wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA BUDŻETOWEGO Z ELEMENTAMI ANALIZY FINANSOWEJ


ZYSNARSKA A.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej


Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej:

- organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
- związków metropolitalnych,
- jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym
oraz
- samorządowych zakładów budżetowych.

Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części.
Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowych, a także związków metropolitalnych.

W drugiej części zawarto szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały, inwestycje, majątek obrotowy, koszty działalności podstawowej, ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego, przychody oraz związane z nimi koszty).

Trzecia część obejmuje zagadnienia dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej.

Przejrzysty układ tekstu, liczne przykłady i schematy ewidencji są bardzo pomocne zarówno dla praktyków, jak i dla osób rozpoczynających pracę w działach finansowych jednostek budżetowych, a także dla studiujących tę tematykę.

Wstęp

Część pierwsza Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych, rachunkowość wykonywania budżetu, jednostek budżetowych, samorządowych  i metropolitalnych zakładów budżetowych oraz rachunki bankowe jednostek

I. Zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych
1. Charakterystyka sektora finansów publicznych i sektora budżetowego państwa
1.1. Jednostki budżetowe i zasady ich finansowania
1.2. Samorządowe zakłady budżetowe
2. Zadania sektora publicznego
2.1. Zadania gmin
2.2. Zadania powiatów
2.3. Zadania samorządów województw
2.4. Zadania związków metropolitalnych
3. Definicja budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3.1. Dochody i wydatki budżetu państwa
3.2. Przychody i rozchody budżetu państwa
4. Budżet środków europejskich
5. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
6. Dysponenci środków budżetowych
6.1. Układy wykonawcze budżetu
6.2. Klasyfikacja budżetowa
6.2.1. Klasyfikacja według części budżetu państwa
6.2.2. Klasyfikacja według działów
6.2.3. Klasyfikacja według rozdziałów
6.2.4. Klasyfikacja według paragrafów
7. Rachunkowość sektora budżetowego

II. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym
1. Ogólna charakterystyka miejsc i kierunków przepływów w budżecie państwa
2. Ogólne zasady wykonywania budżetu państwa
3. Rachunki bankowe budżetu państwa
4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4.1. Ogólne zasady wykonywania budżetu JST
5. Szczególne zasady rachunkowości wykonywania budżetu państwa - okres przejściowy oraz księga główna budżetu państwa
6. Szczególne zasady rachunkowości i księga główna budżetu JST (budżetu związku metropolitalnego)
7. Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego
7.1. Zasady zaciągania zobowiązań przez JST

III. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych
1. Ogólna charakterystyka szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2. Rachunki bieżące jednostek budżetowych
2.1. Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych
2.2. Ewidencja wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych
3. Mechanizm podzielonej płatności
4. Rachunki bieżące samorządowych zakładów budżetowych
5. Pomocnicze rachunki bankowe
5.1. Pomocnicze rachunki bankowe według "rozporządzenia" - zasady ogólne
5.2. Pomocnicze rachunki bankowe dla obsługi budżetu państwa
w zakresie krajowych środków finansowych
6. Rachunki "dochodów własnych" jednostek budżetowych
6.1. Rachunki "dochodów własnych" państwowych jednostek budżetowych
6.2. Rachunki "dochodów własnych" samorządowych jednostek budżetowych
7. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
8. Rachunek państwowych funduszy celowych
9. Rachunki środków europejskich
9.1. Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
9.2. Rachunek środków europejskich
10. Krótkoterminowe aktywa finansowe
11. Rozliczenia gotówkowe
12. Zaangażowanie
12.1. Ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe
12.2. Ewidencja zaangażowania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
12.3. Ewidencja zaangażowania wydatków środków europejskich

Część druga Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw

I. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Podstawowy podział majątku trwałego i zasady jego wyceny
2. Środki trwałe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.1. Urządzenia ewidencyjne środków trwałych
2.2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych
2.3. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych
3. Pozostałe składniki rzeczowego majątku trwałego
3.1. Zbiory biblioteczne
3.2. Mienie zlikwidowanych jednostek
3.3. Dobra kultury
4. Wartości niematerialne i prawne
5. Długoterminowe aktywa finansowe
6. Należności długoterminowe

