wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 60.00 57,00   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CAŁOŚĆ I STRUKTURA JAKO KATEGORIE SYSTEMOWEGO OGLĄDU EDUKACJI


SCHULZ R.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji


Niewiele jest w kraju rozpraw z pedagogiki ogólnej, w których autorzy przedstawiają własne podejście systemowe do myśli i edukacji. Profesor Roman Schulz, należący do klasyków polskiej pedagogiki ogólnej, zaskakuje czytelników kolejnymi studiami metateoretycznymi, dzięki którym można spojrzeć na edukację w sposób holistyczny. Jego najnowsza książka stanowi eksplikacyjne poszerzenie oraz pogłębienie o optykę antropologiczną i animalną wcześniejszej pracy poświęconej procesom międzypokoleniowego wychowania młodych ludzi w edusferze pt. Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej. [...]

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Polecane studium to rozwinięcie, z pretensjami do syntezy, niektórych wcześniejszych idei autora dotyczących przedmiotu pedagogiki ogólnej. Rozważa się w nim potrzebę oraz możliwość zastosowania perspektywy holistycznej (w połączeniu ze strukturalną) w określaniu statusu oraz opisie własności zjawisk edukacyjnych. Realizacja tak zarysowanego planu przyjmuje w książce postać dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części swych nadsystemów oraz jako odrębnej całości socjokulturowej. Za termin desygnujący całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przyjmuje się pojęcie edusfery, na zasadzie analogii z innymi, rodzajowo podobnymi kategoriami współczesnej myśli antropologicznej: „biosferą”, „antroposferą”, „technosferą”, „socjosferą”, „infosferą”, „paidosferą” itp.

Waga problematyki tej publikacji wynika z trzech okoliczności. Pierwsza to „utrata” przez pedagogikę ogólną właściwej sobie dziedziny poznania w następstwie dyferencjacji pedagogiki na zbiór rozmaitych, specjalistycznych nauk o wychowaniu. Drugą jest utrzymujący się zwyczaj zawężonego pojmowania przedmiotu pedagogiki, polegający na utożsamianiu go z praktyką oddziaływania edukacyjnego (agos), z pominięciem innych ważnych jego wymiarów jako bytu kulturowego. Trzecią stanowi dominujący we współczesnej myśli pedagogicznej obraz edukacji jako tworu addytywnego (prostej agregacji składników), amorficznego (pozbawionego wymiaru strukturalnego) oraz zajmującego nie w pełni określone miejsce w ogólnym porządku socjokulturowym. W odróżnieniu od perspektywy zdroworozsądkowej optyka systemologiczna ujmuje „edukację jako całość” w specyficzny sposób. Całość to bynajmniej nie synonim wszystkiego (co nam się kojarzy z wychowaniem) ani równoznacznik sumarycznego zbioru składników, lecz „[...] wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę”. A zatem bez uprzedniego zdefiniowania statusu części, określenia ich rodzaju oraz ustalenia łączących je relacji nie jest możliwe mówienie o „całości zjawisk edukacyjnych” w poznawczo istotnym sensie. W myśl przyjętych tu założeń całością systemową tego rodzaju jest właśnie edusfera.

Obok swej struktury rozwiniętej, wyrażonej w tytułach oraz układzie poszczególnych rozdziałów, książka niniejsza ma jeszcze swą strukturę „niższego poziomu”, rzec można – „strukturę ukrytą”. Dzieli się bowiem na dwie części: pierwsza podejmuje zagadnienie miejsca i roli edukacji w kulturze, omawiane w rozdziale pierwszym; druga dotyczy miejsca i roli kultury w edukacji, który to problem jest rozpatrywany w pozostałych rozdziałach...

Pod pewnymi względami stanowi ona monografię naukową dotyczącą pojedynczego, nie w pełni rozpoznanego zagadnienia. Zarazem jest to skrypt akademicki, miejscami o charakterze tylko konspektu wykładu, przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, wspomagający przyswajanie wiadomości z zakresu pedagogiki ogólnej.

Słowo wstępne  

Rozdział 1
Dziedzina edukacji i jej nadsystemy     

1.1.    Ku perspektywie holistycznej i strukturalnej w myśli pedagogicznej    
1.2.    Opieka rodzicielska u zwierząt i ludzi        
1.3.    Reprodukcja kulturowa    
1.4.    Homogeneza: rozwój osobniczy człowieka   
1.5.    Świat pracy ludzkiej       

Rozdział 2
Materialny wymiar edusfery   

2.1.    Edusfera – idea oglądu całościowego       
2.2.    Kultura materialna – wyjaśnienia pojęciowe        
2.3.    Egzemplifikacje    

Rozdział 3
Edukacyjna socjosfera 

3.1.    Człowiek społeczny 
3.2.    Edukacyjna socjosfera – status i podstawowe wymiary   
3.3.    Świat osobowy         
3.4.    Struktury i operacje    
3.5.    Płaszczyzny integracji struktur edukacyjnych (na przykładzie szkoły)          
3.6.    Procesy transformacyjne    

Rozdział 4
Agosfera       

4.1.    Agos: czyn kulturalizacyjny oraz kulturowy    
4.2.    Agos: postępowanie moralne czy działanie instrumentalne?    
4.3.    Agos czynem realnym czy idealnym?        
4.4.    Agos reaktywny czy proaktywny?       
4.5.    Zachowania celowe czy wzory zachowań?       
4.6.    Agos twórczy czy odtwórczy?        

Rozdział 5
Kultura symboliczna edusfery       

5.1.    Uwertura   
5.2.    Animal symbolicum i jego środowisko        
5.3.    Semioza: garść podstawowych pojęć        
5.4.    Język(i) edusfery        
5.5.    Dyskurs edukacyjny – idea  
5.6.    Dyskurs edukacyjny – przykłady   
5.7.    Świadomość, świadomość jednostkowa,  świadomość zbiorowa  
5.8.    Byt i świadomość w wychowaniu  
5.9.    Przykład: opinia publiczna jako forma świadomości edukacyjnej współczesnego społeczeństwa       

Rozdział 6
Poznanie i wiedza w edusferze       

6.1.    Informacyjne podstawy edukacji        
6.2.    Mechanizm reprezentacji       
6.3.    Pedagogiczne uczenie się i doświadczenie   
6.4.    Teoretyzacja pedagogicznego doświadczenia  
6.5.    Badania pedagogiczne    
6.6.    Myśl pedagogiczna       

Indeks rzeczowy       
Indeks osób

234 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021