wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

ANALIZA I OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSI蔅IORSTWA Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU PRZEPW覹 PIENI石NYCH


MAANKA T. MAZUR-MAANKA I.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsi阞iorstwa z wykorzystaniem rachunku przep硑wów pieni昕nych


Niniejsza publikacja jest rozwini阠iem i kontynuacj bada przybli縜j眂ych mo縧iwo禼i wykorzystania rachunku przep硑wów pieni昕nych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarz眃zaniu finansami przedsi阞iorstw.

W opracowaniu zaprezentowano budow rachunku przep硑wów pieni昕nych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowo禼i Nr 1 oraz w odniesieniu do Mi阣zynarodowego Standardu Rachunkowo禼i Nr 7. Przybli縪no mo縧iwo禼i wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsi阞iorstw oraz w predykcji ich upad硂禼i. Rozwa縜nia teoretyczne zosta硑 skonfrontowane z analiz kszta硉owania si mierników wykorzystuj眂ych rachunek przep硑wów pieni昕nych w秗ód podmiotów gospodarczych notowanych na Gie砫zie Papierów Warto禼iowych w Warszawie.


„S眃z, 縠 praca, po opublikowaniu b阣zie znakomit lektur zarówno dla naukowców zajmuj眂ych si finansami przedsi阞iorstw, praktyków - finansistów i ksi阦owych, jak równie dla zaawansowanych w finansach studentów, dziennikarzy gospodarczych, a nawet niektórych polityków gospodarczych".

Z recenzji prof. dr. hab. S砤womira Bukowskiego - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu砤skiego w Radomiu

Wst阷 9

Rozdzia 1
Budowa rachunku przep硑wów pieni昕nych w 秝ietle standardów rachunkowo禼i 15
1.1. Miejsce rachunku przep硑wów pieni昕nych w sprawozdawczo禼i finansowej 15
1.2. Podstawowe poj阠ia zwi眤ane z rachunkiem przep硑wów pieni昕nych 21
1.3. Metoda bezpo秗ednia sporz眃zania rachunku przep硑wów pieni昕nych 28
1.4. Metoda po秗ednia prezentowania przep硑wów 秗odków pieni昕nych z dzia砤lno禼i operacyjnej 36

Rozdzia 2
Wst阷na analiza rachunku przep硑wów pieni昕nych 45
2.1. Memoria硂we i kasowe uj阠ie procesów gospodarczych zachodz眂ych w przedsi阞iorstwie 45
2.2. Podstawowe poj阠ia zwi眤ane z wykorzystaniem przep硑wów pieni昕nych w zarz眃zaniu finansami przedsi阞iorstwa 52
2.3. Analiza 紃óde operacyjnych przep硑wów pieni昕nych w podmiotach gospodarczych 58
2.4. Ocena sytuacji finansowej przedsi阞iorstwa z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów dzia砤lno禼i 65

Rozdzia 3
Przep硑wy pieni昕ne w analizie wska糿ikowej 77
3.1. Wybrane wska糿iki wykorzystuj眂e rachunek przep硑wów pieni昕nych 77
3.2. Wykorzystanie rachunku przep硑wów pieni昕nych w ocenie p硑nno禼i finansowej 87
3.3. Analiza i ocena kasowych stóp zwrotu z dzia砤lno禼i 96
3.4. Ocena zdolno禼i obs硊gi zobowi眤a z wykorzystaniem cash flow 104

Rozdzia 4
Przep硑wy pieni昕ne w podmiotach zagro縪nych upad硂禼i 111
4.1. Sygna硑 秝iadcz眂e o zagro縠niu kontynuacji dzia砤lno禼i 111
4.2. Wykorzystanie przep硑wów pieni昕nych w przewidywaniu upad硂禼i - wybrane badania 秝iatowe 115
4.3. Wykorzystanie rachunku przep硑wów pieni昕nych w przewidywaniu upad硂禼i w gospodarce polskiej 125

Rozdzia 5
Analiza wst阷na spó砮k notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rachunku przep硑wów pieni昕nych 131
5.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 131
5.2. Analiza 紃óde operacyjnych przep硑wów pieni昕nych 132
5.3. Ocena spó砮k notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów dzia砤lno禼i 140

Rozdzia 6
Ocena p硑nno禼i, rentowno禼i oraz zad硊縠nia podmiotów notowanych na GPW w Warszawie przez pryzmat cash flow 149
6.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 149
6.2. Analiza i ocena p硑nno禼i z wykorzystaniem rachunku przep硑wów pieni昕nych 152
6.3. Analiza i ocena rentowno禼i w uj阠iu memoria硂wym i kasowym 158
6.4. Analiza i ocena zad硊縠nia poprzez pryzmat strumieni pieni昕nych podmiotów notowanych na GPW w Warszawie 164

Rozdzia 7
Kszta硉owanie si przep硑wów pieni昕nych w podmiotach zagro縪nych upad硂禼i notowanych na GPW w Warszawie 171
7.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 171
7.2. Wybrane narz阣zia analityczne wykorzystuj眂e rachunek przep硑wów pieni昕nych w podmiotach zagro縪nych upad硂禼i 179
7.3. Ocena zdolno禼i predykcyjnych wybranych narz阣zi analitycznych wykorzystuj眂ych rachunek przep硑wów pieni昕nych 192

Zako馽zenie 205
Bibliografia 209
Spis tabel 219

244 strony, Format: 16.0x23.2cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021