wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAK ZAPEWNIĆ TERMINOWĄ ZAPŁATĘ W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH


DYKI R.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 196.00 Twoja cena  186,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych

komentarz dla praktyków

przykłady

wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych

(z suplementem elektronicznym)


Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, Dz.U. poz. 1649).

Znowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu zniechęcenie przedsiębiorców do zwlekania z zapłatą za otrzymane towary lub usługi, w tym m.in. obowiązek raportowania o stosowanych terminach płatności, postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetki płacone wierzycielowi nie tylko wtedy, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą ponad ustalony termin, lecz także gdy termin zapłaty – choć zgodny z zawartą umową – przekracza pewne przyjęte standardy. W przypadku opóźnienia wierzyciel ma ponadto prawo domagać się zwrotu kosztów dochodzenia należności, w tym kwoty tzw. rekompensaty wynoszącej od 40 do 100 euro, która przysługuje nawet gdy w rzeczywistości wierzyciel nie poniesie żadnych wydatków. Wprowadzono także maksymalne terminy zapłaty, które strony mogą zastrzegać w umowie.
 
Publikacja napisana zrozumiałym i przystępnym językiem stanowi instrukcję prawidłowego zawierania i wykonywania transakcji handlowych oraz skutecznego dochodzenia swych należności na drodze sądowej. Czytelnik znajdzie w niej:

  • szczegółowe omówienie wszelkich zagadnień związanych z transakcjami handlowymi i terminami zapłaty – także w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego,
  • liczne praktyczne przykłady dotyczące m.in. liczenia terminów czy obliczania wysokości odsetek,
  • wzorcowe regulaminy postępowania związane z terminami w transakcjach handlowych dla przedsiębiorcy, podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych, podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym oraz dla podmiotu publicznego zaliczanego do jednostek sektora finansów publicznych,
  • ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz tekst dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Publikacja będzie pomocna wszystkim przedsiębiorcom i podmiotom publicznym, a także windykatorom i prawnikom zajmującym się zwalczaniem opóźnień w zapłacie.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera akty prawne i regulaminy postępowania zamieszczone w książce – przygotowane w formacie MS Word umożliwiającym ich edycję i dostosowanie ich treści do indywidualnych potrzeb. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Wstęp

I. Ogólnie o przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach
I.1. Kredyt kupiecki
I.2. Regulacje prawne - dyrektywy UE i ustawy
I.3. Cel regulacji
I.4. Maksymalny termin zapłaty
I.5. Odsetki jako opłata za odroczenie terminu zapłaty (udzielenie kredytu kupieckiego) a odsetki za przekroczenie terminu zapłaty
I.6. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
I.7. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie
I.8. Odrębne regulacje służące przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach
I.9. Brak przymusu korzystania z uprawnień oraz brak możliwości ograniczenia uprawnień

II. Transakcje handlowe
II.1. Definicja transakcji handlowej
II.2. Dostawa towaru
II.3. Świadczenie usługi
II.4. Związek z wykonywaną działalnością
II.5. Wyłączenia spod zastosowania ustawy
II.5.1. Ogólnie o wyłączeniach
II.5.2. Długi objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym
II.5.3. Umowy dotyczące czynności bankowych
II.5.4. Umowy zawierane pomiędzy podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych
II.6. Forma umowy

III. Podmioty, do których ma zastosowanie ustawa
III.1. Przedsiębiorcy, podmioty publiczne, konsumenci
III.2. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców
III.3. Podmioty prowadzące działalność niezaliczaną do działalności gospodarczej
III.4. Podmioty dokonujące zamówień według przepisów o zamówieniach publicznych
III.5. Osoby wykonujące wolny zawód
III.6. Zagraniczni przedsiębiorcy
III.7. Podmioty publiczne i podmioty lecznicze
III.8. Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca

IV. Terminy zapłaty
IV.1. Termin zapłaty a swoboda umów
IV.2. Termin zapłaty a wymagalność
IV.3. Jak liczyć terminy
IV.3.1. Oznaczanie terminu zapłaty
IV.3.2. Terminy oznaczone w dniach
IV.3.3. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach
IV.3.4. Dni wolne od pracy
IV.4. Termin zapłaty w transakcjach handlowych
IV.4.1. Różne terminy dla różnych podmiotów
IV.4.2. Określenie terminu zapłaty w umowie
IV.4.3. Początek biegu terminu zapłaty
IV.4.4. Długość terminu zapłaty
IV.4.5. Chwila zapłaty i wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia
IV.4.6. Udokumentowanie faktu doręczenia faktury oraz dostawy towaru lub wykonania usługi
IV.4.7. Zapłata przed terminem - zastrzeżenie terminu na korzyść stron, skonto
IV.4.8. Prolongata terminu zapłaty
IV.4.9. Termin zapłaty w sytuacji badania towaru lub usługi
IV.4.10. Dokonywanie zapłaty wynagrodzenia częściami
IV.5. Terminy zapłaty w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny

