wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 95.60 90,82   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE SAMORZĄDOWE TEORIA I PRAKTYKA


SOŁTYK P.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie II

cena netto: 95.60 Twoja cena  90,82 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse samorządowe


Teoria i praktyka

Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych.

Autor ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny, a zarazem przystępny przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Zaletą publikacji jest omówienie problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji z  budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a także nadzoru, kontroli gospodarki finansowej, dyscypliny finansów publicznych, absolutorium komunalnego, ze szczególnym zaakcentowaniem w tej procedurze roli komisji rewizyjnej. W dalszej kolejności podjęty został temat kontroli zarządczej i funkcji audytu wewnętrznego w administracji samorządowej.

Książka adresowana jest w szczególności do przedstawicieli władz stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Powinna również zainteresować środowisko akademickie, tj. pracowników naukowych i studentów różnych kierunków studiów.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Uwarunkowania prawne oraz zasady działania samorządu terytorialnego

1.1. Wybrane regulacje prawne kształtujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
1.2. Podział zadań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego
1.2.1. Katalog zadań własnych gminy
1.2.2. Katalog zadań własnych powiatu
1.2.3. Katalog zadań własnych województwa samorządowego
1.3. Zasady działania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych
1.3.2. Zasada jawności gospodarki finansowej w świetle przepisów samorządowych ustaw ustrojowych
1.3.3. Zasada dotycząca przeznaczenia środków publicznych
1.3.4. Zasada dotycząca stosowania klasyfikacji budżetowej
1.3.5. Zasada nadzoru i kontroli środków publicznych
1.3.7. Zasada legalności wydatków budżetowych
1.3.6. Zasada powszechności ubiegania się o środki publiczne
1.3.8. Zasada dotycząca wysokości zaciąganych zobowiązań finansowych
1.4. Istota i charakterystyka zasad budżetowych w gospodarce finansowej jednostek samorządowych

Rozdział 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Pojęcie i podstawy prawne budżetu samorządowego
2.2. Terminy budżetowe
2.3. Konstrukcja uchwały budżetowej
2.4. Upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego
2.5. Załączniki do uchwały budżetowej
2.6. Dochody budżetu oraz ich źródła
2.7. Przeznaczenie i podział wydatków budżetu samorządowego
2.8. Niewygasające wydatki
2.9. Blokowanie wydatków
2.10. Rezerwy budżetowe
2.10.1. Rezerwa ogólna
2.10.2. Rezerwa celowa
2.10.3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
2.11. Istota i znaczenie uchwały budżetowej
2.11.1. Uchwała w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
2.11.2. Znaczenie projektu uchwały budżetowej
2.11.3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
2.11.4. Terminy dotyczące etapu projektowania uchwały budżetowej
2.11.5. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
2.12. Uchwalenie uchwały budżetowej
2.12.1. Tryb podjęcia uchwały budżetowej
2.13. Uprawnienia organu wykonawczego na etapie wykonywania budżetu
2.14. Deficyt budżetowy i przesłanki jego ograniczenia
2.15. Istota długu samorządu terytorialnego
2.16. Udzielenie poręczeń i gwarancji
2.17. Nowy indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego
2.18. Nowe uwarunkowania prawne równoważenia budżetu
2.19. Istota wieloletniego planowania finansowego
2.20. Komisarz rządowy w samorządzie terytorialnym
2.21. Rezultaty badań trendów finansowych jednostek samorządu terytorialnego
2.22. Statystyki opisowe indeksów finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
2.23. Trendy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

3.1. Katalog form organizacyjno-prawnych samorządu terytorialnego
3.2. Jednostka budżetowa
3.2.1. Statut jednostki budżetowej
3.2.2. Plan finansowy jednostki budżetowej
3.2.3. Zasady tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych
3.3. Samorządowy zakład budżetowy
3.3.1. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
3.3.2. Zasady likwidacji i przekształcania samorządowego zakładu budżetowego
3.4. Wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach samorządowych
3.4.1. Elementy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o utworzeniu rachunku dochodów
3.4.2. Przykładowe źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
3.5. Inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
3.6. Samorządowe instytucje kultury
3.6.1. Instytucje kultury
3.6.2. Gospodarka finansowa instytucji kultury
3.7. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
3.8. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
3.8.1. Związek międzygminny
3.8.2. Związek powiatów
3.8.3. Spółki prawa handlowego w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia przekazywania dotacji z budżetu samorządowego

4.1. Pojęcie dotacji i podstawy prawne normujące ich przekazywanie
4.2. Rodzaje dotacji budżetowych
4.3. Przykłady klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanych z budżetu
4.4. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uwagi ogólne
4.4.1. Sfera zadań publicznych dotowanych z budżetu lokalnego
4.4.2. Formy zlecenia zadania publicznego
4.4.3. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielanych dotacji
4.4.4. Uchwała organu stanowiącego określająca tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej
4.4.5. Elementy umowy dotacyjnej
4.4.6. Rozliczenie dotacji
4.4.7. Ewidencja w księgach rachunkowych urzędu dotacji udzielanych na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych
4.5. Wykorzystanie dotacji
4.6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
4.7. Dotacje pobrane nienależnie
4.8. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości
4.9. Zwrot dotacji do budżetu samorządowego

Rozdział 5. Sprawozdawczość budżetowa oraz nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

5.1. Istota i funkcje sprawozdawczości budżetowej w optymalnym zarządzaniu środkami publicznymi
5.1.1. Charakterystyka wybranych sprawozdań budżetowych
5.2. Prawne aspekty nadzoru i koncepcja kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym
5.2.1. Pojęcie i przedmiot kontroli finansowej
5.2.2. Miejsce i cele kontroli zarządczej w administracji samorządowej
5.2.3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
5.3. Wybrane aspekty audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego

Rozdział 6. Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

6.1. Pojęcie i regulacje prawne normujące dyscyplinę finansów publicznych
6.2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.3. Przypisanie winy za naruszenie dyscypliny budżetowej
6.4. Klasyfikacja czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
6.5. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
6.6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 7. Absolutorium samorządowe jako instrument oceny wykonania budżetu

7.1. Podstawy prawne, pojęcie „absolutorium samorządowe” i rola członków komisji rewizyjnej
7.2. Katalog materiałów źródłowych w absolutorium samorządowym
7.2.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
7.2.2. Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
7.2.3. Zakres informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
7.2.4. Sprawozdanie finansowe – uwagi ogólne
7.3. Struktura sprawozdania finansowego w  jednostce samorządu terytorialnego
7.4. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
7.5. Udział biegłego rewidenta w procedurze absolutorium komunalnego
7.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ stanowiący
7.7. Wybrane wskaźniki finansowe ewaluacji budżetu samorządowego
7.8. Wniosek komisji rewizyjnej i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tym dokumencie
7.9. Uchwała w sprawie absolutorium
7.9.1. Nieprawidłowości w uchwałach absolutoryjnych
7.10. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej w kontekście procedury oceny wykonania budżetu
7.10.1. Podstawy prawne i organizacja komisji rewizyjnej
7.10.2. Plan pracy komisji rewizyjnej
7.10.3. Zasady kontroli komisji rewizyjnej
7.10.4. Elementarna zawartość protokołu kontroli komisji rewizyjnej
7.10.5. Nieprawidłowości w procedurach kontroli komisji rewizyjnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

416 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021