wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SZKOLNE PRAWO PRACY PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY


KONARSKA T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie V

cena netto: 58.80 Twoja cena  55,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Szkolne prawo pracy

Poradnik dla pracowników oświaty


W poradniku omówione zostały prawne aspekty i przepisy związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Szczególny akcent został położony na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, przez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie – krok po kroku – postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego rozwiązania, tj. m.in.:

- sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;
- ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela;
- wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela oraz inne świadczenia i uprawnienia, w tym emerytury;
- ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego;
- wydawanie świadectw pracy;
- odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników oświaty, nauczycieli oraz dyrektorów i kadry zarządzającej szkół. Zainteresuje również pracowników urzędów gmin i powiatów.

Teresa Konarska - prawnik; właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym; redaktor, komentator i publicysta prawny; prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Nawiązanie stosunku pracy: sposób, tryb, warunki
1. Rozróżnienie pojęć: umowy o pracę i umowy cywilnej
2. Definicja pracodawcy
3. Zawieranie umowy o pracę (rokowania i oferta)
4. Żądanie nawiązania umowy
5. Warunki, w jakich umowa dochodzi do skutku
6. Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka
6.1. Umowa stażowa
6.2. Umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze
6.3. Umowa na czas nieokreślony z nauczycielem posiadającym stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
6.4. Umowa o pracę na czas określony wynikająca z potrzeb organizacyjnych szkoły lub zastępstwa
6.5. Umowa na czas określony z osobami bez kwalifikacji zawarta za zgodą kuratora
6.6. Umowa o pracę z osobami legitymującymi się kwalifikacjami bez stopnia awansu
6.7. Umowy szczególne (tzw. preferencyjne)
6.8. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem z osobami posiadającymi znaczący dorobek zawodowy
6.9. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem dla nauczycieli akademickich
6.10. Awans w drodze decyzji administracyjnej
6.11. Skrócony awans
6.12. Umowy zawarte z osobami niebędącymi nauczycielami na podstawie Prawa oświatowego i Kodeksu pracy z uwzględnieniem przepisów Karty Nauczyciela
6.13. Zawieranie umów o pracę z osobami niebędącymi nauczycielami
7. Umowy terminowe z nauczycielami według Karty Nauczyciela
8. Umowa o pracę w kilku szkołach
9. Uzupełnienie etatu przez organ prowadzący
10. Mianowanie
10.1. Nawiązanie stosunku pracy przez mianowanie
10.2. Przekształcenie z mocy ustawy umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze na czas nieokreślony
10.3. Przerwa w zatrudnieniu a mianowanie
10.4. Ślubowanie przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego
10.5. Dodatkowe zatrudnienie także na podstawie mianowania
10.6. Ustalanie przez dyrektora formy nawiązania stosunku pracy: mianowanie czy umowa o pracę
10.7. Warunki mianowania w ujęciu historycznym
11. Oświadczenie i poświadczenie niekaralności
12. Warunki zatrudnienia bibliotekarza szkolnego
13. Skierowanie do nauczania religii
14. Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Rozdział II
Ustalanie kwalifikacji
1. Kalendarium zmian
2. Charakterystyka i zmiany kwalifikacji w latach 1982-2009
2.1. Od wejścia w życie Karty Nauczyciela z 1982 r.
2.2. Kwalifikacje od 28.09.1982 r. do 5.06.1989 r.
2.3. Kwalifikacje od 6.06.1989 r. do 30.10.1991 r.
2.4. Kwalifikacje od 31.10.1991 r. do 7.10.2002 r.
2.5. Kwalifikacje od 8.10.2002 r. do 31.08.2009 r.
2.6. Kwalifikacje od 1.09.2009 r. do 31.08.2017 r.
2.6.1. Prolongata zbliżenia
2.6.2. Prolongata mianowania
2.6.3. Zbliżenie w nowej formule
2.6.4. Kwalifikacje według rodzajów szkół
2.6.5. Kwalifikacje nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradców zawodowych
2.6.5.1. Stanowisko nauczyciela-pedagoga
2.6.5.2. Stanowisko nauczyciela-logopedy
2.6.5.3. Stanowisko nauczyciela - doradcy zawodowego
2.6.6. Inne stanowiska
2.6.7. Szkolnictwo specjalne
2.6.8. Nauczanie języków obcych
3. Kwalifikacje od 1.09.2017 r.
3.1. Zbliżanie przedmiotów
3.2. Kaskadowość kwalifikacji
3.3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
3.4. Kwalifikacje w szkołach i oddziałach specjalnych
3.5. Prolongata kwalifikacji i zbliżenia

