wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPŁYW DECYZJI URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


SADZA A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej


W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1 lipca 2020 r. nowego postępowania odrębnego, tj. postępowania w sprawach własności intelektualnej. Przedstawiono również postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie mogłoby przyczynić się do podwyższenia poziomu efektywności postępowań cywilnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Opracowanie zainteresuje sędziów, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, a także przedstawicieli nauki postępowania cywilnego i prawa własności przemysłowej.

Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 25
1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 25
2. Sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej jako sprawy cywilne | str. 38
3. Rodzaje spraw z zakresu prawa własności przemysłowej rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym | str. 47
4. Uwagi podsumowujące | str. 75

Rozdział 2
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i jego działalność jurysdykcyjna | str. 77
1. Status prawny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 77
2. Rodzaje postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i wydawane w nich decyzje | str. 97
2.1. Klasyfikacja postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 97
2.2. Decyzje wydawane w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym | str. 109
2.3. Decyzje wydawane w postępowaniach sprzeciwowych | str. 118
2.3.1. Decyzje wydawane w postępowaniu sprzeciwowym z art. 246–247 p.w.p. | str. 118
2.3.2. Decyzje wydawane w postępowaniach w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego i wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego | str. 122
2.4. Decyzje wydawane w postępowaniu spornym | str. 125
2.5. Decyzje wydawane w postępowaniach w przedmiocie uznawania ochrony międzynarodowej | str. 134
2.5.1. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych | str. 134
2.5.2. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego | str. 137
2.6. Decyzje wydawane w innych postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 141
2.6.1. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie wpisu do rejestru | str. 141
2.6.2. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego | str. 145
2.6.3. Decyzje wydawane w postępowaniach niespornych w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia tytułu ochronnego | str. 147
2.6.4. Decyzje wydawane w postępowaniu o ograniczenie patentu | str. 150
3. Decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jako decyzje administracyjne | str. 152
4. Uwagi podsumowujące | str. 160

Rozdział 3
Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym | str. 162
1. Prejudycjalność na tle innych relacji pomiędzy dwoma postępowaniami | str. 162
2. Istota zależności prejudycjalnej | str. 167
2.1. Prejudycjalność jako kategoria prawa procesowego | str. 167
2.2. Prejudycjalność a moc wiążąca rozstrzygnięcia zapadłego w innym postępowaniu | str. 170
2.3. Kwestia prejudycjalna w postępowaniu cywilnym | str. 181
2.3.1. Kwestia prejudycjalna a przedmiot procesu cywilnego | str. 181
2.3.2. Kwestia prejudycjalna a sprawa prejudycjalna | str. 189
2.3.3. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej a rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu cywilnego – relacja temporalna | str. 195
3. Metody rozstrzygania kwestii prejudycjalnych | str. 199
4. Prejudycjalność a samodzielność jurysdykcyjna sądu cywilnego | str. 203
4.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu w postępowaniu cywilnym | str. 203
4.2. Ograniczona samodzielność jurysdykcyjna sądu cywilnego a metoda rozstrzygania kwestii prejudycjalnych w postępowaniu cywilnym | str. 213
5. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej jako element podstawy faktycznej orzeczenia sądu w postępowaniu cywilnym | str. 221
5.1. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej a faktyczna i prawna podstawa orzeczenia sądu | str. 221
5.2. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej jako fakt i jako dowód faktu | str. 231
6. Uwagi podsumowujące | str. 243

Rozdział 4
Związanie sądu cywilnego decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 246
1. Istota związania sądu cywilnego decyzją administracyjną | str. 246
1.1. Źródła mocy wiążącej decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym | str. 246
1.2. Związanie decyzją administracyjną a związanie ustaleniami skazującego wyroku karnego (art. 11 k.p.c.) | str. 261
1.3. Związanie decyzją administracyjną jako związanie stanem prawnym | str. 265
2. Związanie sądu decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na tle podziału decyzji administracyjnych na konstytutywne i deklaratywne | str. 272
2.1. Związanie konstytutywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 272
2.2. Związanie deklaratywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 274
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 274
2.2.2. Decyzje deklaratywne zapadłe w sprawach o cywilnoprawnej naturze | str. 278
2.2.3. Decyzja deklaratywna jako dokument urzędowy | str. 288
2.2.4. Związanie deklaratywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej a niedopuszczalność drogi sądowej we fragmencie sprawy cywilnej | str. 297
2.2.5. Związanie sądu wszystkimi decyzjami deklaratywnymi Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jako reguła w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 307
3. Zakres związania decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 310
3.1. Zakres związania decyzją zapadłą w postępowaniu zgłoszeniowym lub rejestrowym | str. 310
3.2. Zakres związania innymi decyzjami Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 320
4. Związanie decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej a problem wadliwości tej decyzji | str. 328
4.1. Gradacja wad decyzji administracyjnej | str. 328
4.2. Wady nieistotne i ich znaczenie dla zakresu związania sądu decyzją | str. 330
4.3. Wady istotne i ich znaczenie dla zakresu związania decyzją | str. 337
5. Uwagi podsumowujące | str. 352

Rozdział 5
Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na zależność rozstrzygnięcia od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 355
1. Istota zawieszenia postępowania cywilnego | str. 355
2. Zawieszenie postępowania z uwagi na zależność od decyzji Urzędu Patentowego na tle klasyfikacji doktrynalnych | str. 361
3. Przesłanki zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 oraz art. 479126 § 3 k.p.c. | str. 370
4. Problem celowości zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. | str. 385
5. Zależność rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 400
5.1. Istota problemu | str. 400
5.2. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym | str. 402
5.3. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu sprzeciwowym | str. 414
5.4. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu spornym | str. 419
5.4.1. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa | str. 419
5.4.2. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa | str. 437
5.4.3. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w sprawie dotyczącej licencji przymusowej | str. 439
5.4.4. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego | str. 441
5.4.5. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie ograniczenia patentu | str. 441
5.5. Zależność rozstrzygnięcia od pozostałych decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 443
6. Postanowienie o zawieszeniu postępowania cywilnego i jego skutki | str. 446
7. Zawieszenie postępowania ze względu na zależność rozstrzygnięcia od decyzji Urzędu Patentowego a efektywność postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 462
7.1. Efektywność polskiego modelu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej na tle rozwiązań europejskich | str. 462
7.2. Propozycje de lege ferenda | str. 472
8. Uwagi podsumowujące | str. 481

Zakończenie | str. 485
Bibliografia | str. 499

544 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021