wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

POST蔖OWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI WZORY PISM DLA WIERZYCIELI NALE疦OI PIENI石NYCH


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Post阷owanie egzekucyjne w administracji

Wzory pism dla wierzycieli nale縩o禼i pieni昕nych

(z suplementem elektronicznym)


Znowelizowana ustawa o post阷owaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocni砤 pozycj wierzyciela nale縩o禼i pieni昕nych – wierzyciel nieb阣眂y równocze秐ie organem egzekucyjnym, ale tak縠 w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznaj mu status organu egzekucyjnego, obowi眤any b阣zie jeszcze bardziej ni do tej pory prowadzi tzw. orzecznictwo wierzycielskie, a tak縠 禼i秎e wspó硃racowa z organami egzekucyjnymi.
Stopniowo te post阷owanie egzekucyjne oraz wydawanie orzecze przez wierzyciela b阣zie realizowane za pomoc systemów teleinformatycznych.

Niniejsza ksi笨ka to zbiór ponad stu wzorów ró縩ych pism procesowych, które zgodnie ze swoj pozycj procesow powinien sporz眃za wierzyciel nale縩o禼i pieni昕nych. W opracowaniu uwzgl阣niono rozwi眤ania przewidziane dla wierzycieli wchodz眂e w 縴cie z dniem 30 lipca 2020 roku oraz z dniem 20 lutego 2021 roku.

Publikacja jest adresowana do wierzycieli nale縩o禼i pieni昕nych oraz pracowników urz阣ów obs硊guj眂ych wierzycieli sfery administracji publicznej.

Integraln cz甓ci publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów w formacie MS Word, co umo縧iwia bezpo秗edni prac na plikach, 砤twe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwi眤a stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcj post阷owania zamieszczono w ksi笨ce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wykaz u縴tych skrótów
Wst阷

1. Zasady ogólne (art. 1-18 u.e.a.)
1.1. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
1.2. Wzór upomnienia kierowanego do zobowi眤anego b阣眂ego osob fizyczn - wariant I
1.3. Wzór upomnienia kierowanego do zobowi眤anego b阣眂ego osob fizyczn - wariant II
1.4. Wzór upomnienia kierowanego do zobowi眤anego nieb阣眂ego osob fizyczn - wariant I
1.5. Wzór upomnienia kierowanego do zobowi眤anego nieb阣眂ego osob fizyczn - wariant II
1.6. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie uchybienia terminu do wniesienia 秗odka prawnego
1.7. Upowa縩ienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadaj眂ej osobowo禼i prawnej (wierzyciel)
1.8. Upowa縩ienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadaj眂ej osobowo禼i prawnej (wierzyciel)

2. Rejestr Nale縩o禼i Publicznoprawnych (art. 18a-18u u.e.a.)
2.1. Wzór zawiadomienia o zagro縠niu ujawnieniem w Rejestrze Nale縩o禼i Publicznoprawnych
2.2. Wzór uchwa硑 rady gminy wyra縜j眂ej zgod na ujawnienie nale縩o禼i pieni昕nych jednostki samorz眃u terytorialnego w Rejestrze Nale縩o禼i Publicznoprawnych
2.3. Wzór uchwa硑 rady powiatu wyra縜j眂ej zgod na ujawnienie nale縩o禼i pieni昕nych jednostki samorz眃u terytorialnego w Rejestrze Nale縩o禼i Publicznoprawnych
2.4. Wzór uchwa硑 sejmiku województwa wyra縜j眂ej zgod na ujawnienie nale縩o禼i pieni昕nych jednostki samorz眃u terytorialnego w Rejestrze Nale縩o禼i Publicznoprawnych
2.5. Wzór postanowienia o niedopuszczalno禼i zg硂szonego sprzeciwu
2.6. Wzór postanowienia w sprawie rozpoznanego sprzeciwu

3. Organy egzekucyjne (art. 19-25 u.e.a.)
3.1. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie o wstrzymaniu czynno禼i egzekucyjnych / wstrzymaniu post阷owania egzekucyjnego

