wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPÓŁKA Z O.O. DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA Z KOMENTARZEM


NOWAKOWSKI B. MROCZKOWSKA R.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Spółka z o.o.

Dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Wzory uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism

(z suplementem elektronicznym)


Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o.

Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać uchwały i różne pisma, które dokumenty wymagają rejestracji i czy dane wydarzenie w spółce należy odpowiednio udokumentować, czy też nie. To właśnie z myślą o nich powstała ta publikacja.

Wzory dokumentów, zebrane w 15 rozdziałach, prowadzą Czytelnika od momentu przygotowania umowy lub aktu założycielskiego, poprzez etap spółki w organizacji i ustanowienie władz, aż do jej rozwiązania i likwidacji lub połączenia z inną spółką czy przekształcenia. Kolejne rozdziały zostały poświęcone dokumentacji związanej z takimi zagadnieniami, jak dopłaty, stosunek dominacji i zależności, umorzenie udziałów, rozporządzanie udziałami, wyłączenie wspólnika, zgromadzenie wspólników, podział zysku, zmiana umowy spółki.

Dokumentom towarzyszy zrozumiały, praktyczny komentarz, wskazujący podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane.

Czwarte wydanie uwzględnia ostatnie zmiany przepisów KSH, obejmujące m.in. zasady rezygnacji członków zarządu z pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, zakres uchwał walnego zgromadzenia wspólników głosowanych obiegowo, określenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, terminy przedawnienia roszczeń.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu należy pobrać przez Internet – instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Utworzenie spółki
1.1. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
1.2. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)
1.3. Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)
1.4. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
1.5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2)
1.6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3)
1.7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wzorzec umowy do rejestracji on-line
1.8. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 2
Spółka w organizacji
2.1. Uchwala w sprawie powołania pełnomocnika spółki w organizacji
2.2. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu niezgłoszenia do rejestracji w terminie
2.3. Uchwała w sprawie likwidacji spółki w organizacji z powodu odmowy rejestracji
2.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki w organizacji

Rozdział 3
Kapitał zakładowy. Wkład niepieniężny
3.1. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu wady aportu
3.2. Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu
3.3. Wezwanie członka zarządu do wyrównania strat z powodu zgłoszenia spółki do rejestru
3.4. Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z zarządem
3.5. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu
3.6. Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty
3.7. Wezwanie wspólników do pokrycia ubytku w majątku spółki powstałego wskutek nienależnej wypłaty
3.8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na konwersję długu spółki na udziały

Rozdział 4
Organy wykonawcze spółki
4.1. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków zarządu
4.2. Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie powołania zarządu
4.3. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
4.4. Uchwała rady nadzorczej w sprawie powołania zarządu
4.5. Uchwała w sprawie powołania i ukonstytuowania się zarządu
4.6. Wskazanie przez wspólnika prezesa zarządu
4.7. Zgoda osoby wskazanej przez wspólnika na wybór na stanowisko prezesa zarządu
4.8. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej
4.9. Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (1)
4.10. Uchwała w sprawie powołania rady nadzorczej (2)
4.11. Wskazanie przez wspólnika członków rady nadzorczej
4.12. Uchwała w sprawie ukonstytuowania się powołanej rady nadzorczej
4.13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy
4.14. Regulamin pracy rady nadzorczej
4.15. Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
4.16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
4.17. Zawiadomienie o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
4.18. Wniosek wspólnika o udzielenie wyjaśnień przez zarząd
4.19. Odmowa zarządu udzielenia wyjaśnień wspólnikowi
4.20. Żądanie wspólnika rozstrzygnięcia sporu w drodze uchwały wspólników
4.21. Zawiadomienie o uchwale wspólników odmawiającej zgody na udzielenie wyjaśnień
4.22. Wniosek wspólnika do sądu o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień
4.23. Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
4.24. Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
4.25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych
4.26. Protokół i uchwala zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
4.27. Żądanie wyznaczenia biegłego rewidenta na wniosek wspólnika
4.28. Zawiadomienie członka rady nadzorczej o treści uchwały podjętej w drodze głosowania pisemnego
4.29. Pozew o zapłatę

Rozdział 5
Dopłaty
5.1. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat oraz ich wysokości
5.2. Uchwała w sprawie ustalenia terminu wniesienia dopłat
5.3. Zawiadomienie wspólników o dopłatach
5.4. Wezwanie wspólnika do uiszczenia dopłat po terminie ich wniesienia
5.5. Pozew o dopłaty
5.6. Uchwała w sprawie zwrotu dopłat
5.7. Ogłoszenie o zwrocie dopłat
5.8. Zawiadomienie wspólników o zwrocie dopłat

