wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEDSIĘBIORSTWO W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM


GORYNIA M.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym


Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie

Wyjątkowo aktualna publikacja dotycząca zachowań przedsiębiorstw w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Cechą dzisiejszej gospodarki rynkowej jest względnie swobodny przepływ towarów i usług w skali międzynarodowej. Decydującą rolę w tych procesach odgrywają przedsiębiorstwa, które coraz częściej oprócz prowadzenia działalności na ich macierzystych rynkach wewnętrznych podejmują ekspansję na rynki zagraniczne.

Książka jest dobrze osadzona w najważniejszych koncepcjach teoretycznych wyjaśniających ekspansję zagraniczną firm oraz uwzględnia najnowszą literaturę światową. Autor omawia m.in.: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagranicznej. Jest to nieocenione źródło wiedzy dla studentów studiujących na kierunkach związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą (międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa). Książka przydatna jest również dla nauczycieli prowadzących dydaktykę w tym zakresie.
Publikacja stanowi wartość wykraczającą poza dotychczasowe naukowe oceny procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W polskiej literaturze ekonomicznej jest jedną z nielicznych kompleksowych analiz wieloaspektowej zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ujęciu interdyscyplinarnym, w której – co bardzo istotne – przyjęto inkrementalną metodę prezentowania treści. Pracę cechuje konsekwencja badawcza, a także spójność i przejrzystość, co ma duże znaczenie dla rozprzestrzeniania jej treści zarówno w środowisku akademickim, jak również wśród pracowników firm działających w obszarze biznesu międzynarodowego. (…) stanowi doskonały materiał analityczny oraz drogowskaz przy planowaniu metod i sposobów ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Wstęp  13

Część I. Przedsiębiorstwo jako przedmiot poznania w biznesie międzynarodowym - zagadnienia teoretyczno-metodologiczne   23

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot realnej gospodarki i przedmiot poznania naukowego   25
    1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot sfery realnej  25
    1.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot poznania w naukach ekonomicznych  32

2. Zakres pojęcia biznesu międzynarodowego   41

3. Interdyscyplinarny charakter biznesu międzynarodowego  49

4. Zagadnienie ekspansji zagranicznej a teorie przedsiębiorstwa   61

Zakończenie części I   69

Część II. Uwarunkowania kontekstualne zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - poziom globalny, regionalny i mezoekonomiczny  71

5. Kontekst zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - globalizacja, antyglobalizacja, deglobalizacja, regionalizacja   73
    5.1. Uwagi terminologiczne i metodologiczne  73
    5.2. Przyczyny, przejawy i skutki globalizacji   77
    5.3. Przyszłość globalizacji   80
    5.4. Podsumowanie  85

6. Mezoekonomiczne uwarunkowania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw 89
    6.1. Konkurencja na (wewnętrznym) rynku branżowym - model Portera   90
    6.2. Koncepcja diamentu Portera   93
    6.3. Czynniki internacjonalizacji i globalizacji branż - model Yipa  96
    6.4. Synteza modeli Portera i Yipa   99

Zakończenie części II  101

Część III. Główne obszary refleksji nad zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw w naukach ekonomicznych   103

7. Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw a teoria handlu międzynarodowego i teoria zagranicznych inwestycji bezpośrednich   107
    7.1. Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa  108
        7.1.1. Paradygmat międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa (internacjonalizacji przedsiębiorstwa) a teoria handlu międzynarodowego  109
        7.1.2. Przedsiębiorstwo w klasycznej teorii handlu międzynarodowego  110
        7.1.3. Przedsiębiorstwo we współczesnej teorii wymiany międzynarodowej (teorii handlu międzynarodowego) - nowa teoria handlu międzynarodowego i nowa nowa teoria handlu międzynarodowego  113
    7.2. Teoria zagranicznych inwestycji bezpośrednich a zagadnienie zagranicznej ekspansji (internacjonalizacji) przedsiębiorstwa - paradygmat zagranicznych inwestycji bezpośrednich a paradygmat zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa  118
        7.2.1. Paradygmat zagranicznych inwestycji bezpośrednich   119
        7.2.2. Przedsiębiorstwo w koncepcjach zagranicznych inwestycji bezpośrednich   120
            7.2.2.1. Model cyklu życia produktu   121
            7.2.2.2. Teoria oligopolu międzynarodowego  121
            7.2.2.3. Teoria internalizacji  124
            7.2.2.4. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej 126
            7.2.2.5. Teoria międzynarodowej transmisji zasobów   126
            7.2.2.6. Teoria horyzontów globalnych   127
            7.2.2.7. Teoria konkurencji globalnej   128
            7.2.2.8. Teoria geobiznesu  129
            7.2.2.9. Podsumowanie  131
    7.3. Integracja teorii handlu międzynarodowego i teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich  131

