wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2021 PONAD 340 WZORÓW Z KOMENTARZEM Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


MROCZKOWSKA R. POTOCKA P.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie I

cena netto: 418.30 Twoja cena  397,39 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dokumentacja pracownicza 2021

ponad 340 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)


Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.
 
Zalety publikacji:

 • opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369);
 • jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych;
 • pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
 • opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych;
 • ponad 340 wzorów z instruktażowym komentarzem, który ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku;
 • wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym; plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. – uwzględnia ważne dla kadrowców zagadnienia, w tym takie, jak:

 • praca zdalna – nowa forma świadczenia pracy w trakcie pandemii – omówienie nowych zasad wprowadzonych specustawą o COVID-19, nowe wzory dokumentów;
 • zdalne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – omówienie możliwości dla pracodawcy;
 • wprowadzenie obowiązku rejestracji każdej umowy o dzieło w ZUS – zasady dokonywania zgłoszeń;
 • zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów;
 • zmiany związane z epidemią COVID-19, w tym m.in.:
 • zasady doręczania dokumentów w okresie pandemii,
 • wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników – zmiany w okresie pandemii,
 • terminy i zasady przeprowadzania szkoleń bhp,
 • specjalne zasady postępowania wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii;
 • rekrutacja on-line – procedury, analiza stanu prawnego, wskazówki praktyczne;
 • nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej według nowych zasad – komentarze, przykłady.

Skróty
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA-KODEKSOWA

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA ZE STOSUNKIEM PRACY˙- ZAGADNIENIA˙OGÓLNE

Dokumentacja kadrowa
1. Zasady prowadzenia akt osobowych
2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych
3. Informacja dotycząca okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
4. Komentarz do funkcjonowania nowych regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej
5. Procedura zmiany formy prowadzenia dokumentacji
6. Zawiadomienie o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
7. Wniosek pracownika o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
8. Zawiadomienie o przekazaniu kopii dokumentacji pracowniczej
9. Protokół przekazania dokumentacji pracowniczej wobec przejścia części lub całości zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy

Dane osobowe
10. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
11. Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę
12. Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę tylko za zgodą pracownika
13. Ogólna klauzula informacyjna

Dokumenty ogólnozakładowe
14. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
15. Ewidencja ruchu pracowników
16. Informacja o wolnych etatach
17. Instrukcja w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych
18. Instrukcja w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy
19. Zawiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o zatrudnieniu pracownika

Równe traktowanie
20. Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
21. Wewnętrzna procedura antymobbingowa pracodawcy
22. Klauzula poufności danych

Informacje o bezpieczeństwie
23. Informacja dotycząca pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
24. Informacja dotycząca pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Prawa autorskie pracowników
25. Klauzula o prawach autorskich - standardowa
26. Klauzula o prawach autorskich przy programach komputerowych
27. Oświadczenie o udziale części wynagrodzenia objętej ochroną z tytułu prawa autorskiego
28. Oświadczenie korygujące o udziale części wynagrodzenia objętej ochroną
z tytułu prawa autorskiego
29. Ewidencja prac objętych prawem autorskim
30. Fotografia dnia pracy pracownika

AKTA OSOBOWE

CZĘŚĆ A

Przed zatrudnieniem
31. Rekrutacja - zagadnienia ogólne
32. Oferta podjęcia pracy
33. Curriculum vitae - 1
34. Curriculum vitae - 2
35. List motywacyjny - 1
36. List motywacyjny - 2
37. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
38. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
39. Spis dokumentów, które winna przedłożyć osoba przed zatrudnieniem
40. Skierowanie pracownika na badania lekarskie
41. Oświadczenie pracownika o niekaralności
42. Zapytanie o karalność Ministerstwa Sprawiedliwości

CZĘŚĆ B

Nawiązanie stosunku pracy
43. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Umowa o pracę

Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę
44. Umowa o pracę
45. Umowa przedwstępna
46. Umowa o pracę na czas nieokreślony
47. Umowa o pracę na czas określony
48. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracownika na umowę na czas określony wbrew limitom określonym w art. 251 § 1 Kodeksu pracy
49. Umowa o pracę zawarta na zastępstwo innego pracownika
50. Umowa o pracę zawarta na okres próbny
51. Potwierdzenie warunków umowy o pracę zgodne z art. 29 § 2 Kodeksu pracy
52. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

