wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE OPŁATĄ PRZEDSZKOLNĄ WZORY PISM I DECYZJI


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 222.20 Twoja cena  211,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie opłatą przedszkolną

wzory pism i decyzji

(z suplementem elektronicznym)


Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, stanowiąc jednocześnie, że opłaty te są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.
 
Przyjęcie takiej regulacji powoduje to, że organy jednostek samorządu terytorialnego właściwe w sprawie tej opłaty muszą stosować procedury postępowania, o których jest mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego, przy odpowiednim wsparciu przepisów działu III Ordynacji podatkowej, prowadząc postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie i na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Opracowanie zawiera 38 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych, m.in. postanowień, wezwań, zawiadomień i decyzji, które powinien stosować, realizując zadania określone w art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ właściwy ws. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (p.p.w.p. JST).
 
Niniejsza publikacja wskaże:

  • jak przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jak zarządzać opłatą w sytuacji, kiedy dokonana przez rodzica (opiekuna prawnego) wpłata nie jest zgodna z wydaną decyzją;
  • jakie elementy powinna zawierać decyzja w sprawie odroczenia (rozłożenia na raty) zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jak powinien wyglądać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • jak skonstruować oświadczenie rodzica (opiekuna) o spełnianiu warunków do ubiegania się o częściowe (całkowite) zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jakie elementy powinno zawierać upoważnienie do podejmowania czynności urzędowych oraz do wydawania postanowień i decyzji w imieniu organu właściwego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST.
  •  
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera prezentowane w książce wzory dokumentów. Wzory występujące w suplemencie są w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie dostosowanie wzorów do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce). Do zainstalowania suplementu jest wymagany system operacyjny Windows.

Wstęp
Wykaz skrótów

Rozdział 1. Uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.1. Uchwala organu stanowiącego JST w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez JST
1.2. Uchwala organu stanowiącego JST w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.3. Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.4. Zarządzenie w sprawie stawek za wyżywienie w placówce przedszkolnej

Rozdział 2. Ustalenie zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym
2.2. Ewidencja rozliczenia pobytu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym
2.3. Ewidencja korzystania z wyżywienia przez dziecko w przedszkolu / oddziale
przedszkolnym
2.4. Postanowienie o wyznaczeniu tymczasowego przedstawiciela dla osoby nieobecnej w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.5. Zawiadomienie strony / opiekuna prawnego o konieczności wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.6. Wezwanie strony / opiekuna prawnego do udziału w podejmowanych czynnościach w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.7. Protokół czynności urzędowych dotyczący podejmowanych czynności urzędowych w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.8. Adnotacja urzędowa dotycząca podejmowanych czynności urzędowych w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym
2.9. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym
2.10. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.11. Decyzja o ustaleniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów dbjętych wychowaniem przedszkolnym
2.12. Pismo przekazujące odwołanie od decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.13. Postanowienie o uzupełnieniu / sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym
2.14. Postanowienie o uzupełnieniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.15. Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Rozdział 3. Zarządzanie opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego
3.1. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych
3.2. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty w opłacie za korzystanie
z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych
3.3. Postanowienie o rozliczeniu dokonanej wpłaty w opłacie za korzystanie
z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych

Rozdział 4. Windykacja opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie
4.1. Upomnienie dotyczące zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego
4.2. Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Rozdział 5. Zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie
5.1. Wniosek w sprawie całkowitego / częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
5.2. Decyzja o zastosowaniu zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Rozdział 6. Ulgi w spłacie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.1. Wezwanie strony / opiekuna prawnego do udziału w podejmowanych czynnościach w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
6.2. Protokół sporządzony na okoliczność badania sytuacji wnioskodawcy
6.3. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.4. Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.5. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / umorzeniu odsetek za zwłokę / umorzeniu opłaty prolongacyjnej
6.6. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / umorzeniu odsetek za zwlokę / umorzeniu opłaty prolongacyjnej

Rozdział 7. Upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie opłat
7.1. Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających
na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
7.2. Upoważnienie do załatwiania spraw
7.3. Upoważnienie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST
7.4. Upoważnienie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST
7.5. Upoważnienie dla pracownika do doręczania pism

Wykaz aktów prawnych

128 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021