4. Zasady prowadzenia egzekucji (art. 26-55b u.e.a.)
4.1. Wniosek o wszcz阠ie egzekucji administracyjnej
4.2. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego - wariant I
4.3. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego - wariant II
4.4. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego - wariant III
4.5. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego - wariant IV
4.6. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego - wariant V
4.7. Postanowienie o utracie tytu硊 wykonawczego
4.8. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalno禼i ponownemu tytu硂wi wykonawczemu
4.9. Zawiadomienie zobowi眤anego o wniesieniu sprzeciwu przez ma晨onka zobowi眤anego
4.10. Postanowienie w sprawie sprzeciwu ma晨onka zobowi眤anego
4.11. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ostateczno禼i postanowienia w sprawie sprzeciwu ma晨onka zobowi眤anego
4.12. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia o przyczynach nieprzyst眕ienia do egzekucji
4.13. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie o nieprzyst眕ieniu do egzekucji
4.14. Zawiadomienie wierzyciela (wariant I - ograniczenie post阷owania egzekucyjnego)
4.15. Zawiadomienie wierzyciela (wariant II - kontynuowanie post阷owania egzekucyjnego)
4.16. Zawiadomienie wierzyciela (wariant III - aktualizacja kwoty obj阾ej post阷owaniem egzekucyjnym)
4.17. Zawiadomienie wierzyciela (wariant IV - wniosek o ograniczenie kwoty obj阾ej post阷owaniem egzekucyjnym wraz z wnioskiem o zawieszenie post阷owania)
4.18. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia
4.19. Zawiadomienie o zmianie wysoko禼i nale縩o禼i pieni昕nej - wariant I
4.20. Zawiadomienie o zmianie wysoko禼i nale縩o禼i pieni昕nej - wariant II
4.21. Zawiadomienie o zmianie wysoko禼i nale縩o禼i pieni昕nej - wariant III
4.22. Zawiadomienie o zmianie wysoko禼i nale縩o禼i pieni昕nej - wariant IV
4.23. Zawiadomienie o zdarzeniu powoduj眂ym zawieszenie lub umorzenie post阷owania egzekucyjnego
4.24. Zawiadomienie o zdarzeniu powoduj眂ym ustanie przyczyny zawieszenia post阷owania egzekucyjnego
4.25. Zawiadomienie o okresie, za który nie nalicza si odsetek za zw硂k
4.26. Zawiadomienie - informacja o sk砤dniku maj眛kowym lub 紃ódle dochodu zobowi眤anego
4.27. Zawiadomienie sporz眃zone przez wierzyciela w zakresie niezb阣nym do prowadzenia egzekucji administracyjnej
4.28. Wniosek wierzyciela o podj阠ie 秗odków zabezpieczaj眂ych
4.29. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia nale縩o禼i pieni昕nych
4.30. Postanowienie w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
4.31. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ostateczno禼i postanowienia w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
4.32. Wniosek wierzyciela o umorzenie post阷owania egzekucyjnego w zwi眤ku z zarzutem
4.33. Wniosek wierzyciela o podj阠ie zawieszonego post阷owania egzekucyjnego w zwi眤ku z zarzutem
4.34. Wniosek wierzyciela o zabezpieczenie w okresie zawieszenia post阷owania egzekucyjnego w zwi眤ku z zarzutem
4.35. danie wierzyciela wstrzymania post阷owania z uwagi na wniesione powództwo
4.36. Wniosek wierzyciela - 勘danie informacji i wyja秐ie
4.37. Wezwanie zobowi眤anego przez wierzyciela do z硂縠nia o秝iadczenia o posiadanym maj眛ku i 紃ód砤ch dochodu
4.38. Protokó sporz眃zony przez wierzyciela - o秝iadczenie o posiadanym maj眛ku i 紃ód砤ch dochodu zobowi眤anego
4.39. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie odst眕ienia od czynno禼i egzekucyjnych
4.40. Skarga wierzyciela na przewlek硂舵 post阷owania egzekucyjnego

