wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO BUDOWLANE NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU


LEGAT A. WIELAŃCZYK-GRZELAK E.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 274.50 Twoja cena  260,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo budowlane

Najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 roku


Prawo budowlane – najnowsze przepisy, najważniejsze regulacje.
 
Inwestor, który planuje budowę, musi spełnić wiele wymogów formalnych, które stawia przed nim ustawa – Prawo budowlane i nie tylko. Poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów i procedur administracyjnych nastręcza w praktyce wiele problemów.
 
Publikacja to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy szukają rzetelnych informacji na temat najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wskazówek, jak postępować w sytuacjach, które najczęściej powodują problemy.
 
W książce omówione zostały istotne zagadnienia związane z przepisami budowlanymi, m.in.:

  • podstawowe pojęcia: obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, urządzenia budowlane, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obszar oddziaływania obiektu;
  • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
  • uczestnicy procesu budowlanego;
  • pozwolenie na budowę;
  • zgłoszenie robót budowlanych;
  • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę i niewymagające zgłoszenia;
  • rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych;
  • samowola budowlana;
  • zakończenie budowy;
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu.
 
Opracowanie uwzględnia najnowsze, duże zmiany w ustawie – Prawo budowlane, które obowiązują od 19 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.).

Skróty aktów prawnych zastosowane w książce

I. Podstawowe definicje Prawa budowlanego
1. Obiekt budowlany
2. Budynek
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny
4. Budowla
5. Obiekt małej architektury
6. Tymczasowy obiekt budowlany
7. Przenośny wolno stojący maszt antenowy
8. Roboty budowlane
9. Budowa
10. Przebudowa
11. Remont
12. Urządzenia budowlane
13. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
14. Mapa do celów projektowych
15. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
16. Obszar oddziaływania obiektu

II. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
1. Przesłanki udzielenia zgody na odstępstwo
2. Upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo
3. Niezaskarżalność postanowienia w sprawie zgody na odstępstwo
4. Dostosowanie obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej
5. Zakaz wydawania zgody na odstępstwo w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych

III. Uczestnicy procesu budowlanego
1. Inwestor, jego prawa i obowiązki
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant
Generalny projektant, projektant wiodący
"Projektant" a "autor projektu budowlanego"
Projektant sprawujący nadzór autorski
Zmiana projektanta
Podsumowanie
4. Kierownik budowy lub robót

IV. Decyzja o pozwoleniu na budowę
1. Strony i uczestnicy postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę
Zarządca nieruchomości jako strona postępowania o pozwolenie na budowę
Kiedy właściciele lokali są stronami postępowania, a kiedy reprezentuje ich wspólnota mieszkaniowa?
Przekroczenie norm a status strony postępowania
Wyłączenie art. 28 ust. 2 upb w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę wymagającym udziału społeczeństwa
Organizacja społeczna
2. Przesłanki wydania pozwolenia na budowę
Pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę
Co pierwsze - pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów?
Wniosek o pozwolenie na budowę
Projekt budowlany
Zakres weryfikacji projektu budowlanego przez organ
Problem dostępu do drogi publicznej na etapie udzielania pozwolenia na budowę
Relacje pomiędzy pozwoleniem konserwatorskim a pozwoleniem na budowę
Postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości
3. Treść decyzji o pozwoleniu na budowę
Pozwolenie na budowę dla inwestycji etapowanej
4. Odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
5. Odstąpienie od projektu budowlanego lub treści pozwolenia na budowę
Zmiana pozwolenia na budowę - odstąpienia istotne
Odstąpienia istotne
Postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
Strony postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
Jak dalece można zmienić projekt budowlany?
Odstąpienia nieistotne
Skutki błędnej kwalifikacji odstąpień
Zmiany w projekcie technicznym
6. Przeniesienie pozwolenia na budowę
Przeniesienie pozwolenia na budowę w części
7. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę
8. Nieważność pozwolenia na budowę
Nieważność decyzji o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę
Nieważność planu miejscowego a pozwolenie na budowę
Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę
Skutki stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

V. Zgłoszenie robót budowlanych
1. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę a wymagające zgłoszenia
Budowa niewymagająca pozwolenia na budowę a wymagająca zgłoszenia
Inne niż budowa roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, a wymagające zgłoszenia
2. Procedura zgłoszenia
Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę i niewymagające zgłoszenia
Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych
Budowa przyłączy i stacji ładowania

VI. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót
2. Prace przygotowawcze
3. Dziennik budowy
4. Tablica informacyjna
5. Wejście na nieruchomość sąsiednią

VII. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
1. Adresaci obowiązków nakładanych na podstawie przepisów rozdziału 5a upb
2. Samowola budowlana
Wszczęcie postępowania
Postanowienie o wstrzymaniu budowy
Postępowanie legalizacyjne
Czy na etapie postępowania legalizacyjnego inwestor może wystąpić o warunki zabudowy?
Rozbiórka
3. Uproszczone postępowanie legalizacyjne
Wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Przesłanki wszczęcia i prowadzenia uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Procedura uproszczonej legalizacji
Zgodność obiektu z planem miejscowym
Zgodność obiektu z przepisami technicznymi
4. Postępowanie naprawcze

VIII. Zakończenie budowy
1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
2. Pozwolenie na użytkowanie
Strona postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Zawiadomienie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) o zakończeniu budowy
Wymogi formalne zawiadomienia o zakończeniu budowy / wniosku o pozwolenie na użytkowanie
Problem oceny kwalifikacji odstąpień od zatwierdzonego projektu
Obowiązkowa kontrola budowy
Kara za nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli
Przystąpienie do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem
Określenie w pozwoleniu warunków użytkowania obiektu budowlanego
Użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganej zgody
Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu na podstawie pozwolenia?
Nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

IX. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wykaz aktów prawnych pojawiających się w tekście

230 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021