Rozdział III
Ocena pracy
1. Ocena z inicjatywy lub na wniosek
2. Podmiot uprawniony do oceny
3. Charakter oceny
4. Termin wszczęcia postępowania
5. Projekt i ocena finalna
6. Odwołanie
7. Ocena dyrektora szkoły
8. Kryteria oceny nauczyciela i dyrektora

Rozdział IV
Awans zawodowy nauczyciela
1. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa
2. Niezakończone procedury
3. Kalendarium awansowania
4. Zapewnienie przez dyrektora odpowiednich warunków do odbycia stażu
5. Zmiany w planie rozwoju zawodowego
6. Zasady awansowania
6.1. Szczególne warunki formalne odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
6.2. Procedura awansowa pozostałych nauczycieli
6.3. Rozpoczęcie kolejnego stażu
6.4. Okresy stażowe
6.5. Zadania opiekuna stażu
6.6. Konsekwencje przerwania stażu
6.6.1. Staż przedłużony po 30 dniach nieprzerwanej nieobecności o cały okres absencji
6.6.2. Ponowne odbycie stażu po absencji dłuższej niż rok
6.6.3. Ponowne odbycie stażu po absencji dłuższej niż 1 rok i 6 miesięcy
7. Wydanie aktu nadania

Rozdział V
Arkusz organizacyjny szkoły
1. Terminy przekazywania arkusza do opiniowania
2. Treść arkusza
3. Zmiany arkusza szkoły lub przedszkola

Rozdział VI
Przekształcenie stosunku pracy
1. Ograniczenie etatu
2. Porozumienie zmieniające w każdym czasie
3. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Rozdział VII
Ustanie stosunku pracy
1. Rozwiązanie stosunku pracy
2. Zakaz wypowiadania
3. Sposób wypowiadania
3.1. Okres i termin wypowiedzenia stosunku pracy zawartego przez mianowanie lub na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony
3.2. Skrócenie okresu wypowiedzenia
3.3. Wypowiedzenie stosunku pracy w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony
3.4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
3.5. Uzasadnienie wypowiedzenia
4. Kryteria zwolnienia
4.1. Tożsamość przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu
4.2. Konieczne pouczenie
5. Odwołanie od wypowiedzenia
6. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 KN
7. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN
8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN
9. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN
10. Przeniesienie w stan nieczynny
10.1. Pozew  o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy
10.2. Pozew o przywrócenie do pracy
11. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie art. 27 KN
12. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
13. Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 23 KN
13.1. Na wniosek nauczyciela
13.2. Z przyczyn zdrowotnych
13.3. Utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
13.4. Niezgłoszenie się na badania
13.5. Negatywna ocena
13.6. Cofnięcie skierowania do nauczania religii
14. Wygaśnięcie stosunku pracy

Rozdział VIII
Świadectwo pracy
1. Treść świadectwa pracy
2. Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy
3. Przywrócenie terminu do sprostowania świadectwa

Rozdział IX
Przeniesienie
1. Na wniosek nauczyciela i z urzędu za zgodą nauczyciela
2. Przeniesienie za zgodą dyrektora
3. Zniesienie przeniesienia z urzędu na podstawie art. 19 KN a konsekwencje wcześniejszego przeniesienia
4. Przeniesienie się ze współmałżonkiem

Rozdział X
Konsultacja ze związkiem zawodowym
1. Obowiązek konsultacji. Reprezentacja związkowa
1.1. Opinia związku w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
1.2. Reprezentacja przez związek zawodowy
1.3. Informacja o pracownikach korzystających z obrony związków zawodowych
1.4. Obowiązek zasięgnięcia przez dyrektora informacji o ochronie związkowej pracownika
2. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

