wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


NAWROCKI R.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie VI

cena netto: 299.00 Twoja cena  284,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

z suplementem elektronicznym


Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego.
 

Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia:

1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych;

2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach –  podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);

3) plan kont organizacji pozarządowej;

4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z:
 • funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej,
 • należnościami i zobowiązaniami,
 • przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),
 • kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu),
 • przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi,
 • kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji,
 • działalnością statutową odpłatną;
5) obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe);

6) zasady rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym:
 • zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą,
 • politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia),
 • sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą;
7) rachunkowość spółdzielni socjalnych, w tym m.in.:
 • zasady ewidencji księgowej,
 • zakładowy plan kont,
 • wzór zarządzenia w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
 • zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

Obecne wydanie książki uwzględnia wiele zmian w przepisach prawnych istotnych dla fundacji i stowarzyszeń (głównie w obszarze prawa podatkowego) oraz  szczegółowo omawia problematykę dysponowania środkami publicznymi przez organizacje pozarządowe (w tym m.in.: zasady wykorzystywania środków publicznych, ewidencja księgowa, sprawozdania z realizacji zadania publicznego, kontrola finansowa dotacji).
 
Suplement elektroniczny zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, co pozwalają na łatwe wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.

Publikacja skierowana jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Wykaz skrótów
Wykaz pozostałych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Rachunkowość a specyfika działań organizacji pozarządowych
1.1. Istota rachunkowości organizacji pozarządowych
1.2. Funkcje i zakres rachunkowości
1.2.1. Funkcja informacyjna
1.2.2. Funkcja kontrolna
1.2.3. Funkcja zarządcza (decyzyjna)
1.2.4. Zakres rachunkowości
1.3. Zasady rachunkowości
1.3.1. Zasada memoriałowa
1.3.2. Zasada współmierności
1.3.3. Zasada kontynuacji działania
1.3.4. Zasada ostrożności
1.3.5. Zasada wyższości treści nad formą
1.3.6. Zasada ciągłości stosowanych metod
1.3.7. Zasada istotności
1.3.8. Zasada periodyzacji
1.3.9. Idea jawności i przejrzystości

Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych
2.1. Podstawowe akty prawne - niezbędne i przydatne
2.1.1. Najważniejsze zewnętrzne akty prawne
2.2. Statut - najważniejszy dokument wewnętrzny
2.3. Polityka rachunkowości
2.3.1. Co to jest polityka rachunkowości?
2.3.2. Elementy polityki rachunkowości
2.3.3. Wzory polityki rachunkowości

Rozdział 3. Rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce
3.1. Plan kont i obsługa konta księgowego
3.1.1. Konto księgowe
3.1.2. Zespoły kont
3.1.3. Proponowany zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowej, nieprowadzącej działalności gospodarczej
3.1.4. Konta bilansowe i wynikowe
3.2. Fundusze własne i majątek trwały organizacji pozarządowej (konta zespołu 0, 1, 8)
3.2.1. Fundusz założycielski
3.2.2. Bilans otwarcia
3.2.3. Środki pieniężne
3.2.4. Pozostałe fundusze
3.2.5. Środki trwałe
3.2.6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie
3.2.7. Środki trwałe w budowie
3.2.8. Fundusz z aktualizacji wyceny (803)
3.3. Należności i zobowiązania (konta zespołów: 2, 3)
3.3.1. Rozrachunki z dostawcami (konto 200)
3.3.2. Konta rozrachunkowe: wynagrodzenia, instytucje
3.3.3. Rozrachunki z wolontariuszami i członkami stowarzyszenia
3.4. Rachunek wyników i istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych
3.4.1. Istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych
3.4.2. Wzór rachunku wyników
3.5. Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach
3.5.1. Podstawowe informacje
3.5.2. Darowizny
3.5.3. Dotacje i subwencje
3.5.4. Zbiórki publiczne
3.5.5. Składki członkowskie
3.5.6. Pozostałe przychody statutowe
3.5.7. Wolontariat
3.6. Koszty działalności organizacji pozarządowej
3.6.1. Informacje podstawowe
3.6.2. Koszty ogólnego zarządu
3.6.3. Koszty działań statutowych
3.6.4. Koszty wolontariatu
3.7. Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty, rozliczenia międzyokresowe
3.7.1. Przychody finansowe i koszty finansowe (750, 753)
3.7.2. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (760, 766)
3.7.3. Zyski i straty nadzwyczajne
3.7.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
3.8. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji
3.8.1. Koszty podatkowe a bilansowe
3.9. Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego
3.10. Organizacje pożytku publicznego
3.10.1. Status organizacji pożytku publicznego
3.10.2. Zwolnienia podatkowe przysługujące OPP
3.10.3. Otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.10.4. Obowiązki sprawozdawcze OPP
3.11. Księgowość ochotniczych straży pożarnych
3.11.1. OSP jako stowarzyszenie
3.11.2. Statut
3.11.3. Plan kont
3.11.4. Przychody i koszty OSP
3.12. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych
3.12.1. Warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
3.12.2. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji
3.12.3. Zestawienie przychodów i kosztów
3.12.4. Zestawienie przepływów finansowych
3.12.5. Karty przychodów pracownika
3.12.6. Wykaz środków trwałych i WNiP
3.12.7. Pozostałe obowiązki
3.13. Środki publiczne w organizacjach pozarządowych
3.13.1. Księgowy dotacji pochodzącej z finansów publicznych
3.13.2. Dotacje
3.13.3. Praktyka księgowa przy dotacjach budżetowych
3.13.4. Dokumenty księgowe i dekretacja
3.13.5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
3.13.6. Kontrola finansowa dotacji

Rozdział 4. Zamknięcie roku, obowiązki podatkowe
4.1. Inwentaryzacja
4.1.1. Obowiązek inwentaryzacji
4.1.2. Metody inwentaryzacji
4.2. Zestawienie obrotów i sald
4.2.1. Rola zestawienia obrotów i sald
4.2.2. Koniec roku obrotowego
4.3. Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe
4.3.1. Rachunek zysków i strat
4.3.2. Bilans
4.3.3. Informacja dodatkowa
4.3.4. Wymagania podatkowe

Rozdział 5. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą
5.1. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji
5.1.1. Podjęcie działalności gospodarczej
5.2. Polityka rachunkowości
5.3. Zakładowy plan kont
5.4. Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT
5.4.1. Podstawowe informacje
5.4.2. Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT
5.4.3. Dotacje a podstawa opodatkowania
5.4.4. Podatek naliczony
5.4.5. Księgowość organizacji będącej podatnikiem VAT
5.4.6. Termin zapłaty VAT i deklaracja
5.4.7. Jednolity plik kontrolny
5.4.8. Podzielona płatność
5.5. Zeznanie podatkowe
5.6. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

Rozdział 6. Rachunkowość spółdzielni socjalnych
6.1. Spółdzielnie socjalne w polskiej ekonomii społecznej
6.2. Podstawowe akty prawne
6.3. Polityka rachunkowości
6.4. Zakładowy plan kont spółdzielni socjalnej
6.5. Ogólne zasady prowadzenia zapisów na kontach
6.5.1. Fundusze spółdzielni socjalnej
6.5.2. Majątek trwały i obrotowy
6.5.3. Rozrachunki
6.5.4. Przychody spółdzielni socjalnej
6.5.5. Rachunek kosztów spółdzielni socjalnej
6.5.6. Wynik finansowy, sprawozdawczość podatkowa i finansowa

Bibliografia

464 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021