8. Przegląd koncepcji teoretycznych przedsiębiorstwa międzynarodowego (PM) z perspektywy historycznej  133
    8.1. Oczekiwania w stosunku do koncepcji teoretycznych PM  134
    8.2. Co to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe?  135
    8.3. Pierwotne/tradycyjne teorie/koncepcje PM  137
    8.4. Nowoczesne/współczesne teorie/koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego na podstawie Pitelisa, Sugdena [eds. 1991]  139
    8.5. Wczesne, niszowe, przejściowe teorie/koncepcje przedsiębiorstw międzynarodowych  149
    8.6. Współczesne teorie przedsiębiorstw międzynarodowych na podstawie letto-Gillies [2005, 2011, 2019]   149
    8.7. Współczesne teorie przedsiębiorstw międzynarodowych na podstawie Forsgrena [2008, 2013, 2017]  159
    8.8. Podsumowanie  170
    8.9. Współczesne teorie przedsiębiorstwa międzynarodowego na podstawie Cassona [2018]   175
    8.10. Inne ujęcia istoty przedsiębiorstwa międzynarodowego   177

9. Współczesne teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa  179
    9.1. Model sekwencyjny i jego rozwinięcia  179
    9.2. Internacjonalizacja niekonwencjonalna, internacjonalizacja symultaniczna  191
    9.3. Internacjonalizacja w ujęciu podejścia sieciowego  194
    9.4. Internacjonalizacja w ujęciu przedsiębiorczości międzynarodowej - międzynarodowe nowe przedsięwzięcia i firmy born global  203
    9.5. Internacjonalizacja - perspektywa zasobów, wiedzy, umiejętności, kompetencji, zdolności i uczenia się  206

Zakończenie części III  208

Część IV. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - motywy, definicje, poziomy, rodzaje i mierniki oraz pojęcie strategii globalnej   209

10. Motywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw   211

11. Koncepcje i definicje strategii przedsiębiorstwa  219

12. Poziomy strategii przedsiębiorstwa  225

13. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa i strategia dezinternacjonalizacji oraz reinternacjonalizacji   227

14. Rodzaje strategii internacjonalizacji  231

15. Strategia konkurencyjna na rynkach zagranicznych  235

16. Strategie funkcjonalne a ekspansja zagraniczna  241
    16.1. Strategie lokalizacji działalności  243
    16.2. Strategie marketingowe  244
    16.3. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym  244
    16.4. Strategie finansowe i rachunkowości  245
    16.5. Strategie w zakresie organizowania działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego   246

17. Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa  249

18. Strategia globalna przedsiębiorstwa   251

Zakończenie części IV  257

Część V. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw - sposoby wejścia na rynki zagraniczne   259

19. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne - przegląd ogólny i typologie  261

20. Eksport   265

21. Kooperacja niekapitalowa - licencjonowanie   273

22. Kooperacja niekapitalowa - franczyza  283

23. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty menedżerskie  287

24. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty na inwestycje pod klucz   291

25. Kooperacja niekapitalowa - kontrakty na poddostawy  295

26. Kooperacja kapitalowa - joint ventures  297

27. Międzynarodowe sojusze strategiczne   301

28. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - własne filie i oddziały na rynkach zagranicznych   307

29. Zróżnicowanie form zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw  315

30. Ewolucja form obsługi rynku zagranicznego  321

31. Kombinacja sposobów obsługi rynku zagranicznego - alternatywa (substytucja) czy komplementarność (współwystępowanie)   323

