wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

WSPӣCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA


KOSZTOWNIAK A.SOBOL M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie II

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Wspóczesna polityka gospodarcza


Ksika „Wspóczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pi czci:

• Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej;
• Gówne obszary polityki rozwoju gospodarczego;
• Polityka stabilizacyjna pastwa;
• Polityka spoeczna;
• Polityka integracji w ramach Unii Europejskiej.

Ksika polecana jest studentom kierunków ekonomicznych wszystkich specjalnoci, w tym szczególnie: finansów, bankowoci, zarzdzania, finansów midzynarodowych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej.

Recenzowana ksika jest wartociowym opracowaniem naukowym o charakterze podrcznikowym, przygotowanym przez zespó dowiadczonych dydaktyków i praktyków gospodarczych, nadajcym kluczowym aspektom polityki gospodarczej zaktualizowan tre i wskazujcym czytelnikowi nowe jej obszary.

Dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Recenzowana ksika odpowiada na wyzwania wspóczesnych nauk ekonomicznych, gównie w obszarze polityki makroekonomicznej, w tym gospodarczej. Bdzie dobrze suy nie tylko dydaktyce i nauce, ale take praktyce gospodarczej.

Prof. dr hab. Marian ukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II w Lublinie


Wprowadzenie


CZʦ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Rozdzia 1
Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol
1.1. Pojcie, zakres i podmioty polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak
1.2. Uwarunkowania polityki gospodarczej - Marzena Sobol
1.3.Cele polityki gospodarczej - Marzena Sobol
1.4. Instrumenty polityki gospodarczej - Marzena Sobol
1.5. Gówne dziedziny polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak
Bibliografia

Rozdzia 2
Zarys teorii polityki gospodarczej - Marzena Sobol
2.1. Merkantylizm
2.2. Fizjokratyzm
2.3. Ekonomia klasyczna
2.3.1. Równowaga gospodarcza w systemie klasycznym
2.3.2. Rola pienidza w systemie klasycznym
2.4. Wielki Kryzys gospodarczy lat 1929-1933 i jego wpyw na rozwój teorii polityki gospodarczej
2.5. Ekonomia keynesowska
2.5.1. Rola polityki gospodarczej i jej narzdzia w systemie keynesowskim
2.5.2. Kryzys ekonomii keynesowskiej
2.6. Monetaryzm
2.6.1. Pogldy monetarystów na temat skutecznoci polityki stabilizacyjnej pastwa
2.6.2. Brytyjsko-amerykaski eksperyment monetarystyczny lat 1979-1982 i jego skutki
2.7. Nowa ekonomia klasyczna
2.8. Polityka gospodarcza w ujciu nowej ekonomii keynesowskiej
2.9. Rozwój pogldów na polityk gospodarcz od lat 90. XX wieku
Bibliografia

Rozdzia 3
Wzrost i rozwój gospodarczy - Aneta Kosztowniak
3.1. Pojcie wzrostu i rozwoju gospodarczego
3.2. Podstawowe miary wzrostu i rozwoju gospodarczego
3.2.1. Stopa i indeks wzrostu produkcji
3.2.2. Inne mierniki dobrobytu
Bibliografia

Rozdzia 4
Ujcie teoretyczne i empiryczne wzrostu i rozwoju gospodarczego - Katarzyna Kalinowska
4.1. Egzogeniczne i endogeniczne teorie wzrostu gospodarczego
4.1.1. Egzogeniczne modele wzrostu gospodarczego
4.1.2. Endogeniczne modele wzrostu gospodarczego
4.2. Cykl koniunkturalny
4.2.1. Definicja, rodzaje oraz zarys historii
4.2.2. Wybrane teorie cyklu koniunkturalnego
Bibliografia

