wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KRAJOWY SYSTEM INNOWACJI 2.0


ŚWIADEK A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 78.75 Twoja cena  74,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Krajowy System Innowacji 2.0


Niniejsza książka jest kwintesencją i zwieńczeniem 12 lat pracy naukowo-badawczej autora wraz z pracownikami Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości oraz studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym czasie przebadano ankietowo ponad 15 tys. przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce w poszukiwaniu systemowych prawidłowości w zakresie realizowanej tam działalności innowacyjnej.

Holizm, ewolucjonizm i instytucjonalizm stały u podstaw przyjętego tu konstruktu badawczego. Reguł rządzących systemem nie można zrozumieć z perspektywy jednostki (przedsiębiorstwa) i uogólnień metodą dedukcji, przeniesienia ich na pełną zbiorowość podmiotów gospodarczych. Stąd koncept, aby zbadać możliwie dużą ich grupę i ocenić, jakie zasady rządzą krajowym systemem innowacji w Polsce. To autorskie studium badawcze bazuje na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach - lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018.

Na podstawie przeprowadzonego studium literaturowego i dwóch równoległych badań empirycznych autor sformułował szereg kierunków i uwag, nierzadko krytycznych i zmiennych w czasie, pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. Specyfika kraju i poziom jego dojrzałości społeczno-ekonomicznej to naturalne okoliczności wymagające uwzględnienia w programowaniu długofalowego rozwoju.

Wstęp 9

Rozdział 1
Teoretyczne rozważania o krajowym systemie innowacji 19
1.1. Innowacje i procesy innowacyjne w gospodarce - synteza założeń teoretycznych 19
1.2. Sieciowy kontekst procesów innowacji 30
1.3. Istota, koncepcja i ramy krajowego systemu innowacji (KSI) 48
1.4. Krajowy a regionalne i sektorowe systemy innowacji 70

Rozdział 2
Funkcjonalne obszary krajowego systemu innowacji 79
2.1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 79
2.2. Działalność sfery badawczo-rozwojowej 85
2.3. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia innowacji 95
2.3.1. Parki technologiczne 100
2.3.2. Inkubatory technologiczne 101
2.3.3. Preinkubatory - akademickie inkubatory przedsiębiorczości 102
2.3.4. Centra transferu technologii 103
2.3.5. Sieć aniołów biznesu 104
2.3.6. Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe 106
2.3.7. Fundusze poręczeń kredytowych 106
2.3.8. Ośrodki szkoleniowo-doradcze 108
2.4. Polityka innowacyjna i jej instrumenty na poziomie krajowym i regionalnym 110

Rozdział 3
Metodyczne uwarunkowania badań nad procesami innowacyjnymi 123
3.1. Prawdopodobieństwo warunkowe w identyfikacji prawidłowości statystycznych 123
3.2. Procedura konstrukcji modelu ekonometrycznego z dychotomiczną zmienną zależną typu probit i logit 126
3.3. Identyfikacja, konstrukcja i uzasadnienie zastosowanego modelu badawczego 130

Rozdział 4
Dynamika zjawisk innowacyjnych w Polsce w latach 1994-2018 135
4.1. Funkcjonowanie sfery badawczo-rozwojowej 135
4.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 145
4.3. Aktywność instytucji okołobiznesowych 152
4.3.1. Parki technologiczne 156
4.3.2. Inkubatory technologiczne 157
4.3.3. Inkubatory przedsiębiorczości 158
4.3.4. Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości 159
4.3.5. Centra transferu technologii 160
4.3.6. Fundusze pożyczkowe 161
4.3.7. Fundusze poręczeń kredytowych 162
4.3.8. Ośrodki szkoleniowo-doradcze 163

Rozdział 5
Aktywność innowacyjna krajowego system przemysłowego w Polsce w latach 2013-2017 w świetle badań empirycznych 167
5.1. Wielkość i własność przedsiębiorstw - czynniki tradycyjne 167
5.1.1. Wielkość przedsiębiorstw 167
5.1.2. Własność przedsiębiorstw 176
5.2. Sytuacja finansowa i zaawansowanie technologiczne przemysłu 184
5.2.1. Sytuacja finansowa 184
5.2.2. Typ stosowanej technologii 190
5.3. Łańcuch dostaw 198
5.4. Instytucje wsparcia innowacji 207

Rozdział 6
Zintegrowany model krajowego systemu innowacji w Polsce 213
6.1. Krótko o interpretacji otrzymanych wyników badań - wstęp metodyczny 213
6.2. Determinanty funkcjonowania krajowego systemu innowacji od strony wejścia 214
6.2.1. Model dla działalności B+R - wejście do KSI 216
6.2.2. Model dla inwestycji w budynki i budowle związanych z działalnością innowacyjną - wejście do KSI 218
6.2.3. Model dla inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne - wejście do KSI 220
6.3. Czynniki wpływające na KSI po stronie wyjścia 223
6.3.1. Model dla nowych wyrobów - wyjście KSI 225
6.3.2. Model dla nowych procesów technologicznych bezpośrednio produkcyjnych - wyjście KSI 227
6.3.3. Model dla współpracy w zakresie innowacji - wejście/wyjście KSI 229
6.4. Konkluzje dla modeli wejścia/wyjścia KSI 231
6.5. Geografia i relacje w systemie innowacji 232
6.6. Związki przemysłowe a system innowacji 238

Rozdział 7
Systemowa ocena procesów innowacji w krajowym przemyśle 245
7.1. Przebieg kluczowych procesów innowacyjnych w systemie krajowym - model empiryczny 245
7.2. Ewolucja krajowego systemu innowacji 259
7.3. Kierunki rozwoju systemu innowacji w Polsce i strategiczne obszary jego wsparcia 265

Zakończenie 273
Summary 287
Bibliografia 289
Załączniki 319
Spis tabel 333
Spis rysunków 337

340 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021