wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

KARY PIENI石NE NAKDANE PRZEZ ORGANY KAS I ICH ZASKAR疉NIE


ZALEWSKI D. RED. KRAWCZAK M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Kary pieni昕ne nak砤dane przez organy KAS i ich zaskar縜nie


Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie problematyki wymierzania kar pieni昕nych przez organy podatkowe w przypadkach okre秎onych m.in. w ordynacji podatkowej, ustawie o grach hazardowych, ustawie o transporcie drogowym i ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Ksi笨ka zawiera pog酬bion analiz przepisów w zakresie kontroli i post阷owa administracyjnych zmierzaj眂ych do wymierzenia kary pieni昕nej jak i wyja秐ienia, w jakich przypadkach istnieje mo縧iwo舵 odst眕ienia od wymierzania wysokich i dotkliwych kar pieni昕nych.

Omówione w publikacji zagadnienia dotycz m.in.:

• rodzajów poszczególnych kar pieni昕nych i podmiotów, wobec których s wymierzane,
• organów okre秎aj眂ych kary, podstaw prawnych ich wymierzania, a tak縠 przes砤nek miarkowania kar i przedawnienia ich wymierzania,
• odwo砤nia do organu II instancji oraz zaskar縠nia decyzji o na硂縠niu kary pieni昕nej do s眃u administracyjnego,
• zbiegu odpowiedzialno禼i administracyjnej i karnej w przypadku kar nak砤danych przez organy,
• instytucji prawnej odst眕ienia od na硂縠nia administracyjnej kary pieni昕nej.

Opisan tematyk uzupe硁ia analiza aktualnego orzecznictwa s眃ów krajowych i europejskich oraz pogl眃ów doktryny w sprawach zwi眤anych z nak砤daniem kar pieni昕nych przez organy KAS, a tak縠 uwagi praktyczne, które pomagaj zrozumie i usystematyzowa sporne zagadnienia oraz pomóc w ich rozwi眤aniu.

Ksi笨ka przeznaczona jest dla s阣ziów, adwokatów i radców prawnych, a tak縠 doradców podatkowych, którzy reprezentuj przedsi阞iorców przed organami KAS w post阷owaniu administracyjnym i podatkowym oraz pracowników administracji, którzy stosuj prawo reguluj眂e nak砤danie kar pieni昕nych na podmioty gospodarcze. Zainteresuje równie mened縠rów i przedsi阞iorców, szczególnie w bran縴 transportowej i hazardowej. Ksi笨ka mo縠 by lektur uzupe硁iaj眂 dla pracowników naukowych i studentów na kierunkach prawniczych i ekonomicznych.

376 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021