CZʦ II GÓWNE OBSZARY POLITYKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozdzia 5
Polityka rozwoju - Aneta Kosztowniak
5.1. Rola pastwa w gospodarce a polityka rozwoju
5.2. Polityka rozwoju a polityka stabilizacyjna
5.3. Polityka rozwoju w Polsce
5.3.1. Polska polityka rozwoju w ujciu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
5.3.2. System zarzdzania rozwojem w Polsce
5.3.3. Dugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoci (DSRK 2030)
Bibliografia

Rozdzia 6
Polityka inwestycyjna - Aneta Kosztowniak
6.1. Pojcie, podmioty i cele polityki inwestycyjnej
6.2. Funkcje, rodki oraz instrumenty polityki inwestycyjnej
6.3. Gówne rodzaje inwestycji
6.4. Kierunki polityki inwestycyjnej w gospodarce narodowej
Bibliografia

Rozdzia 7
Polityka przemysowa - Aneta Kosztowniak
7.1. Pojcie, cele i rodzaje polityki przemysowej
7.2. Instrumenty (narzdzia) polityki przemysowej
7.3. Ewolucja polskiej polityki przemysowej wobec polityki Unii Europejskiej
7.3.1. Polska polityka przemysowa
7.3.2. Cele i kierunki unijnej polityki przemysowej
7.3.3. Priorytety polskiej polityki przemysowej w latach 2015-2020+
Bibliografia

Rozdzia 8
Polityka rozwoju regionalnego - Aneta Kosztowniak
8.1. Pojcie oraz ewolucja roli polityki regionalnej
8.2. Elementy systemu polityki regionalnej
8.2.1. Podmioty oraz przedmiot polityki regionalnej
8.2.2. Zasady polityki regionalnej
8.2.3. Cele, narzdzia oraz uwarunkowania polityki regionalnej
Bibliografia

CZʦ III POLITYKA STABILIZACYJNA PASTWA

Rozdzia 9
Polityka pienina - Marzena Sobol
9.1. Istota polityki pieninej i mechanizmy transmisji jej impulsów
9.2. Cele polityki pieninej
9.3. Strategie polityki pieninej
9.3.1. Strategia celów porednich
9.3.2. Strategia bezporedniego celu inflacyjnego
9.4. Instrumenty polityki pieninej
9.5. Europejski System Banków Centralnych i jego miejsce w systemie gospodarczym Unii Europejskiej
9.5.1. Narodowy Bank Polski jako uczestnik Europejskiego Systemu Banków Centralnych
Bibliografia

Rozdzia 10
Polityka budetowa - Marzena Sobol
10.1. Polityka budetowa i jej instrumenty
10.2. Funkcje polityki budetowej
10.3. Aktywna i pasywna polityka budetowa
10.4. Deficyt budetowy i jego skutki
10.5. System finansów publicznych w Polsce
Bibliografia

Rozdzia 11
Koordynacja narodowej polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - Urszula Kosterna
11.1. Przyczyny koordynacji polityki fiskalnej pastw czonkowskich UE
11.2. Polityka fiskalna w postanowieniach TWE
11.3. Pakt stabilnoci i wzrostu - teoria i praktyka
11.4. Obszary harmonizacji podatków w UE
Bibliografia

Rozdzia 12
Polityka dochodowa - Urszula Kosterna
12.1. Istota i cele polityki dochodowej
12.2. Instrumenty polityki dochodowej
12.3. Inne cele polityki dochodowej i cenowej
12.3.1. Instrumenty polityki dochodowej
12.3.2. Instrumenty polityki cenowej
12.4. Instytucjonalne ramy dialogu spoecznego w Polsce
Bibliografia

Rozdzia 13
Polityka kursowa - Ireneusz Pszczóka
13.1. Pojcie kursu walutowego i jego rodzaje
13.2. Czynniki determinujce ksztatowanie si kursu walutowego
13.3. Interwencje walutowe jako instrument polityki kursowej
13.3.1. Gówne rodzaje i cele interwencji walutowych
13.3.2. Kanay transmisji interwencji walutowych
13.4. Etapy polskiej polityki kursowej po 1989 roku
Bibliografia