Zakończenie części V   324

Aneks 1. Przykład zastosowania teorii kosztów transakcyjnych do analizy kwestii pośrednictwa w handlu zagranicznym  327
    A1.1. Wstęp   327
    A1.2. Charakterystyka teorii kosztów transakcyjnych   328
    A1.3. Problem pośrednictwa w handlu zagranicznym w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych  330
    A1.4. Propozycje rozwiązania problemu w tradycyjnej literaturze ekonomicznej i marketingowej - kryteria alokacji funkcji w układzie eksportowym  332
    A1.5. Wpływ czynnika skali działalności na strukturę układu eksportowego  336
        A1.5.1. Czynnik skali w odniesieniu do wielkości obrotów jednym towarem (czynnik koncentracji obrotów)   336
        A1.5.2. Czynnik skali w znaczeniu szerokości asortymentu  338
        A1.5.3. Czynnik skali w ujęciu transakcyjno-informacyjnym  340
        A1.5.4. Czynnik skali w ujęciu finansowo-kredytowym   342
    A1.6. Propozycja rozwiązania problemu z wykorzystaniem teorii kosztów transakcyjnych  343
        A1.6.1. Specyficzność zasobów  344
        A1.6.2. Niepewność  347
        A1.6.3. Częstotliwość  348

Część VI. Metody wyboru sposobu wejścia na rynki zagraniczne  353

32. Podstawowe modele, reguły i podejścia do wyboru strategii wejścia   355

33. Kryteria wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne   361

34. Metody wyboru oparte na rachunku ekonomicznym  367
    34.1. Rachunek kosztów produkcji eksportowej i kosztów produkcji za granicą - model Vernona  367
    34.2. Wybór między eksportem zagranicznym a produkcją zagraniczną - model Hirscha  368
    34.3. Skala działań za granicą - model Buckleya i Cassona   368
    34.4. Model wyboru między eksportem, licencjonowaniem i inwestycją zagraniczną na bazie teorii eklektycznej - model Roota  370
    34.5. Prosta formalizacja wyboru sposobu prowadzenia działalności na rynku zagranicznym - model Welcha, Benito i Petersena  372
    34.6. Rachunek kosztów i korzyści kooperacji - model Contractora i Lorange’a   373
    34.7. Model wyboru między licencją, aliansem strategicznym i filią - model Contractora i Blake’a   375
    34.8. Rachunek kosztów transakcyjnych - model Anderson i Gatignona  379
    34.9. Kalkulacja opłacalności - procedura Jeanneta i Hennesseya  383
    34.10. Analiza strategii wejścia na rynki zagraniczne według Buckleya i Cassona - rozszerzenie podejścia do internalizacji   385

35. Metody wyboru na podstawie etapu rozwoju i fazy internacjonalizacji  395
    35.1. Faza cyklu życia produktu/branży - model Vernona  396
    35.2. Procedura wyboru adekwatnej fazy internacjonalizacji - drzewo decyzyjne Brooke’a   398

36. Metody wyboru wielokryteriowego   401
    36.1. Model uproszczony - Stonehouse’a, Hamilla, Campbella, Purdiego 402
    36.2. Procedura Roota   402
    36.3. Procedura Strathclyde  406

Zakończenie części VI  408

Część VII. Wątki normatywne i prospektywne zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw  411

37. Ogólnogospodarcze konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw w sferze innowacyjności, produktywności i konkurencyjności gospodarki oraz rekomendacje dla polityki gospodarczej sprzyjającej zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw   413
    37.1. Założenia wstępne  414
    37.2. Kanały wpływu: triada a współpraca gospodarcza z zagranicą - mapa możliwości  415
    37.3. Co na to teoria? Mapa wyjaśnień teoretycznych  418
    37.4. Mapa wyników badań empirycznych   422
    37.5. Mapa rekomendacji dla polityki gospodarczej   428
    37.6. Podsumowanie  434

38. Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i zalecenia dla strategii firm podejmujących ekspansję zagraniczną  435
    38.1. Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw  435
    38.2. Zalecenia dla strategii firm podejmujących ekspansję zagraniczną 439

39. Kryzysy gospodarcze a biznes międzynarodowy na przykładzie pandemii COVID-19 - refleksje na gorąco   445
    39.1. Jak poradzić sobie z koronawirusem?   445
    39.2. Koronawirus niejeden ma wymiar   449
    39.3. Przyszłość globalizacji - czy pandemia COVID-19 zabije globalizację?  452
        39.3.1. Istota globalizacji   452
        39.3.2. Scenariusze rozwoju globalizacji  455

40. Kierunki dalszych badań  461

Zakończenie części VII   464
Bibliografia  467
Indeks  493

504 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021