Rozdział 6
Stosunek dominacji i zależności
6.1. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia pośredniego
6.2. Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji w wyniku nabycia bezpośredniego
6.3. Żądanie udzielenia informacji o stosunku dominacji lub zależności
6.4. Żądanie udzielenia informacji o liczbie udziałów w spółce zależnej
6.5. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (1)
6.6. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (2)
6.7. Informacja o stosunku dominacji lub zależności (3)
6.8. Informacja o liczbie udziałów w spółce zależnej
6.9. Zawiadomienie o powstaniu stosunku zależności

Rozdział 7
Umorzenie udziałów
7.1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na nabycie udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia
7.2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów przez wspólnika w celu ich umorzenia
7.3. Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia
7.4. Uchwała w sprawie zamierzonego dobrowolnego umorzenia nabytych udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7.5. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7.6. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7.7. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przymusowym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7.8. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziałów z czystego zysku
7.9. Uchwała zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem udziałów
7.10. Uchwała zarządu w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego
7.11. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów z czystego zysku
7.12. Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z wezwaniem wierzycieli do wniesienia sprzeciwu
7.13. Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego
7.14. Uchwała w sprawie zabezpieczenia wierzyciela

Rozdział 8
Rozporządzanie udziałami
8.1. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
8.2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów
8.3. Informacja o wyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów
8.4. Umowa sprzedaży udziałów
8.5. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów
8.6. Objęcie nabytych udziałów i przystąpienie do spółki
8.7. Zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów
8.8. Zawiadomienie i wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwokupu udziałów
8.9. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu
8.10. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody spółki na zbycie udziałów
8.11. Informacja o niewyrażeniu zgody spółki na zbycie udziałów
8.12. Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie umowy spółki
8.13. Wniosek zbywcy do sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów
8.14. Uchwała w sprawie wskazania innego nabywcy udziałów podjęta na podstawie postanowienia sądu
8.15. Zawiadomienie sądu o wskazaniu innego nabywcy przez spółkę
8.16. Zawiadomienie zbywcy o braku wpłaty ceny zbycia
8.17. Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
8.18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
8.19. Informacja o wyrażeniu zgody spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
8.20. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach
8.21. Zawiadomienie spółki o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach
8.22. Umowa zastawu na udziałach
8.23. Informacja o prawie do wykonywania głosu z zastawionych udziałów
8.24. Umowa użytkowania na udziałach
8.25. Zawiadomienie spółki o ustanowieniu użytkowania na udziałach
8.26. Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów w trybie art. 185 k.s.h. 8.27. Wniosek spółki do sądu o wycenę udziałów oraz wskazanie innego nabywcy w trybie art. 185 k.s.h
8.28. Zawiadomienie spółki o śmierci wspólnika
8 29. Wezwanie spadkobierców do wskazania wspólnego przedstawiciela
8.30. Informacja o ograniczeniach wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika
8.31. Wskazanie spadkobierców wspólnika oraz ich udziałów
8.32. Uchwała w sprawie spłaty spadkobierców
8.33. Informacja o spłacie spadkobierców
8.34. Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o

Rozdział 9
Wyłączenie wspólnika
9.1. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki
9.2. Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego
9.3. Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego przez osobę wskazaną i przystąpienie do spółki
9.4. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z przejęciem udziałów wspólnika wyłączonego przez pozostałych wspólników
9.5. Wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie ceny przejęcia do depozytu sądowego
9.6. Wezwanie do zapłaty ceny przejęcia udziałów
9.7. Wezwanie do naprawienia szkody z tytułu bezskutecznego wyłączenia wspólnika

Rozdział 10
Zgromadzenie wspólników
10.1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu
10.2. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania
10.3. Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (1)
10.4. Podjęcie uchwały w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (2)
10.5. Zgoda wspólnika na zawiadamianie o zgromadzeniach wspólników pocztą elektroniczną
10.6. Sprzeciw wspólnika wobec uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym
10.7. Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników
10.8. Żądanie byłego członka organu spółki uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników
10.9. Wniosek wspólnika o poświadczone odpisy uchwał
10.10. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
10.11. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez osobę wskazaną w umowie spółki
10.12. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą
10.13. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników na podstawie orzeczenia sądowego
10.14. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki
10.15. Zgoda wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki
10.16. Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
10.17. Uchwała podjęta poza porządkiem obrad
10.18. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
10.19. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników
10.20. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników
10.21. Zgłoszenie sądowi rejestrowemu wyroku uchylającego uchwałę zgromadzenia wspólników