Pracownik młodociany
53. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - nauka zawodu
54. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - przyuczenie do wykonywania określonej pracy
55. Zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności (przyuczenie)
56. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym przy wykonywaniu prac lekkich
57. Ewidencja pracowników młodocianych

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych
58. Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
59. Oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia z opłacania składek
60. Opinia do wniosku złożonego przez pracodawcę o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
61. Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
62. Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń zgodnie z umową o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych
63. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
64. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
65. Oświadczenie pracodawcy o poniesionych kosztach kształcenia ucznia

Zakres czynności (obowiązków)
66. Zakres czynności pracownika

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego
67. Regulamin pracy
68. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy
69. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi i zakresem informacji objętych tajemnicą oraz o przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Informacja o warunkach zatrudnienia, zastosowania monitoringu oraz o ryzyku zawodowym
70. Zapoznanie pracownika z informacjami określonymi w art. 29 § 3 Kodeksu pracy u pracodawcy posiadającego regulamin pracy
71. Zapoznanie pracownika z informacjami określonymi w art. 29 § 3 Kodeksu pracy u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy
72. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia
73. Przykładowe zapisy regulaminu pracy wprowadzające monitoring
74. Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego
75. Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego
76. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na danych stanowiskach pracy
77. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokonaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego
78. Informacja dotycząca zagrożeń dla zdrowia i życia oraz działań ochronnych i zapobiegawczych na danym stanowisku pracy

Informacja dla młodocianego o ryzyku zawodowym
79. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą
wykonywaną przez młodocianego

Dokumentacja szkoleń bhp
80. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
81. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zmiana warunków pracy lub płacy

Zmiany w umowach o pracę
82. Przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony
83. Aneks do umowy o pracę
84. Awans płacowy
85. Awans stanowiskowy
86. Aneks informacyjny do umowy o pracę (wynagrodzenie)
87. Aneks informacyjny do umowy o pracę na czas nieokreślony
88. Wypowiedzenie warunków pracy określonych w umowie o pracę
89. Wypowiedzenie warunków płacy określonych w umowie o pracę
90. Polecenie czasowego wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę
91. Przeniesienie pracownika młodocianego do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na orzeczenie lekarskie
92. Przeniesienie pracownika do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na orzeczenie lekarskie - art. 230 Kodeksu pracy
93. Przeniesienie pracownika do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na orzeczenie lekarskie - art. 231 Kodeksu pracy
94. Zawiadomienie pracownika o przejściu całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę

Zmiana umowy z pracownicą w ciąży
95. Przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony z pracownicą będącą w ciąży
96. Przeniesienie pracownicy do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na stan ciąży/karmienie dziecka piersią
97. Przeniesienie pracownicy do innej pracy niż określona w umowie o pracę
ze względu na orzeczenie lekarskie

Odpowiedzialność materialna
98. Informacja o obciążeniu pracownika odszkodowaniem z tytułu odpowiedzialności materialnej
99. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia pracownika odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej
100. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
101. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
102. Zgoda na zatrudnienie w miejscu powierzenia mienia
103. Oświadczenie kasjera o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną

Podnoszenie kwalifikacji
104. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
105. Porozumienie szkoleniowe

Nagrody i premie
106. Nagroda uznaniowa
107. Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej
108. Pismo przyznające nagrodę jubileuszową
109. Wzór regulaminu premiowania

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Urlop macierzyński
110. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
111. Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu
112. Oświadczenie pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po upływie 14 tygodni
113. Wniosek pracownika-ojca/innego członka rodziny o udzielenie części urlopu macierzyńskiego
114. Oświadczenie ubezpieczonego-ojca/innego członka rodziny dziecka o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
115. Wniosek matki o przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka
116. Wniosek matki o pozostałą część urlopu macierzyńskiego po hospitalizacji dziecka
117. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
118. Oświadczenie matki dziecka pracownicy/ubezpieczonej, która przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
119. Wniosek pracownika-ojca/innego członka rodziny o udzielenie części urlopu macierzyńskiego z powodu zgonu pracownicy-matki dziecka
120. Wniosek pracownika-ojca/innego członka rodziny o udzielenie części urlopu macierzyńskiego z powodu porzucenia dziecka przez pracownicę
121. Oświadczenie ubezpieczonej-matki dziecka w sprawie rezygnacji przez nią z pobierania zasiłku macierzyńskiego
122. Wniosek pracownika-ojca/innego członka rodziny o udzielenie urlopu macierzyńskiego w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem
123. Wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko/innego członka rodziny o udzielenie urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia pracy przez matkę dziecka dotychczas nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem
124. Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
125. Udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Urlop rodzicielski
126. Wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
127. Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi
128. Oświadczenie w sprawie rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego
129. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego/okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
130. Udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego
131. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu/nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu

