wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM FINANSOWANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POLSCE


KAŁA D.P.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce

(z suplementem elektronicznym)


Książka stanowi pierwszą i jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą kompleksowemu omówieniu finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Całość opracowania oparta jest na aktualnych przepisach prawa, orzecznictwie sądów, RIO i administracji, a także na wnioskach i obserwacjach zebranych przez Autora w trakcie prowadzonych szkoleń pracowników samorządowych i członków OSP w całej Polsce.
 
Publikacja zawiera wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na 2020 r. dotyczące udzielania OSP dotacji MSWiA oraz dotacji dla OSP będących w KSRG. W publikacji uwzględniono zmiany w finansowaniu OSP, które weszły w życie w latach 2016–2019, oraz wskazano na wnioski płynące z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r. o finansowaniu ochotniczych straży pożarnych.
 
W publikacji omówiono finansowanie OSP z budżetu państwa, samorządu terytorialnego, ze środków własnych, z innych źródeł, a także inne aspekty finansowania OSP, w tym m.in. rachunkowość, stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, podatki.
 
Publikacja skierowana jest do decydentów systemu ochrony przeciwpożarowej, pracowników administracji państwowej i samorządu terytorialnego, funkcjonariuszy państwowej i ochotniczej straży pożarnej, wykładowców, studentów uczelni wyższych, szkół i ośrodków szkolenia PSP, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prawników, inżynierów, techników pożarnictwa, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i wszystkich zainteresowanych problematyką prawa ochrony przeciwpożarowej.
 
Suplement elektroniczny zawiera wzory dokumentów związanych z systemem finansowania OSP w edytowalnym formacie Word (suplement można pobrać przez Internet zgodnie z zamieszczoną w książce instrukcją; zainstalowanie wymaga systemu operacyjnego Windows).

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Finansowanie z budżetu państwa
1. Podział środków finansowych zapisanych w budżecie państwa
1.1. Budżet państwa na 2020 r
1.2. Budżet państwa na 2019 r
1.3. Budżet państwa na 2018 r
2. Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej
2.1. Finansowanie jednostek OSP należących do Kraj owego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2.1.1. Podstawy prawne
2.1.2. Termin dystrybucji
2.1.3. Procedura dystrybucji
2.1.4. Zakres finansowania
2.1.5. Historia i statystyka
2.2. Program modernizacji służb mundurowych
2.2.1. Podstawy prawne
2.2.2. Termin i procedura dystrybucji
2.2.3. Zakres finansowania
2.2.4. Historia i statystyka
2.3. Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2.3.1. Podstawy prawne
2.3.2. Termin dystrybucji
2.3.3. Procedura dystrybucji
2.3.4. Udzielenie dotacji -zawarcie umowy
2.3.5. Rozliczenie dotacji
2.3.6. Zakres finansowania
2.3.7. Historia i statystyka
2.4. Fundusz Sprawiedliwości
2.4.1. Podstawy prawne
2.4.2. Termin dystrybucji
2.4.3. Procedura dystrybucji
2.4.4. Zakres finansowania
2.5. Odszkodowania z tytułu szkody w mieniu
2.5.1. Rodzaj świadczenia
2.5.2. Podstawy prawne
2.5.3. Termin złożenia wniosku o odszkodowanie
2.5.4. Osoby uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia
2.5.5. Przesłanki przyznania odszkodowania
2.5.6. Właściwość organu ustalającego i wypłacającego
2.5.7. Wszczęcie postępowania i zespół powypadkowy
2.5.8. Praca zespołu powypadkowego i protokół
2.5.9. Orzeczenie o odszkodowaniu i prawo odwołania
2.5.10. Wysokość odszkodowania
2.6. Rekompensata za utratę zdrowia
2.6.1. Rodzaj świadczenia
2.6.2. Podstawy prawne
2.6.3. Termin złożenia wniosku o świadczenie
2.6.4. Osoby uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia
2.6.5. Przesłanki przyznania rekompensaty i wyrównania
2.6.6. Właściwość organu ustalającego i wypłacającego
2.6.7. Wszczęcie postępowania i zespół powypadkowy
2.6.8. Tryb wypłaty rekompensaty
2.6.9. Wysokość rekompensaty i wyrównania
2.6.10. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
2.6.11. Podatek od rekompensaty
2.7. Przekazywanie sprzętu
2.8. Szkolenie członków OSP
2.9. Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania
2.10. Finansowanie krzewienia sportu i oświaty
3. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska
3.1. Podstawy prawne
3.2. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych i wcześniejsze dofinansowania
3.2.1. Zawarte porozumienia
3.2.2. Terminy, procedury i zakres finansowania
3.2.3. Historia i statystyka
3.3. Bezpieczny Strażak, Mały Strażak
4. Renty
4.1. Rodzaj świadczenia
4.2. Podstawy prawne
4.3. Termin złożenia wniosku o rentę
4.4. Osoby uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia
4.5. Przesłanki przyznania rent
4.6. Właściwość organu ustalającego i wypłacającego
4.7. Postępowanie w sprawie wypłaty rent
4.7.1. Wszczęcie postępowania
4.7.2. Niezdolność do pracy
4.7.3. Ocena niezdolności do pracy
4.8. Orzeczenie o rencie
4.9. Odwołanie od decyzji w sprawie renty
4.10. Wysokość renty