Rozdział 11
Podział zysku
11.1. Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku i ustalenia dnia dywidendy
11.2. Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy
11.3. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy

Rozdział 12
Umowa pożyczki
12.1. Umowa pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
12.2. Zwolnienie spółki z długu przez pożyczkodawcę
12.3. Protokół i uchwała w sprawie przyjęcia zwolnienia z długu
12.4. Zgoda wierzyciela na przejęcie długu spółki
12.5. Umowa o przejęcie długu
12.6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od członka zarządu spółki dominującej
12.7. Umowa przystąpienia do długu

Rozdział 13
Zmiana umowy
13.1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników
13.2. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów z wpłat nowych wspólników
13.3. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów ze środków spółki
13.4. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników
13.5. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów ze środków spółki
13.6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników - na mocy postanowień umowy spółki
13.7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z wpłat dotychczasowych wspólników - w drodze zmiany umowy spółki
13.8. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały - aport wierzytelności z tytułu pożyczki od wspólnika
13.9. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję długów na udziały - potrącenie umowne
13.10. Umowa kompensaty wierzytelności i zobowiązań spółki i wspólnika celem pokrycia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy
13.11. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - w drodze zmiany umowy spółki
13.12. Uchwała w sprawie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki
13.13. Wezwanie wspólników do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
13.14. Oświadczenie wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów
13.15. Wskazanie liczby udziałów do objęcia w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa
13.16. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika
13.17. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika i przystąpienie do spółki
13.18. Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela

Rozdział 14
Rozwiązanie i likwidacja
14.1. Uchwała w sprawie rozwiązania spółki
14.2. Uchwała w sprawie przeniesienia siedziby spółki za granicę
14.3. Uchwała w sprawie wyznaczenia likwidatora
14.4. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki
14.5. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki
14.6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat w okresie likwidacji
14.7. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów po likwidacji
14.8. Wniosek wspólnika do sądu o upoważnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki po likwidacji
14.9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji spółki
14.10. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
14.11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji
14.12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego
14.13. Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego
14.14. Wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
14.15. Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu kwoty do depozytu sądowego
14.16. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w likwidacji
14.17. Zgoda na powołanie na likwidatora spółki
14.18. Ogłoszenie w MSiG o otwarciu likwidacji spółki
14.19. Wniosek MSiG-Ml
14.20. Zgłoszenie NIP-8
14.21. Pismo w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Rozdział 15
Łączenie i przekształcenie
15.1. Plan połączenia spółek
15.2. Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia
15.3. Ponowne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia
15.4. Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów
15.5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o połączeniu
15.6. Żądanie poddania badaniu planu połączenia
15.7. Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z połączeniem
15.8. Żądanie zwrotu kosztów badania rachunkowości spółki
15.9. Żądanie wykupu udziałów przy łączeniu się spółek
15.10. Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
15.11. Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
15.12. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia
15.13. Żądanie udostępnienia odpisów dokumentów związanych z przekształceniem
15.14. Żądanie wynagrodzenia z tytułu wygaśnięcia uprawnień w spółce akcyjnej przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
15.15. Wygaśnięcie uprawnień z obligacji
15.16. Roszczenie o wypłatę równowartości udziałów w spółce przekształcanej
15.17. Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji
15.18. Zwolnienie wspólnika z obowiązku powtarzających się świadczeń na rzecz spółki
15.19. Wezwanie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
15.20. Oświadczenie osoby fizycznej o uczestnictwie w spółce przekształconej
15.21. Oświadczenie osoby prawnej o uczestnictwie w spółce przekształconej
15.22. Żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów
15.23. Żądanie uznania wartości bilansowej udziałów
15.24. Pozew o ustalenie i zmianę wartości bilansowej udziałów
15.25. Zgoda wspólnika-komplementariusza na przekształcenie
15.26. Uchwała w sprawie przekształcenia
15.27. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki po wszczęciu postępowania egzekucyjnego
15.28. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po przekształceniu spółki przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

560 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021