wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

WIERZYTELNOI PIENI石NE W FIRMIE PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENT覹


BORYSEWICZ A.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 209.00 Twoja cena  198,55 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Wierzytelno禼i pieni昕ne w firmie

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów

z suplementem elektronicznym


Jak skutecznie odzyska nale縩o禼i pieni昕ne?

Przedstawiamy praktyczny poradnik, w którym omówiono szereg mo縧iwo禼i na wyegzekwowanie zap砤ty od d硊縩ika, pocz眞szy od pisma wzywaj眂ego do zap砤ty, przez post阷owanie s眃owe, po post阷owanie egzekucyjne.

Autor krok po kroku wyja秐ia poszczególne mo縧iwo禼i, procedury post阷owania, ilustruj眂 je licznymi przyk砤dami oraz wzorami przydatnych dokumentów.

W publikacji m.in.:

 • przeds眃owe wezwanie do zap砤ty,
 • potr眂enie/kompensacja nale縩o禼i pieni昕nych,
 • cesja/przelew wierzytelno禼i,
 • zmiana d硊縩ika,
 • mediacja,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • post阷owanie: zwyk砮, gospodarcze, uproszczone,
 • post阷owanie o wydanie nakazu zap砤ty,
 • formy zabezpieczenia roszcze pieni昕nych (weksel, hipoteka, zastaw, por阠zenie, poddanie si egzekucji),
 • post阷owanie zabezpieczaj眂e,
 • post阷owanie egzekucyjne,
 • skarga paulia駍ka,
 • s眃owe ustanowienie rozdzielno禼i maj眛kowej mi阣zy d硊縩ikiem a jego ma晨onkiem na 勘danie wierzyciela,
 • dochodzenie zap砤ty w post阷owaniu karnym.
 
Integraln cz甓ci ksi笨ki jest suplement elektroniczny z wzorami dokumentów w edytowalnej formie (m.in.: wezwanie do zap砤ty, umowa przelewu wierzytelno禼i, umowa o przeprowadzenie mediacji, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, pozew o zap砤t, odpowied na pozew, sprzeciw od nakazu zap砤ty w post阷owaniu upominawczym, deklaracja wekslowa, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wniosek o stwierdzenie prawomocno禼i i nadanie klauzuli wykonalno禼i).

Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja post阷owania zosta砤 zamieszczona w ksi笨ce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wykaz skrótów

Rozdzia I. Post阷owanie przeds眃owe
1. Wprowadzenie
2. Przedawnienie roszcze o zap砤t
3. Wezwanie do zap砤ty
4. Potr眂enie/kompensacja nale縩o禼i pieni昕nych
5. Nowacja/odnowienie zobowi眤ania
6. Zmiana wierzyciela - czyli cesja/przelew nale縩o禼i pieni昕nej
7. Zmiana d硊縩ika
8. Wzory pism

Rozdzia II. Post阷owanie s眃owe
1. Wprowadzenie
2. Mediacja
3. Zawezwanie do próby ugodowej
4. Post阷owanie zwyk砮
5. Post阷owanie gospodarcze
6. Post阷owanie uproszczone
7. Post阷owanie o wydanie nakazu zap砤ty
8. Post阷owanie elektroniczne
9. Wzory pism

Rozdzia III. Formy zabezpieczenia roszcze pieni昕nych
1. Wprowadzenie
2. Hipoteka
3. Zastaw
4. Por阠zenie
5. Weksel
6. Przew砤szczenie na zabezpieczenie
7. Poddanie si egzekucji w akcie notarialnym
8. Zastrze縠nie prawa w砤sno禼i rzeczy sprzedanej
9. Wzory pism

Rozdzia IV. Post阷owanie zabezpieczaj眂e
1. Wprowadzenie
2. Wymagania formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia ws. o zap砤t
3. Tryb rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia ws. o zap砤t
4. Sposoby zabezpieczenia ws. o zap砤t
5. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia ws. o zap砤t
6. Koszty post阷owania zabezpieczaj眂ego
7. Upadek zabezpieczenia ws. o zap砤t
8. Odszkodowanie od uprawnionego dla obowi眤anego za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
9. Wzory pism

Rozdzia V. Post阷owanie egzekucyjne
1. Wprowadzenie
2. Tytu wykonawczy przeciwko d硊縩ikowi
3. Ponowne wydanie tytu硊 wykonawczego
4. Wybór komornika s眃owego
5. Wymogi formalne wniosku o wszcz阠ie egzekucji z maj眛ku d硊縩ika
6. Klauzula wykonalno禼i przeciwko nabywcy przedsi阞iorstwa albo gospodarstwa rolnego
7. Klauzula wykonalno禼i przeciwko nast阷cy prawnemu d硊縩ika
8. Klauzula wykonalno禼i przeciwko ma晨onkowi d硊縩ika
9. Klauzula wykonalno禼i przeciwko wspólnikom spó砮k cywilnych oraz spó砮k osobowych
10. Tytu egzekucyjny przeciwko spadkobiercom d硊縩ika
11. Egzekucja w przypadku d硊縩ika, którego miejsce pobytu nie jest znane
12. Zawieszenie post阷owania egzekucyjnego
13. Umorzenie post阷owania egzekucyjnego
14. Ograniczenia egzekucji
15. Skarga na czynno舵 komornika
16. Wyjawienie maj眛ku d硊縩ika
17. Powództwa przeciwegzekucyjne
18. Wzory pism

Rozdzia VI. Skarga paulia駍ka
1. Wprowadzenie
2. Przes砤nki skargi paulia駍kiej
3. Procedura
4. Ochrona korzy禼i maj眛kowej uzyskanej przez pozwanego ws. ze skargi paulia駍kiej
5. Skarga paulia駍ka a nale縩o禼i publicznoprawne
6. Wzory pism

Rozdzia VII. S眃owe ustanowienie rozdzielno禼i maj眛kowej mi阣zy d硊縩ikiem a jego ma晨onkiem na 勘danie wierzyciela
1. Wprowadzenie
2. Procedura
3. Data powstania rozdzielno禼i maj眛kowej
4. Umowa maj眛kowa ma晨e駍ka a s眃owe ustanowienie rozdzielno禼i maj眛kowej na 勘danie wierzyciela
5. Wzory pism

Rozdzia VIII. Dochodzenie zap砤ty w post阷owaniu karnym
1. Wprowadzenie
2. Co mo縠 zrobi przedsi阞iorca, który nie otrzyma zap砤ty od d硊縩ika
3. Wzory pism

270 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021