Urlop ojcowski
132. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
133. Udzielenie urlopu ojcowskiego

Urlop wychowawczy
134. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
135. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga osobistej opieki
136. Oświadczenie drugiego z rodziców/opiekunów dziecka o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego
137. Udzielenie urlopu wychowawczego
138. Praca w trakcie urlopu wychowawczego
139. Wezwanie pracownika z urlopu wychowawczego do podjęcia pracy
140. Wezwanie pracownika z urlopu wychowawczego do podjęcia pracy (korzystanie przez oboje rodziców)
141. Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
142. Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
143. Brak zgody na podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego

Obniżenie wymiaru czasu pracy
144. Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Oświadczenia pracownika związane z uprawnieniami rodzicielskimi
145. Wniosek pracownika o udzielenie mu zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do lat 14
146. Udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w związku z wychowaniem dziecka do 14 lat
147. Oświadczenie pracownika - rodzica (opiekuna) dziecka (2 dni / 16 godzin)
148. Oświadczenie pracownika - rodzica (opiekuna) o korzystaniu z uprawnień
149. Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią
150. Wniosek pracownika-małżonka (pracownika-rodzica) dziecka w fazie prenatalnej, w razie ciąży powikłanej, o wykonywanie pracy w innym systemie czasu pracy
151. Wniosek pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego o wykonywanie pracy w innym systemie czasu pracy
152. Oświadczenie pracodawcy o braku zgody na wykonywanie pracy przez pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego w innym systemie czasu pracy

Urlop bezpłatny
153. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
154. Udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę na wniosek pracownika
155. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Badania lekarskie
156. Skierowanie pracownika na badanie lekarskie

Umowa o zakazie konkurencji
157. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
158. Wniosek pracownika do pracodawcy o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy
159. Zawiadomienie przez pracodawcę Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy

Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową
160. Zapytanie zakładowej organizacji związkowej o to, czy dany pracownik podlega ochronie związkowej
161. Zawiadomienie zarządu zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy umowy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony
162. Zawiadomienie zarządu zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony
163. Zawiadomienie zarządu zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania pracownikowi umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia
164. Wniosek do zarządu zakładowej organizacji związkowej o wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy umowy pracownikowi będącemu osobą wskazaną decyzją organizacji związkowej do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy
165. Wniosek do zarządu zakładowej organizacji związkowej o wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi będącemu osobą wskazaną decyzją organizacji związkowej do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy
166. Wniosek do zarządu zakładowej organizacji związkowej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia pracownikowi będącemu osobą wskazaną decyzją organizacji związkowej do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy

Telepraca i praca zdalna
167. Umowa związana z wykonywaniem pracy w formie telepracy
168. Wniosek pracownika o przywrócenie na poprzednie stanowisko
169. Umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych
170. Wniosek telepracownika o przeprowadzenie kontroli w zakresie bhp
171. Upoważnienie telepracownika do przeprowadzenia kontroli
172. Regulamin pracy zdalnej
173. Ewidencja wykonanych czynności w ramach pracy zdalnej
174. Polecenie pracodawcy pracy w formie zdalnej
175. Wniosek pracownika o możliwość pracy w formie zdalnej w okresie kwarantanny/izolacji w warunkach domowych
176. Polecenie pracodawcy pracy w formie zdalnej w okresie kwarantanny/izolacji domowej
177. Porozumienie stron w sprawie zmiany miejsca świadczenia pracy
178. Porozumienie stron w sprawie dopuszczalności wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych poza siedzibą pracodawcy

