wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZWIĄZKI KOMUNALNE I METROPOLITALNE W POLSCE


OFIARSKA M.I. OFIARSKI Z.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Związki komunalne i metropolitalne w Polsce


Publikacja zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę oraz ocenę polskiego ustawodawstwa dotyczącego:

 • związków komunalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także
 • związku metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, którego status prawny oraz zadania i materialne podstawy niezbędne do prowadzenia działalności unormowano w drodze ustawy.

Z uwagi na stale pogarszającą się sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) wiele z zadań publicznych, które są aktualnie realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, już nie będą mogły być wykonywane samodzielnie przez te jednostki (np. w obszarze lokalnego transportu zbiorowego, gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej).

W książce zostały poddane analizie i ocenie przepisy prawa regulujące:

 • zasady i procedurę tworzenia związków komunalnych i rolę organów j.s.t. w tym zakresie,
 • pozycję ustrojową i wewnętrzną strukturę organizacyjną związków, które są odrębnymi od j.s.t. podmiotami prawa, ale funkcjonują w symbiozie z tworzącymi je j.s.t.,
 • rejestrowanie związków i znaczenie rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
 • wyposażanie związków w składniki majątkowe i środki pieniężne,
 • przekazywanie związkom zadań do realizacji,
 • zasady kształtowania stosunków prawnych między związkami komunalnymi i ich uczestnikami,
 • prowadzenie gospodarki budżetowej i finansowej przez związki komunalne,
 • zaciąganie zobowiązań przez związki,
 • zasady odpowiedzialności związków za prawidłowe wykonywanie zadań,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością związków,
 • zasady przekształcania związków komunalnych oraz ich likwidacji.

W odniesieniu do związku metropolitalnego analizie i ocenie poddano regulacje prawne dotyczące:

 • zasad i trybu jego utworzenia,
 • statusu prawnego,
 • rozwiązań zawartych w jego statucie,
 • katalogu zadań i sposobu ich wykonywania,
 • struktury organizacyjnej związku (organy, jednostki organizacyjne),
 • możliwości współpracy i współdziałania z j.s.t.,
 • źródeł dochodów związku metropolitalnego,
 • spraw majątkowych związku i zasad prowadzenia gospodarki budżetowej,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością związków.

Należy podkreślić, że związek metropolitalny, jako odrębny podmiot prawa w sektorze samorządowym, w najbliższej przyszłości może stać się instytucją prawną o zdecydowanie większym niż dotychczas zastosowaniu. Podejmowane są różne inicjatywy legislacyjne zmierzające do utworzenia następnych związków metropolitalnych (np. z siedzibą w Łodzi lub w Gdańsku).

Problematyka prawna wyżej wymienionych rodzajów związków jest trudna i wewnętrznie złożona z uwagi na znaczne rozproszenie regulacji prawnych.

W monografii oceniono normy zamieszczone w następujących ustawach:

 • o samorządzie gminnym,
 • o samorządzie powiatowym,
 • o związku metropolitalnym w województwie śląskim,
 • o finansach publicznych,
 • o regionalnych izbach obrachunkowych,
 • o obligacjach,
 • o publicznym transporcie zbiorowym,
 • o podatku dochodowym od osób prawnych.

W wielu innych aktach prawnych zawarto różne, często epizodyczne regulacje dotyczące przedmiotowych związków, np. w ustawach: o gospodarce nieruchomościami, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Z jednakową uwagą zostały potraktowane przez Autorów kwestie ustrojowo-organizacyjne oraz finansowoprawne dotyczące związków komunalnych oraz związku metropolitalnego. Przedstawiono również główne kierunki ewolucji rozwiązań prawnych w tych obszarach, a także motywy podejmowania nowych inicjatyw legislacyjnych zmierzających do utworzenia nowych związków metropolitalnych w Polsce.

W opracowaniu przedstawiono dotychczasowy dorobek doktryny oraz judykatury, odnoszący się do istoty i zasad funkcjonowania związków komunalnych i związku metropolitalnego, a także liczne ustalenia organów nadzoru. W ten sposób zidentyfikowane zostały najczęściej występujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych podmiotów oraz ich otoczenia. Wielowątkowe i kompleksowe ujęcie tej problematyki jest konieczne do zrozumienia zasad tworzenia, organizacji i funkcjonowania związków, których znaczenie w sektorze samorządowym stale się zwiększa.

Książka jest przeznaczona dla osób związanych z sektorem samorządowym – pracowników samorządowych, radnych, organów wykonawczych j.s.t., osób wykonujących obsługę prawną j.s.t. i ich związków, a także osób działających w bliskim i dalszym otoczeniu samorządu terytorialnego, np. pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów, członków komisji orzekających w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla prawników praktyków, specjalizujących się w sprawach samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli nauki oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu problematyki samorządowej i doktorantów.

