wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

O PERCEPCJI I AUTOPERCEPCJI WYBRANYCH GRUP ZAGROŻONYCH STYGMATYZACJĄ


SZCZYGIEŁ M.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 68.00 Twoja cena  64,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją


Zagadnienia zawarte w monografii koncentrują się wokół kwestii stygmatu i procesu stygmatyzacji, który kształtuje autopercepcję i percepcję społeczną człowieka znajdującego się w specyficznej sytuacji życiowej. Proces stygmatyzacji przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym, jednak z wyraźnym nachyleniem w kierunku podejścia pedagogicznego. Zdaniem autorki bowiem z perspektywy tej właśnie nauki warto analizować społeczny obraz jednostek doświadczających skutków posiadanego piętna, a także percepcję własnego położenia życiowego osób zagrożonych stygmatyzacją.

Prezentowana monografia obejmuje kluczową część rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Franciszka Wojciechowskiego. Praca oryginalna pt. Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna zawiera rozbudowany rozdział metodologiczny oraz szerszy opis wyników badań wraz ze szczegółową statystyką.

Od autora          
Wprowadzenie   

Rozdział I
Interdyscyplinarne ujęcie piętna społecznego
Kontekst socjopedagogiczny i psychopedagogiczny          

1.1.    Stygmat: wprowadzenie i zarys ogólny          
1.2.    Teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące stygmatu          
1.3.    Proces stygmatyzacji w spojrzeniu pedagoga          

Rozdział II
Stygmat w procesie autopostrzegania i postrzegania społecznego         

2.1.    Autopercepcja i percepcja społeczna w ujęciu definicyjnym         
2.2.    Właściwości stygmatu jako czynniki warunkujące sytuację życiową wywołaną odmiennością   
2.3.    Obraz siebie w kontekście mechanizmu samonaznaczenia       

Rozdział III
Odmienność jako kategoria wybranych analiz teoretycznych
Próba uchwycenia historycznych uwarunkowań i ponowoczesnych wyzwań    

3.1.    Sytuacja społeczna osób zagrożonych stygmatyzacją na przestrzeni dziejów    
3.1.1.    Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście rozwoju praw człowieka  
3.1.2.    Sytuacja społeczna osób uznanych za niedostosowane społecznie       
3.1.3.    Sytuacja społeczna osób uzależnionych od środków odurzających   
3.2.    Od wykluczenia do integracji w perspektywie zadań pedagogicznych  

Rozdział IV
Metodologia badań własnych     

4.1.    Metodologiczne założenia badań własnych  
4.2.    Narzędzia badawcze       
4.3.    Charakterystyka badanej próby        
4.4.    Organizacja i przebieg badań       

Rozdział V
Postrzeganie siebie i wizerunek społeczny osób zagrożonych stygmatyzacją w kontekście sytuacji życiowej badanych
Egzemplifikacja empiryczna       

5.1.    Sytuacja życiowa badanych w wymiarze społeczno-edukacyjnym, relacyjnym i podmiotowym   
5.1.1.    Wymiar społeczno-edukacyjny   
5.1.2.    Wymiar relacyjny    
5.1.3.    Wymiar podmiotowy       
5.1.4.    Działania pomocowe w kontekście procesu naznaczania i marginalizacji  
5.2.    Percypowanie odmienności stygmatyzującej  
5.2.1.    Treść samoświadomości osoby potencjalnie piętnowanej    
5.2.2.    Wyobrażenia, opinie i wiedza podmiotu postrzegającego na temat osób zagrożonych stygmatyzacją    
5.3.    Osoba zagrożona stygmatyzacją w relacjach interpersonalnych: dystans społeczny i stopień tolerancji odmienności  
5.4.    Podsumowanie, wnioski i refleksja pedagogiczna        

Rozdział VI
Interpretacja ustaleń empirycznych   

6.1.    Syntetyczny opis otrzymanych rezultatów badawczych   
6.1.1.    Model strukturalny dla osób zagrożonych stygmatyzacją    
6.1.2.    Model strukturalny dla podmiotu postrzegającego        
6.2.    Kierunki działań interwencyjno-pomocowych       
6.2.1.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych rozwijających postawę akceptacji własnej odmienności   
6.2.2.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych kształtujących postawę społecznej akceptacji odmienności osoby zagrożonej stygmatyzacją       
6.3.    Uwagi końcowe       


Bibliografia       
Spis tabel       
Spis wykresów    
Spis schematów       
Aneksy

346 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021