CZĘŚĆ C

Rozwiązanie umowy o pracę
179. Ustanie stosunku pracy - zagadnienia ogólne
180. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
181. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
182. Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
183. Odpowiedź pracodawcy na ofertę pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
184. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
185. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony
186. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
187. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem
188. Porozumienie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
189. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - art. 55 § 11 Kodeksu pracy
190. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
191. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników - zwolnienie grupowe
192. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 Kodeksu pracy
193. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika - art. 53 Kodeksu pracy
194. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - za uprzedzeniem
195. Uprzedzenie pracownika o zakończeniu zatrudnienia
196. Zawiadomienie pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę

Świadectwo pracy
197. Wzór świadectwa pracy
198. Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy o pracę
199. Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia
200. Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
201. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Ekwiwalent za urlop
202. Porozumienie dotyczące niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
203. Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
204. Zawiadomienie o wypłacie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Kopia świadectwa pracy
205. Wniosek o wydanie kopii świadectwa pracy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę
206. Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, który ma zajęte wynagrodzenie
207. Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - druk urzędowy organu egzekucyjnego

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
208. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

CZĘŚĆ D

Odpowiedzialność porządkowa
209. Wezwanie pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia obowiązków pracowniczych
210. Notatka sporządzona na okoliczność wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary porządkowej
211. Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej
212. Sprzeciw pracownika od wymierzonej mu kary porządkowej
213. Zawiadomienie pracownika o uwzględnieniu sprzeciwu
214. Zawiadomienie pracownika o odrzuceniu sprzeciwu

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Wprowadzenie

Czas pracy

Dokumentacja ogólna
215. Wymiar czasu pracy w 2021 r.
216. Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy
217. Roczna karta ewidencji czasu pracy
218. Indywidualny harmonogram miesięczny czasu pracy
219. Zespołowy harmonogram miesięczny czasu pracy .
220. Lista obecności
221. Zawiadomienie Okręgowego Inspektoratu Pracy o przedłużeniu okresu rozliczeniowego
222. Porozumienie w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego
223. Porozumienie w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
224. Ustawa antykryzysowa - porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników
225. Ustawa antykryzysowa - porozumienie w sprawie wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Dokumentacja indywidualna dotycząca czasu pracy

Wnioski pracownika
226. Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy
227. Udzielenie pracownikowi zwolnienia z pracy
228. Wniosek pracownika dotyczący zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
229. Wniosek pracownika o udzielenie okolicznościowego zwolnienia od pracy
230. Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy)
231. Usprawiedliwienie przez pracownika nieobecności z powodu opieki nad dzieckiem
232. Usprawiedliwienie przez pracownika nieobecności spowodowanej zakończeniem podróży służbowej w godzinach nocnych
233. Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty
234. Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
235. Wniosek pracownika o zastosowanie systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta
236. Wniosek pracownika dotyczący stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy)
237. Wniosek pracownika dotyczący stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy)

Dodatkowe dokumenty
238. Dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy)
239. Porozumienie dotyczące udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
240. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
241. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
242. Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
243. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe

Zgody pracownika
244. Zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy)
245. Zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy)

Urlop wypoczynkowy
246. Zgłaszanie wniosków do planu urlopów
247. Plan urlopów wypoczynkowych
248. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego
249. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie
250. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
251. Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części
252. Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
253. Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego na skutek czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby
254. Pismo pracodawcy o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego pracownika
255. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Wynagrodzenia i odprawy
256. Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
257. Karta pracy
258. Karta zarobkowa
259. Karta przychodów pracownika
260. Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z jego wynagrodzenia
261. Zasady sporządzania regulaminu wynagradzania
262. Regulamin wynagradzania
263. Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów regulaminu wynagradzania (art. 91 Kodeksu pracy)
264. Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a Kodeksu pracy)
265. Odprawa rentowa i emerytalna - zawiadomienie o przyznaniu
266. Odprawa pośmiertna - zawiadomienie o przyznaniu

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
267. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej (przykładowa)
268. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