5. Zawieszenie i umorzenie post阷owania egzekucyjnego (art. 56-61)
5.1. Zawiadomienie wierzyciela - obowi眤ek zwi眤any ze zobowi眤anym
5.2. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zawieszenia post阷owania egzekucyjnego
5.3. Zawiadomienie wierzyciela - zawieszenie post阷owania egzekucyjnego - wariant I
5.4. Zawiadomienie wierzyciela - zawieszenie post阷owania egzekucyjnego - wariant II
5.5. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie o uchyleniu czynno禼i egzekucyjnych
5.6. Wniosek wierzyciela o umorzenie post阷owania egzekucyjnego
5.7. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie o umorzeniu post阷owania egzekucyjnego
5.8. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie umorzenia post阷owania egzekucyjnego
5.9. Wniosek wierzyciela o wszcz阠ie ponownego post阷owania egzekucyjnego

6. Zbieg egzekucji (art. 62-63a)
6.1. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zako馽zenia egzekucji s眃owej

7. Koszty egzekucyjne (art. 64-66)
7.1. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wysoko禼i kosztów egzekucyjnych
7.2. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
7.3. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
7.4. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
7.5. Wniosek wierzyciela o zwrot kosztów egzekucyjnych
7.6. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie obci笨enia kosztami egzekucyjnymi
7.7. Wniosek wierzyciela w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
7.8. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych

8. Egzekucja nale縩o禼i pieni昕nych (art. 67-115g)
8.1. Pismo wierzyciela - przes砤nie tytuów wykonawczych do uregulowania
8.2. Wniosek wierzyciela o pokrycie nale縩o禼i zobowi眤anego
8.3. Wniosek wierzyciela o wyjawienie maj眛ku zobowi眤anego / d硊縩ika
8.4. Wniosek wierzyciela o umorzenie dokumentu
8.5. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu wydatków zwi眤anych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzeniem za dozór
8.6. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie licytacji - wariant I
8.7. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie licytacji - wariant II
8.8. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie prowadzenia egzekucji  z wydzielonej cz甓ci nieruchomo禼i i oszacowania jej warto禼i
8.9. Zarzut wierzyciela do opisu i oszacowania warto禼i nieruchomo禼i
8.10. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie opisu i oszacowania warto禼i nieruchomo禼i
8.11. Zg硂szenie wierzytelno禼i na dzie licytacji
8.12. Wniosek wierzyciela o inn form og硂szenia licytacji
8.13. Skarga wierzyciela dotycz眂a obwieszczenia o licytacji
8.14. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie oddalenia skargi dotycz眂ej obwieszczenia o licytacji
8.15. Wniosek wierzyciela o przej阠ie nieruchomo禼i
8.16. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przybicia
8.17. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przyznania w砤sno禼i
8.18. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zaliczenia 秗odków
pieni昕nych pozosta硑ch po podziale kwoty uzyskanej z egzekucji
8.19. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie podzia硊 kwoty uzyskanej z egzekucji
8.20. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie podzia硊 kwoty uzyskanej ze sprzeda縴 rzeczy albo z wykonania prawa maj眛kowego
8.21. O秝iadczenie wierzyciela o wysoko禼i zaspokojenia z ka縟ej ze sprzedanych nieruchomo禼i

9. Post阷owanie zabezpieczaj眂e (art. 154-166m)
9.1. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia nale縩o禼i
9.2. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie odmowy dokonania zabezpieczenia
9.3. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zmiany zakresu zabezpieczenia
9.4. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie uchylenia zabezpieczenia
9.5. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przed硊縠nia terminu zabezpieczenia
9.6. Wniosek w sprawie wpisu hipoteki przymusowej
9.7. Wniosek w sprawie wpisu do zbioru dokumentów zakazu zbywania lub obci笨ania nieruchomo禼i
9.8. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalno禼i tytu硂wi wykonawczemu / zarz眃zeniu zabezpieczenia

10. Odpowiedzialno舵 za naruszenie przepisów ustawy (art. 168a-168eb)
10.1. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie na硂縠nia kary pieni昕nej

11. Przepisy wprowadzaj眂e i ko馽owe (art. 169-174)
11.1. Za縜lenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wy潮czenia w stosunku do zobowi眤anego

Wykaz aktów prawnych dotycz眂ych egzekucji administracyjnej

240 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021