Rozdział XI
Wynagrodzenie
1. Przeniesienie prawa. Wypłata
1.1. Odsetki i odszkodowanie
1.2. Zasady potrącania. Ochrona minimalnej pensji
2. Wynagrodzenie całkowite
3. Wynagrodzenie zasadnicze
4. Dodatki
4.1. Dodatek funkcyjny
4.2. Dodatek motywacyjny
4.3. Dodatek za wysługę lat
4.4. Dodatek za wychowawstwo
4.5. Praca w trudnych i uciążliwych warunkach
5. Godzina ponadwymiarowa
5.1. Gotowość do świadczenia pracy
5.2. Godziny ponadwymiarowe w indywidualnym nauczaniu
6. Zastępstwo doraźne
7. Zajęcia finansowane ze środków unijnych
8. Dodatek za pracę w nocy
9. Wynagrodzenie lub rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy i święto
10. Dodatek uzupełniający
11. Przeszeregowanie
12. Likwidacja i obowiązek wierzytelności
13. Odprawy
14. Prawo do "dwóch" odpraw

Rozdział XII
Oświadczenie majątkowe dyrektora
1. Złożenie oświadczenia majątkowego
2. Informacje o majątku
3. Konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy

Rozdział XIII
Czas pracy
1. Pensum i pozostałe składowe czasu pracy
1.1. Obowiązkowe pensum ustalane przez organ prowadzący
1.2. Pensum łączone
1.3. Różny wymiar zajęć w pewnych okresach roku
1.4. Obniżenie pensum: nauczyciele, nauczyciele niepełnosprawni, nauczyciele funkcyjni
1.5. Praca w porze nocnej
1.6. Pięciodniowy tydzień pracy
2. Zwolnienia od pracy
2.1. Terminy i tryb zawiadomienia
2.2. Dowody potwierdzające nieobecność
3. Wynagrodzenie lub rekompensata za zwolnienie od pracy
3.1. Zwolnienie, za które płaci szkoła
3.2. Ustalanie wynagrodzenia
3.3. Rekompensata wypłacana przez organ wzywający do stawienia się

Rozdział XIV
Świadczenia i uprawnienia wynikające ze stosunku pracy
1. Świadczenie na start
2. Urlop zdrowotny
2.1. Ustalanie warunków do przyznania urlopu zdrowotnego
2.2. Ograniczenie urlopu związane z nabyciem uprawnienia do emerytury
2.3. Prawo do kolejnego urlopu
2.4. Procedura udzielania urlopu zdrowotnego
3. Świadczenie rehabilitacyjne
4. Świadczenie urlopowe
5. Dodatek wiejski
6. Nagroda jubileuszowa
7. Nagrody za osiągnięcia
7.1. Nagroda dyrektora
7.2. Nagroda wójta, burmistrza, prezydenta
8. Nagrody kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej
9. Pomoc zdrowotna
10. Świadczenia dla studiujących
10.1. Skierowanie na studia
10.2. Zwolnienia i urlopy
10.3. Dokumentowanie toku studiów
10.4. Urlopy szkoleniowe
11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

Rozdział XV
Zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego
1. Zatrudnieni w placówkach feryjnych
1.1. Siedem dni urlopu do dyspozycji szkoły
1.2. Zatrudnienie w dwóch szkołach
1.3. Zasady i terminy ustalania i udzielania urlopu uzupełniającego
1.4. Urlop dla nauczycieli zerówek
1.5. Urlop dyrektora szkoły
1.6. Ekwiwalent zamiast urlopu zwyczajnego i uzupełniającego
1.7. Wysokość ekwiwalentu a okres świadczenia pracy
1.8. Zastosowanie zasady proporcjonalności a okres zatrudnienia
2. Zatrudnieni w placówkach nieferyjnych
2.1. Stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy
2.2. Udzielanie i wymiar urlopu dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
2.3. Urlop uzupełniający i zaległy - różnice
2.4. Udzielanie i wykorzystanie urlopu
2.4.1. Plan urlopu albo umowa z pracodawcą
2.4.2. Przesunięcie terminu urlopu
2.4.3. Wypowiedzenie a wykorzystanie urlopu
2.4.4. Zawiadomienie pracodawcy
2.4.5. Odwołanie z urlopu
2.4.6. Urlop wypoczynkowy na wniosek nauczyciela po urlopie macierzyńskim i ojcowskim
2.4.7. Wykroczenia przeciwko prawom urlopowym
3. Urlop na żądanie
3.1. Bez konieczności wykorzystania urlopu
3.2. Prawo do urlopu w każdej szkole
3.3. Rozliczanie urlopu na żądanie w przypadku zatrudnionych w niepełnym wymiarze
3.4. Zgoda pracodawcy