CZĘŚĆ DRUGA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - OKOŁOKODEKSOWA

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wykonywana przez pracodawców
269. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy
270. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Pracownicze plany kapitałowe
271. Informacja dla zatrudnionych o pracowniczych planach kapitałowych
272. Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych na potrzeby PPK
273. Protokół z wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK
274. Wniosek do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
275. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK
276. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
277. Wniosek osoby zatrudnionej do pracodawcy o dokonywanie wpłat do PPK
278. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
279. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK
280. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK
281. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób między 55. a 70. rokiem życia

Okulary korygujące
282. Instrukcja w sprawie zasad przyznawania i refundacji kosztów okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
283. Zasady funkcjonowania
284. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
285. Świadczenie urlopowe

Choroby zawodowe
286. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
287. Zawiadomienie przez pracodawcę o skutkach choroby zawodowej
288. Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe i stwierdzonych chorób zawodowych i ich skutków

Wypadki
289. Doniesienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy
290. Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
291. Informacje uzyskane od świadka w postępowaniu powypadkowym
292. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
293. Statystyczna karta wypadku przy pracy
294. Rejestr wypadków przy pracy
295. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Kontrola stanu trzeźwości i na okoliczność zażywania narkotyków
296. Polecenie zakazu podjęcia pracy/zaprzestania pracy
297. Protokół z niedopuszczenia pracownika do pracy/odsunięcia pracownika od pracy
298. Protokół przeprowadzenia badania trzeźwości/stanu psychofizycznego pracownika

Ochrona zasobów informatycznych
299. Regulamin korzystania z zasobów informatycznych
300. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników
301. Umowa o powierzenie sprzętu komputerowego
302. Protokół przekazania sprzętu komputerowego
303. Protokół zwrotnego przekazania sprzętu komputerowego

Wykorzystywanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów stanowiących ich własność
304. Umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych
305. Instrukcja dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność
306. Zarządzenie w sprawie zasad używania telefonu komórkowego do celów służbowych
307. Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego do celów służbowych

Telefon służbowy
308. Zarządzenie w sprawie korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników
309. Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników
310. Zgoda pracownika na potrącenie należności z tytułu przekroczenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego

Praktyki absolwenckie
311. Umowa o praktykę absolwencką
312. Zaświadczenie o odbyciu praktyk absolwenckich

Podróże służbowe
313. Zasady ogólne dotyczące ustalania należności z tytułu odbywania podróży służbowych
314. Polecenie wyjazdu służbowego
315. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wydatków związanych z krajową podróżą służbową
316. Wniosek na wyjazd służbowy za granicę
317. Zlecenie wypłaty zaliczki
318. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Samochód w firmie
319. Regulamin korzystania z samochodów służbowych
320. Umowa o korzystanie z samochodu służbowego
321. Protokół z przekazania samochodu służbowego pracownikowi
322. Upoważnienie do prowadzenia samochodów osobowych w celach służbowych
323. Umowa o korzystanie z prywatnego samochodu pracownika
324. Oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu

Kierowca w firmie
325. Oświadczenie pracownika-kierowcy o pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy
326. Oświadczenie pracownika-kierowcy o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy
327. Oświadczenie pracownika-kierowcy o niewykonywaniu przewozów drogowych
lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy
328. Wzór zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Polityka "social media".
Wewnątrzfirmowa polityka dotycząca korzystania z mediów społecznościowych
329. Zasady ogólne
330. Budowa wewnątrzfirmowej polityki dotyczącej korzystania z mediów społecznościowych
331. Regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych
332. Regulamin prowadzenia serwisu internetowego

Proces w sprawach ze stosunku pracy
333. Pełnomocnictwo procesowe ogólne
334. Pełnomocnictwo procesowe szczególne
335. Pełnomocnictwo procesowe szczególne do określonej czynności procesowej
336. Pisma procesowe - zasady ogólne
337. Warunki formalne pozwu
338. Pozew pracownika o uchylenie zastosowanej kary porządkowej
339. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
340. Odpowiedź pracodawcy na pozew
341. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
342. Pozew o odszkodowanie z powodu bezprawnego i bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

CZĘŚĆ TRZECIA UMOWY CYWILNOPRAWNE

Umowa o dzieło
343. Umowa o dzieło
344. Protokół przekazania/odbioru dzieła
345. Rachunek do umowy o dzieło

Umowa-zlecenie
346. Umowa-zlecenie
347. Rachunek do umowy-zlecenia

506 stron, Format: 20.0x29.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021