisów 447
15.2. Normy dotyczące czasu pracy kierowców 457
15.3. Formy zatrudnienia kierowców 474
15.4. Krajowa podróż służbowa 481
15.5. Zagraniczna podróż służbowa 486
15.6. Zadania 488
15.7. Rozwiązania zadań 489
Literatura 490

Rozdział 16
Podatek dochodowy w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni 493
16.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego 493
16.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 496
16.1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w podatku dochodowym od osób prawnych 506
16.2. Stawki podatku dochodowego i zasady ustalania kwoty podatku 514
16.2.1. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych 514
16.2.2. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób prawnych 520
16.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 525
16.4. Karta podatkowa 531
16.5. Podatek tonażowy jako szczególna forma opodatkowania dochodu 535
16.6. Zadania 540
16.7. Rozwiązania zadań 543
Literatura 546

Rozdział 17
Podatek od towarów i usług (VAT) w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński 547
17.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT 547
17.2. Stawki podatku VAT i zasady ustalania kwoty podatku 555
17.2.1. Podstawa opodatkowania 556
17.2.2. Stawki podatku VAT 560
17.2.3. Zwolnienia od podatku VAT 561
17.2.4. Obowiązek podatkowy 564
17.2.5. Odliczenie podatku naliczonego 566
17.2.6. Współczynnik struktury sprzedaży (WSS) 574
17.3. Podatek VAT w transporcie 576
17.4. Podatek VAT w obrocie zapasami 581
17.5. Ewidencja podatku VAT 584
17.6. Zadania 585
17.7. Rozwiązania zadań 589
Literatura 590

Rozdział 18
Akcyza w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński 593
18.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy akcyzy 593
18.1.1. Produkty (wyroby) podlegające akcyzie 596
18.1.2. Zdarzenia związane z produktami (wyrobami) podlegające opodatkowaniu akcyzą 598
18.1.3. Podatnicy 603
18.2. Zasady ustalania kwoty akcyzy 607
18.2.1. Podstawa opodatkowania akcyzą 608
18.2.2. Stawki akcyzy 610
18.2.3. Wybrane zwolnienia z akcyzy 612
18.2.4. Termin zapłaty akcyzy i podstawowe obowiązki administracyjne w rozliczaniu akcyzy 616
18.3. Wybrane przykłady akcyzy w ramach działalności logistycznej przedsiębiorstw 619
18.3.1. Przewóz wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 619
18.3.2. Transakcje poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 622
18.4. Zadania 624
18.8. Rozwiązania zadań 627
Literatura 628

Rozdział 19
Podatki i opłaty lokalne w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni 631
19.1. Podatek od środków transportowych 631
19.2. Podatek od nieruchomości 641
19.3. Opłaty za użytkowanie środowiska 651
19.3.1. Opłata za korzystanie ze środowiska 652
19.3.2. Opłaty za usługi wodne 659
19.3.3. Opłata za usunięcie drzewa lub krzewu 662
19.3.4. Opłata produktowa 664
19.4. Pozostałe podatki, parapodatki i opłaty 666
19.4.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 666
19.4.2. Opłata skarbowa 674
19.4.3. Inne parapodatki 677
19.4.4. Pozostałe opłaty lokalne 680
19.5. Zadania 683
19.6. Rozwiązania zadań 685
Literatura 687

Informacje o autorach 689


690 strony, Format: 22.8x15.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021