Rozdział XVI
Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi
1. Kogo reprezentują i chronią związki zawodowe
2. Współpraca z zakładową organizacją związkową
3. Reprezentowanie interesów zbiorowych
4. Konsultacje w konkretnych sprawach
5. Konsultacja w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy
6. Realizowanie uprawnień związkowych

Rozdział XVII
Odpowiedzialność dyscyplinarna
1. Postępowanie wyjaśniające
1.1. Umorzenie postępowania dyscyplinarnego
1.2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego
1.3. Ustanowienie obrońców
1.4. Umorzenie postępowania dyscyplinarnego
1.5. Orzeczenia wydawane przez komisję dyscyplinarną
1.6. Odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej
2. Odwołanie do sądu apelacyjnego (sądu pracy)
3. Zawieszenie nauczyciela (dyrektora) w pełnieniu obowiązków
4. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych
4.1. Podmioty upoważnione do uzyskania informacji z rejestru
4.2. Uzyskiwanie informacji przez dyrektora i nauczyciela
4.3. Wnioskowanie o udzielenie informacji
4.4. Terminy usunięcia danych z rejestru

Rozdział XVIII
Kara porządkowa
1. Zamknięty katalog kar
2. Procedura stosowania kary
2.1. Odmowa pracy zdalnej
2.2. Przesłanki kary upomnienia i nagany
2.3. Zawiadomienie o zastosowanej karze
2.4. Przesłanki wymierzenia kary
2.5. Wniesienie sprzeciwu. Uwzględnienie lub odrzucenie przez pracodawcę
2.6. Zawiadomienie związku zawodowego
2.7. Uwzględnienie lub odrzucenie sprzeciwu
2.8. Zatarcie kary

Rozdział XIX
Ochrona rodzicielstwa
1. Szczególna ochrona stosunku pracy
2. Urlop macierzyński
2.1. Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca lub najbliższego członka rodziny
2.2. Urlop rodzicielski
2.3. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
2.4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
2.5. Dopuszczenie do pracy po powrocie z urlopów
2.6. Urlop wychowawczy
2.7. Zaliczenie urlopu wychowawczego do stażu pracowniczego
2.8. Urlop ojcowski
3. Przerwa na karmienie
4. Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
5. Podjęcie pracy i nauki
6. Szczególna ochrona umowy o pracę
7. Dni wolne na dziecko
7.1. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w przypadku nauczycieli
7.2. Dni wolne na dziecko w przypadku innych pracowników
7.3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii COVID-19
7.4. Prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych
7.4.1. Zasiłek opiekuńczy dla ojca
7.4.2. Okresy zasiłkowe

Rozdział XX
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
1. Najważniejsze obowiązki pracodawcy
2. Najważniejsze obowiązki pracownika
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
3.1. Dyskryminacja bezpośrednia
3.2. Dyskryminacja pośrednia
3.3. Zachęcanie do dyskryminacji i nakazywanie jej
3.4. Mobbing
3.5. Przeciwdziałanie mobbingowi
3.6. Pieniężne zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia
3.7. Rozwiązanie umowy i odszkodowanie w związku z mobbingiem
4. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika
4.1. Naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy
4.2. Odmowa ponownego przyjęcia do pracy
4.3. Naruszanie prawa o ubezpieczeniach społecznych
4.4. Przestępstwa przeciwko bhp
4.5. Obowiązek dokumentacji i powiadomienia o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej
5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
5.1. Niewypełnianie obowiązków związanych ze stosunkiem pracy
5.2. Inne wykroczenia związane z niewypełnianiem obowiązków wynikających ze stosunku pracy
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
7. Ubezpieczenia

Rozdział XXI
Emerytury
1. Emerytury wcześniejsze
1.1. Emerytura bez względu na wiek
1.2. Emerytura ze względu na wygaszanie gimnazjów
1.3. Praca w szczególnym charakterze przesłanką wcześniejszej emerytury
1.4. Przejście na emeryturę z art. 184 u.e.r.
1.5. Zaliczenie do stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym
2. Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury
3. Emerytury pomostowe
4. Świadczenie rekompensacyjne
5. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
5.1. Prawo do świadczenia według wieku i płci
5.2. Rozwiązanie stosunku pracy
5.3. Powstanie, ustanie i zawieszenie
6. Sposoby przeliczania emerytury
6.1. Ponowne obliczenie z nową kwotą bazową
6.2. Sukcesywne doliczanie okresów składkowych
6.3. Waloryzowanie wskaźnika 250% podstawy wymiaru emerytury

448 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021