Rozdział II. Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego
1. Zasady finansowania
1.1. Zasada niezależności organów gminy
1.2. Zasada niedookreślonej wysokości finansowania
1.3. Zasada wydatków bezpośrednich i uzupełniającego stosowania dotacji
1.3.1. Odrębność podmiotowa i organizacyjna
1.3.2. Odrębność własnościowa gminy i OSP
1.3.3. Odrębność majątkowa gminy i OSP
1.3.4. Podsumowanie
1.4. Zasada wydatków priorytetowych, celowych i efektywnych
2. Planowanie finansowania w budżecie gminnym
3. Klasyfikacja budżetowa
4. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości bojowej
4.1. Pojęcie wyposażenia
4.2. Pojęcie utrzymania
4.3. Pojęcie wyszkolenia
4.4. Pojęcie gotowości bojowej
5. Utrzymanie remizy
5.1. Gmina jako właściciel remizy użyczonej OSP
5.2. Ochotnicza straż pożarna jako właściciel remizy
5.3. Finansowanie remizy ochotniczej straży pożarnej użyczonej gminie
5.4. Konieczność nowelizacji art. 44 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
6. Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej
7. Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
8. Koszty okresowych badań lekarskich
9. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
10. Dotacje
11. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
12. Odszkodowania
12.1. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby poszkodowanej
12.1.1. Rodzaj świadczenia
12.1.2. Podstawy prawne
12.1.3. Przesłanki przy znania odszkodowania
12.1.4. Właściwość organu ustalającego i wypłacającego
12.1.5. Wszczęcie postępowania
12.1.6. Komisje lekarskie MSWiA
12.1.7. Wysokość odszkodowania
12.2. Odszkodowania za szkodę w mieniu
12.3. Odszkodowanie dla OSP za szkody podczas imprezy masowej
13. Rekompensata za utratę zdrowia
14. Zatrudnianie kierowców
15. Zatrudnienie konserwatora
16. Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych
17. Finansowanie przez samorządy wojewódzkie

Rozdział III. Finansowanie ze środków własnych ochotniczych straży pożarnych
1. Środki statutowe
2. Działalność gospodarcza
3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów

Rozdział IV. Inne źródła finansowania
1. Dochody z instytucji ubezpieczeniowych
1.1. Podstawy prawne
1.2. Termin i procedura dystrybucji
1.3. Zakres finansowania
1.4. Historia i statystyka
2. Zbiórki publiczne
3. Pożyczki, kredyty
4. Przekazywanie sprzętu
5. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych z funduszy europejskich 2014-2020
5.1. Program "Infrastruktura i Środowisko"
5.2. Regionalne programy operacyjne
6. Jednorazowa sprzedaż alkoholu
7. Dodatkowe, okazjonalne źródła finansowania
7.1. PortalZrzutka.pl
7.2. Moja Mała Ojczyzna
7.3. Loteria fantowa
7.4. Projekty Solidarności
7.5. Fundacja PGNiG
7.6. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
7.7. Inne źródła

Rozdział V. Inne aspekty związane z finansami ochotniczych straży pożarnych
1. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP
1.1. Zakupy dokonywane przez gminę w formie wydatków bezpośrednich
1.2. Zakupy dokonywane przez ochotnicze straże pożarne z udziałem środków pochodzących z dotacji celowej z gminy
1.3. Zakupy dokonywane przez ochotnicze straże pożarne
2. Rachunkowość
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Ochotnicza straż pożarna jako jednostka mikro
2.3. Zasady prowadzenia rachunkowości
3. Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych
4. Inwentaryzacja w ochotniczej straży pożarnej
5. Podatki
5.1. Podatek VAT od towarów przeciwpożarowych
5.2. Podatek od ekwiwalentu
5.3. Podatek od rekompensaty
5.4. Podatek od odszkodowania
5.5. Podatek od osób prawnych
5.6. Podatek od nieruchomości
5.7. Podatek od środków transportowych
6. Kontrola gminy przez regionalną izbę obrachunkową w zakresie finansowania ochotniczych straż pożarnych
7. Kontrola zarządcza

Rozdział VI. Wzory pism
1. Wzór wniosku o wypłatę odszkodowania za szkodę w mieniu
2. Wzór postanowienia o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
3. Wzór protokołu powypadkowego
4. Wzór orzeczenia w sprawie odszkodowania
5. Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego
6. Wzór zawiadomienia o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego
7. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
8a. Wzór wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty
8b. Wzór wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty
9. Wzór protokołu zespołu do spraw ustalenia prawa do rekompensaty
10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania sprzętu pożarniczego
11. Wzór skierowania na szkolenie
12. Wzór wniosku o zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania
13. Wzór wniosku o udzielenie dotacji - wydatki bieżące na "Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych"
14. Wzór skierowania na badania okresowe członka ochotniczej straży pożarnej
15. Wniosek o przeprowadzenie ponownych badań lekarskich
16. Wzór skierowania na badania osoby poszkodowanej
17. Wzór wniosku do komisji lekarskiej MSWiA

Źródła prawa
Bibliografia
Orzecznictwo
Załączniki
Wykaz załączników

318 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021