V. Odsetki
V.1. Ogólnie o odsetkach
V.2. Rodzaje i wysokość odsetek
V.2.1. Odsetki umowne
V.2.2. Odsetki ustawowe
V.2.3. Odsetki maksymalne
V.2.4. Odsetki ustawowe za opóźnienie w rozumieniu Kodeksu cywilnego
V.2.5. Odsetki maksymalne za opóźnienie
V.2.6. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
V.2.7. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
V.2.8. Ustawowe odsetki za opóźnienia w płatnościach w rozumieniu dyrektywy 2011/7/UE
V.3. Obliczanie kwoty odsetek
V.3.1. Wzór na obliczanie odsetek
V.3.2. Zmiana stawki odsetek
V.4. Odsetki stanowiące opłatę za odroczenie terminu zapłaty (udzielenie kredytu kupieckiego)
V.4.1. Podmioty uprawnione do dochodzenia odsetek jako opłaty za odroczenie terminu zapłaty i zobowiązane do ich zapłaty
V.4.2. Warunki dochodzenia odsetek jako opłaty za odroczenie terminu zapłaty
V.4.3. Okres, za który przysługują odsetki jako opłata za odroczenie terminu zapłaty
V.4.4. Wysokość odsetek jako opłaty za odroczenie terminu zapłaty
V.5. Odsetki za opóźnienie związane z przekroczeniem terminu zapłaty
V.5.1. Podmioty uprawnione do dochodzenia odsetek za przekroczenie terminu zapłaty i zobowiązane do ich zapłaty
V.5.2. Warunki dochodzenia odsetek za przekroczenie terminu zapłaty
V.5.3. Okres, za który przysługują odsetki za przekroczenie terminu zapłaty
V.5.4. Wysokość odsetek za przekroczenie terminu zapłaty
V.6. Odsetki w przypadku dokonywania zapłaty wynagrodzenia częściami
V.7. Płatność odsetek
V.8. Zaliczanie spłaty wynagrodzenia i odsetek

VI. Rekompensata i pozostałe uprawnienia wierzyciela
VI.1. Rekompensata kosztów odzyskiwania należności
VI.1.1. Czym jest rekompensata i warunki jej otrzymania
VI.1.2. Wysokość rekompensaty
VI.1.3. Koszty odzyskiwania należności przekraczające kwotę rekompensaty
VI.1.4. Rekompensata w przypadku świadczenia spełnianego częściami
VI.2. Możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od transakcji handlowej
VI.3. Zastrzeżenie prawa własności
VI.4. Odszkodowanie w przypadku zwłoki dłużnika
VI.5. Rażąco nieuczciwe lub zabronione postanowienia umowne
VI.5.1. Postanowienia umowne rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela
VI.5.2. Nieważność zabronionych postanowień umownych ograniczających uprawnienia wierzyciela
VI.6. Wydłużanie terminów zapłaty jako czyn nieuczciwej konkurencji
VI.7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych oraz w podatku VAT
VI.8. Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy
VI.9. Publikacja danych o praktykach płatniczych określonych podmiotów
VI.10. Administracyjne postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

VII. Dochodzenie uprawnień przed sądem
VII.1. Postępowanie sądowe
VII.1.1. Ogólnie o postępowaniu sądowym
VII.1.2. Postępowanie nakazowe związane z transakcjami handlowymi
VII.1.3. Postępowanie nakazowe związane z zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub uznaniem długu
VII.1.4. Postępowanie upominawcze
VII.1.5. Tryb zwykły. Postępowanie w sprawach gospodarczych
VII.1.6. Postępowanie zabezpieczające
VII.2. Organizacje społeczne
VII.3. Przedawnienie roszczeń
VII.3.1. Przedawnienie roszczenia i jego skutki
VII.3.2. Ogólne terminy przedawnienia
VII.3.3. Przerwanie biegu przedawnienia
VII.3.4. Zawieszenie biegu przedawnienia
VII.3.5. Przedawnienie należności głównej
VII.3.6. Przedawnienie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
VII.3.7. Przedawnienie odsetek kapitałowych za udzielenie kredytu kupieckiego
VII.3.8. Przedawnienie kosztów odzyskiwania należności

Załączniki

Załącznik 1 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych - dla przedsiębiorcy
Załącznik 2 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych - dla podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym
Załącznik 3 Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych - dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym
Załącznik 4 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Załącznik 5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

190 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021