Rozdzia 14
Polityka rynku pracy - Elbieta J. Siek
14.1. Rynek pracy - podstawowe pojcia
14.2. Równowaga na rynku pracy i bezrobocie
14.3. Cele i funkcje polityki rynku pracy
14.4. Funkcje i efekty aktywnej polityki rynku pracy
14.5. Narzdzia i instrumenty aktywnej polityki rynku pracy
14.6. Elastyczno rynku pracy
Bibliografia

CZʦ IV POLITYKI SPOECZNE

Rozdzia 15
Polityka spoeczna - Katarzyna Glbicka-Auleytner
15.1. Definicje polityki spoecznej
15.2. Cele polityki spoecznej
15.3. Podmioty polityki spoecznej
15.4. Kwestie spoeczne
15.4.1. Wymiary kwestii spoecznej
15.5. Instrumenty finansowe polityki spoecznej w Polsce
15.5.1. Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
15.5.2. Fundusz Pracy
15.5.3. Fundusz Ubezpiecze Spoecznych
15.5.4. Fundusz Skadowy Ubezpieczenia Spoecznego Rolników
15.5.5. Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych
15.6. Wyzwania wspóczesnej polityki spoecznej
Bibliografia

Rozdzia 16
Polityka ubezpiecze spoecznych w Polsce - Kazimierz Ortyski
16.1. Pojcie i zasady ubezpieczenia spoecznego
16.2. Ubezpieczenia spoeczne w Polsce w latach 1990-1998
16.3. Powszechno ubezpieczenia spoecznego
16.4. Rodzaje ryzyk objtych ochron ubezpieczenia spoecznego
16.5. Zasady finansowania ryzyk w ubezpieczeniu spoecznym
16.6. wiadczenia krótkoterminowe
16.7. wiadczenia rentowe
16.8. Emerytury
Bibliografia

Rozdzia 17
Polityka mieszkaniowa - Anna Szelgowska
17.1. Próba zdefiniowania polityki mieszkaniowej
17.2. Zwizek midzy polityk mieszkaniow a polityk spoeczn i polityk gospodarcz
17.3. Prawo do mieszkania jako determinanta rozwoju polityki mieszkaniowej
17.4. Cele polityki mieszkaniowej
17.5. Zasady efektywnej polityki mieszkaniowej
17.6. Instrumenty polityki mieszkaniowej
Bibliografia

CZʦ V POLITYKA INTEGRACJI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdzia 18
Zagraniczna polityka gospodarcza - Piotr Misztal
18.1. Istota, cele i formy zagranicznej polityki gospodarczej
18.2. Narzdzia (instrumenty) zagranicznej polityki gospodarczej
18.3. Zagraniczna polityka gospodarcza w Unii Europejskiej
18.4. Polityka handlowa w Polsce w warunkach czonkostwa w Unii Europejskiej
Bibliografia

Rozdzia 19
Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce - Aneta Kosztowniak
19.1. Polityka regionalna w UE
19.1.1. Pocztki i istota unijnej polityki regionalnej
19.1.2. Ewolucja celów i instrumentów polityki regionalnej
19.1.3. Cele, instrumenty strategiczne i programy unijne w latach 2014-2020
19.2. Polityka regionalna w Polsce
19.2.1. Pojcie, rola i etapy ewolucji krajowej polityki regionalnej
19.2.2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
19.2.3. Fundusze i programy unijne jako ródo finansowania polityki regionalnej w Polsce w latach 2014-2020
Bibliografia

Rozdzia 20
Europejska polityka rozwoju transportu i infrastruktury - Tadeusz Dyr
20.1. Pojcie i geneza europejskiej polityki transportowej
20.2. Europejska polityka transportowa na pierwsz poow XXI w.
20.2.1. Uwarunkowania polityki transportowej
20.2.2. Wizja konkurencyjnego i zrównowaonego systemu transportu
20.2.3. Strategia wdraania europejskiej polityki transportowej
Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków i schematów


490 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021