II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
1. Definicja inwestycji w sektorze publicznym
2. Inwestycje jednostek budżetowych
3. Inwestycje samorządowych zakładów budżetowych
4. Koszty inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa
5. Przekazywanie środków budżetu państwa na finansowanie inwestycji
5.1. Ewidencja w jednostkach budżetowych dotacji na inwestycje oraz środków z budżetu na inwestycje
6. Rozliczanie inwestycji

III. Majątek obrotowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Rozrachunki i rozliczenia
1.1. Pojęcia rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
1.2. Wycena i ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń
1.2.1. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
1.2.2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych
1.2.3. Rozliczenie dochodów budżetowych
1.2.4. Rozliczenie wydatków budżetowych
1.2.5. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
1.2.6. Rozrachunki z budżetami
1.2.7. Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
1.2.8. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1.2.9. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
1.2.10. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
1.2.11. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
1.2.12. Pozostałe rozrachunki
1.3. Odpisy aktualizujące należności
1.4. Zasady wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych
2. Materiały i towary
2.1. Definicja materiałów oraz ceny ewidencyjne stosowane w obrocie materiałowym
2.2. Wycena rozchodów materiałowych
2.3. Wycena bilansowa zapasu materiałów
2.4. Zakup materiałów i jego rozliczenie oraz ewidencja ich rozchodu
2.5. Obrót towarowy
3. Produkty działalności
3.1. Definicja produktów pracy
3.2. Ceny ewidencyjne w obrocie wyrobami gotowymi
3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi

IV. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej
1. Definicja kosztów i ich klasyfikacja
2. Układy i warianty ewidencji kosztów
2.1. Ewidencja kosztów według rodzaju - wariant I ewidencji kosztów
2.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów według wariantu III
2.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym
2.4. Zmiana stanu produktów
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
4. Sposoby rozliczania kosztów zakupu

V. Przychody oraz związane z nimi koszty
1. Przychody, przychody budżetu a dochody budżetowe
2. Przychody z działalności podstawowej
2.1. Sprzedaż wyrobów gotowych i usług
2.2. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2.3. Sprzedaż towarów
2.4. Przychody z tytułu dotacji budżetowych i środków własnych na inwestycje
3. Przychody z tytułu operacji finansowych
4. Koszty operacji finansowych
5. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
6. Obroty wewnętrzne i związane z nimi koszty

VI. Ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego
1. Fundusz jednostki
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3. Fundusze celowe
4. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
5. Rezerwy na zobowiązania
6. Przychody przyszłych okresów
7. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych
8. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w samorządowych zakładach budżetowych

Część trzecia Sprawozdawczość budżetu, jednostek i zakładów budżetowych oraz związana z nią analiza finansowa

I. Sprawozdawczość
1. Sprawozdawczość budżetowa
2. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym
3. Sprawozdanie finansowe i ogólne zasady jego sporządzania
3.1. Bilans z wykonania budżetu JST
3.2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
3.3. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
3.4. Rachunek zysków i strat jednostki
3.5. Zestawienie zmian w funduszu
3.6. Bilans budżetu państwa
3.7. Informacja dodatkowa
4. Dokonywanie wyłączeń w sprawozdaniu łącznym
5. Skonsolidowany bilans JST
6. Metody konsolidacji
6.1. Konsolidacja metodą pełną
6.2. Metoda proporcjonalna
6.3. Metoda praw własności

II. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
1. Istota i cel analizy finansowej w JST
2. Analiza wstępna sprawozdań
3. Analiza struktury dochodów budżetowych
4. Analiza struktury wydatków budżetowych
5. Analiza relacji dochody a wydatki w budżecie JST
6. Ocena atrakcyjności i potencjału finansowego JST
7. Analiza płynności finansowej
8. Analiza zadłużenia
9. Analiza samodzielności finansowej
10. Analiza finansowa w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych
10.1. Analiza wstępna sprawozdania finansowego
10.2. Analiza wskaźnikowa

Bibliografia
Spis aktów prawnych

468 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021