Autorzy monografii od wielu lat specjalizują się w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa finansów publicznych, w tym prawa finansowego samorządu terytorialnego. Efekty prowadzonych przez nich badań zostały dotychczas opublikowane w wielu recenzowanych pracach (monograficznych, zbiorowych, artykułach naukowych). Łącznie w ich dorobku znajduje się prawie 800 opublikowanych prac, w tym kilkadziesiąt za granicą. Są samodzielnymi pracownikami naukowymi, zatrudnionymi w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Są autorami wzorów uchwał podejmowanych przez rady gmin w sprawach dotyczących związków międzygminnych.

Wykaz skrótów  9
Wprowadzenie . 13

Rozdział I. Związki jednostek samorządu terytorialnego (związki komunalne) . 33
1. Uwagi wstępne  33
2. Geneza i kształtowanie się koncepcji związków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 r. . 35
3. Istota i cele tworzenia związków jednostek samorządu terytorialnego  42
4. Zasady uczestnictwa w związkach jednostek samorządu terytorialnego . 54
5. Procedura tworzenia związków jednostek samorządu terytorialnego . 71
6. Struktura organizacyjna związków jednostek samorządu terytorialnego  108
7. Wykonywanie zadań publicznych przez związki jednostek samorządu terytorialnego . 137
8. Wybrane aspekty gospodarki budżetowej i finansowej związków jednostek samorządu terytorialnego . 172
8.1. Uwagi wprowadzające  172
8.2. Status finansowoprawny związków jednostek samorządu terytorialnego  174
8.3. Szczególne regulacje podatkowoprawne dotyczące dochodów związków jednostek samorządu terytorialnego  181
8.4. Źródła dochodów związków jednostek samorządu terytorialnego  190
8.5. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej przez związki jednostek samorządu terytorialnego . 201
9. Zasady przystępowania i występowania członków ze związku jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczeń majątkowych  214
10. Przekształcenie związku międzygminnego i związku powiatów w związek powiatowo-gminny  227
11. Likwidacja związku jednostek samorządu terytorialnego . 232
12. Podsumowanie . 237

Rozdział II. Związek metropolitalny  241
1. Uwagi wstępne  241
2. Geneza i kształtowanie się koncepcji związków metropolitalnych w Polsce po 1990 r.  243
3. Istota i cele związku metropolitalnego w województwie śląskim  277
4. Tryb tworzenia związku metropolitalnego, ustalania i zmiany jego obszaru i granic  285
5. Zasady uczestnictwa w związku metropolitalnym  296
6. Struktura organizacyjna związku metropolitalnego  301
7. Zakres działania i zadania związku metropolitalnego  336
8. Status finansowoprawny związku metropolitalnego . 397
9. Źródła dochodów związku metropolitalnego . 400
9.1. Katalog źródeł dochodów związku metropolitalnego . 400
9.2. Udział związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . 403
9.3. Dochody związku metropolitalnego ze składek członkowskich  409
9.4. Dochody związku metropolitalnego uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych i zakładów budżetowych  416
9.5. Dochody z majątku związku metropolitalnego . 418
9.6. Dochody związku metropolitalnego w formie dotacji budżetowych  418
9.7. Pozostałe źródła dochodów związku metropolitalnego . 428
10. Podsumowanie  429

Rozdział III. Źródła przychodów związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego . 433
1. Uwagi wstępne  433
2. Źródła przychodów publicznych  435
3. Ograniczenia dotyczące pobierania przychodów o charakterze zwrotnym  438
4. Kredyty i pożyczki jako źródła przychodów związków 452
5. Przychody z emisji obligacji komunalnych. 454
6. Podsumowanie  463

Rozdział IV. Procedura budżetowa w związkach jednostek samorządu terytorialnego i związku metropolitalnym – wybrane aspekty . 467
1. Uwagi wstępne  467
2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej związku  469
3. Podjęcie uchwały budżetowej związku . 478
4. Zastępcze ustalenie budżetu związku przez regionalną izbę obrachunkową. 484
5. Prowizorium budżetowe związku  489
6. Wykonywanie budżetu związku  491
7. Zatwierdzenie wykonania budżetu związku  521
8. Podsumowanie  532

Rozdział V. Nadzór nad działalnością związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego – wybrane aspekty 537
1. Uwagi wstępne  537
2. Podstawy prawne, kryterium i organy nadzoru nad działalnością związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego  539
3. Środki nadzoru nad działalnością związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego  541
4. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego 546
5. Zakres sądowej ochrony samodzielności nad działalnością związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego 554
6. Podsumowanie  559

Zakończenie . 565
Akty prawne . 581
Orzecznictwo . 589
Bibliografia. 601

632 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021