wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

MODELOWANIE POJ势 MATEMATYCZNYCH


ZARZYCKI P.

wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

cena netto: 31.19 Twoja cena  29,63 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Modelowanie poj赕 matematycznych


W ksi笨ce znajduj si opisy, w jaki sposób mo縩a wprowadza i kszta硉owa niektóre matematyczne poj阠ia, w jaki sposób „robi si” to w szkole (pokazujemy fragmenty szkolnych podr阠zników) i jak wygl眃aj formalne matematyczne definicje tych poj赕. Odwo硊jemy si do podstawy programowej matematyki, czyli bardzo wa縩ego dokumentu, okre秎aj眂ego jakich zagadnie z matematyki powinno si uczy w szkole.

Ksi笨ka powsta砤 na podstawie materiaów do wyk砤dów „Modelowanie wybranych poj赕 matematycznych” prowadzonych w latach 2011-2016 dla studentów sekcji nauczycielskiej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gda駍kiego. Przed niektórymi wyk砤dami pytano studentów (w formie ankiety), co wiedz np. o liczbach rzeczywistych, o poj阠iu pola figury p砤skiej, o funkcjach ci眊硑ch; wyniki tych ankiet s niepokoj眂e – wiedza przysz硑ch nauczycieli matematyki na temat istoty poj赕, które b阣 wprowadza w szkole jest p硑tka (niektóre odpowiedzi studentów przytaczam). Mo縩a zapyta, czy taka g酬bsza wiedza jest im potrzebna? Podobne, raczej retoryczne pytanie, mo縩a zada przysz硑m lekarzom. Po co lekarzowi podstawowej opieki medycznej wiedza na temat komórki, genów itp. Uwa縜my jednak, 縠 fundamentalna wiedza jest jednak niezb阣na, zw砤szcza przysz硑m nauczycielom matematyki; na ogó nie tworz oni matematyki, ale, omawiaj眂, kszta硉uj眂 poj阠ie matematyczne w szkole warto si阦a do jego matematycznych podstaw.

Wst阷
Jak kszta硉owa poj阠ia matematyczne - zasady ogólne

Rozdzia 1. Liczby
1.1. Liczby naturalne
1.2. Liczby ca砶owite
1.3. Liczby wymierne
1.4. Liczby rzeczywiste
1.5. Liczby zespolone

Rozdzia 2. Mierzenie
2.1. D硊go舵
2.2. Pole
2.3. Obj阾o舵

Rozdzia 3. Funkcje
3.1. Zasada trzech etapów w nauczaniu funkcji
3.2. Zmienna jako jedna z interpretacji symboli literowych
3.3. W砤sno禼i funkcji
3.4. Ci眊硂舵 funkcji
3.5. Funkcje elementarne. Funkcja wyk砤dnicza
3.6. Ró縩iczkowalno舵 funkcji
3.7. Ca砶i

Rozdzia 4. Prawdopodobie駍two
4.1. Szko砤 podstawowa
4.2. Szko砤 秗ednia
4.3. Co to jest prawdopodobie駍two?
4.4. Drzewka i prawdopodobie駍two warunkowe. Uzupe硁ienia
4.5. Schematy kombinatoryczne

Indeks

176 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021